Zápis ze 60. schůze rady města konané dne 23.2.2009

zveřejněno: 23. 2. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka
 

Schválený pořad 60. schůze rady města:

 

 1. Plná moc
 2. Informace o stavu stromů
 3. Program obnovy venkova – smlouva
 4. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Strojírenská-Nádražní, 1.část
 5. Majetkoprávní úkony RM
 6. Majetkoprávní úkony ZM
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Výsledky inventarizace za r. 2008
 9. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2008
 10. Žádosti o finanční příspěvky
 11. Rozpočtová opatření č. 1
 12. Rozpočtová opatření č. 2
 13. Klub seniorů –smlouva o poskytnutí příspěvku
 14. Výroční zpráva města Žďár n.S. za rok 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.106/1999 o svobodném přístupu k informacím
 15. Podnikatelský záměr Polikliniky –host Ing. Josef Novotný – SWC Energy
 16. Hospodaření jednotlivých středisek Polikliniky 2006-2008
 17. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 822/09/CERUM

Plná moc

Rada města schvaluje Plnou moc pro ředitele PO CERUM v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž.0

 

 

2. Usn. 814/09/OKS

Informace o stavu stromů

Rada města bere na vědomí vyhodnocení dendrologického potencionálu objektu – stromů na území města a doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření ve výši 500 tis.Kč k jeho naplnění.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 815/09/ORUP

Program obnovy venkova – smlouva

Rada města schvaluje mandátní smlouvu o spolupráci při zajišťování Programu obnovy venkova mezi městem Žďár na Sázavou a krajem Vysočina.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 816/09/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Strojírenská-Nádražní, 1.část

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Žďár nad Sázavou, městská spojovací komunikace ul. Strojírenská – ul. Nádražní – 1. část“ vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 818/09/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6366 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře 95 m2 - na základě zhotoveného oddělovacího GP č. 2071-193/2003 ze dne 22. 10. 2003 – nově p. č. 4669/10 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2, nově p. č. 4669/11 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Štursova 1501/5, ZR 7 a dále části p. č. 4669/1 – nově p. č. 4669/9 – ost. pl., jiná pl. ve výměře 101 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Štursova 1502/9, ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných jako zahrádky u byt.domů

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 6209/5 – ost. pl., ost. komunikace v celkové výměře 121 m2 (části díl „e“ ve vým. 22 m2 + díl „d“ 99 m2) v k. ú. Město Žďár za účelem majetkoprávního vypořádání – využití plochy pro parkování vozidel u firmy AUTO…, s. r. o. v lokalitě ul. Nádražní 2118/67, ZR 6.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO…, s.r.o. se sídlem Nádražní 2118/67, Žďár n. Sáz. 6 a to částí p. č. 6209/5 – ost. pl., ost. komunikace v celkové výměře 121 m2 (části díl „e“ ve vým. 22 m2 + díl „d“ 99 m2) v k. ú. Město Žďár za účelem majetkoprávního vypořádání dle GP č. 2880-27/2009 – využití plochy pro parkování vozidel u firmy AUTO…, s. r. o. v lokalitě ul. Nádražní 2118/67, ZR 6.

- za kupní cenu ve výši 210,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

d) Rada města odkládá projednání žádosti ing. Roberta Trčky do doby zpracování znaleckého posudku o ceně nemovitostí - RD na ulici Wonkova č. 10 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, včetně souvisejících pozemků, a do doby rozhodnutí rady města o dalším postupu ve věci řešení těchto nemovitostí.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

e)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 – Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava a to níže uvedených stavebních objektů včetně pozemků:

- SO 103 Větev na plánovaný městský okruh

- SO 104 Chodníky, přeložky chodníků

- SO 401 Veřejné osvětlení okružní křižovatky

- SO 801 Sadové úpravy

- SO 802 Rekultivace opuštěné části komunikace

- za účelem majetkoprávního vypořádání po dokončení silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka se silnicí II/353“

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Závazné prohlášení učiněné ve smyslu ust. § 34 a 35 zák. č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se silniční stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka se silnicí II/353“, předmětem kterého je bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 – Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava a to níže uvedených stavebních objektů včetně pozemků:

- SO 103 Větev na plánovaný městský okruh

- SO 104 Chodníky, přeložky chodníků

- SO 401 Veřejné osvětlení okružní křižovatky

- SO 801 Sadové úpravy

- SO 802 Rekultivace opuštěné části komunikace

- za účelem majetkoprávního vypořádání po dokončení silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka se silnicí II/353“ v lokalitě ul. Jihlavská, Brněnská, ZR1 v k. ú. Město Žďár – viz příloha č. 5

 

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Jaroslavu a Miluši Kamarádovým, ZR 7, a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem rozšíření zahrady u RD čp. 1568 na p. č. 4496 v ul. Makovského 31, ZR 7 – pozemek navazující na stávající zahradu p. č. 4497 - majetkoprávní vypořádání vztahu k užívanému pozemku.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Petru Veselskému, ZR 6, a to p. č. 6556 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, pod řadovou PREFA garáží v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se změnou vlastníka garáže (dědictví po rodičích).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Františku a Vlastě Turinských, ZR 1, a to p. č. 6320 ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou firmě ODAS ODPADY, s. r. o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1, a to p. č. 6916 – trvalý trav. porost ve výměře cca 800 m2 a část parcely č. 6901 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem vybudování veřejné účelové komunikace, sloužící jako přístupová cesta do budoucího areálu pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů s tím, že po vybudování bude předmětná cesta převedena do majetku města. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou - 10 let.

Po skončení výpůjčky bude veřejná účelová komunikace převedena do vlastnictví města.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

j) Rada města schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a AGRO-Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, Měřín, v předloženém znění.

 

Hlasování:Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města schvaluje dodatek k nájemní smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 9.2.2008 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem přepojení vodovodních přípojek na sídlišti „Vodojem“ v ul. Špálova u byt. domu čp. 1661/31, ZR 7 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene se rozšiřuje ještě o další části pozemku p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár k dalším byt. domům v sídlišti „Vodojem“, ZR 7 a to v ul. Pelikánova u BD čp. 1653/34 a u BD čp. 1655/51, v ul. Makovského u BD čp. 1656/52 a u BD 1658/69, v ul. Špálova u BD čp. 1659/40, v ul. Štursova u BD čp. 1662/18 a u BD čp. 1664/11.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 9. 2. 2009 nemění.

 

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Jaroslavem Beránkem, bytem Stržanov a pí Věrou Zemanovou, ZR 2 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 201/3 v k. ú. Stržanov za účelem vybudování inž. sítí – vodovodní přípojka, elektro a přípojka VO pro výstavbu obytného souboru 8 RD v lokalitě „Markův kopec“, Stržanov - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 819/09/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní ceny pozemků a to po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 456/2008 Sb. následovně:

Druh pozemku

navržená kupní cena
pro rok 2009 Kč za m2

Pozemek pro rozšíření zahrad u RD 300
Pozemek zastavěný bytovým domem 760
Pozemek související s bytovým domem 300
Pozemek zastavěný garáží 1.200
Pozemek zastavěný rodinným domem 1.100
Pozemek zastavěný objektem pro výrobní činnost 600
Pozemek související s objektem pro VČ 250
Pozemek zastavěný budovou pro obchod 530
Pozemek související s budovou pro obchod 210

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů (SJM) Ing. Karla Straky, ZR 2 a Naděždy Strakové, ZR 5 a to části p. č. 8135 – orná půda ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady z důvodu současné údržby veřejné plochy, zamezení náletu plevele u RD čp. 2254 na p. č. 2878 a zahrady p. č. 2879 ul. U Hrázek 14, ZR 5 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. V kupní smlouvě bude upraveno věcné břemeno umístění vpusti.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Vladimíra a Blanky Novotných (SJM), ZR 1 a to části p. č. 4669/1 – ost. plocha ve výměře cca 16 m2 (4,5 m x 3,5 m) v k. ú. Město Žďár u řadového RD čp. 1643 na pozemku p. č. 4296 a přilehlé zahrady p. č. 4297 a p. č. 4298 v k. ú. Město Žďár v ul. Pelikánova 20, ZR 7 – za účelem sjednocení vlastnictví pozemků u RD s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 a to části p. č. 5393/1 ve výměře cca 1 050 m2 a p. č. 5385/1 ve výměře cca 200 m2 (celkem cca 1 250 m2)v k. ú. Město Žďár v šířce, která bude respektovat ochranné pásmo uložených inž. sítí a rezervu pro výsadbu zeleně (dle ÚP – významná liniová městská zeleň = alej podél středové komunikace průmyslové zóny) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, sousedících s areálem firmy PKS, v souvislosti s výstavbou vrátnice u vjezdu firmy PKS INPOS, a. s. Žďár n. Sáz. z průmyslové zóny Jamská a s potřebou rozšíření parkovacích míst osobních vozidel zaměstnanců v tomto prostoru.

- Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0.

 

 

e) Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemků p.č. 6167/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 6165 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 6166 – ost. pl., ost. komunikace a p.č. 6167/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře cca 4.100 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví společnosti PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ 28293096 za kupní cenu ve výši 1.045,-- Kč/m2, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, jehož součástí bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena GP po zaměření polyfunkčního objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení a po poskytnutí příspěvku kupujícího ve výši 5,5 mil. Kč na zlepšení dopravního řešení - vybudování křižovatky na ulici Nádražní směrem na ulici Palachova a kruhové křižovatky Smetanova, Nádražní. Součástí výstavby polyfunkčního objektu bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Kolaudační souhlas bude vydán nejpozději do 31.3.2012.

 

 Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předkupní právo na dobu 5 let k pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 6984/3 - lesní pozemek ve výměře 9 366 m2, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, pro společnost Hettich ČR, k.s., Jihlavská 2190/3, ZR1, v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků, umístěných v lokalitě ulice Jihlavská, ZR 1, který bude sloužit pro další rozšíření a rozvoj společnosti.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Milady Brychtové, ZR 1 a to pozemku p.č. 774/32 – orná ve výměře 11 364 m2 v k. ú. Zámek Žďár pro budoucí výstavbu v lokalitě Klafar II., ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 2289 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 75 m2 – ul. Šípková, ZR 5, p. č. 5523 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 92 m2 – ul. Brněnská, ZR 1, p. č. 6062/2 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2 – ul. Palachova, ZR 6 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemkudo vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 4094 – zastavěná plocha ve výměře 22 m2 v k. ú. Město Žďár pod řadovou poschoďovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – (dosud majetkově nevypořádaný pozemek nacházející se v připravované trase místního komunikačního okruhu).

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí stavby 9 parkovacích stání pro osobní automobily pro potřeby spojené s užíváním objektu stavby občanské vybavenosti - býv. výměníkové stanice VS 3 Libušín, ZR 1 – v souvislosti se stavebními úpravami (soubor parkovacích ploch) – za účelem dočasného využití pro parkování vozidel na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2091/1 na ploše v celkové výměře 120 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě obytného souboru „Libušín“ ve Žďáře nad Sázavou 1, ul. Libušínská - z vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu v celkové hodnotě 211.962,30 Kč + DPH 40.272,90 Kč, tj. celkem včetně DPH 252.235,20 Kč.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání postupuje zastupitelstvu města k rozhodnutí Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BZR/6311/2007-BZRM a doložku včetně výslovného souhlasu se zavazujícími a omezujícími podmínkami uvedenými v čl. III. uvedené smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a ČR - ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 - Nové Město, týkající se nabytí budovy čp. 329, objekt občanské vybavenosti, ul. Tvrz 1, ZR 1, postavené na pozemku p. č. 23 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 161 m2 včetně pozemku p. č. 23 vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28305639, v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

m) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení úhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni o platnou sazbu DPH.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

n) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na základě žádosti p. Emila Adlera, ZR 2, prodloužení původně stanoveného termínu do 15. 3. 2009 pro dokončení stavby parkoviště, zpevněné plochy a oplocení na pozemku p. č. 5755/1 ve výměře 553 m2 v k. ú. Město Žďár – lokalita ul. Brněnská, ZR 1 nově do 31. 12. 2009 z důvodu plánované výstavby nového expedičního skladu elektroinstalačního materiálu na části pozemku p. č. 5755/1.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

 

o) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci původního usnesení RM a ZM ze dne 1. 10. 2001 ve věci bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví ČR – OkÚ Žďár n. Sáz. do majetku Města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s vybudováním lesoparku, ostatních parkových úprav a nových přístupových cest v lokalitě „Zelená hora“ ZR 2 a nově schvaluje převod:

p. č. 575/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 1 853 m2, p. č. 575/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 828 m2, p. č. 582/6 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 298 m2 a p. č. 582/9 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 110 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví ČR ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem Nuselská 236/39, Praha 4 v souvislosti s vybudováním lesoparku, ostatních parkových úprav a nových přístupových cest v lokalitě „Zelená hora“ ZR 2.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 820/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání ruší svoje usnesení ze dne 26.1.2009 ve věci uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1925, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí a dále v souladu se žádostí pana Vojtěcha Kováče schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu majetkoprávního odboru.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného je nejméně 1100 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytového prostoru v budově DM centra – provozovna „asijského bistra“ Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 49, k provozování hostinské činnosti s p. Nguyen Minh Trong a to s účinností od 01.03.2009 na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč/m2/rok. V prostorách provozovny nebude povoleno umístění výherních hracích automatů.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje žádost ing. Pavla Černého a schvaluje výši nájemného za užívání části nebytového prostoru, umístěného v budově na náměstí Republiky č. 75/2 ve Žďáře nad Sázavou, ve výši 34.594,50 Kč (z toho DPH činí 5.524,90 Kč).

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada města po projednání schvaluje žádost p. Markéty Filipové o posunutí termínu splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor za 4. čtvrtletí 2008 a 1. čtvrtletí 2009 s tím, že bude uhrazeno nejpozději do 30.04.2009.

 

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č. 1441/44 ve Žďáře nad Sázavou (AZ centrum), vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je nejméně 892 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, umístěných v objektu č.p. 1531, č.or. 3 na ulici Jamborova ve Žďáře nad Sázavou s ing. Františkem Chrástem a Pavlem Novákem. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.5.2009 za účelem provedení změny účelu užívání prostor a to z prostor nebytových na prostory bytové. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 18,-- Kč/m2.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 821/09/OP

Výsledky inventarizace za rok 2008

Rada města schvaluje výsledky inventarizace za rok 2008, schvaluje odpis majetku dle předloženého návrhu, schvaluje odpis pohledávek dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města odpis majetku dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 823/09/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2009

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2009“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 824/09/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 ve výši 3.000,-Kč na organizační zajištění „Memoriálu Jana Dřínka 2009“.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Okresní hospodářské komoře Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 75/2 na realizaci publikace „Vysočina pohostinná, možnost ubytování a stravování v regionu“ ve výši 10.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 3, proti 4, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Jiřímu Trojanovi – FISO, Velké Meziříčí, Podhradí 13 na realizaci knihy „Na křídlech za poznáním obcí Žďárska“ ve výši 10.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Ing. Radku Krejčíkovi, Žďár nad Sázavou 6 ve výši 10.000,-Kč na organizaci turnaje v ledním hokeji dorostu Moeller-DEL cup 2009

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Svazu učitelů a školských pracovníků postižených z politických důvodů, Okresnímu sdružení Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,-Kč na setkání politicky postižených učitelů okresu Žďár nad Sázavou

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Josefu Hampejskovi, Žďár nad Sázavou na účast a reprezentaci města na závodech automobilových rallye ve výši 5.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

11. Usn. 825/09/OF

Rozpočtová opatření č.1

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č.1/2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 826/09/OF

Rozpočtová opatření č.2

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 2/2009.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 830/09/OS

Klub seniorů – smlouva o poskytnutí příspěvku

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku Svazu důchodců ČR, místní organizace Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.827/09/STVV

Výroční zpráva města Žďár n.S. za rok 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Rada města Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací bere na vědomí.

 

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 829/09/Poliklinika

Předložení rozboru (porovnání) hospodaření jednotlivých středisek Polikliniky za období 2006-2008

Rada města po projednání bere na vědomí předložený rozbor (porovnání) hospodaření jednotlivých středisek Polikliniky za období 2006-2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 828/09/Poliklinika

Podnikatelský záměr Polikliniky – žádost Polikliniky PO na instalaci a provozování fotovoltaických článků na střeše budovy Polikliniky za účelem výroby elektrické energie pro vlastní potřebu

Rada města po projednání schvaluje žádost Polikliniky na instalaci a provozování fotovoltaických článků na střeše budovy Polikliniky za účelem výroby elektrické energie pro vlastní potřebu a ukládá řediteli PO Poliklinika předložit plán financování a plán investice na období následujících 5 let.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta