Zápis ze 63. schůze rady města konané dne 6.4.2009

zveřejněno: 6. 4. 2009

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová
Miloslav Odvárka
 

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 63. schůze rady města:

 

  1. Inspekce kvality v PO Sociální služby města
  2. Naučná stezka kolem Zelené hory
  3. Dohoda o spolupráci při pořízení změn ÚP obce Obyčtov
  4. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Komunikace ul.Strojírenská – ul. Nádražní – 1.část“
  5. Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží – výzva k podání nabídky
  6. Majetkoprávní úkony
  7. Byty a nebytové prostory
  8. Schválení odměn ředitelům PO a řediteli organizační složky RgM
  9. Hodnotící komise –„ Projekční služby – Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“.
  10. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 870/09/POSSm

Inspekce kvality v PO Sociální služby města

Rada města po projednání pověřuje p. Rostislava Dvořáka zastupováním zřizovatele při závěrečném seznamování inspekčního týmu s inspekční zprávou v příspěvkové organizaci Sociální služby města.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.864/09/ORUP

Naučná stezka kolem Zelené hory

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující usnesení:

Zastupitelstvo města Źďáru nad Sázavou schvaluje předfinancování akce „Naučná stezka kolem Zelené hory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

3. Usn. 865/09/ORUP

Dohoda o spolupráci při pořízení změn ÚP obce Obyčtov

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení změny ÚP obce Obyčtov.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.866/09/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Komunikace ul.Strojírenská- ul.Nádražní- 1.část

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Městská spojovací komunikace ul. Strojírenská – ul. Nádražní – 1. část“, Žďár n.S., jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.869/09/ORUP

Rekonstrukce povrchů a přístřešků autobusového nádraží – výzva k podání nabídky

Rada města po projednání schvaluje výzvu k podání nabídek na „Rekonstrukci povrchů a přístřešku autobusového nádraží, Žďár nad Sázavou“ včetně doplnění hodnotících kritérií o termín plnění.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

 

6. Usn.867/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města ruší bez vyhodnocení záměr č. Z-8/2008-OP na prodej pozemku p.č. 6851/1 o celkové výměře cca 21 920 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě mezi ulicí Jihlavskou a Brněnskou ulicí ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města schvaluje uhrazení daně z převodu nemovitostí, která bude hrazena v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Josefem Mokrým dne 1.4.2009, z rozpočtu města.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6362 ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to části p. č. 5978 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místní komunikace – chodník pro pěší v obci Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jihlavská, před areálem ZDAR a. s. Přesná výměra nabývané části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3712 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Bratří Čapků, ZR 4 – za účelem stavby zateplení byt. domu (42 byt. jednotek) čp. 2061 na p. č. 3710 a 3711. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou, ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o l rok, tj. do 30. 4. 2010.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o l rok, tj. do 30. 4. 2010.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2010.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města schvaluje nájemní smlouvu ze dne 1. 1. 2009, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, v předloženém znění – viz příloha č. 4.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Ladislavu a Marii Hoffmannovým, ZR 1 a to p. č. 6366 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Ing. Alešem a Ditou Ondrouškovými, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2712 v k. ú. Město Žďár a části p. č. 570/13 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování inž. sítí – vodovodní, kanalizační a elektro přípojka pro novostavbu RD v lokalitě ul. Vrbová, ZR 5 - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 9042 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Jamská, úprava DS NN“, spočívající v umístění nové venkovní přípojky VN, stožárové trafostanice a nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města ukládá městskému úřadu předložit na zasedání rady dne 4.5.2009 návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvu o nájmu pozemků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PLF dům, s.r.o. v souladu s usnesením zastupitelstva města ze dne 12.3.2009. Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě bude stanovena povinnost uhradit částku ve výši 500.000,-- Kč, která bude použita na zaplacení kupní ceny, v případě uzavření kupní smlouvy, v případě, že ze strany budoucího kupujícího nedojde k uzavření kupní smlouvy, budou tyto prostředky použity na úhradu smluvní pokuty.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

 

7. Usn.868/09/OP

Byty a nebytové prostory

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, a bytu č. 23 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1100 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Ústní zpráva/p.tajemník

Schválení odměn ředitelům PO a řediteli organizační složky RgM

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města a organizační složky Regionální muzeum za výsledky hospodaření a správu majetku ve 2. pololetí roku 2008 dle provedeného vyhodnocení.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Ústní zpráva/p.tajemník

Hodnotící komise – Projekční služby „Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“

Rada města po projednání schvaluje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Projekční služby – Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“ ve složení:

členové: Ing. Kamil Leština, Miloslav Odvárka, Ing. Jan Neuer

náhradníci: Ing. Jaroslav Doubek, Ing. Karel Straka, Ing. Stanislav Jelínek

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta