Zápis ze 70. schůze rady města konané dne 13.7.2009

zveřejněno: 13. 7. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Mgr. Luboš Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 70. schůze rady města:

 1. I/37 – Mělkovice, přeložka – smlouva o provedení stavby
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Směrnice k provádění hospodářských operací
 5. Rozpočtová opatření č. 4
 6. Žádost o finanční příspěvek
 7. Dodatek smlouvy o příspěvku
 8. Ječmínek – osobní asistence
 9. Doplnění pořadníku DPS
 10. Žádost p. Ondráčka
 11. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.956/09/ORÚP

I/37 – Mělkovice, přeložka – smlouva o provedení stavby

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o provedení stavby „I/37 Žďár n.S. – Mělkovice, přeložka“ mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.957/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod – dar pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2161 ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Bouchalky“, ul. Jungmannova, ZR 1 – za účelem vybudování venkovního schodiště ke kancelářím Sportovního klubu ledního hokeje, které budou částečně využívány SKLH a částečně přestavěny na ubytovnu pro sport a volný čas (nutnost provedení změny týkající se přístupové cesty) v rámci rekonstrukce zimního stadionu TJ Žďár n. Sáz. s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to p.č. 8032, orná půda ve výměře 7 901 m2 v k.ú. Město Žďár, lokalita „U Vápenné cesty“ ze spoluvlastnictví p. Petra Chlubny a Jany Mazlové a nabytí pozemku p.č. 8059, orná půda ve výměře 4 266 m2 v k.ú. Město Žďár, lokalita „U Vápenné cesty“ ze spoluvlastnictví p. Jaroslava Hřebíčka, Otto Ullricha a Aleše Ullricha, za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou, sídliště Klafar II.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c)

1. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku na p. č. 320/6 v k. ú. Vysoké mezi spoluvlastníky (SJM) manžely Jiřím a Marií Zachovými, oba bytem Vysoké – jako půjčiteli a Městem Žďár n. Sáz. – jako vypůjčitelem -v souvislosti s realizací stavby města „Naučná stezka kolem Zelené hory“ – trasa A kolem Branského rybníka a trasa B kolem Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou 2 – více viz předložená smlouva

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemků a to p. č. 597/2, 597/9, 610, 611, 614/2, 18, 86, 85/2, 64, 603, 608/1, 609/1, 721/1, 151, 149/2, 755/3, 362/21, 74, 280, 281/1, 599, 595/1, 605, 606/1, 607, 733 a 734 vše v k. ú. Zámek Žďár a p. č. 319/1 a 318/3 v k. ú. Vysoké mezi vlastníkem – společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. – jako pronajímatelem a Městem Žďár n. Sáz. – jako nájemcem - v souvislosti s realizací stavby města „Naučná stezka kolem Zelené hory“ – trasa A kolem Branského rybníka a trasa B kolem Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou 2 – více viz předložená smlouva

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1. Rada města po projednání hlasovala o schválení částečné revokace svého usnesení ze dne 18. 5. 2009 ve věci schválené kupní ceny při prodeji pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1 a to části p. č. 9034 – orná půda ve výměře zastavěné objektem firmy + svah přilehlý k objektu ve výměře max. cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár (býv. polní cesta) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku - rozšíření pozemku pro oplocení zadní části nového areálu firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1, postaveném na části p. č. 9040 a pův. p. č. 9041 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se snižuje stanovená kupní cena pozemku na částku 750,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

2. Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 11. 6. 2009 ve věci snížení stanovené kupní ceny při prodeji shora uvedeného pozemku do vlastnictví firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1.

Hlasování: Pro 2, proti 1, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

1. Rada města po projednání hlasovala o schválení částečné revokace svého usnesení ze dne 18. 5. 2009 ve věci schválené kupní ceny při prodeji pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1 a to části p. č. 9034 – orná půda ve výměře zastavěné objektem firmy + svah přilehlý k objektu ve výměře max. cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár (býv. polní cesta) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku - rozšíření pozemku pro oplocení zadní části nového areálu firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1, postaveném na části p. č. 9040 a pův. p. č. 9041 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se snižuje stanovená kupní cena pozemku na částku 500,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

2. Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 11. 6. 2009 ve věci snížení stanovené kupní ceny při prodeji shora uvedeného pozemku do vlastnictví firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1.

Hlasování: Pro 4, proti 1, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Ing. Josefu Krybusovi, ZR 6 a to p. č. 6330 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f)Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 2408064/1 o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., úprava VN208, T1-T2, VN230 T2-T4, VN230 T4-T5, VN206 T5-T7“, spočívající v umístění nového zemního kabel. vedení VN na částech p. č. 3383, 3382/1, 3732, 3733, 3739, 3738, 3726, 3858, 3843/1, 3849, 3851, 3853, 3854, 3852, 3930, 3919, 3918, 3917, 3916, 3914, 3915, 3913, 4033, 3975, 3931, 3937, 3938, 3941/2 a 3941/1 v k. ú. Město Žďár ul. Švermova, Vančurova a Neumannova, ZR 4 v rámci rekonstrukce rozvodné el. distribuční sítě VN ve Žďáře n. Sáz. - včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 2408068/2 o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., úprava VN202 T13-14, VN 203 T14-15, VN202 T14-T27“, spočívající v umístění nového zemního kabel. vedení VN na částech p. č. 1220/1, 1230, 1226, 1231, 1411, 1416, 1421, 1423 a 1211 v k. ú. Město Žďár ul. Revoluční, Komenského, ZR 3 v rámci rekonstrukce rozvodné el. distribuční sítě VN ve Žďáře n. Sáz. - včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 958/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu DM Centra v 1. NP na náměstí Republiky 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání neschvaluje žádost pana Miroslava Šustra o prodloužení termínu splatnosti nájemného na užívání objektu č. 470/6 na ulici Jungmannova ve Žďáře nad Sázavou, za 2. až 4. čtvrtletí 2009 do 31.12.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města po projednání schvaluje žádost p. Miroslava Šustra a uděluje souhlas k uzavření podnájemní smlouvy o užívání části nebytových prostor, umístěných v objektu na ulici Jungmannova 470/6 ve Žďáře nad Sázavou. Smlouva o podnájmu bude uzavřena mezi p. Miroslavem Šustrem a neziskovou organizací „Teraklub Žďár nad Sázavou o.s.“ za stejných podmínek tak, jak jsou upraveny ve smlouvě uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Miroslavem Šustrem.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

4. Usn. 959/09/OF

Směrnice MěÚ a OS města č.2/2009 k provádění hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky Města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Směrnice městského úřadu a organizačních složek města č. 2/2009 k provádění hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky města Žďár nad Sázavou s tím, že v čl.32 odst. 3 se mění ustanovení – rada města rozhoduje o likvidaci majetku od 5.000 do 20.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.964/09/OF

Rozpočtové opatření č.4/09/RM

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/09/RM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.960/09/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje v souvislosti s umístěním Davida Pulkrábka na 2. místě ME v judu finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč ze sponzoringu Rady města Davidu Pulkrábkovi na náklady spojené s účastí na MS v Maďarsku dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.961/09/OS

Schválení Dodatku č.1

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku s MO Svazu důchodců ČR ze dne 24.2.2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.963/09/OS

Ječmínek – preventivní asistenční služba v rodinách

Rada města bere na vědomí informaci o poskytování terénní služby občanským sdružením Ječmínek.

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku s občanským sdružením Ječmínek na zajištění terénní služby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.965/09/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.962/09/OI

Žádost pana Ondráčka

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru panu Petru Ondráčkovi, bytem Nové Město na Moravě, dle předložené darovací smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta