Zápis z 57. schůze rady města konané dne 12.1.2009

zveřejněno: 12. 1. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka
 

Schválený pořad 57. schůze rady města:

 

  1. Odpis pohledávek a převod finančních prostředků
  2. Statistika pojistného a pojistného plnění města
  3. Výsledky výběrového řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce krytého bazénu“
  4. Vyhodnocení záměru před Střední zdravotnickou školou
  5. Vyhlášení záměru na prodej pozemků v lokalitě Klafar
  6. Majetkoprávní úkony
  7. Byty a nebytové prostory
  8. Plná moc pro ředitele PO Poliklinika
  9. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.780/09/CERUM

Odpis pohledávek

Převod finančních prostředků z roku 2008 na rok 2009

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávek dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada města po projednání schvaluje převod finančních prostředků z roku 2008 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 781/09/OF

Statistika pojistného a pojistného plnění města

Rada města po projednání bere na vědomí statistiku pojistného a pojistného plnění města.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.777/09/ORUP

Výsledky výběrového řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce krytého bazénu“

Rada města po projednání schvaluje zpracovatele projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce krytého bazénu“ ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.785/09/ORUP

Vyhodnocení záměru před Střední zdravotnickou školou

Rada města na základě vyhodnocení podmínek záměru Z-52/2008-OP doporučuje odprodej pozemků pro PLF dům s.r.o. a ukládá odboru právnímu a odboru RUP do předložení zastupitelstvu města projednat řešení dopravního zatížení v důsledku zamýšleného využití území.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

 

5. Usn.786/09/OP

Vyhlášení záměru na prodej pozemků v lokalitě Klafar

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků v lokalitě Klafar II B1 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 778/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem rozšíření zahrady u RD čp. 1568 na p. č. 4496 v ul. Makovského 31, ZR 7 – pozemek navazující na stávající zahradu p. č. 4497 - majetkoprávní vypořádání vztahu k užívanému pozemku.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6556 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, pod řadovou PREFA garáží v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se změnou vlastníka garáže (dědictví po rodičích).

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6320 ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6916 – trvalý trav. porost ve výměře cca 800 m2 a část parcely č. 6901 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem vybudování veřejné účelové komunikace, sloužící jako přístupová cesta do budoucího areálu pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů s tím, že po vybudování bude předmětná cesta převedena do majetku města. Výpůjčka bude uzavřena pouze v případě realizace stavby bioplynové stanice. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 2289 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 75 m2 – ul. Šípková, ZR 5, p. č. 5523 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 92 m2 – ul. Brněnská, ZR 1, p. č. 6062/2 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2 – ul. Palachova, ZR 6 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemkudo vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 4094 – zastavěná plocha ve výměře 22 m2 v k. ú. Město Žďár pod řadovou poschoďovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – (dosud majetkově nevypořádaný pozemek nacházející se v připravované trase místního komunikačního okruhu).

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 147/3 k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár, Farská humna, přel. NN, Město“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně NN v k. ú. Město Žďár v lokalitě Farská humna, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- K

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov, mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov - jako povinným - na části p. č. 2134/1 – vodní pl., tok umělý v k. ú. Město Žďár - za účelem existence strouhy s výpustním objektem do řeky Sázavy v rámci stavby „Obytný soubor RD Klafar II – dešťová a splašková kanalizace, usazovací dešťová nádrž Žďár n. S. 3“ – investor Město Žďár nad Sázavou - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 28.01.2008 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 2061 a 2062/5 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky – Kulturní dům – Hotel Jehla v ul. Kovářova, Dolní, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o část pozemku p. č. 2062/4 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 2853-158/2008 ze dne 12.12.2008.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 28.01.2008 nemění.

 

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

 

7. Usn.779/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1 +1 č. 32, umístěného v obytném domě č.p. 1825, ulice Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a záměr na pronájem bytu o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení č. 8, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská, č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů č. 1, č. 2, č. 5, č. 6, č. 7, č. 9 a č. 10, o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení, 1 č. 15, umístěných v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská, č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru – garážových stání číslo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 33, 34, umístěných v obytném domě č.p. 2235, na ulici Palachova č.or. 72, ve Žďáře nad sázavou, část Žďár nad Sázavou 6. Smlouva o nájmu nebytového prostoru bude uzavřena s účinností od 1.1.2009 s bytovým družstvem Palachova 2235/72, se sídlem Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou 6, IČ 282 96 931. Nájem je stanoven ve výši 60,-- Kč za jedno garážové stání. Ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru bude stanoveno oprávnění nájemce přenechat pronajatá garážová stání do podnájmu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1.100 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu DM Centra - Asia-Bistro, na nám. Republiky 49 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování hostinské činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1.500 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru o výměře 20,30 m2, umístěném v objektu na ulici Nádražní 44 ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum), v souladu s vyhlášeným záměrem. Smlouva o nájmu části nebytových prostor bude uzavřena s paní Michaelou Pochopovou, na dobu neurčitou, nájemné je stanoveno ve výši 1.200 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 19.02.2007, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Svazem důchodců Praha, místní organizací Žďár nad Sázavou, kterým se vypůjčují věci – vysavač, video a DVD na vybavení „Klubu seniorů“ v celkové hodnotě 6.808 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru kanceláře č. 710 v budově býv. ČP, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou v souladu s vyhlášeným záměrem s účinností od 01.02.2009 s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok s p. Bc. Tamarou Kolátorovou, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.787/09/Taj.

Plná moc pro ředitele PO Poliklinika

Rada města schvaluje plné moci pro ředitele PO Poliklinika dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta