Zápis z 59. schůze rady města konané dne 9.2.2009

zveřejněno: 9. 2. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Vladimír Novotný

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Oldřich Sedlák
 

Schválený pořad 59. schůze rady města:

 

 1. Pracovněprávní předpisy
 2. Žádost o souhlas s vyřazením nefunkčního majetku v pořiz.ceně vyšší než 40 tis.Kč
 3. Změna úhrad na Domově pro seniory a Domově Seniorpenzion FIT
 4. Doplnění organizačního řádu – nové funkční schéma Seniorpenzion FIT
 5. Žádost o finanční příspěvek za neuplatnění DPH
 6. Sdružení DK
 7. Příjem z prodeje propagač.materiálu v roce 2008
 8. Žádost VOŠ a SPŠ Žďár n.S.
 9. Odměny členům RM a ZM
 10. Smlouva o správě portfolia
 11. Petice občanů „Výstavba objektu před Zdravotní školou, ZR“
 12. Řešení budovy 1.ZŠ
 13. Majetkoprávní úkony
 14. Byty a nebytové prostory
 15. Zpráva o činnosti MP a Policie ČR za rok 2008
 16. Žádost Mgr. Sobotky
 17. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.798/09/CERUM

Pracovněprávní předpisy PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje změny pracovněprávních předpisů PO CERUM dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

2. Usn.799/09/4.ZŠ

Žádost o souhlas s vyřazením – likvidací nefukčního majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis.Kč.

Rada města po projednání souhlasí s vyřazením nefunkčního majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 808/09/PO SSm

Změna úhrad na Domově pro seniory a Domově Seniorpenzionu FIT

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad v Domově pro seniory (Domě klidného stáří) a v Domově se zvláštním režimem Seniorpenzionu FIT s platností od 01.03.2009.

Rada města po projednání schvaluje změny a doplnění pravidel pro přijímání obyvatel a určení cílové skupiny uživatelů pro oba Domovy Sociálních služeb města Žďár n.S. p.o. s účinností od 01.02.2009.

Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města informovat radu města o dokrytí příspěvků na lůžko.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.809/09/PO SSm

Doplnění organizačního řádu – nové funkční schéma Seniorpenzionu FIT

Rada města schvaluje změnu organizačního řádu – nové funkční schéma Domova se zvláštním režimem Seniorpenzion FIT s platností od 01.02.2009.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.812/09/DK

Žádost o finanční příspěvek za neuplatněné DPH

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit finanční dotaci ve výši 194.628,-Kč za neuplatněné DPH střediska DK za rok 2008.

 

Hlasování: Pro 0, proti 7, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

6. Usn.800/09/OŠKS

Sdružení DK

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit zánik zájmového sdružení Dům kultury vzájemnou dohodou účastníků k 31.12.2009.

 

Rada města pověřuje zástupce města ve sdružení jednat se zástupci odborů o způsobu budoucího zajištění kulturní a nájemní činnosti.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.801/09/OŠKS

Příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2008

Rada města bere na vědomí příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2008.

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města, v rámci rozpočtových opatření, navýšit z rozpočtové rezervy položky rozpočtu „Ostatní činnost v kultuře – věcný materiál“ a „Ostatní činnost v kultuře – tiskový materiál“ o příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.802/09/OŠKS

Žádost VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje změnu účelu použití finančního příspěvku Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 na projekt „Věda a technika ve městě“ dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

9. Usn.804/09/OF

Odměny členům ZM

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit odměny členům ZM.

 

Hlasování: Pro 0, proti 7, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

10. Usn.813/09/OF

Smlouva o obhospodařování individuálního portfolia investičních nástrojů

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o obhospodařování individuálního portfolia investičních nástrojů a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.803/09/ORÚP

Petice občanů „Výstavba objektů před Zdravotní školou“

Rada města po projednání bere na vědomí petici občanů „Výstavba objektů před Zdravotní školou“ a ukládá Městskému úřadu předložit ji jako součást materiálu o záměru Z-52/2008-OP zastupitelstvu města.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.807/09/OP/ORUP

Řešení budovy 1.ZŠ

Rada města ruší záměr č. Z-60/2008-OP na pronájem budovy č.p.72 na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou bez vyhodnocení.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města vyhlašuje záměr na prodej budovy č.p. 72 na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou (bývalá 1.ZŠ). Záměr bude vyhlášen po dobu 3 měsíců.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.805/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6674 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 – ost. plocha ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár u řadového RD čp. 336 na p. č. 570/342 v ul. Studniční 31, ZR 2 - za účelem rozšíření zahrady a srovnání hranice se sousední zahradou p. č. 570/447.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/7 – ost. plocha ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Město Žďár podél řadového RD čp. 1429 na p. č. 4791 a zahrady p. č. 4792 v lokalitě sídliště „Vodojem“ ul. Blažíčkova 16, ZR 7 – za účelem užívání a údržby zatravněné plochy v okolí ŘRD, rozšíření zahrady.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to část p. č. 9034 – orná půda ve výměře zastavěné objektem firmy + svah přilehlý k objektu ve výměře max. cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár (býv. polní cesta) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku - rozšíření pozemku pro oplocení zadní části nového areálu firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1, postaveném na části p. č. 9040 a pův. p. č. 9041 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměrů na:

1. odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 77 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření dvora u RD čp. 264 (dlouhodobě užívaný pozemek na základě nájemní smlouvy) – majetkoprávní vypořádání v souvislosti s navrhovaným řešením – dopravním propojením Nábřežní ulice a Farských humen, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

2. směnu pozemků a to části p. č. 77 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 5 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), ZR 3 za část p. č. 74/1 – zahrada ve výměře cca 20 m2 a p. č. 76 – louka ve výměře 20 m2 ve vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – majetkoprávní vypořádání v souvislosti s navrhovaným řešením – dopravním propojením Nábřežní ulice a Farských humen, ZR 1 s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

3. směnu pozemků a to části p. č. 77 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ARDK-CZ, s. r. o. se sídlem Náves 233, Mladcová, 760 01 Zlín 1 za část p. č. 80 – zahrada ve výměře cca 25 m2 a část p. č. 81 – zahrada ve výměře cca 30 m2 ve vlastnictví firmy ARDK-CZ, s. r. o. se sídlem Náves 233, Mladcová, 760 01 Zlín 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – majetkoprávní vypořádání v souvislosti s navrhovaným řešením – dopravním propojením Nábřežní ulice a Farských humen, ZR 1 s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

- Záměry budou zveřejněny na úřední desce po dobu 15 dní.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Milady Brychtové, ZR 1 a to pozemku p. č. 774/32 – orná ve výměře 11 364 m2 v k. ú. Zámek Žďár pro budoucí výstavbu v lokalitě Klafar II., ZR 3 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6181, 6182 a 6222 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Dvořákova, úprava DS NN - Fiala“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou GREMIS, s. r. o. se sídlem Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí – jako oprávněným – na části p. č. 6813 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Novostavba zámečnické dílny – přípojka NN Žďár n. S.“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 6131/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Nádražní, úprava DS NN, Albert“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem přepojení vodovodních přípojek na sídlišti „Vodojem“ v ul. Špálova u byt. domu čp. 1661/31, ZR 7 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Občanským sdružením Libušínská 207/19, 208/21, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 2109 a 2118 v k. ú. Město Žďár – v souvislosti se stavební úpravou byt. domu - výměnou závěsných balkonů za předsazené lodžie a zateplením domu Libušínská čp. 207/19 a 208/21, ZR 1 (přesah na pozemky města) včetně provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Uns. 806/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Revoluční ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 25 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Revoluční ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 4 o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení, umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a bytu č. 8 o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení, umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje odpověď na dopis – Žádost občanů Žďáru nad Sázavou, Vodojem, o zachování prodejny potravin v domě Jamborova 3/1531, v předloženém znění

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Žďár nad Sázavou a Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga, v předloženém znění

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn.810/09/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2008

Rada města bere zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2008 na vědomí a doporučuje ji k předložení do zastupitelstva města.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn.811/09/OS

Žádost pana Mgr. Martina Sobotky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit panu Mgr. Martinu Sobotkovi finanční příspěvek ve výši 180.000,-Kč z rezervy rozpočtu na zajištění jeho osobní asistence v roce 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta