Zápis ze 64. schůze rady města konané dne 20.4.2009

zveřejněno: 20. 4. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 64. schůze rady města:

 

 1. Smlouva o poskytnutí dotace pro Aktivní vícegenerační park Farská humna
 2. Dohoda o pořízení změny ÚP s obcí Budeč
 3. M.O.S. s.r.o.
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Žádosti o finanční příspěvky
 7. Vydání publikace
 8. Smlouva s TJ Žďár n.S.
 9. Smlouva o příspěvku Oblastní charitě Žďár n.S.
 10. Žádost svazu diabetiků
 11. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.871/09/ORUP

Smlouva o poskytnutí z dotace ROP JV – Vícegenerační park Farská humna

 

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt Aktivní vícegenerační park Farská humna.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.872/09/ORUP

Dohoda o pořízení změny ÚP s obcí Budeč

 

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení změny č. 1 územního plánu obce Budeč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.875/09/OF

M.O.S. s.r.o.

 

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku M.O.S. s.r.o.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.877/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6328 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6665 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6474 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2759 – zeleň v zástavbě ve výměře cca 49 m2 v k. ú. Město Žďár u bytového domu čp. 1094 na p. č. 2750 ul. Luční 42, ZR 5 – majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka za účelem využití jako zahrádka u byt. domu v souvislosti se změnou vlastníka byt. jednotky.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 963/1 ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce balkonů v byt. domě čp. 1922/108 na p. č. 989, čp. 1923/106 na p. č. 988 a čp. 1924/104 na p. č. 987 ul. Okružní, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na převod pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2127/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 113 m2 v k. ú. Město Žďár (dle nového GP č. 2889-38/2009 ze dne 2.4.2009 díl „a“ ve výměře 31 m2, díl „b“ ve výměře 25 m2, díl „c“ ve výměře 26 m2 a díl „d“ ve výměře 31 m2 sloučeno do p. č. 2119 – zast. plocha) – za účelem změny výměry zastavěné plochy bytového domu (56 b.j. Libušín) – zvětšení o plochy (zahrádek), které jsou součástí 4 přízemních bytů, v souvislosti s IV. vlnou privatizace byt. fondu BD Kovářova se sídlem Kovářova 2240/2, ZR 1.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Pavlu Roseckému, ZR 6 a to p. č. 6707 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Marii Nedvědové, ZR 6 a to p. č. 6318 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného firmě Miloslav Odvárka – ODAS, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár za r. 2008 ve výši 10,- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje návrh odpovědí, které budou zaslány paní Dagmar Čížkové, paní Evě Cestarollo a panu Zbyňku Kadlecovi.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 8902 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Mělkovice, úprava DS, VN, TS, NN Kaláb“, spočívající v umístění nové venkovní přípojky VN, stožárové trafostanice a nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě Mělkovice, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 261, 214/1, 310, 311, 312, 3779 a 3806 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., nám. Republiky, úprava DS VN“, spočívající ve výměně stávajícího kabelu VN mezi TS 3TKB a TS 10 Bílý Lev za nové podzemní kabelové vedení VN v lokalitě nám. Republiky, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 221, 224, 225, 226, 241 a 556 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce a opravy podzemního vedení horkovodního rozvodu v ul. Husova, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

5. Usn. 878/09/OP

Byty a nebytové prostory

 

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č.19 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, a bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou s výši nájemného 892 Kč/m2/rok (sklad+výloha AZ Centrum) se Společností ANTVE s.r.o., se sídlem Na Prutech 1011/9, 591 01 Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Radimem Němcem dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání hlasovala o souhlasu s instalací a provozováním pevné fotovoltaické elektrárny na střeše budovy Polikliniky č.p. 1699/4, na ulici Studentská ve Žďáře nad Sázavou 4, za účelem výroby elektrické energie.

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

e) Rada města po projednání rozhodla nezvyšovat v období od 1.7.2009 do 30.6.2010 nájemné za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou o inflaci ve výši 6,3 %.

Toto rozhodnutí rady města je jednou z pomocí města Žďáru nad Sázavou podnikajícím osobám vedoucí ke zmírnění dopadů hospodářské krize.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 873/09/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

 

- Spolku akvaristů TETRA, Žďár nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč na organizaci mezinárodního setkání akvaristů

- Českému svazu chovatelů, okresní organizace Žďár nad Sázavou ve výši 15.000,-Kč na uspořádání mezinárodní soutěže chovatelské dovednosti mladých

- Společnosti WYDA s.r.o. Žďár nad Sázavou ve výši 2.500,-Kč na organizaci sportovní akce aquatlon.

- Společnosti AVE-KONTAKT s.r.o. Pardubice ve výši 10.000,-Kč na organizaci mezinárodního šachového festivalu ve Žďáře nad Sázavou

- Společnosti Kinematograf bratří Čadíků s.r.o., Mokrá-Horákov 98 ve výši 15.000,-Kč na organizaci Filmového léta 2009 ve Žďáře nad Sázavou

- Jezdeckému klubu – Na Ranči Hamry nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč na uspořádání jezdeckých závodů

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 874/09/OŠKS

Vydání publikace

 

Rada města odkládá k doplnění žádost o finanční příspěvek na vydání knihy fotografií.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

8. Usn. 879/09/OŠKS

Smlouva TJ Žďár nad Sázavou

 

Rada města po projednání schvaluje předložené znění Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku pro TJ Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Usn. 880/09/OS

Smlouva o poskytnutí příspěvku

 

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 876/09/OI

Žádost Svazu diabetiků ČR Územní organizace Žďár nad Sázavou

 

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru Svazu diabetiků ČR, Územní organizaci Žďár nad Sázavou, dle předložené darovací smlouvy.

 

Hlasování:Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Různé

 

Plná moc – CERUM

Rada města schvaluje plnou moc pro ředitele PO Cerum k zajištění oprav majetku města ve správě příspěvkové organizace dle předložené plné moci do výše 400 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Pověření k zastupování ve výběrové komisi - výběrové řízení pro obsazení funkce projektového koordinátora – 1. kolo

Rada města pověřuje p. Ing. Dagmar Zvěřinovou, p. Mgr. Jaromíra Brychtu a p. Rostislava Dvořáka k zastupování rady města ve výběrové komisi pro obsazení funkce projektového koordinátora - 1. kolo dne 27.04.2009 od 13.00 hodin.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta