Zápis ze 62. schůze rady města konané dne 23.3.2009

zveřejněno: 23. 3. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová
 

Schválený pořad 62. schůze rady města:

 

 1. Volno pro žáky ZŠ Švermova
 2. Dodatky ke smlouvám – komunální služby
 3. Žádost o slevu z místního poplatku
 4. Monitorovací zpráva – kostel sv.Jana Nepomuckého, ZR
 5. Dohody o pořízení změny ÚP s obcí Nížkov a Sázava;
 6. Smlouva o poskytnutí dotace Stavební úpravy ZŠ Švermova
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Žádosti o finanční příspěvky
 10. Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2009
 11. Vyhodnocení grantového programu VOLNÝ ČAS 2009
 12. Smlouvy o příspěvku
 13. Veřejnoprávní smlouva
 14. Odměny ředitelům PO za hospodaření 2008
 15. Vyhlášení výběrového řízení – projektový koordinátor
 16. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.859/09/4.ZŠ

Volno pro žáky ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na den 4.5.2009.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.849/09/OKS

Dodatky ke smlouvám – komunální služby

Rada města schvaluje dodatky smluv s f.Ing. Pitka Josef – Stako, f. Vojtěch Scherkl – SOFI, f. Miloslav Odvárka – Odas, f. Zahrada Vysočina s.r.o.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.863/09/OKS

Žádost o slevu z místního poplatku

Rada města hlasovala o doporučení odboru komunálních služeb snížit místní poplatek za umístění orientační cedule na „Dolnorakouskou zemskou výstavu“ z 25,-Kč na 15,-Kč za den.

 

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

4. Usn.850/09/ORUP

Monitorovací zpráva – kostel sv.Jana Nepomuckého, Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje Monitorovací zprávu kostela sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.851/09/ORUP

Dohody o pořízení změny ÚP s obcí Nížkov a Sázava

Rada města schvaluje Dohody o pořízení změny ÚP s obcí Nížkov a změny ÚP s obcí Sázava.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.858/09/ORUP

Smlouva o poskytnutí dotace „Stavební úpravy ZŠ Švermova“

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro stavbu „Stavební úpravy ZŠ Švermova.“

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.852/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6315 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 1571/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 197 m2 a p. č. 1581/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 870 m2 vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací v obci Žďár nad Sázavou, k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Petře Střechové, bytem Okružní 791/69, ZR 3 a to p. č. 6674 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 6. 2005 mezi 43 podílnickými obcemi LDO Přibyslav a městysem Krucemburk o závazku podílení se na opravě rybníku Pobočný v rámci realizace akce „Odbahnění a oprava technických objektů rybníka Pobočný“ dle výše majetkových podílů jednotlivých obcí – viz příloha č. 4.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Družstvem Rybářská 1096, bytové družstvo se sídlem Rybářská 1096/4, Žďár nad Sázavou 5 – jako oprávněným – na části p. č. 2712 v k. ú. Město Žďár lokalita „Vysočany“ ul. Rybářská, ZR 5 - za účelem přesahu střechy po rekonstrukci mimo pozemek vlastníka v rámci akce „Zastřešení rovné střechy obytného domu Rybářská 1096/4, Žďár n. Sáz. 5“ + přístup na pozemek k případné další opravě a údržbě ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.853/09/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na pronájem bytu č. 25 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na pronájem bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytového prostoru o výměře 20,30 m2 v objektu na ulici Nádražní 44 ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum), v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou, nájemné ve výši 892 Kč/m2/rok s paní Vlastou Kalinovou, 591 01 Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č. 1441/44 ve Žďáře nad Sázavou (AZ centrum), sklad + výloha o výměře 12,50 m2. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 892 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání ukládá starostovi města, z důvodu havarijního stavu objektu vypovědět smlouvu o nájmu nemovitostí, movitých věcí a ostatních venkovních ploch ze dne 19.12.2005, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a TRASTAV, s.r.o., Žďár nad Sázavou, Brněnská 34, IČ 60750391.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání ukládá starostovi města, z důvodu havarijního stavu objektu vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 22.4.2003, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Přístavem vodních skautů Racek.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.854/09/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města pro projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiloženého Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 ve výši 8.000,-Kč na 12. ročník hudební soutěže „O žďárského muzikanta“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města pro projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiloženého Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Pěveckému sboru FONS BMV, Zámek, Farní úřad 2/2, Žďár nad Sázavou na účast v mezinárodní soutěži pěveckých sborů „FESTA CHORALIS Bratislava 2009“ ve výši 8.000,-Kč

 

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

 

Rada města pro projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiloženého Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Janu Havlíkovi, Žďár nad Sázavou, ve výši 15.000,-Kč na výrobu a realizaci stolního týdenního kalendáře „Žďár nad Sázavou 2010 – historie“.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města pro projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu rady města dle přiloženého Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s. Žďár nad Sázavou 1, Jungmannova 1496/10 ve výši 5.000,-Kč na účast družstva 4. tříd SKLH na neoficiálním mistrovství České republiky v Hradci Králové

 

Hlasování: Pro 4, proti 3, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzorigu rady města

- Zdeňku Smrčkovi, sdružení MANEOR, Nové Město na Moravě na desátý ročník novoměstských hudebních slavností v kostele ČCE v Novém Městě na Moravě.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.855/09/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2009

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „KULTURA 2009“ jednotlivým žadatelům podle upraveného návrhu v přiložené tabulce (v položkách Divadelní spolek a p. J. Pustina) a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.856/09/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu VOLNÝ ČAS 2009

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „VOLNÝ ČAS 2009“ jednotlivým žadatelům podle upraveného návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.857/09/OS

Smlouvy o příspěvku

Rada města schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Hospicovým hnutím Vysočina a pana Mgr. Jindřichem Sobotkou pro rok 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města revokuje schválení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Hospicovým hnutím Vysočina a p. Mgr. Jindřichem Sobotkou pro rok 2009.

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Hospicovým hnutím Vysočina a panem Mgr. Martinem Sobotkou pro rok 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.861/09/OS

Veřejnoprávní smlouva

Rada města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městy Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí a Žďáru nad Sázavou za účelem společného zajištění části přenesené působnosti zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.860/09/Taj.

Vyhlášení výběrového řízení na projektového koordinátora

Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice projektového koordinátora dle předloženého upraveného návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta