Zápis z 55. schůze rady města konané dne 15.12.2008

zveřejněno: 15. 12. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven: Mgr. Luboš Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák
 

Schválený pořad 55. schůze rady města:

 

 1. Směrnice pro podání návrhu na ÚPD
 2. Žádost o změnu ÚP č.3
 3. Návrh ing.Bořila – ul.Vejmluvova
 4. Souhlas s vyřazením majetku
 5. Úprava příspěvku zřizovatele výměnou mezi položkami
 6. Žádost spolku akvaristů TETRA
 7. Žádost Občanské poradny
 8. Registrace DPH
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Privatizace BF
 12. Klub seniorů – prodloužení výpůjčky
 13. DPS – udělení výjimky z trvalého pobytu
 14. Úprava rozpočtu 2008
 15. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.766/08/ORUP

Směrnice pro podání návrhu na ÚPD

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Směrnici pro podání návrhu na změnu územně plánovací dokumentace města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.767/08/ORUP

Žádost o změnu ÚP č.3

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit návrh na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se stanoviskem pořizovatele ÚPD a dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

3. Usn.768/08/ORUP

Návrh ing. Bořila – ul. Vejmluvova

Rada města bere na vědomí návrh Ing. Bořila na stavbu chodníku na ulici Vejmluvova.

Rada města doporučuje realizaci v další etapě.

Rada města zároveň ukládá odborům komunálních služeb a rozvoje a ÚP Městského úřadu zajistit stavbu chodníku a přeložky komunikace v úseku mezi ul.Zelenohorská – ul. Vejmluvova a pokračovat v řešení v řešeném území „Úpravy okolí kostela sv. Jana Nepomuckého“ dle upraveného návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

4. Usn.762/08/ZŠ Pal.

Souhlas s vyřazením majetku

Rada města souhlasí s návrhem na vyřazení majetku.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

5. Usn.765/08/2.ZŠ

Úprava příspěvku zřizovatele výměnou mezi položkami

Rada města po projednání schvaluje úpravu příspěvku zřizovatele na rok 2008 výměnou mezi položkami.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.763/08/OŠKS

Žádost spolku akvaristů TETRA

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku Spolku akvaristů Tetra, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.775/08/OŠKS

Žádost Občanské porady Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek Občanské poradně Žďár nad Sázavou z rozpočtu města, navrhuje uplatnit si žádost o finanční příspěvek v grantovém programu Volný čas 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.764/08/OF

Registrace k DPH

Rada města po projednání bere na vědomí registraci města k plátcovství DPH od 1.1.2009.

Rada města v souvislosti s povinným plátcovstvím DPH schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců na odboru finančním o jednoho s účinností od 1.1.2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.770/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví SJM Matějka Vladimír, Jihlava a Matějková Marcela, Žďár n.S. a to p. č. 636/2 - orná půda o výměře 3 712 m2, p. č. 623/9 - trvalý travní porost o výměře 3 813 m2 a p. č. 637/3 - trvalý travní porost ve výměře 3 490 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 600, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár - za kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m2.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Jaromíra Šímy, bytem Radonín a to p. č. 10143 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 128 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání části cesty v lokalitě Vetla za Radonínem v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí zpevněné komunikace z Radonína do Nového Veselí.

- za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Mokrého, bytem Budeč , 592 14 Nové Veselí a to p. č. 10138 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 362 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání části cesty v lokalitě Vetla za Radonínem v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí zpevněné komunikace z Radonína do Nového Veselí.

- za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití jako zahrádka u byt. domu čp. 250 na p. č. 570/192 v ul. Nová 16, ZR 2 – nasázení květin, zkrášlení bytovky a okolí, sečení trávy.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v celkové výměře 36,0092 ha a to:

 

číslo parcely kultura výměra číslo parcely kultura výměra
254/17 orná 0,1347 ha 328 orná 2,9162 ha
254/26 orná 0,0853 ha 330/1 orná 2,7494 ha
254/33 louka 0,0246 ha 349/1 orná 0,9956 ha
254/35 louka 0,0117 ha 349/2 orná 0,0223 ha
259/3 orná 0,5328 ha 349/3 orná 0,0232 ha
261/20 orná 0,1572 ha 349/4 orná 0,2550 ha
část 268/1 orná 0,8727 ha 352/1 louka 0,9614 ha
268/3 orná 0,0040 ha 408/2 orná 0,0057 ha
290/18 orná 0,0914 ha 417/10 orná 0,1804 ha
290/19 orná 0,2142 ha 418/4 louka 0,0133 ha
295/1 orná 1,3409 ha část 430/3 orná 1,8127 ha
298/1 louka 1,9915 ha část 433/1 orná 0,1600 ha
306/1 orná 1,8317 ha 437/3 louka 0,9463 ha
část 316 louka 1,4327 ha 440/13 orná 0,1947 ha
324/1 orná 14,3011 ha 447/8 orná 0,9588 ha
324/4 orná 0,1807 ha 451/1 louka 0,0032 ha

 

- vše v k. ú. Stržanov

 

část 1126/2 louka 0,6038 ha v k. ú. Světnov

 

- za účelem využití k zemědělské činnosti.

 

Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení:

 

- Osoba podnikající v zemědělství nejméně 5 let a obhospodařuje zemědělskou půdu..

- Bezdlužnost k 31. 12. 2008

- Stručný popis subjektu (strojní vybavení)

- Hospodářské výsledky v rámci okresu (kraje, ČR), výnosovost, užitkovost.

- Spolupráce s Městem Žďár nad Sázavou, pokud probíhala.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2166/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 300 m2 a části p. č. 2163 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření bowlingového centra o 4 dráhy v lokalitě „Libušín“ ul. Jungmannova, ZR 1 - stávajícího objektu kuželkárny.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5393/1 ve výměře cca 1 050 m2 a p. č. 5385/1 ve výměře cca 200 m2 (celkem cca 1 250 m2)v k. ú. Město Žďár v šířce, která bude respektovat ochranné pásmo uložených inž. sítí a rezervu pro výsadbu zeleně (dle ÚP – významná liniová městská zeleň = alej podél středové komunikace průmyslové zóny) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, sousedících s areálem firmy PKS, v souvislosti s výstavbou vrátnice u vjezdu firmy PKS INPOS, a. s. Žďár n. Sáz. z průmyslové zóny Jamská a s potřebou rozšíření parkovacích míst osobních vozidel zaměstnanců v tomto prostoru.

- Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje odpověď na „Petici občanů Vodojemu za zachování obchodu na sídlišti Vodojem – Žďár nad Sázavou 7“. Vzhledem k tomu, že v petici není uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat, rada města pověřuje starostu města seznámit občany, kteří petici podepsali, s odpovědí prostřednictvím NŽR – viz příloha č. 7.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 8001/7, 8001/1 a 8007/1 k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár, Klafar, propoj NN z TS Kupecká“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Kupecká, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle GP č. 2835-215/2008 ze dne 24.11.2008 mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a:

 

1. na části pozemku p. č. 8733 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace stavby investora Města Žďár nad Sázavou „Mělkovice – výstavba nového kabelového veřejného osvětlení“ včetně umístění stožáru VO, včetně jeho provozování, údržby, oprav a další rekonstrukce – ve prospěch oprávněného

povinný: manželé Jaroslav a Mgr. Stanislava Wasserbauerovi (SJM), ZR 2

- za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč

2. na části pozemku p. č. 8735 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace stavby investora Města Žďár nad Sázavou „Mělkovice – výstavba nového kabelového veřejného osvětlení“ včetně jeho provozování, údržby, oprav a další rekonstrukce – ve prospěch oprávněného

povinný: Ing. Karel Janů, bytem Mělkovice ZR 1

- za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč

 

3. na části pozemku p. č. 8737 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace stavby investora Města Žďár nad Sázavou „Mělkovice – výstavba nového kabelového veřejného osvětlení“ včetně umístění stožáru VO, včetně jeho provozování, údržby, oprav a další rekonstrukce – ve prospěch oprávněného

povinný: manželé Ing. Zdeněk a Mgr. Helena Novotných (SJM), bytem Mělkovice ZR 1

- za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč

 

4. na části pozemku p. č. 8785/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace stavby investora Města Žďár nad Sázavou „Mělkovice – výstavba nového kabelového veřejného osvětlení“ včetně umístění stožáru VO, včetně jeho provozování, údržby, oprav a další rekonstrukce – ve prospěch oprávněného

povinný: kraj Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

- bezúplatné věcné břemeno

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle GP č. 2836-216/2008 ze dne 25.11.2008 mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a:

 

1. na části pozemku p. č. 3217 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace stavby investora Města Žďár nad Sázavou „Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení ul. Studentská, Žďár n. Sáz.“ - umístění trasy kabelového vedení VO, ochranné pásmo včetně umístění stožáru a pilíře VO - včetně jeho provozování, údržby, oprav a další rekonstrukce – ve prospěch oprávněného

povinný: AKVAMONT, s. r. o., Jungmannova 575/1, ZR 1

- Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

2. na části pozemku p. č. 3276 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace stavby investora Města Žďár nad Sázavou „Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení ul. Studentská, Žďár n. Sáz.“ - umístění trasy kabelového vedení VO, ochranné pásmo - včetně jeho provozování, údržby, oprav a další rekonstrukce – ve prospěch oprávněného

povinný: Vodárenská akciová společnost, a. s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno – Lesná

- bezúplatné věcné břemeno

 

3. na části pozemku p. č. 3394 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace stavby investora Města Žďár nad Sázavou „Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení ul. Studentská, Žďár n. Sáz.“ - umístění trasy kabelového vedení VO, ochranné pásmo včetně umístění 2 ks stožárů VO - včetně jeho provozování, údržby, oprav a další rekonstrukce – ve prospěch oprávněného

povinný: kraj Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

- bezúplatné věcné břemeno

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.771/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1 +1 č. 17, umístěného v obytném domě č.p. 1871, ulice Revoluční 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem v záměru uvedených garážových stání, umístěných v obytném domě č.p. 2235, ulice Palachova 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1 +1 č. 15, umístěného v obytném domě č.p. 1829, ulice Revoluční 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu o velikosti 1 +1 č. 12, umístěného v obytném domě č.p. 1876, ulice Brodská 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženém bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na nám. Republiky 75/2 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 859 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Žďár nad Sázavou a paní ing. Hanou Chalupovou, předmětem které je pronájem kanceláře č. 604 o výměře 27,74 m2, umístěné v budově na ulici Dolní 165/1 ve Žďáře nad Sázavou za účelem uskladnění spisového materiálu. Nájem je stanoven ve výši 600,-- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2009.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.772/08/OP

Privatizace bytového fondu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost budoucích podílových spoluvlastníků obytného domu č.p. 1817 a č.p. 1818, č.or. 29, 31, na Revoluční ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p.č. 1403 a p.č. 1404 a pozemku p.č. 1403 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 192 m2 a pozemku p.č. 1404 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 198 m2, prodloužit splatnost kupní ceny do 31.12.2008 s tím, že zastupitelstvo města nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 20.10.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do podílového spoluvlastnictví ve smlouvě uvedených osob.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje s účinností od 1.2.2009 výši nájemného za užívání bytů, umístěných v obytném domě na ulici Kovářova 2240/2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 v případě, že nájemce bytu je člen Bytového družstva Kovářova se sídlem Kovářova 2240/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČO: 282 94 505 následovně:

měsíční nájemné za užívání bytu bude 75,-- Kč + (1,50 x PB) (výsledek bude zaokrouhlen na celé Kč dolů, kde PB je celková plocha bytu včetně příslušenství

výše zůstatku účtu 300.000.,-- Kč

Ostatní nájemné za užívání bytů a garážových stání v obytném domě zůstává nezměněno.

S účinností od 1.2.2009 bude na účet města zřízený pro bytový dům Kovářova 2240/2 přijímán od členů tohoto BD příspěvek člena ve výši 55,-- Kč + (3,50 x PB) (výsledek bude zaokrouhlen na celé Kč dolů) s tím, že tento příspěvek bude následně převáděn měsíčně na účet bytového družstva Kovářova

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada města schvaluje s účinností od 1.1.2009 výši nájemného za užívání bytů, umístěných v obytném na ulici Revoluční č.p. 1877, 1878 a 1879, číslo orientační 32. 34 a 36 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 v případě, že nájemce bytu je člen Bytového družstva U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČO: 283 25 639 následovně:

měsíční nájemné za jednotlivý byt je stanoveno ve výši 1.500,-- Kč

výše zůstatku účtu 432.000,-- Kč

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada města schvaluje s účinností od 1.1.2009 výši nájemného za užívání bytů, umístěných v obytném na ulici Purkyňova č.p. 454, číslo orientační 7 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 v případě, že nájemce bytu je člen Bytového družstva Purkyňova 454/7, se sídlem Purkyňova 454/7, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02, IČO: 282 95 234 následovně:

měsíční nájemné za jednotlivý byt je stanoveno ve výši 15,-- Kč/m2 započítané podlahové plochy

výše zůstatku účtu 350.000,-- Kč

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada města schvaluje s účinností od 1.1.2009 výši nájemného za užívání bytů, umístěných v obytném na ulici Jamborova č.p. 1531, číslo orientační 3 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 v případě, že nájemce bytu je člen Bytového družstva JAMBOROVA, družstvo, se sídlem Jamborova 1531/3, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02, IČO: 282 94 688 následovně:

měsíční nájemné za jednotlivý byt je stanoveno ve výši 18,-- Kč/m2 započítané podlahové plochy

S účinností od 1.2.2009 bude na účet města zřízený pro bytový dům Jamborova 1531/3 přijímán od členů tohoto BD příspěvek člena ve výši 200,-- Kč/byt s tím, že tento příspěvek bude následně převáděn měsíčně na účet bytového družstva JAMBOROVA, družstvo.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada městadoporučuje zastupitelstvu města schválit žádost budoucích podílových spoluvlastníků obytného domu č.p. 1851, č.p. 1852, č.p. 1853, č.p. 1854 a č.p. 1855, č.or. 17, 19, 21, 23, 25, na Revoluční ulici ve Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p.č. 1048, p.č. 1049, p.č. 1050, p.č. 1051 a p.č. 1052, včetně uvedených pozemků, prodloužit splatnost kupní ceny do 31.12.2008 s tím, že město nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 1.10.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do podílového spoluvlastnictví ve smlouvě uvedených osob. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu osob nabyvatelů shora uvedených nemovitostí s tím, že účastníci kupní smlouvy budou ti, kteří jsou uvedeni v příloze.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje s účinností od 1.1.2009 výši nájemného za užívání bytů, umístěných v obytném domě na ulici Purkyňova č.p. 453, číslo orientační 5 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 v případě, že nájemce bytu je člen Bytového družstva Purkyňova 5 – Zámek, družstvo se sídlem Purkyňova 453/5, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02, IČO: 282 92 448 následovně:

měsíční nájemné za jednotlivý byt je stanoveno ve výši 20,-- Kč/m2 započítané podlahové plochy

výše zůstatku účtu 350.000,-- Kč

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada města schvaluje s účinností od 1.1.2009 výši nájemného za užívání bytů, umístěných v obytném domě na ulici Revoluční č.p. 1899, 1900, 1901 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu Bytového družstva Nástavba, družstvo, se sídlem Revoluční 1901, Žďár nad Sázavou 3.

S účinností od 1.1.2009 bude na účet města zřízený pro bytový dům Revoluční č.p. 1899, 1900, 1901 přijímán od členů tohoto BD příspěvek člena ve výši 1.000,-- Kč s tím, že tento příspěvek bude následně převáděn měsíčně na účet bytového družstva Nástavba, družstvo.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

12. Usn.774/08/OS

DPS – udělení výjimky z trvalého pobytu

Rada města po projednání neschvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Stanislavě Kučerové, bytem Křižanov

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.769/08/POSSm

Úprava rozpočtu 2008

Rada města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008, změnu ukazatelů rozpočtu a snížení výše příspěvku na provoz PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2008.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.773/08/OS

Klub seniorů – prodloužení výpůjčky

Rada města bere na vědomí informaci MO Svazu důchodců ČR o činnosti Klubu seniorů v budově Dolní č.p.165.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje prodloužení výpůjčky vypůjčených prostorů v budově Dolní č.p..165 MO Svazu důchodců ČR pro činnosti Klubu seniorů.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města ukládá PO CERUM uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce s prodloužením výpůjčky na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města ukládá MO Svazu důchodců ČR každoročně do 15. února předložit k projednání zprávu o činnosti Klubu seniorů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta