Zápis z 68. schůze rady města konané dne 15.6.2009

zveřejněno: 15. 6. 2009

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 68. schůze rady města:

 1. Opravy PO CERUM
 2. Schválení výběrového řízení na projektové práce Odbahnění Honzovských rybníků
 3. Kruhový objezd u Enpeky – smlouva
 4. Vyhlášení záměru na pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem provozování reklamy
 5. Veřejná služba
 6. Doplnění pořadníku a udělení výjimky
 7. Žádosti o finanční příspěvky
 8. Návrhy kulturní komise ze dne 5.5.2009
 9. Žádost o užití znaku města
 10. Majetkoprávní úkony
 11. Byty a nebytové prostory
 12. Dohoda o spolupráci Městské policie a Policie ČR
 13. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 946/09/CERUM

Opravy PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje rozdělení finančních prostředků na opravy PO CERUM v roce 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování:Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.035/09/TSMB

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odbahnění a opravy objektu Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák – projekční služby

Rada města po projednání schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se umístil na 1. místě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.936/09/KS

Kruhový objezd u ENPEKY – smlouva

Rada města schvaluje uzavření smlouvy na výstavbu chodníku a veřejného osvětlení v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu u „Enpeky“ s firmou SOVIS CZ, a.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.937/09/KS

Vyhlášení záměru na pronájem sloupů veřejného osvětlení

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem 40-60 sloupů veřejného osvětlení na území města za účelem umístění venkovních reklamních nosičů, jejich správy a provozování dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.938/09/OS

Zřízení veřejné služby

1. Rada města bere na vědomí předložený materiál

2. Rada města zřizuje ve Žďáře nad Sázavou institut veřejné služby 15.6.2009.

3. Rada města pověřuje uzavíráním smluv o výkonu veřejné služby dle § 18 a zák.111/2006 odbor sociální MěÚ Žďár nad Sázavou

4. Rada města ukládá informovat MPSV o svém rozhodnutí zřídit veřejnou službu ve městě Žďár nad Sázavou k 1.6.2009

5. Rada města ukládá uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku a zdraví při výkonu veřejné služby

6. Rada města schvaluje smlouvu o delegování některých úkonů z ustanovení o veřejné službě uzavřenou mezi městem a občanským sdružením Ječmínek v předloženém znění.

7. Rada města pověřuje odbor komunálních služeb a Technickou správu budov města předáváním práce pro zlepšování životního prostředí ve městě, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a odbor sociální vedením evidence osob vykonávajících veřejnou službu informací o tom, jak a v jakém období jednotlivé osoby veřejnou služby vykonávaly.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.939/09/OS

Doplnění pořadníku a udělení výjimky

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Věře Krejčové, bytem Ostrava a paní Zdeňce Matějů, bytem Javorek.

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytu v DPS.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.940/09/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Centru pro rodinu a sociální péči Brno-střed, Brno-město, Josefská 516/1 ve výši 10.000,-Kč na zajištění akce Diecézní pouť rodin konané ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

- Panu Jindřichu Mahelovi, Žďár nad Sázavou na účast na mistrovství Evropy v kulové střelbě ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

- Fit Klubu Ida – sportovnímu klubu, o.s., Žďár nad Sázavou, Horní 1687/30 ve výši 7.500,-Kč na zajištění akce „Hurá na prázdniny“.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4 ve výši 10.000,-Kč na nákup defibrilátoru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.944/09/OŠKS

Návrhy kulturní komise ze dne 5. května 2009

Rada města po projednání bere na vědomí závěry kulturní komise Rady města Žďáru nad Sázavou konané dne 5.5.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.945/09/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města:

- Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Žďár nad Sázavou 1, Havlíčkovo nám. 259/17 na propagaci akce „Soutěže chovatelské dovednosti mladých“.

- Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, Dvorská 123/14 na propagační materiál 7. ročníku turistického pochodu „Se Sokolem kolem Žďáru pěšky nebo na kole“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.941/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5333/2 – louka ve výměře cca 20 m2 a p. č. 5334/1 – louka ve výměře 531 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby RD.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2036 – orná půda ve výměře 17 m2 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 2911-101/2009 ze dne 25. 5. 2009 nově označ. jako p. č. 2036/7 – za účelem zarovnání pozemku u rozestavěného RD na pozemku p. č. 2028/2 v lokalitě Klafar I, ul. Trhová, ZR 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7998/1 – orná půda ve výměře cca 55 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem zarovnání pozemku u RD v lokalitě Klafar II., ZR 3. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 9537/2 – orná půda ve výměře 243 m2, p. č. 9537/3 – orná půda ve výměře ve výměře 142 m2 a p. č. 9537/4 – orná půda ve výměře 4 m2 (nově vzniklé parcely z pův. p. č. 9537 po zápisu kupní smlouvy a GP do KN – právní účinky 2. 6. 2009 - celkem ve výměře 389 m2) z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 za p. č. 9536 – orná půda ve výměře 329 m2 z vlastnictví PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků – vybudování potřebných zpevněných ploch v souvislosti s výstavbou nové výrobní haly v „PZ Jamská“, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků s následným odprodejem ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5498 – zast. pl. ve výměře 7 m2, p. č. 5504 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře 40 m2, p. č. 5505 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře 285 m2, p. č. 5506 – orná ve výměře 228 m2, p. č. 5507 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 76 m2, části p. č. 5508 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 206 m2, části p. č. 5547 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 135 m2, části p. č. 5550 – zast. plocha ve výměře cca 23 m2 a části p. č. 5555 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře cca 36 m2 – vše v k ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s výstavbou OC Saller, Žďár n. Sáz. ul. Brněnská, ZR 1 – stavební řízení na výstavbu komunikací a parkoviště s tím, že přesné výměry prodávaných pozemků budou určeny po výstavbě a následném zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 a to části p. č. 3319 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 70 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení parkoviště u nového sídla firmy Vertik, s. r. o., Studentská 1699/4, ZR 4 – objekt býv. výměníkové stanice ve vlastnictví firmy SATT, a. s. v lokalitě za Poliklinikou, ul. Studentská 1700/18, ZR 4.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do vybudování parkoviště, nejpozději do 31. 12. 2010. Po skončení výpůjčky bude parkoviště bezúplatně převedeno do vlastnictví města.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 1.6.2009 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 279/1, 279/2, 279/4, 279/15, 362/2, 362/11, 362/12 a 740/2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Purkyňova a U Táferny, ZR 2 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o část pozemku p. č. 735/7 v k. ú. Zámek Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 28.01.2008 nemění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - za účelem vybudování podzemního vedení horkovodních přípojek k byt. domům na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1278/4 - dle GP č. 2905-60/2009 ze dne 27. 5. 2009; p. č. 1262 - dle GP č. 2906-57/2009 ze dne 27. 5. 2009 a p. č. 1264, 1267, 1268, 1278/4 a 1362 – dle GP č. 2913-52/2009 ze dne 27. 5. 2009 - vše v k. ú. Město Žďár „Horkovodní přípojka Revoluční 30, Brodská 27, 33, 43 ZR 3“- včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 6131/1, 6133, 6134 a 6135 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodního rozvodu v ul. Nádražní, ZR 6 – šachty N29-N31 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

11. Usn.942/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání neschvaluje snížení nájemného o platnou sazbu DPH za užívání nebytového prostoru pro firmu Oldřich Vejlupek se sídlem na nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn.943/09/MP

Dohoda o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, která bude uzavřena mezi Policií ČR – Krajským ředitelstvím a městem Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta