Zápis ze 71. schůze rady města konané dne 20.7.2009

zveřejněno: 20. 7. 2009

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Marie Košťálová

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 71. schůze rady města:

  1. Nájemní smlouva Sallerova výstavba
  2. Žádost o finanční příspěvek
  3. Stanovisko RM k dopisu fa NIMIRU s.r.o.
  4. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.968/09/OP

Nájemní smlouva Sallerova výstavba

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemků, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Sallerovou výstavbou – Invest I, spol. s r.o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.967/09/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč ze sponzoringu rady města Kryštofovi Málkovi na náklady spojené s účastí na ME v biketrialu v Číně dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.966/09/Taj.

Stanovisko rady města k dopisu firmy NIMIRU spol. s r.o.

Rada města se seznámila s dopisy firmy NIMIRU s.r.o. a neshledává souvislost s jednáním orgánů samosprávy města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.  
místostarostka