Zápis z 66. schůze rady města konané dne 18.5.2009

zveřejněno: 18. 5. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 66. schůze rady města:

 1. Výběrové řízení – projektový koordinátor
 2. Závěrečný účet 2008
 3. Návrh na rozdělení výtěžku z VHP
 4. Rozpočtová opatření č. 3
 5. Rozvojový program MŠMT ČR
 6. Vydání publikace
 7. Žádost o finanční příspěvky
 8. Smlouva o poskytnutí dotace
 9. Návrh změny zřizovací funkce DDM a ZUŠ
 10. Majetkoprávní úkony RM
 11. Majetkoprávní úkony ZM
 12. Výkupy pozemků
 13. Byty a nebytové prostory
 14. Pravidla PO
 15. Seznam účastníků – Dny partnerství
 16. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva

Výběrové řízení – projektový koordinátor

Rada města schvaluje obsazení funkce projektového koordinátora panem Ing. Jiřím Matouškem a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit uzavření pracovně-právního vztahu.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

2. Usn. 898/09/OF

Závěrečný účet 2008

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet za rok 2008.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 899/09/OF

Návrh na rozdělení výtěžku z VHP

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtových opatření výtěžek z VHP a jeho použití.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 900/09/OF

Rozpočtová opatření č. 3

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 901/09/OŠKS

Rozvojový program MŠMT ČR

Rada města po projednání schvaluje realizaci 1. a 2. etapy rozvojového programu MŠMT pro rok 2009 dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 909/09/OŠKS

Vydání publikace

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč z rezervy na vydání knihy z kolekce fotografií.

Hlasování: Pro 1, proti 4, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

7. Usn 902/09/OŠKS

Žádost o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

- společnosti International Sport Marketing s.r.o., Zahradní 9, Osoblaha ve výši 5.000,- Kč na realizaci projektu TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2009 ve Žďáře nad Sázavou. Rada města po projednání schvaluje užití znaku města na propagaci projektu TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2009.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

- TJ Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10 – turistickému oddílu Tuláci ve výši 5000,- Kč na zahájení turistické sezóny rozhledny Rosička. Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

- p. Heleně Machové – První soukromé škole s americkou technikou modern dance Marty Graham v ČSFR, Pardubice na realizaci projektu International Festival Jazz Dance Open 2009 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 0, proti 7, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

8. Usn. 903/09/OŠKS

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 910/09/OŠKS

Návrh změny zřizovatelské funkce DDM a ZUŠ

Rada města po projednání bere na vědomí systémovou změnu zřizovatelské funkce k domům dětí a mládeže a k základním uměleckým školám na území kraje Vysočina.

Hlasování:Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 904/09/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 98/2 – zahrada ve výměře 103 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaného oploceného pozemku u RD čp. 71 na p. č. 96 a okolní zahrady p. č. 98/1 v obci Stržanov.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b)Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 289/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár u RD čp. 51 na p. č. 286 ul. Sychrova 4, ZR 2 – za účelem vybudování zpevněné plochy pro parkování os. automobilu, do budoucna vjezd k plánované garáži na pozemku p. č. 286 - vzhledem k dopravní situaci v této lokalitě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5386/7 ve výměře 1 937 m2 – orná půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7998/1 – orná půda ve výměře max. do cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár za podmínek, že v majetku města zůstane pozemek vč. ochranného pásma VO a NN a zároveň umožňující průjezd podél koruny svahu – za účelem rozšíření pozemku budoucí zahrady u rozestavěného RD v lokalitě Klafar II., ZR 3. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na dlouhodobý pronájem, příp. odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9513/1, 9512/11, 9518, 9517, 9519/1, 9512/10, 9516/1, 9512/8, 9512/12, 9525/4, 9528/4, 9528/3, 9524/2, 9541/5, 9523, 9512/2, 9525/1, 9525/5, 9522, 9529, 5393/2, 9541/2, 9541/1, 9538, 9537, 9521/1, 9042, 9019, 9017, 9008, 9006 a 8909 – vše v k. ú. Město Žďár o celkové rozloze 18,23 ha ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě mezi PZ Jamská ke komunikaci ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem využití pro vybudování a provozování fotovoltaické elektrárny.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na:

nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

- p. č. 337/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2, p. č. 354/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 133 m2 a p. č. 354/25 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 12 m2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví pí Marie Kyšperské, Nové Město na Moravě

- p. č. 337/5 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 5 m2 a p. č. 354/27 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 85 m2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví pí Pavlíny Koláčkové, Cikháj

- p. č. 354/17 – os. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2, p. č. 354/18 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 12 m2 a p. č. 354/19 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví p. Josefa Matulky ml., Stržanov

- p. č. 354/20 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 100 m2 v k. ú. Stržanov ve spoluvlastnictví manželů Vladimíra (podíl ¼) a Ludmily (podíl ¾) Pešlových, oba Stržanov

 

směnu pozemků

- p. č. 354/14 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 114 m2 a p. č. 354/15 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 446 m2 v k. ú. Stržanov (celkem 560 m2) ve vlastnictví manželů Josefa a Blanky Matulkových (SJM), Stržanov do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za p. č. 373/2 – orná půda ve výměře 123 m2 a p. č. 374/4 – louka ve výměře 230 m2 v k. ú. Stržanov (celkem 353 m2) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Blanky Matulkových (SJM), Stržanov

-vše za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s vybudováním cesty ke Strži v rámci realizace společné opravy včetně dokončení stávající spojovací cesty mezi městskou částí Stržanov a obcí Světnov na základě žádosti Obce Světnov.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 201/1, 201/2, 201/3, 202/1 a 254/17 v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování inž. sítí v souvislosti s výstavbou „Obytného souboru 8 rodinných domů v obci Stržanov“ a realizací stavby vodovodu „SO 02.1 vodovod hlavní řad“ v lokalitě „Markův kopec“ ve Stržanově s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro Diecézní charitu Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole – Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, Horní 22, ZR 1 a to p. č. 6362 ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1191, 1192, 1193, 1200, 1209, 1210, 1211 a 1218 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Komenského, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 905/09/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ondřeje a Šárky Bystřických (SJM), ZR 2 a to části p. č. 570/13 – ost. plocha ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár u řadového RD čp. 336 na p. č. 570/342 v ul. Studniční 31, ZR 2 - za účelem rozšíření zahrady a srovnání hranice se sousední zahradou p. č. 570/447 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře 95 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Štursova 1501/5, ZR 7 dle GP č. 2071-193/2003 ze dne 22. 10. 2003 - nově p. č. 4669/10 ve výměře 6 m2 do vlastnictví pí Marie Horké (vlastník sousední garáže), ZR 7 a dále nově p. č. 4669/11 ve výměře 89 m2 do spoluvlastnictví manželů Miroslava a Růženy Ambrožových (SJM), ZR 7 – podíl 1/3, pí Marcely Sobotkové, ZR 7 – podíl 1/3 a manželů Miroslava a Marie Šrámkových (SJM), ZR 7 – podíl 1/3

a dále části p. č. 4669/1 – nově p. č. 4669/9 – ost. pl., jiná pl. ve výměře 101 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Štursova 1502/9, ZR 7 do spoluvlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo, Brněnská 1146/30, ZR 1 – podíl 1/2, manželů Prokopa a Marie Růžičkových (SJM), ZR 7 – podíl 1/5, pí Žanety Gemrotové, ZR 7 – podíl 1/10, p. Eduarda Podlouckého, ZR 7 – podíl 1/10 a pí Michaely Kroulové, ZR 7 – podíl 1/10

– za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných jako zahrádky u byt. domů

-za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ODAS ODPADY, s. r. o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1 a to části p. č. 6901 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 300 – 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 - rozšíření původní žádosti na odprodej pozemků potřebných pro výstavbu bioplynové stanice – za účelem příjezdu ke zpevněným manipulačním plochám v souvislosti se stavbou bioplynové stanice. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

d)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků Bratří Čapků 6-8, Žďár nad Sázavou se sídlem Bratří Čapků 2061, ZR 4 a to části p. č. 3712 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Bratří Čapků, ZR 4 – za účelem stavby zateplení byt. domu (42 byt. jednotek) čp. 2061 na p. č. 3710 a 3711. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství domu OKRUH pro dům čp. 1922, 1923 a 1924 se sídlem Okružní 1922/108, Žďár n. Sáz. 3 a to části p. č. 963/1 ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce balkonů v byt. domě čp. 1922/108 na p. č. 989, čp. 1923/106 na p. č. 988 a čp. 1924/104 na p. č. 987 ul. Okružní, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví spol. AUTO… se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 a to části p. č. 6209/4 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve výměře cca 1 100 m2 - rozšíření zastupitelstvem města již schváleného prodeje části pozemku p. č. 6209/4 (pův. schváleno cca 500 m2, celkem tedy cca 1 600 m2) a p. č. 6208/1 v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 1 989 m2 pro rozšíření společnosti Auto... s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 1571/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 197 m2 a p. č. 1581/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 870 m2 vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací v obci Žďár nad Sázavou, k.ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to části p. č. 5978 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místní komunikace – chodník pro pěší v obci Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jihlavská, před areálem ZDAR a. s. Přesná výměra nabývané části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, uzavřené dne 29.6.2004 mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem VESELSKÁ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít předložené listiny týkající se výstavby domu kultury ve Žďáře nad Sázavou na vědomí.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí nejvyšší nabídku kupní ceny, která činila 436.000,-- Kč a byla učiněna ve výběrovém řízení na prodej budovy č.p. 314 na pozemku p.č. 24 včetně tohoto pozemku v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, ulice Tvrz, ve vlastnictví ÚZSVM Praha.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem Kovářova dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a Smlouvu o nájmu pozemků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a PLF dům s.r.o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené line">DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 26.11.2008 do 04.05.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1 a to část p.č. 9034 – orná půda ve výměře zastavěné objektem firmy + svah přilehlý k objektu ve výměře max. cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár (býv. polní cesta) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku - rozšíření pozemku pro oplocení zadní části nového areálu firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1, postaveném na části p. č. 9040 a pův. p. č. 9041 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 906/09/OP

Výkupy pozemků

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:

1. Stanovuje s účinností od 1. 7. 2009 kupní cenu pro výkupy pozemků, které jsou v územním plánu města zařazeny pro bytovou výstavbu ve výši 250,-Kč/m2.

2. Do konce roku 2009 budou výkupy pozemků pro 1., 2. a 3. etapu v lokalitě Klafar II uskutečněny za kupní cenu 250,-Kč/m2 zvýšenou o prémii 50,-Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 907/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje úkony týkající se bytů a nebytových prostor dle předloženého návrhu:

Rada města po projednání ruší svoje usnesení ze dne 20.4.2009 ve věci schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 vzhledem ke skutečnosti, že pan Kusý neuzavřel smlouvu o nájmu bytu a byt do užívání nepřevzal.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 6 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor, umístěných v suterénu budovy Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za účelem provozování bufetu dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného je 1100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 908/09/OP

Pravidla PO

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Pravidla zřizovatele dle předloženého návrhu po provedených změnách.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 911/09/MST

Seznam účastníků – Dny partnerství – Cairanne 2009

Rada města bere na vědomí seznam účastníků dnů partnerství Cairanne 2009 a schvaluje účast zastupitelů města dle tohoto seznamu.

Hlasování: Pro 5 proti 0, zdrž. 2

 

16. Různé

Pověření

Rada města pověřuje pana Ing. Oldřicha Sedláka příjímáním písemností ve správním řízení a vzdáním se práva odvolání proti rozhodnutí vydaným ve správním řízení ve dnech 20. 5. 2009 do 25. 5. 2009 v zastoupení města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta