Zápis ze 6. schůze rady města konané dne 8.1.2007

zveřejněno: 8. 1. 2007

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu: Mgr. Luboš Straka

Schválený pořad 6. schůze rady města:

 

 1. Výše úhrad na Domově důchodců od 1. 1. 2007.
 2. Klub seniorů
 3. Žádost o souhlas s vyřazením HIM nad 40 tis.Kč.
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Nebytové prostory
 6. Bytové záležitosti
 7. Žádost o příspěvek
 8. Odměny členům ZM
 9. Podklady k možnosti odměňování členů komisí RM a výborů ZM
 10. Zpráva o činnosti PO a BOZP za rok 2006, plán činnosti PO a BOZP na r. 2007
 11. Účast města v programu Prevence kriminality Partnerství 2007
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 74/07/SSm
Výše úhrad na Domě klidného stáří od 1. 1. 2007

Rada města po projednání schvaluje denní výši úhrad za pobyt v Domě klidného stáří. domově pro seniory ve Žďáře nad Sázavou s účinností od 1. 1. 2007 podle uvedených údajů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 81/07/OS
Klub seniorů

Rada města bere na vědomí informaci o požárně bezpečnostním řešení budovy na ul. Dolní 165.

 

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Cerum uzavřít smlouvu o výpůjčce tří kanceláří se Svazem důchodců ČR MO Žďár nad Sázavou v budově č.p. 165 na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

Energie související s výpůjčkou bude hradit Svaz důchodců ČR MO Žďár nad Sázavou. Město poskytne příspěvek na úhradu energií až do výše skutečných nákladů za předpokladu, že Svaz důchodců ČR MO Žďár nad Sázavou umožní užívání zapůjčených prostor ostatním organizacím seniorů a zdravotně postižených.

 

Rada města rozhodla, že v budově Dolní č.p. 165 nebude v roce 2007 u nájemních smluv uplatněna inflační doložka.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 80/07/4.ZŠ
Žádost o souhlas s vyřazením HIM nad 40 tis.Kč

Rada města po projednání souhlasí s vyřazením HIM nad 40 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 71/07/OP
Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 5386 o předpokládané výměře 430 m2 a p. č. 5393/3 o předpokládané výměře 165 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem dostavby areálu firmy výrobního objektu - modelárny v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude zaměřena oddělovacím geometrickým plánem.

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Oldřicha Straky, 392 01 Soběslav a to p. č. 639/2 – orná půda ve výměře 322 m2, p. č. 641 – orná ve výměře 1 398 m2 a p. č. 647/7 – ost. plocha-silnice ve výměře 206 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě za benzinovou pumpou u Tokozu, ZR 2 – za účelem uložení kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro připravovanou akci města stavba „Kanalizace Stržanov“ a dále využití pro plánované vybudování parkoviště navrženého dle schváleného územního plánu.

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Heleny Šírové, Stržanov a to p. č. 644/7 – orná půda ve výměře 1 695 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě za čerpací stanicí pohonných hmot u Tokozu, ZR 2 – za účelem uložení kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro připravovanou akci města stavba „Kanalizace Stržanov“ a dále využití pro plánované vybudování parkoviště navrženého dle schváleného územního plánu.

- Dále RM ukládá MěÚ – OP jednat s p. Šírovou o výši kupní ceny.

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6634 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6411 ve výměře cca 12 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Chelčického (u hlavního vchodu do haly vlakového nádraží ČD), ZR 6, pod umístěným prodejním stánkem rychlého občerstvení z důvodu změny vlastníka stánku (přerušení živnosti ze zdravotních důvodů).

f) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 13. 11. 2006 ve věci změny ocenění VB při uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částech p. č. 149, 186/1 a 556 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení plynovodní přípojky k rekonstruovanému objektu čp. 376 Husova 3, ZR 1 - dle zhotoveného geometrického plánu pro zaměření věcného břemene č. 2467-149/2006 ze dne 27.10. 2006 včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného s tím, že právo odpovídající věcnému břemenu se nově zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 13 400,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 72/07/OP
Nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor, nacházejících se v objektu č.p. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 516 umístěné v objektu č.p. 165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou společnosti atomIQ s.r.o., Na Strži 65/1702, Praha 4 a kanceláře č. 616 umístěné v objektu č.p. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou paní Ditě Ondrouškové, bytem Libušínská 24/6, Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 1.000,-- Kč/m2/rok

 

Rada města schvaluje doplnění smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou pojišťovnou a.s. o místnost označenou jako prádelna, WC ve výměře 9,55 m2 s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 600,-- Kč/m2/rok.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor – suterénu umístěném v objektu budovy č.p. 75, náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou panu Petru Stejskalovi, podnikajícím pod obchodním jménem Petr Stejskal - STEP, U Táferny 241/4, Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 180,--Kč/m2/rok

 

Rada města neschvaluje žádost paní Drdlové o odpuštění úroku z prodlení a snížení nájmu za užívání nebytových prostor s tím, že doporučuje jednání s investorem rekonstrukce kanalizační sítě ve Žďáře nad Sázavou 3.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly předloženy smlouvy o podnájmu nebytových prostor, rada města neuděluje souhlas k podnájmu nebytových prostor v obřadní síni na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor umístěných v obytném domě č.p. 1977, č.or. 51 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 73/07/OP
Bytové záležitosti

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytů dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

7. Usn. 79/07/ŠKS
Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek KČT VYSOČINA Jihlava, Na Kopci 22 ve výši 20.000,- Kč na zajištění 10. ročníku celorepublikového Českého turistického srazu dle přiložené Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 77/07/OF
Odměny členům zastupitelstva města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle upraveného návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 75/07/Taj.
Podklady k možnosti odměňování členů komisí rady města a výborů ZM

Rada města schvaluje odměňování členů komise pro vyhodnocení záměrů na pronájem nebytových prostor, komise bytové a komise péče o rodinu a děti, finančního výboru a kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva města následovně:

člen komise/výboru za účast na zasedání komise/výboru 200,-Kč
předseda komise za účast na zasedání 300,-Kč

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

10. Usn. 78/07/Taj.
Zpráva o činnosti v PO a BOZP za rok 2006 a plán činnosti v PO a BOZP na rok 2007

Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti v PO a BOZP za rok 2006 a plán činnosti v PO a BOZP na rok 2007.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 76/07/MP
Účast města v programu prevence kriminality „Partnerství 2007“

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v programu prevence kriminality „Partnerství 2007“.

 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v programu „Partnerství 2007“ ve výši 230.000,- Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

 

Rada města bere na vědomí žádost o rozpočtové opatření ve výši 400.000,-Kč na odkup optického vedení od a.s. SATT pro činnost MKDS a ukládá vedoucímu městské policie žádost doplnit o náklady na údržbu optického vedení a připojení kamerových bodů na optické vedení.

 

Rada města jmenuje manažerem programu „Partnerství 2007“ pana Mgr. Martina Kunce, vedoucího Městské policie Žďár nad Sázavou.

 

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta města