Zápis z 65. schůze rady města konané dne 4.5.2009

zveřejněno: 4. 5. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 65. schůze rady města:

 

 1. Schválení ceny za poskytovanou službu
 2. Dopravní situace ul.Veselská
 3. Návrh řešení plakátů
 4. Rozpočtová opatření
 5. Problematika vodárny
 6. Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží – výsledky výzvy
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Hraniční kámen Čech a Moravy- host p.Olšiak
 10. Vydání publikace – host p.Pavlíček
 11. Stanovení ceny propagačního materiálu
 12. Žádost o finanční příspěvek
 13. Žádost PO Poliklinika na změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v r.2009
 14. Předložení plánu financování a plánu investice na realizaci pevné fotovoltaické elektrárny na střeše budovy Polikliniky v roce 2009
 15. Opatrovnictví
 16. Metropolitní síť
 17. Výběrové řízení – projektový koordinátor
 18. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.881/09/OŽ

Cena za poskytovanou službu – zpřístupnění programové aplikace Informační servis živnostenského úřadu

Rada města po projednání schvaluje cenu pro poskytovanou službu zpřístupnění databázové aplikace „Informační servis živnostenského úřadu“ Městským úřadem Žďár nad Sázavou ve výši 1600 Kč + DPH v platné výši, a to pro období kalendářního roku a schvaluje uzavření příslušných smluv, dodatků k provedení této změny.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.882/09/KS

Dopravní situace na ul.Veselská

Rada města bere na vědomí návrhy obyvatel BD Veselská 11-13.

Rada města ukládá městskému úřadu zahájit realizaci jím předloženého návrhu v první etapě bez vyjížděcího sloupku s náhradou dopravní značkou B1.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

3. Usn.883/09/KS

Návrh řešení plakátů na sloupech VO

Rada města bere na vědomí předložený návrh a ukládá městskému úřadu zahájit realizaci jím předloženého návrhu podle možností financování č. II.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.884/09/KS+TSBM

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.885/09/TSBM

Posouzení objektu bývalé vodárny

Rada města bere na vědomí zprávu o technickém stavu objektu bývalé vodárny na ul. 1. máje a ukládá městskému úřadu: Ve spolupráci se skauty odstranit závady omezující užívání objektů a zrušit výpověď z nájmu skautské organizaci při zajištění bezpečnosti uživatelů objektu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.886/09/ORUP

Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží – výsledky výzvy

Rada města po projednání schvaluje pořadí výzvy na projektanta stavby „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží“, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 887/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje nezvyšování nájmu za užívání 8 bytů, umístěných v obytném domě č.or. 33 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, určených k poskytování sociální služby azylové ubytovny pro bezdomovce – muže a to pro období od 1.1.2010 do 31.12.2010.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání rozhodla o výši nájemného za užívání nebytových prostor, které v souladu se smlouvami o nájmu nebytových prostor, uzavřenými s městem Žďár nad Sázavou, užívají příspěvkové organizace zřízené městem Žďár nad Sázavou takto:

nájemné za užívání nebytových prostor se od 1.1.2009 mění tak, že ve výši nájemného je zahrnuto i DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání částečně vyhovuje žádosti manželů Sedlákových a snižuje navrženou kupní cenu o trvalé porosty vysázené na pozemku p.č. 2260 v k.ú. Město Žďár, ve výši 14.026 Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

8. Usn. 888/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 517/2 – ost.plocha ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/111 a ŘRD čp. 462 na p. č. 570/316 v ul. Vejmluvova 12, ZR 2, části p. č. 517/2 – ost. plocha ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/112 a ŘRD na p. č. 570/317 v ul. Vejmluvova, ZR 2, části p. č. 517/2 – ost. plocha ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/113 a ŘRD čp. 464 na p. č. 570/318 v ul. Vejmluvova 8, ZR 2, části p. č. 517/2 – ost. plocha ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/114 a ŘRD čp. 465 na p. č. 570/319 v ul. Vejmluvova 6, ZR 2, části p. č. 517/2 – ost.plocha ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/115 a ŘRD čp. 466 na p. č. 570/320 v ul. Vejmluvova 4, ZR 2

a odprodej, příp. pronájem pozemku - části p. č. 517/2 ve výměře cca 10 m2 přilehlé k pozemku p. č. 570/110 – ost. pl., jiná plocha

- vše v k. ú. Zámek Žďár - za účelem rozšíření zahrad s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 963/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 65 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zastavěné plochy byt. domů čp. 1981 na p. č. 933 ul. Brodská 84, ZR 3, čp.1982 na p. č. 932 ul. Brodská 86, ZR 3 a čp. 1983 na p. č. 931 ul. Brodská 88, ZR 3 - v souvislosti s výstavbou nových balkónů s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru:

- na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2166/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 300 m2 v k. ú. Město Žďár - k zastavění za účelem rozšíření bowlingového centra o 4 dráhy v lokalitě „Libušín“ ul. Jungmannova, ZR 1 - stávajícího objektu kuželkárny „Bouchalky“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP

- na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - části p. č. 2166/5 – ost. pl., ost. komunikace a části p. č. 2194 – ost. pl., ost. komunikace celkem ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření parkovacích stání u objektu kuželkárny „Bouchalky“.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

d)Rada měs ta po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3319 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 70 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení parkoviště u nového sídla firmy Vertik, s. r. o., Studentská 1699/4, ZR 4 – objekt býv. výměníkové stanice ve vlastnictví firmy SATT, a. s. v lokalitě za Poliklinikou, ul. Studentská 1700/18, ZR 4.

 

Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměruna odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1066/3 o výměře cca 100 m2 – 120 m2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě v k. ú. Město Žďár, přilehlé k provozní budově restaurace „Astra“, ul. Brodská 1838/4, ZR 3 (za účelem umístění letní zahrádky) a to zejména z důvodu, že pozemek se nachází v obytné zóně, proto je doporučeno pouze užívání veřejného prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Žďáru n. Sáz.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměruna odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6851/1 – orná půda ve výměře cca 10 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě mezi ul. Jihlavská – Brněnská, ZR 1 – za účelem využití pro rozšíření realizace podnikatelského záměru a to min. do doby předání dokončené technické studie přeložky I/37 – obchvat v této lokalitě.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Janu Sobotkovi, ZR 6 a to p. č. 6315 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 2407-057/001/09 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 5266/1 v k. ú. Město Žďár dle předloženého GP č. 2859-12/2009 ze dne 12.01.2009 - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Novoměstská, úpravy DS NN, garáže“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN ukončeného v rozpojovací skříni NN, v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4406-014/001/09 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle předloženého GP č. 2839-131/2008 ze dne 1.12.2008 - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Klafar 2, VN, TS, NN“, spočívající v umístění zemního kabel. vedení NN na částech p. č. 7973/1 a 7975 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č.6209/4 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve výměře cca 1100m2. Jedná se o rozšíření zastupitelstvem města již schváleného prodeje části pozemku p.č.6209/4 a p.č.6208/1 k.ú. Město Źďár v celkové výměře 1989 m2 pro rozšíření společnosti Auto... . Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 1

 

 

9. Usn. 889/09/ŠKS

Hraniční kámen Čech a Moravy

Rada města po projednání schvaluje zviditelnění zemské hranice mezi Čechy a Moravou v areálu Pilské nádrže dle návrhu předloženého p. Michalem Olšiakem.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 890/09/ŠKS

Vydání publikace

Rada města bere na vědomí informace k vydání knihy z kolekce fotografií Jaroslava Šindelky z občanských shromáždění ve Žďáře nad Sázavou na konci roku 1989.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 891/09/OŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 892/09/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Radimu Kašparovi na organizaci návštěvy studentů ze střední školy v Istanbulu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 4, proti 1, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu rady města Radimu Kašparovi na organizaci návštěvy studentů ze střední školy v Istanbulu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 1, proti 5, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

13. Usn. 893/09/Pol.

Žádost PO Polikliniky na změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v roce 2009

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Poliklinika změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v roce 2009 dle předloženého materiálu v celkové výši 1.467 mil.Kč, dle vysoutěžených cen za jednotlivá díla.

 

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Poliklinika změnu účelu použití finančních prostředků z vlastních zdrojů v roce 2009 dle předloženého materiálu ve výši 800 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

14. Usn. 894/09/Pol.

Předložení plánu financování a plánu investice na realizaci pevné fotovoltaické elektrárny na střeše budovy polikliniky v roce 2009

Rada města po projednání schvaluje plán financování a plán investice na realizaci pevné fotovoltaické elektrárny na střeše budovy polikliniky dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Poliklinika čerpání účelového úvěru na pokrytí části pořizovacích nákladů PFE do výše 6 mil.Kč.

Rada města po projednání deleguje zástupce zřizovatele – energetika města a starostu města - do komise na veřejnou zakázku pro výběr dodavatelské firmy pevné fotovoltaické elektrárny na poliklinice.

Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav v budově polikliniky.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

15.  Usn.897/09/OS

Opatrovnictví

Rada města bere na vědomí informaci o výkonu funkce opatrovníka, kterou zajišťují pověření pracovníci sociálního odboru Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města na základě předložených informací konstatuje, že opatrovnictví za Město Žďár nad Sázavou je vykonáváno dobře a svědomitě.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 895/09/OI

Metropolitní síť

Rada města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

17.  Usn. 896/09/Taj.

Výběrové řízení – projektový koordinátor

Rada města po projednání schvaluje výsledek 1. kola výběrového řízení na obsazení funkce projektového koordinátora dle předloženého zápisu výběrové komise ze dne 27.4.2009.

Rada města ukládá městskému úřadu pozvat vybrané uchazeče na jednání rady města dne 18.5.2009 s tím, že představí postup řešení jedné z investičních akcí obsažených ve Strategickém plánu a Akčním plánu města v rozsahu max. 3 stran.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta