Zápis z 58. schůze rady města konané dne 26.1.2009

zveřejněno: 26. 1. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka
 

Schválený pořad 58. schůze rady města:

 

 1. Žádost o dodatečné povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
 2. Žádost o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
 3. Rozpočet PO Sociální služby města na rok 2009
 4. Žádost jednoty OREL ZR
 5. Smlouva s TJ ZR, smlouva s TJ Sokol
 6. Žádost o změnu ve složení sportovní komise
 7. Žádosti o finanční příspěvky
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Vyhlášení výběrového řízení a jmenování komise na poskytování půjček ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na rok 2009
 11. Problematika trhů na nám.Republiky
 12. Účast města v Programu prevence kriminality v kraji Vysočina na rok 2009
 13. Doplnění pořadníku DPS
 14. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn. 788/09/POMŠ

Žádost o dodatečné povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města po projednání souhlasí s výjimkou z počtu dětí ve třídách MŠ Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 789/09/POMŠ

Souhlas s vyřazením dlouhodobě hmotného majetku

Rada města po projednání souhlasí s vyřazením opotřebovaného (nefunkčního) dlouhodobého hmotného majetku v rámci organizace MŠ Žďár nad Sázavou dle přiloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 793/09/POSSm

Rozpočet PO Sociální služby města na rok 2009

Rada města bere na vědomí finanční situaci PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou po zveřejnění výsledků dotačního řízení MPSV pro zařízení pobytových sociálních služeb na rok 2009 a zmocňuje starostu města p. Mgr. Jaromíra Brychtu k jednání na Krajském úřadu kraje Vysočina a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR ohledně dorovnání výše dotací na pobytová zařízení města.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

4. Usn. 782/09/ŠKS

Žádost jednoty Orel Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků schválených na výstavbu hřiště tělovýchovné jednotě „Orel jednota Žďár nad Sázavou“ v rámci finančního vypořádání z rozpočtu 2008 do rozpočtu 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 783/09/ŠKS

Smlouvy s TJ Žďár nad Sázavou a TJ Sokol Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí provozní dotace Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 na provoz sportovišť v maximální výši 6.018.500,-Kč pro rok 2009 a ukládá MěÚ společně s TJ Žďár dopracovat nový návrh smlouvy o kalkulaci ceny, vyčíslení ročních nákladů v členění na oddíly, záruky užití odpisů a způsob dohody o cenách na každý rok (cenové zvýhodnění).

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada města po projednání schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí provozní dotace Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou 2, Dvorská 14 na rok 2009 předložené uvnitř materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí provozní dotace Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 na úpravu lyžařských tratí pro rok 2009 v maximální výši 300 tis.Kč, z čehož za upravený kilometr trati rolbou zaplatí 245,-Kč, skútrem 110,-Kč a dalšími náklady dle smlouvy až do výše 100 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 790/09/ŠKS

Žádost o změnu ve složení sportovní komise

Rada města po projednání schvaluje změnu ve složení sportovní komise dle návrhu uvnitř předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 784/09/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10, oddílu košíkové na zajištění oslav k 60.výročí založení oddílu košíkové ve výši 10.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku panu Ing. Hynku Jurmanovi, Štěpánov nad Svratkou na realizaci publikace Čítanka Vysočiny ve výši 3.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrž. 1

 

 

8. Usn. 796/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů o velikosti 1+1, nacházejících se na ulici Revoluční 1829/27/20 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na ulici Brodská 1905/33/20 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na ulici Brodská 1936/35/22 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a na ulici Revoluční 1871/30/17 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu a to na domu určitou s žadateli Marií Sedlákovou, Žďár nad Sázavou 3, na užívání bytu č. 27, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1829, č.or. 27 s panem Jánem Džurbanem, Žďár nad Sázavou 3, na užívání bytu č. 30, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1825, č.or. 11 a s paní Jolanou Dvořáčkovou, Žďár nad Sázavou 3, na užívání bytu č. 14, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1936, č.or. 35.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje s účinností od 1.2.2009 výši nájemného za užívání bytů, umístěných v obytném na ulici Revoluční č.p. 1902, 1903 a 1904, číslo orientační 38, 40 a 42 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 v případě, že nájemce bytu je člen Bytového družstva Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČO: 282 95 781 následovně: měsíční nájemné za jednotlivý byt je stanoveno ve výši 15,-- Kč/m2 a výše zůstatku účtu je 300.000,-- Kč

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje s účinností od 1.2.2009 výši nájemného za užívání sálu, umístěného v bývalém kulturním domě na ulici Na úvoze 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 160,-- Kč včetně DPH (z toho DPH činí 25,55 Kč)

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města ukládá starostovi města uzavřít dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v případě, že nájemce je plátce DPH s tím, že nájemné za užívání nebytových prostor bude upraveno o DPH v zákonné sazbě.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací CERUM v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání ukládá MěÚ zajistit zpracování znaleckého posudku na odhad ceny nemovitostí – RD na ulici Wonkova č. 10 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, včetně souvisejících pozemků, pro přípravu prodeje těchto nemovitostí.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání, na základě žádosti bytového družstva „Bytové družstvo JAMBOROVA, družstvo“, se sídlem Jamborova 1531/3, Žďár nad Sázavou ukládá starostovi města vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor, nacházejících se v domě č.p. 1531, na ulici Jamborova č.or. 3, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ENPEKA, a.s., se sídlem Jihlavská 1143, Žďár nad Sázavou, IČ 44963378.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor, nacházejících se v domě č.p. 1531, na ulici Jamborova č.or. 3, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 za účelem provedení změny užívání nebytových prostor na byty. Žadatel k záměru přiloží souhlas bytového družstva „Bytové družstvo JAMBOROVA, družstvo“ se sídlem Jamborova 1531/3, 591 01 Žďár nad Sázavou s provedením změny užívání nebytových prostor na byty.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části nebytového prostoru v objektu na nám. Republiky 75/2 ve Žďáře nad Sázavou ve výměře 233,70 m2, v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou s tím, že nájemné za užívání nebytových prostor je stanoveno ve výši 859 Kč/m2/rok, s panem Zdeňkem Pazderou, 591 01 Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 795/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6596 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2925/5 ve výměře 27 m2 v k. ú. Město Žďár pod řadovou garáží u bytového domu čp. 1001 ul. Na Prutech 46, ZR 5 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Haně Novotné, ZR 2 a to části p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití jako zahrádka u byt. domu čp. 250 na p. č. 570/192 v ul. Nová 16, ZR 2 – nasázení květin, zkrášlení bytovky a okolí, sečení trávy.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodního rozvodu v ul. Kopečná, ZR 3 – stavba „Šachty S2 – S10, DAGMARKY, Žďár n. Sáz.“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 3386 a 3382/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodního rozvodu v ul. Studentská, ZR 4 – stavba „Gymnázium, VOŠ a SPŠ, Žďár n. Sáz.“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 28.01.2008 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 410, 5856, 6165, 6161/1 a 6053 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky šachty M 17 – N 37 v ul. Hutařova, Smetanova, Dvořákova ZR 1 a Palachova ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o část pozemku p. č. 5867 a 5868 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 2852-100/2008 ze dne 07.01.2009.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 28.01.2008 nemění.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7995, 7998/1, 8001/1, 8001/7, 8002, 8003, 8007/1, 8007/4, 8008/1, 8008/2, 8008/3, 8008/4, 8008/5, 8010/1, 8010/2, 8010/3, 8011, 8012, 8014/1, 8014/2, 8014/3, 8014/4, 8014/5 a 8014/6 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar, úpravy DS VN, TS, NN pro 13 RD“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a VN a pilířových pojistkových skříní NN v lokalitě Klafar II., ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 8010/1 a 8017 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., úpravy DS NN, Klafar, ČOV“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a pilířové pojistkové skříně NN v lokalitě Klafar II., ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování:Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 791/09/TSBM

Vyhlášení výběrového řízení a jmenování komise na poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) pro rok 2009

Rada města po projednání schvaluje:

- vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček na opravy bytového fondu města Žďár nad Sázavou ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) pro rok 2009 dle předloženého návrhu

- jmenování komise na poskytování půjček dle předloženého návrhu

- převod částky 2.312.300,-Kč z fondu privatizace na fond SFRB

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 792/09/OKS

Problematiků trhů na nám.Republiky

Rada města doporučuje odboru komunálních služeb zajistit organizaci maximálně 4 trhů ročně na dolní části náměstí Republiky ve vlastní režii a organizaci nebo na základě výběrového řízení z více zájemců o pronájem.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 794/09/MP

Účast města v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 ve výši 200.000,-Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s rozšířením a dovybavením MKDS ve výši 100.000,-Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů, v případě obdržení státní účelové dotace.

Rada města jmenuje manažerem Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 Mgr. Martina Kunce, vedoucího Městské policie Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 797/09/OS

Doplnění pořadníku DSP

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta