Zápis z 67. schůze rady města konané dne 1.6.2009

zveřejněno: 1. 6. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 67. schůze rady města:

 1. Doplnění informace ředitele Polikliniky k podmínkám čerpání účelového úvěru na pokrytí části pořiz.nákladů PFE do výše 6 mil.Kč k projednání a schválení ZM
 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření města
 3. Rozpočtová opatření č. 3
 4. Přezkoumání hospodaření města 2009
 5. Žádost o finanční podporu na dostavbu Hřiště Modrých dnů
 6. Majetkoprávní úkony RM
 7. Majetkoprávní úkony ZM
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Dodatky ke zřizovacím listinám PO
 10. Závěrečný účet UNESCO
 11. Nabídka převodu zřizovatelských funkcí k DDM a ZUŠ
 12. Smlouva o spolupráci s krajem Vysočina
 13. Dohoda o partnerství – technologické centrum
 14. Zadání změny č. 3 územního plánu města Žďár n.S.
 15. Zadání změny č. 1 Regulačního plánu Dostavba Veselské ul. a Farských humen
 16. Parkoviště ul. Studentská – informace
 17. Žádosti o změnu č. 4 územního plánu města Žďár n.S.
 18. Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV – Vícegenerační park Farská humna
 19. Půjčky z SFRB
 20. Vyhodnocení privatizace byt.fondu
 21. Rozpočtová opatření
 22. Nabídka společnosti LEDAX
 23. Žádost Svazu důchodců, místní organizace Žďár n.S.
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.931/09/Pol.

Doplnění informací ředitele Polikliniky k podmínkám čerpání účelového úvěru na pokrytí části pořizovacích nákladů PFE do výše 6 mil.Kč k projednání as chválení zastupitelstvem města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění úvěru poskytnutého příspěvkové organizaci Poliklinika Žďár nad Sázavou ručitelským prohlášením a pověřuje starostu podpisem ručitelského prohlášení.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

2. Usn.912/09/OF

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2008

Rada města po projednání ukládá MěÚ:

1. Zajistit oddělenou evidenci staveb v souborech staveb dle doporučení vyplývajícího ze Zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2008

2. Zajistit správné vedení a účtování majetku vloženého do LDO a SVaK

a doporučuje zastupitelstvu města Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2008 ke schválení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 900/09/OF

Rozpočtové opatření č. 3/2009/RM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstva města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2009 včetně navrhovaného snížení příjmů a výdajů dle přílohy č. 4.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 933/09/OF

Přezkoumání hospodaření města za rok 2009

Rada města po projednání schvaluje firmu na přezkoumání hospodaření za rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.934/09/OFKIA

Žádost o finanční podporu na dostavbu Hřiště Modrých dnů

Rada města vzhledem k vývoji rozpočtu 2009 nedoporučuje ke schválení zastupitelstvu města finanční podporu na dostavbu hřiště Modrých dnů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

6. Usn.913/09/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 30 m2 v k. ú. Stržanov - za účelem využití jako přístupová cesta (jediný přístup) k RD čp. 84 na p. č. 8 v obci Stržanov.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rabínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – ÚP Brno – odbor odloučené pracoviště Žďár n. Sáz., Dr. Drože 1686/26, ZR 1 a to p. č. 6043/2 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 54 m2 v k. ú. Město Žďár, ul. Palachova, ZR 4 – pozemek zastavěný stavbou 5. ZŠ – objekt 004 pavilon stravování – stavba bez čp. – obč. vybavenost, kol. rozhod. čj. Stav.: 2208/97/Ka ze dne 29. 8. 1997, nabytí PM 3. 9. 1997 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6330 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Evě Turinské, ZR 4 a to p. č. 6328 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5508 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 206 m2, části p. č. 5506 – orná ve výměře cca 189 m2, části p. č. 5547 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 135 m2, části p. č. 5555 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře cca 36 m2 a části p. č. 5508 – zast. plocha ve výměře cca 23 m2 – vše v k ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s výstavbou OC Saller, Žďár n. Sáz. ul. Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Ladislavu Gákovi, ZR 6 a to p. č. 6665 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Tomáši Peterkovi, ZR 4 a to p. č. 6474 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Martinovi a Janě Smolíkovým, ZR 3 a to části p. č. 2759 – zeleň v zástavbě ve výměře cca 49 m2 v k. ú. Město Žďár u bytového domu čp. 1094 na p. č. 2750 ul. Luční 42, ZR 5 – majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka za účelem využití jako zahrádka u byt. domu v souvislosti se změnou vlastníka byt. jednotky.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 279/1, 279/2, 279/4, 279/15, 362/2, 362/11, 362/12 a 740/2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Purkyňova a U Táferny, ZR 2 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou ODAS ODPADY, s. r. o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 6902, 6903, 6904/1, 6915, 6916, 6917, 6923/2, 6929/1, 6929/2, 6956, 6963/3 a 6967 vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení přípojky bioplynu a přípojky dešťové kanalizace pro budoucí bioplynovou stanici na p. č. 6901, 6902, 6903 a 6904/1 v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Výstavbou Klafar, s.r.o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou a to na částech p.č.8007/1 a 8008/1 v k.ú. Město Žďár za účelem vybudování podzemního vedení kanalizační přípojky – dešťová kanalizace k byt.domu Kupecká 2387/3 v lok.Klafar II, ZR 3 – včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-Kč + platná sazba DHP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 914/09/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedený odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou:

č. 1 - p. č. 8007/4 – orná půda ve výměře 921 m2 - do vlastnictví Mgr. Marcely Zelenkové, ZR 6 – za kupní cenu ve výši 1.550,-- Kč/m2

č. 2 - p. č. 7995 – orná půda ve výměře 967 m2 - do vlastnictví manželů Martina a Marie Šmídových (SJM), ZR 1 – za kupní cenu ve výši 1.600,-- Kč/m2

č. 3 - p. č. 8008/2 - orná půda ve výměře 1 237 m2 - do vlastnictví manželů Jiřího a Ing. Věry Řádkových (SJM), ZR 2 – za kupní cenu ve výši 1.150,-- Kč/m2

č. 4 - p. č. 8008/3 – orná půda ve výměře 1 121 m2 - do vlastnictví p. Aleše Halouzky, ZR 7 – za kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2

č. 5 - p. č. 8008/4 – orná půda ve výměře 1 044 m2 - do vlastnictví manželů Ladislava a Aleny Halouzkových (SJM), ZR 4 – za kupní cenu ve výši 1.750,-- Kč/m2

č. 6 - p. č. 8008/5 – orná půda ve výměře 1 001 m2 - do vlastnictví manželů Ing. Pavla a Ing. Andrey Prokopových (SJM), ZR 4 – za kupní cenu ve výši 1.750,--Kč/m2

č. 7 - p. č. 8014/2 – orná půda ve výměře 1 011 m2 - do vlastnictví p. Evy Drdlové, Dobronín – za kupní cenu ve výši 1.300,--Kč/m2

č. 8 - p. č. 8014/3 – orná půda ve výměře 1 036 m2 - do vlastnictví manželů Bc. Jiřího Látala, ZR 4 a Jitky Látalové, ZR 1 (SJM) – za kupní cenu ve výši 1.950,-- Kč/m2

č. 9 - p. č. 8014/4 – orná půda ve výměře 993 m2 - do vlastnictví p. Martina Teplého, ZR 2 – za kupní cenu ve výši 1.050,-- Kč/m2

č. 10 - p. č. 8014/5 – orná půda ve výměře 1 071 m2 - do vlastnictví manželů Milana a Olgy Tlustošových (SJM), ZR 2 – za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

č. 11 - p. č. 8014/6 - orná půda ve výměře 1 083 m2 - do vlastnictví manželů Martina a Dany Dobřichovských (SJM), ZR 2 – za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

č. 12 - p. č. 8010/3 – orná půda ve výměře 923 m2 - do vlastnictví manželů Mgr. Pavla Vaňka, ZR 2 a Jitky Vaňkové, Praha 4 (SJM) – za kupní cenu ve výši 2.500,-- Kč/m2

č. 13 - p. č. 8010/2 – orná půda ve výměře 826 m2- do vlastnictví p. Vladimíra Krajiny, Hamry nad Sázavou – za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Klafar II– B1, ZR 3 – za předpokladu dodržení „Pravidel při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v ZM dne 18. 12. 2008.

- Kupní smlouvy budou uzavřeny po povolení stavby, které bude vydáno stavebním úřadem nejpozději do 31.3.2010 a započetí s užíváním dokončené stavby bude nejpozději do 31.12.2012. V případě, že povolení stavby rodinného domu nebude vydáno nejpozději do 31.3.2010, toto usnesení pozbývá v části, týkající se prodeje pozemku, ke kterému nebylo vydáno povolení na stavbu, která bude na tomto pozemku postavena, platnosti.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví České dráhy, a. s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, Nové Město a to p. č. 6958 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 90 m2 v k. ú. Město Žďár v ul. Jihlavská, ZR 1 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka, užívaného jako chodník přes železniční most směrem k firmě Hettich

- za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 23. 8. 2004 a část. revokace RM ze dne 4. 4. 2005 a 19. 5. 2008 a doporučuje ZM ke schválení revokaci původního usnesení ZM ze dne 2. 9. 2004, částečné revokace ze dne 7. 4. 2005 a částečné revokace ze dne 22. 5. 2008, ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Zdeňka Galušky, ZR 2 a to p. č. 119/14 ve výměře 747 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby IOOV (objekt s obchodními, kancelářskými a bytovými prostory) včetně výstavby podzemních garáží s tím, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, tj. nejpozději do 2. 11. 2008 – prodlouženo do 30. 6. 2009.

- Částečná revokace schváleného usnesení spočívá v tom, že původní termín pro vydání pravomocného KR na předmětnou stavbu - nejpozději do 2. 11. 2008, prodlouženo do 30. 6. 2009, se nově stanovuje nejpozději do 30. 6. 2010.

- V ostatním se dříve schválené usnesení nemění.

Hlasování:Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 1.12.2008 (část. revokace pův. usn. RM ze dne 20. 8. 2007 a část. revokace ze dne 5. 5. 2008) a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 18. 12. 2008 (část. revokace pův. usn. ZM ze dne 6. 9. 2007 a část. revokace ze dne 22. 5. 2008) ve věci:

1. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Roberta Fialy, podnikající pod jménem Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč a to části p. č. 6222 – ost. plocha (z celkové výměry 11 375 m2), části p. č. 6211 – orná půda (z celkové výměry 1 772 m2) a části p. č. 6209/4 – ost. plocha (z celkové výměry 11 607 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 – za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti – obchodního centra „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu a po vybudování komunikace. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2009 (pův. do 30. 6. 2008, prodlouženo do 31. 12. 2008). Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Kupující vybuduje komunikaci včetně komunikace pro pěší dle předloženého návrhu.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31. 12. 2009.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2009, toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

2. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO … s. r. o. se sídlem Nádražní 67, ZR 6 a to části p. č. 6208/1 – ost. plocha ve výměře 1 489 m2 a části pozemku 6209/4 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za účelem rozšíření servisní dílny firmy a vybudování plochy pro prodej předváděcích a referentských vozidel – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu – včetně doplnění odprodeje o cca 1 100 m2 - rozšíření zastupitelstvem města již schváleného prodeje části pozemku p. č. 6209/4 (pův. schváleno cca 500 m2, celkem tedy cca 1 600 m2) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30.6.2009 (pův. do 30. 6. 2008, prodlouženo do 31. 12. 2008). Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu – I. etapu tak, jak je uvedena v příloze č. 4, a to nejpozději do 31.12.2009.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 31.12.2009, toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyřazení motorových vozidel uvedených v příloze č. 5 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a zároveň z evidence motorových vozidel.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 915/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 26 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu DM Centra v 1. NP na náměstí Republiky 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje na základě žádosti p. Lucie Tlustošové uzavření dodatku č. 7 smlouvy o nájmu nebytových prostor v provozovně AZ centrum – kadeřnictví, Nádražní ulice 1141/44, Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v býv. budově ČP, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou v souladu s vyhlášeným záměrem s účinností od 01.07.2009 na dobu neurčitou s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok s p. Bc. Tamarou Kolátorovou, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 916/09/OP

Dodatky ke zřizovacím listinám PO

Rada města doporučuje ZM schválit dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací:

- Poliklinika Žďár nad Sázavou

- Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

- Sociální služby města Žďár nad Sázavou

- CERUM

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

- Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

v předloženém znění

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

10. Usn. 927/09/OŠKS

Závěrečný účet České dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2008.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn.928/09/OŠKS

Nabídka převodu zřizovatelských funkcí k Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou a Základní umělecké školy Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit předání zřizovatelských kompetencí Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 a Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 z kraje Vysočina na Město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn.929/09/OI

Smlouva o spolupráci s krajem Vysočina

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci mezi Vysočinou, krajem a obcemi s rozšířenou působností na území kraje Vysočina dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.930/09/OI

Dohoda o partnerství – technologické centrum ORP

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení text dohody o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronická spisová služba na území ORP Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn.917/09/ORÚP

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení zadání změny č. 3 územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v upraveném znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn.918/09/ORÚP

Návrh zadání změny č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselská ulice a Farských humen

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení zadání změny č. 1 regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn.920/09/ORÚP

Žádosti o změnu č. 4 ÚP města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- neschválit návrh č. 1 – p. Miroslava Lojka a

- neschválit návrh č. 2 – p . ing. Štěpána Dobiáše

- schválit návrh č. 3 – dílčí změny na základě technické studie přeložky silnice I/37

na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn.932/09/ORÚP

Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na stavbu Vícegeneračního parku na Farských humnech

Rada města po projednání schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na stavbu Vícegeneračního parku na Farských humnech.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn.921/09TSBM

Poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) – pro rok 2009

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn.922/09/TSBM+OP

Vyhodnocení IV. vlny privatizace bytového fondu

Rada města bere na vědomí:

1. Zprávu o průběhu privatizace

2. Informaci o stavu bytového fondu

a doporučuje zastupitelstvu města uvolnit částku ve výši 5.790 tis.Kč z Fondu privatizace na opravu svobodáren č.1, 2 a 6 dle navrženého harmonogramu v příloze č. 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 923/09/KS+TSBM

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn.924/09/OS

Nabídka společnosti LEDAX

Rada města se seznámila s nabídkou společnosti Ledax o.p.s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 926/09/OS

Žádost MO Svazu důchodců ČR

Rada města bere na vědomí informaci MO Svazu důchodců ČR o navýšení úhrady energií a ostatních nákladů spojených s užíváním prostorů v budově Dolní č.p.165.

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku MO Svazu důchodců ČR ve výši 6.100,-Kč ze sponzoringu rady města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta