Zápis z 69. schůze rady města konané dne 29.6.2009

zveřejněno: 29. 6. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 69. schůze rady města:

  1. Rekonstrukce budovy Českých drah – pozván zástupce ČD
  2. Dopis fa NIMIRU – obchodní centrum Klafárek
  3. Zápisy z kontrolních výborů
  4. Smlouva o přezkoumání hospodaření města za r.2009
  5. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
  6. Sdružení Dům kultury
  7. Majetkoprávní úkony
  8. Byty a nebytové prostory
  9. Odpověď na petici místní části Stržanov
  10. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.954/09/ORÚP

České dráhy – rekonstrukce drážní budovy

Rada města po projednání bere na vědomí informace o přípravě rekonstrukce výpravní budovy ČD ve Žďáře nad Sázavou a vítá tento záměr ČD jako velmi potřebný, a žádá ČD o sdělení financování předloženého projektu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.948/09/ORÚP

Dopis firmy NIMIRU spol. s r.o. – Obchodní centrum Žďár nad Sázavou – Klafárek

Rada města po projednání schvaluje odpověď firmě NIMIRU spol. s r.o. Havlíčkův Brod ve věci obchodního centra Žďár nad Sázavou 3 – Klafárek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 949/09/KVZM

Zápis kontrolního výboru č. 3/2007 ze dne 26.11.2007 a 12/2009 ze dne 26. 1. 2009

Rada města projednala zápis č. 3 a č. 12 kontrolního výboru a ukládá oddělení finanční kontroly a interního auditu zorganizovat ve spolupráci s kontrolním výborem zastupitelstva města kontrolu hospodaření TJ Žďár s poskytnutým příspěvkem na provoz sportovišť za rok 2008.

Rada města ukládá odboru školství, kultury a sportu předložit kontrolnímu výboru materiály týkající se sportovišť předložené v uplynulých letech k projednání do rady města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 947/09/OF

Smlouva o přezkoumání hospodaření města za rok 2009

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o přezkoumání hospodaření města za rok 2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.950/09/ŠKS

Žádost jednoty TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města prodloužení termínu splatnosti poskytnuté půjčky TJ Žďár nad Sázavou na II. etapu rekonstrukce zimního stadionu do 30.6.2019 při zajištění dlužné částky nemovitým majetkem TJ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.951/09/ŠKS

Sdružení DK

Rada města po projednání bere na vědomí předložené varianty organizace kulturní činnosti ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města ukládá starostovi jednat s předsedy politických klubů zastupitelstva města o dalším postupu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.952/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemků za část p. č. 5297 – zastav. plocha ve výměře cca 70 m2 a část p.č. 5298 – zahrada ve výměře cca 40 m2 (celkem cca 110 m2) ve vlastnictví manželů Libora a Miluše Novotných (SJM), Pokojov - za části pozemků p. č. 5296 ve výměře cca 140 m2 - části p. č. 5293 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 70 m2 a p. č. 5299 – louka ve výměře cca 50 m2 (celkem cca 260 m2) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby nového RD v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 (po demolici čp. 486) a zároveň zajištění přístupu k městskému rybníku „Horňák“, ZR 1.

Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č.5299 ve výměře 89 m2 v k.ú. Město Žďár .

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 50 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zarovnání pozemku v ul. Nábřežní, ZR 1, mezi komunikací a zahradou p. č. 43 u RD čp. 255 na p. č. 42.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1125 – zahrada ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 – za účelem zřízení zahrádky.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání v současné době neschvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár n. Sáz. - jako povinným a manžely Martinem a Irenou Polednovými, ZR 3 – jako oprávněným, na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 28 a 77 v k. ú. Město ZR – za účelem vybudování podzemního vedení přípojek - plynovodní, vodovodní a kanalizační k budoucí novostavbě RD na p. č. 74/1 v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 a to do doby uzavření směnné smlouvy mezi Městem Žďár n. Sáz. a manžely Polednovými a následnému nabytí potřebného pozemku pro vybudování přístupové komunikace v ul. Nábřežní do vlastnictví města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408148/1 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Vančurova, přel. NN Město“, spočívající v umístění zemního kabel. vedení NN na částech p. č. 3849, 3843/1 a 3843/2 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408148/1 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Stržanov, úpravy DS NN, VAS“, spočívající v umístění betonového sloupu a kabel. vedení NN na částech p. č. 3/1 v k. ú. Stržanov včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 12-OM-002817 o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, st. příspěvková organizace se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 56 – zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako stavebníkem vynucené překládky komunikačního vedení – za účelem umístění překládky komunikačního vedení – stavba „C401 Přeložka TLKM kabelů přes navrhovanou přeložku silnice I/19, C402 Přeložka TLKM kabelů přes navrhovanou přeložku silnice I/19 a C403 Přeložka TLKM kabelů na stávající silnice I/19“- a to na částech p. č. 8530/2, 8532/2, 8642/2, 9002, 9063/1 a 9063/3 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Mělkovice - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou TECHNOSERVICE – technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – provozovna Strojírenská 6, Žďár n. Sáz. 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby plynovodní přípojky v rámci plynofikace areálu firmy Technoservice (areál ŽĎAS, a.s.) v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1, spočívající v umístění podzemního vedení STL plynovodní přípojky na části p. č. 6985 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – ÚP Brno – odbor odloučené pracoviště Žďár n. Sáz., Dr. Drože 1686/26, ZR 1 a to p. č. 6043/2 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 54 m2 v k. ú. Město Žďár, ul. Palachova, ZR 4 – pozemek zastavěný stavbou 5. ZŠ – objekt 004 pavilon stravování – stavba bez čp. – obč. vybavenost, kol. rozhod. čj. Stav.: 2208/97/Ka ze dne 29. 8. 1997, nabytí PM 3. 9. 1997.

Nájemné od r. 2007 ve výši 20,00 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 953/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 30 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na umístění technologie internetové radiové stanice na střeše bytového bytového domu Jamborova 1531/3 ve Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7. Záměr bude vyvěšen po dobu 15ti dnů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v býv. budově ČP, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou v souladu s vyhlášeným záměrem s účinností od 01.07.2009 na dobu neurčitou s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok s p. Dušanem Sedláčkem SD security, Třebíč - kancelář č. 511 a s p. Jiřím Škapou, Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou – kancelář č. 513.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti nebo kancelář. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1.100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v objektu MěÚ ulice Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou, v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou s výši nájemného 405 Kč/m2/rok a povinnostmi stanovenými v souladu s vyhlášeným záměrem s firmou LOSENKA s.r.o., se sídlem Strojírenská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.955/09/TSBM

Petice občanů místní části Stržanov města Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí petici občanů místní části Stržanov a schvaluje odpověď na tuto petici.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta