Zápis ze 7. schůze rady města konané dne 22.1.2007

zveřejněno: 22. 1. 2007

Počet přítomných členů: 8

Omluven: Mgr. Jaromír Brychta

Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Sedlák

Schválený pořad 7. schůze rady města:

 

 1. Dohody o spolupráci při pořízení územního plánu obcí Pavlov, Cikháj, Radostín, Škrdlovice, Jámy, Karlov, Hodíškov
 2. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Parkoviště u Polikliniky, Žďár nad Sázavou“
 3. Rozpočtové opatření
 4. Vyhlášení výběrového řízení a jmenování komise – SFRB
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Bytové záležitosti
 7. Klub seniorů
 8. Stanovení platů ředitelům PO města
 9. Ocenění Martiny Sáblíkové
 10. Různé
   

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 82/07/ORUP
Dohody o spolupráci při pořízení územního plánu obcí Pavlov, Cikháj, Radostín, Škrdlovice, Jámy, Karlov, Hodíškov

Rada města po projednání schvaluje Dohody o spolupráci při pořízení územně plánovací dokumentace s obcemi Pavlov, Cikháj, Radostín, Škrdlovice, Jámy, Karlov, Hodiškov.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 83/07/ORUP
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Parkoviště u Polikliniky, Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Parkoviště u polikliniky“ ve Žďáře nad Sázavou, vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 84/07/TSBM
Rozpočtové opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření ve výši 198.674,10 Kč a 91.511 Kč pro ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 85/07/TSBM

Vyhlášení výběrového řízení a jmenování komise – SRFB

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček vlastníkům obytných domů na území města Žďáru nad Sázavou z „Fondu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu.“

 

Rada města jmenuje hodnotící komisi dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 86/07/OP

Majetkoprávní úkony

f) Rada města po projednání odkládá vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem. Rada města ukládá MěÚ vyzvat zájemce o doplnění žádosti o studii objektu s vyjádřením dotčených orgánů a správců sítí.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

a) Rada po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezplatnou výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5384 ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ za areálem firmy PKS INPOS a. s. Brněnská 38, ZR 1 – za účelem vybudování navržené příjezdové cesty k realizaci podnikatelského záměru na výstavbu provozovny na výrobu transportbetonu na pozemcích p. č. 5486 a 5383/2 po dobu výstavby s tím, že po kolaudaci stavby bude příjezdová komunikace bezplatně převedena do majetku města. Přesná výměra zapůjčeného pozemku komunikace bude zaměřena oddělovacím geometrickým plánem.

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6351 ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6329 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6547 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6480 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 a p. č. 6481 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě sídliště Klafar II, ZR 3 a to:

- p. č. 7997/7 (parcela č. 7) výměra 938 m2

 

- p. č. 10167 + p. č. 10168 (parcela č. 42) výměra 1 210 m2 (přeprac. z řadových RD)

 

- p. č. 10165 + p. č. 10166 (parcela č. 43) výměra 1 210 m2 (přeprac. z řadových RD)

 

- vše v k. ú. Město Žďár

Součástí záměru jsou i Pravidla při prodeji pozemků v lokalitě „Klafar II“ včetně technických informací + Návrh zastavění – regulativy RD, schválených v RM dne 4. 9. 2006 (tzn. mimo jiné, že stavební povolení na stavbu nabude právní moci nejpozději do 31. 12. 2007 a kolaudační rozhodnutí na stavbu nabude PM nejpozději do 31. 12. 2010) s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města do 21. 2. 2007.

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jiřího Šprdlíka, Brno – Řečkovice (podíl ¼), p. Hany Novákové, ZR 6 (podíl ¼) a p. MVDr. Pavla Kocandy, ZR 1 (podíl ½) a to p. č. 7853 – louka ve výměře 484 m2, p. č. 7855 – ost. komunikace ve výměře 26 m2, p. č. 7857 – louka ve výměře 3 936 m2 a p. č. 7862 – ost. plocha ve výměře 314 m2 – vše v k. ú. Město Žďár pod ul. Okružní v blízkosti zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 – za účelem budoucí realizace výstavby pěších stezek, popř. cyklostezek v okolí sídliště „Stalingrad“ ZR 3.

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Martinu Brožovi a p. Sylvii Kučerové, ZR 2 a to části p. č. 517/2 ve výměře 10 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu čp. 256 v ul. Srázná 1, ZR 2 v souvislosti se změnou vlastníka byt. jednotky a přestěhování do byt. domu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 10,-- Kč/m2/rok.

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro p. Aleše Němce, ZR 3, IČ 67518966, soukromým podnikatelem podnikajícím pod obchodním jménem Aleš Němec se sídlem podnikání Okružní 1950/23, ZR 3 a to části p. č. 3366 – ost. plocha ve výměře 10 m2 v lokalitě před budovou Polikliniky, Studentská ul., ZR 4 – za účelem umístění a provozování stánku pro prodej zmrzliny.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 15 000,-- Kč/rok.

 

k) Rada města po projednání neschvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3766 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár za budovou na nám. Republiky 150, ZR 1 (za prodejnou domácích potřeb Staplast) – za účelem umístění automobilů a přívěs. vozíků půjčovny vozidel VM CAR (služby pro občany, firmy a cestovní ruch) s vybudováním jednoduchého oplocení s bránou na uzamčení na základě žádosti p. Marcely Matějkové, ZR 6 a zároveň RM ruší vyhlášený záměr Z-11/2006-OP.

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a Povodím Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5 – Smíchov v zastoupení závodu Dolní Vltava se sídlem Grafická 36, 150 21 Praha 5 – jako povinným na pozemku ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. a to části pozemku p. č. 1102 – vodní plocha v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování dešťové kanalizace (odvodnění z parkoviště u MěÚ ul. Žižkova, ZR 1 a zasazení výústního objektu do břehu toku řeky Sázavy) pro stavbu investora Město Žďár nad Sázavou „Parkoviště u MěÚ ZR ul. Žižkova 227, ZR 1 na pozemcích p. č. 1085, 1102, 1103, 1137/2 a 1145 v k. ú. Město Žďár“ včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a TBG VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Žďárského 200, 674 47 (v zastoupení Třebíč KV projektstav s. r. o. se sídlem Na Kopcích 385, 674 01 Třebíč) – jako oprávněným na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5384 v k. ú. Město Žďár v prostoru průmyslové lokality mezi ul. Brněnskou a Jamskou, ZR 1 v souvislosti s realizací podnikatelského záměru na výstavbu provozovny na výrobu transportbetonu – za účelem uložení přípojek inž. sítí (přípojka vodovodu, STL plynovodu a NN el. energie) včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 7682 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., U Malého lesa, úpravy DS NN, Dvořák“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k zaříz. distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a Českou pojišťovnou a. s. s tím, že doba pronájmu se stanovuje na dobu 5,5 let + 5 let opce.

 

Hlasování bod a) – e); g) – o): Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

6. Usn. 87/07/OP

Bytové záležitosti

Rada města neschvaluje žádost paní Magdy Michálkové o vrácení zůstatku půjčky.

 

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti Mandátní smlouvy, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Profidebt, s.r.o. se sídlem Pardubice, Staré Město, Pernštýnské nám. 80, s tím, že platnost této smlouvy bude ukončena ke dni 28.2.2007

 

Rada města bere na vědomí předložený seznam bytového fondu města.

 

Rada města schvaluje pronájem bytů dle předloženého návrhu.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 47, sestávající z jednoho pokoje, kuchyně a příslušenství, umístěný v obytném domě č.p. 2039, č.or. 5, na ulici U Klafárku ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

7. Usn. 89/07/OS

Klub seniorů

Rada města v souvislosti se zprovozněním prostorů v budově Dolní č.p. 165 pro činnost MO Svazu důchodců ČR:

· Ukládá PO CERUM zajistit vymalování vypůjčených místností a vyčištění koberců v nich se nacházejících

· Ukládá OS TSBM – stavební skupina zprovoznit nevyužitou kuchyňskou linku do místnosti č. 303 budovy

· Doporučuje zastupitelstvu města schválit potřebné finanční prostředky rozpočtovým opatřením ve výši 25 tis.Kč z rezervy do položky Opravy nebytových prostor

· Rada města doplňuje svoje usnesení 81/07/OS tak, že slovo energie se nahrazuje slovy energie a služby.

· Rada města schvaluje dotaci ve výši 47 tis.Kč na energie a služby spojené s výpůjčkou nebytových prostor pro MO Svaz důchodců ČR.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 88/07/Taj.

Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací města

Rada města schvaluje platy ředitelů příspěvkových organizací města a org.složky Regionální muzeum dle varianty A předloženého materiálu a ukládá MěÚ zpracovat platové výměry dle schválené varianty.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

 

 

9. Ústní zpráva/p.místostarostka

Ocenění Martiny Sáblíkové

Rada města oceňuje a gratuluje Martině Sáblíkové k získání titulu mistryně Evropy v rychlobruslení a překonání světových rekordů.

Rada města schvaluje dotaci ve výši 50 tis.Kč na přípravu Martiny Sáblíkové pro Mistrovství světa v rychlobruslení z rozpočtové položky Sportovní činnost mládeže.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.  
místostarostka