Zápis ze 61. schůze rady města konané dne 9.3.2009

zveřejněno: 9. 3. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka
 

Schválený pořad 61. schůze rady města:

 

 1. Přidělení ratingu města
 2. Změna úhrad na denním stacionáři
 3. Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2009
 4. Žádost o finanční příspěvek
 5. Žádost o užití znaku města
 6. Memorandum k projektu Galerie barokního umění Evropy
 7. Žádost o zvýšení příspěvku – festival Modré dny
 8. Dodatek č. 4 ke smlouvě projektu Vítejte na Ždársku
 9. Dohoda o pořízení změny č.1 ÚP Březí nad Oslavou
 10. Aktivní vícegenerační park Farská humna
 11. Rekonstrukce nádraží ČD – návrh spolupráce
 12. Odpis pohledávky
 13. Hospodaření PO za r.2008
 14. Rozpočtová opatření č.2
 15. Majetkoprávní úkony
 16. Byty a nebytové prostory
 17. Smlouva o příspěvku – Ječmínek
 18. Smlouva o poskytování služeb eGON centra pro obce správního obvodu
 19. Návrh na zřízení pozice projektového manažera
 20. Různé
  - Spolupráce na projektu „Rozvoj občanských a komunikativních kompetenci studentů SŠ v kraji Vysočina“

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva

Přidělení ratingu města

Rada města bere na vědomí rating města za rok 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 841/09/PO SSm

Změna úhrad na denním stacionáři

Rada města po projednání schvaluje výši úhrad v Denním stacionáři pro mentálně postižené osoby ve Žďáře nad Sázavou (zařízení Sociálních služeb města p.o.) s účinností ode dne 1.3.2009.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.832/09/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2009

Rada města odkládá předložený materiál k přepracování a předložení do příští schůze rady města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

4. Usn.833/09/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z rezervy dle upravené Smlouvy o poskytnutí příspěvku společnosti Kinský Žďár a.s., Žďár nad Sázavou na rekonstrukci přírodního jeviště v areálu zámku Žďár nad Sázavou ve výši 100.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.844/09/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města:

- Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301, Nové Město na Moravě na připravovanou výroční zprávu organizace za rok 2008

- S & D, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., Bělohorská 237, 169 00 Praha 5 do „Velké turistické encyklopedie ČR“.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.845/09/OŠKS

Memorandum k projektu Galerie barokního umění Evropy

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit konečné znění „Memoranda o přípravě, realizaci a provozování expozice s názvem „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

7. Usn.848/09/OŠKS

Dodatek č. 4 ke smlouvě projektu Vítejte na Žďársku

Rada města po projednání schvaluje znění Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Vítejte na Žďársku“ podané v rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina 4: V/SROP/4.1.2/2/2005.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Ústní zpráva/OŠKS

Žádost o zvýšení finančního příspěvku – festival Modré dny 2009

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvýšit příspěvek na pořádání festivalu Modrých dnů v roce 2009 o 100.000,-Kč po předložení programu a termínů konání festivalu pro rok 2009 včetně předpokládaných nákladů na pronájmy nebytových prostor na zasedání zastupitelstva města dne 12. března 2009.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Usn.834/09/ORUP

Dohoda o pořízení změny č. 1 ÚP Březí nad Oslavou

Rada města schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení změny č. 1 územního plánu obce Březí nad Oslavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.836/09/ORUP

Aktivní vícegenerační park Farská humna

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující usnesení:

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou schvaluje předfinancování akce „Aktivní vícegenerační park Farská humna – odpočinek lidí bez rozdílu věku“, vedený v programu ROP JV pod r.č.cz.1.11/3.2.00/02.00612 z rozpočtu města Źďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn.835/09/ORUP

Rekonstrukce nádraží ČD – návrh spolupráce

Rada města po projednání bere na vědomí návrh spolupráce mezi ČD a.s. a městem Žďár nad Sázavou a ukládá MěÚ pokračovat dle varianty c) a nabídnout ČD a.s. spolupráci dle varianty b).

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.837/09/OF

Odpis pohledávky

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávky – úrok z prodlení.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 838/09/OF

Hospodaření PO za rok 2008

Rada města po projednání schvaluje:

- rozdělení HV PO ZŠ Komenského 2 podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO ZŠ Komenského 6 podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO ZŠ Švermova podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO ZŠ Palachova podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO Mateřské školy podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO SS města podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO Knihovna MJS podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO Poliklinika podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO CERUM podle předloženého návrhu

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení RO s použitím finančních prostředků roku 2008 v roce 2009 pro PO Cerum ve výši 73.681,14 Kč na opravy nad rámec běžných oprav.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.843/09/OF

Rozpočtová opatření č.2

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 2/2009 ZM.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn.839/09/OP

Majetkoprávní úkony

 

a)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí - dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár n. Sáz. a to části p. č. 2043/7 – ost. pl., jiná plocha – díl ve výměře 273 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem realizace vedlejší stavby příslušející ke stávajícímu areálu školy na p. č. 2043/4 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí - dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár n. Sáz. a to části p. č. 2043/7 – ost. pl., jiná plocha – díl ve výměře 273 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem realizace vedlejší stavby příslušející ke stávajícímu areálu školy na p. č. 2043/4.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

b)

1. Rada města schvaluje a doporučuje ZM ke schválení účast Města Žďáru nad Sázavou ve výběrovém řízení vyhlášeném dne 2. 3. 2009 č.j. BZR/8/2009 – VŘ 1. kolo na prodej nemovitosti v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM a to - budova čp. 314 – zp. využití jiná stavba na pozemku p. č. 24 včetně pozemku p. č. 24 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 78 m2 – vše v k. ú. Město Žďár, ul. Tvrz 2, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. Sáz. na LV č. 60000 pro obec Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár a schvaluje a doporučuje ZM ke schválení nabytí shora uvedených nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu 260.000,-- Kč.

2. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou na základě účasti ve výběrovém řízení vyhlášeném dne 2. 3. 2009 č.j. BZR/8/2009 – VŘ 1. kolo na prodej nemovitosti v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM a to - budova čp. 314 – zp. využití jiná stavba na pozemku p. č. 24 včetně pozemku p. č. 24 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 78 m2 – vše v k. ú. Město Žďár, ul. Tvrz 2, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. Sáz. na LV č. 60000 pro obec Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

Hlasování:Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

 

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města neuplatňovat smluvní pokutu za nesplnění povinností zvýšit počet zaměstnanců v roce 2008 a 2009 a neodstupovat od kupních smluv v případě, že kupní smlouva byla uzavřena v souladu s rozhodnutím o státní podpoře č. N 300/2004 – Česká republika, týkající se prodeje stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3765 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 104 m2 a 3766 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 3 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování přístavby – rozšíření stávajících prodejních ploch k budově nám. Republiky čp. 148, ZR 1 na p. č. 3762 (prodejna nábytku).

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3765– ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 143 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování přístavby – rozšíření stávajících prodejních ploch k budově nám. Republiky čp. 149, ZR 1 na p. č. 3763.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6901 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 300 – 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 - rozšíření původní žádosti na odprodej pozemků potřebných pro výstavbu bioplynové stanice – za účelem příjezdu ke zpevněným manipulačním plochám v souvislosti se stavbou bioplynové stanice. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6707 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6366 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Václavu Přikrylovi, ZR 4 a to p. č. 6596 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Radimu a Veronice Vaculíkovým, ZR 5 a to p. č. 2925/5 ve výměře 27 m2 v k. ú. Město Žďár pod řadovou garáží u bytového domu čp. 1001 ul. Na Prutech 46, ZR 5 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na části p. č. 5547 v k. ú. Město Žďár za účelem uložení HDPE trubek a metalického kabelu v trase optického kabelu – stavba 0879_08_ZDAR_IOL_ETHERNET_OK – napojení technologického objektu ZDAR, a. s. Žďár n. Sáz. Jihlavská ul., ZR 1 na optickou síť elektronických komunikací Telefónicy O2 Czech Republic - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 201/1, 201/2, 201/3, 202/1 a 254/17 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování stavby „Stržanov, rozšíření DS NN, Beránek“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN k novostavbám 8 RD v lokalitě „Markův kopec“ včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1132, 1135, 1137/2, 1139, 1149, 1209, 1210, 1223 a 1224 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce a opravy podzemního vedení horkovodního rozvodu v ul. Komenského, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

n) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 2. 6. 2008 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 6039 a 6053 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení rozvodů kabelové televize k byt. domu čp. 1774 na p. č. 6033 v ul. Palachova 1, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatuve výši 10 000,-- Kč.

Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o části pozemků p. č. 6161/1 a 6165 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 2878-189/2008 ze dne 11. 2. 2009.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 28.01.2008 nemění.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

16. Usn.840/09/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného za užívání bytu č. 27, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova ve Žďáře nad Sázavou a za užívání garážového stání nájemníkem bytu č. 27 dle návrhu předloženého Bytovým družstvem Kovářova, se sídlem Kovářova 2240/2, Žďár nad Sázavou 1.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 1531 na ulici Jamborova ve Žďáře nad Sázavou 7, uzavřenou mez městem Žďár nad Sázavou a manž. Chrástovými a Novákovými v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na pronájem bytu č. 19 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 3, bytu č. 4 a bytu č. 8 o velikosti 1 pokoje + společného sociálního zařízení, umístěných v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání neschvaluje žádost pana Marka Pavlíka o prominutí poplatku z prodlení.

 

Hlasování:Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje postup ve věci řešení RD č.p. 654 na ulici Wonkova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemků p.č. 2259 zastavěná plocha ve výměře 304 m2 a p.č. 2260, zahrada ve výměře 581 m2 v k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor, nacházejících se v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna) dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 842/09/OS

Smlouva o poskytnutí příspěvku

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s občanským sdružením Ječmínek.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn. 846/09/Taj.

Žádost o dotaci z IOP na upgrade CzechPOINT a Smlouvy o spolupráci v poskytování služeb eGON centra pro obce správního obvodu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o udělení dotace z IOP na projekt „Typový projekt – CzechPOINT – kontaktní místo (Upgrade).

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace IOP „E-Government v obcích – CzechPOINT“.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o spolupráci v poskytování administrativních služeb eGON centra s obcemi správního obvodu dle přílohy č. 1.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o spolupráci v poskytování vzdělávacích služeb a služeb TC eGON centra s obcemi správního obvodu dle přílohy č. 3.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn. 847/09/Taj.

Návrh na zřízení pozice projektového manažera

Rada města schvaluje vytvoření pracovního místa projektového manažera dle předloženého návrhu a ukládá tajemníkovi předložit výzvu k podání přihlášek do výběrového řízení.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Různé

Spolupráce na projektu „Rozvoj občanských a komunikativních kompetenci studentů SŠ v kraji Vysočina“

Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě vnímá malý zájem mladé generace o problémy ve městě a zejména nedostatečnou spolupráci v rámci stávajících možností mezi mládeží ve městě a představiteli místní správy.

Město má zájem spolupracovat na projektu „Rozvoj občanských a komunikativních kompetencí studentů SŠ v kraji Vysočina“ a společně s místní SŠ a Agorou Centra Europe a nastavovat nové způsoby spolupráce a většího zapojení středoškolské mládeže do života obce.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta