Zápis ze 72. schůze rady města konané dne 24.8.2009

zveřejněno: 24. 8. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Mgr. Luboš Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Schválený pořad 72.  schůze rady města:

 1. Revitalizace a rozšíření společensko-relaxačního centra – pozváni hosté fa Ateliér 11
 2. Dohoda o pořízení změny č. 1 ÚP obce Znětínek
 3. Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží
 4. Žádost občanů Stržanova
 5. Veřejné zakázky za 01-07/2009
 6. Žádost Českých drah
 7. Použití fondu reprodukce investičního majetku
 8. Nájem PO CERUM
 9. Změny organizačního řádu
 10. Změny úhrad a registračních údajů
 11. Vyhodnocení provozu střediska LSPP a rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2009
 12. Žádost o souhlas na přijetí finančního daru od České spořitelny a.s. pro polikliniku na činnost a vybavení pracoviště rentgenu
 13. Schválení organizačního řádu polikliniky Žďár nad Sázavou
 14. Žádost o navýšení rozpočtu oprav
 15. Majetkoprávní úkony RM
 16. Majetkoprávní úkony ZM
 17. Byty a nebytové prostory
 18. Zastavování exekucí
 19. Schválení výsledků privatizace
 20. Rozpočtová opatření
 21. Doplnění statutu SFRB. Změna názvu subjektu
 22. Žádost Společenství vlastníků Dolní 1724, ZR o půjčku
 23. Rozpočtový postup
 24. Rozpočtová opatření
 25. Hospodaření PO města k 30.6.09
 26. Smlouva o dílo – M.Olšiak
 27. Schválení ceny propagačního materiálu
 28. Schválení použití znaku města
 29. Vyhlášení grantového programu Advent a Vánoce
 30. Problematika Domu kultury
 31. Žádost TJ SOKOL
 32. Žádost Policie ČR
 33. Různé

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.984/09/ORUP

Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra

Rada města bere na vědomí zprávu o projektu stavby ke stavebnímu povolení „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra, Žďár n.S., Švermova a ukládá odboru rozvoje a ÚP pokračovat v přípravě stavby a předložit zprávu zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.985/09/ORUP

Pořízení změny č. 1 ÚP obce Znětínek

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení změny č. 1 územního plánu obce Znětínek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.986/09/ORUP

Rekonstrukce povrchů a přístřešku  autobusového nádraží Žďár nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.987/09/ORUP

Žádost občanů Stržanova

Rada města po projednání schvaluje návrh odpovědi na žádost o technickou variantu napojení kanalizace v městské části Stržanov.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.988/09/ORÚP

Veřejné zakázky za 01-07/2009

Rada města v souladu se „Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďár n.S.“ bere na vědomí přehled zakázek malého rozsahu provedených za období od ledna do července 2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.995/09/ORUP

Žádost Českých drah

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zařazení položky „Příspěvek na rekonstrukci výpravní budovy“ pro České dráhy ve výši 5 mil.Kč do rozpočtu města pro rok 2010.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

7. Usn.969/09/4.ZŠ

Použití Fondu reprodukce investičního majetku

Rada města po projednání schvaluje použití finančních prostředků Fondu reprodukce investičního majetku na nákup mycího stroje na nádobí do školní jídelny Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.970/09/CERUM

Nájem PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje splácení nájmu PO CERUM v roce 2009 takto:

do 31.8.2009 částku 305.858,50 Kč,

do 20.12.2009 zbývající část nájmu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.975/09/POSSm

Změny organizačního řádu

Rada města po projednání:

- schvaluje změnu organizačního řádu příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár n.S. v části týkající se funkčního schématu Pečovatelské služby od 1.6.2009 a Domova se zvláštním režimem Seniorpenzionu FIT s platností od 1.7.2009.

- schvaluje organizační změny na Domově pro seniory s platností od 1.9.2009 a jmenování vedoucí Domova

- bere na vědomí a schvaluje platové zařazení všeobecných zdravotních sester

- bere na vědomí a schvaluje používání loga na všech písemných materiálech organizace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.976/09/POSSm

Změny úhrad a registračních údajů

Rada města po projednání schvaluje:

- změnu úhrad na Domově se zvláštním režimem Seniorpenzionu FIT s platností od 1.9.2009 podle přílohy č.1/přílohy č.1 C

- dodatek k úhradám a změnu cílové skupiny na Domově pro seniory s platností od 1.9.2009

- změnu úhrad, změnu cílové skupiny a zvýšení kapacity na Denním stacionáři pro mentálně postižené osoby od 1.9.2009

- zvýšení kapacity na Domovince a v pečovatelské službě od 1.9.2009

- doplnění pravidel pro výběr nových obyvatel na Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory od 1.9.2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn.981/09/Pol.

Vyhodnocení provozu střediska LSPP a rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2009

Rada města bere na vědomí vyhodnocení provozu střediska LSPP za I.pololetí 2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn.982/09/Pol.

Žádost o souhlas na přijetí finančního daru od České spořitelny a.s. pro polikliniku na činnost a vybavení pracoviště rentgenu

Rada města souhlasí s přijetím finančního daru od České spořitelny a.s. pro polikliniku na činnost a vybavení pracoviště rentgenu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.983/09/Pol.

Schválení organizačního řádu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje organizační řád příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn.998/09/POMŠ

Žádost o navýšení rozpočtu oprav

Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu oprav PO MŠ o 123.300,-Kč z rezervy rozpočtu  v důsledku havárie kanalizace na MŠ Okružní 73, Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn.971/09/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5296 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 140 m2 (pruh o šíři asi 6 m podél stavebního pozemku p. č. 5297 – zbor a p. č. 5298 – zahrada) – v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby nového RD v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 (po demolici čp. 486) a zároveň rozšíření pozemku stávající zahrady.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku z vlastnictví p. Jaroslava Prokeše,  ZR 2 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8104 – orná půda ve výměře 21 864 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Na Zelené hoře“ za kupní cenu ve výši 330,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8145/1 ve výměře cca 110 m2 v k. ú. Město Žďár u RD  čp. 2256 na p. č. 2882 ul. U Hrázek 18, ZR 5 – za účelem vybudování odvodňovacího valu s tím, že přesná výměra bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání  hlasovala o schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4320 – zast. plocha ve výměře 114 m2 pod budovou čp. 1654 ul. Pelikánova 36, ZR 7, p. č. 4456 – zast. plocha ve výměře 114 m2 pod budovou čp. 1657 ul. Makovského 54, ZR 7, p. č. 4577 – zast. plocha ve výměře 114 m2 pod budovou čp. 1660 ul. Špálova 42, ZR 7 a p. č. 4645 – zast. plocha ve výměře 114 m2 pod budovou čp. 1663 ul. Štursova 20, ZR 7 – vše v k. ú. Město Žďár pod objekty býv. kotelen na sídlišti „Vodojem“ ZR 7 ve vlastnictví spol. SATT, a. s. – za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby (v současné době pozemek a stavba jiného vlastníka) z důvodu zamýšleného dalšího prodeje staveb býv. kotelen společností SATT a. s.

Hlasování: Pro 2, proti 4, zdrž., 1 - NESCHVÁLENO

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. p. č. 1967 – orná půda ve výměře cca 140 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce hlavní příjezdové brány do areálu SATTu, a. s. v ul. Okružní, ZR 3 s tím, že přesná výměra bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5542 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování schodiště a zajištění přístupu na p. č. 6767 (ve vlastnictví s.r.o. Kment) z městského chodníku (ve výstavbě) v lokalitě ul. Brněnská u budované kruh. křižovatky Brněnská x Jihlavská, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 9918 – orná půda ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč 45, 592 14 Nové Veselí za část p. č. 9917 – orná ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Pavla Svobody, Budeč , 592 14 Nové Veselí, do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. – za účelem zajištění přístupové cesty k městskému rybníku „Blátivý“ lokalita „Vetla“ za Radonínem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6557 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6674 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6374 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 31 m2 v k. ú. Zámek Žďár u bytového domu č.p. 203 na p. č. 1147/2 ul. Nová 8, ZR 2 – majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka za účelem využití jako zahrádka u byt. domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Janu Herákovi, ZR 3 a to části p. č. 1125 – zahrada ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 – za účelem zřízení zahrádky.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou sjednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje úhradu částky ve výši 4.055,--Kč za užívání pozemku ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – ÚP Brno – odbor odloučené pracoviště Žďár n. Sáz., Dr. Drože 1686/26, ZR 1 a to p. č. 6043/2 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 54 m2 v k. ú. Město Žďár, ul. Palachova, ZR 4 – pozemek zastavěný stavbou 5. ZŠ  za období roků 1997 až 2006.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n)

1. Rada města po projednání schvaluje změnu v čl. IV. Smlouvy o výpůjčce pozemku na p. č. 320/6 v k. ú. Vysoké mezi spoluvlastníky (SJM) manžely Jiřím a Marií Zachovými,  Vysoké – jako půjčiteli a Městem Žďár n. Sáz. – jako vypůjčitelem -v souvislosti s realizací stavby města „Naučná stezka kolem Zelené hory“ – trasa A kolem Branského rybníka a trasa B kolem Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou 2 dle předloženého návrhu – viz příloha č. 12.

2. Rada města po projednání schvaluje změnu čl. V.  Nájemní smlouvy na pronájem pozemků a to p. č. 597/2, 597/9, 610, 611, 614/2, 18, 86, 85/2, 64, 603, 608/1, 609/1, 721/1, 151, 149/2, 755/3, 362/21, 74, 280, 281/1, 599, 595/1, 605, 606/1, 607, 733 a 734 vše v k. ú. Zámek Žďár a p. č. 319/1 a 318/3 v k. ú. Vysoké mezi vlastníkem – společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. – jako pronajímatelem a Městem Žďár n. Sáz. – jako nájemcem - v souvislosti s realizací stavby města „Naučná stezka kolem Zelené hory“ – trasa A kolem Branského rybníka a trasa B kolem Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou 2 dle předloženého návrhu – viz příloha č. 13.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár n. Sáz. - jako povinným a paní Miroslavou Smolíkovou,  ZR 5 – jako oprávněnou na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 224 a 226 v k. ú. Město ZR – za účelem vybudování kanalizační přípojky k domu čp. 2119, ul. Nádražní 69, ZR 1, ve kterém se nachází prodejna obuvi Tango - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár n. Sáz. - jako povinným a manžely Ladislavou a Zbyňkem Zlesákovými, bytem Světnov, ZR 1 – jako oprávněnými, na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3765 v k. ú. Město ZR – za účelem přeložky revizní šachty č. 1071 a zrušení části kanalizační stoky v rámci přístavby prodejny nábytku čp. 148, nám. Republiky 15, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409069/1 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Krejdy, úprava DS NN, Škárková“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části p. č. 9441 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408148/14 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Stržanov, úpravy DS NN, VAS“, spočívající v umístění 2 betonových sloupů a vedení NN na částech p. č. 3/1 a 170 v k. ú. Stržanov včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

s) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 6408-035/001/09 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Farská humna – přeložka NN - Město“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně NN na části p. č. 147/3 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a První telefonní společností s r. o. se sídlem U Studně 291/7, 586 05 Jihlava – jako oprávněným – za účelem umístění optických sítí – stavba „Servisní síť – Žďár I.“- a to na částech p. č. 1220/1, 1223, 1221, 1227, 1231, 1228, 1210, 1132, 1137/2, 1103, 1100/1, 1099, 1101, 50, 48, 3778, 3376, 3349, 3352, 3351, 3369, 3368, 3362, 3366, 3371, 3372, 3381, 3381 a 3382/1 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ve Žďáře n. Sáz. 3 od Praktické školy, přes 3. ZŠ a 2. ZŠ Žďár n. Sáz. ul. Komenského, dále okolo Úřadu práce a MěÚ, přes Žďár n. Sáz. 1 - Žižkovu ul. k lávce pro pěší přes řeku Sázavu, dále podél Nábřežní ul. okolo Knihovny Matěje Josefa Sychry, přes ul. Horní a dále přes Žďár n. Sáz. 4 ul. Neumannovu směrem k Poliklinice a VOŠ a SPŠ v ul. Studentská a ke Gymnáziu s odbočkou k DDM v ul. Dolní ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

u) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. M-083-2-1472 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě – stavba „Žďár n. Sáz. 2 x vila dům, 30 b.j., KR“- a to na částech p. č. 8003 a 8007/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

v) Rada města po projednání schvaluje umístění sociálního zařízení – WC pro veřejnost na části pozemku p. č. 2172, 2177, 2182 a dále schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1 – jako oprávněným – za účelem umístění přípojek inž. sítí – vody, el. energie, splaškové a dešťové kanalizace v rámci instalace sociálního zařízení – WC pro veřejnost v návaznosti na přidělenou dotaci města – stavba „Technické a sociální zázemí fotbalového stadionu“ a to na částech p. č. 2172, 2177, 2181 a 2182 v k. ú. Město Žďár v lokalitě fotbalového stadionu „Bouchalky“ ul. Jungmannova, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce vybudovaných přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

w) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to dle GP č. 2881-199/2008 ze dne 12. 2. 2009 na částech p. č. 5335, 5586 a 5611 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v lokalitě ul. Lučiny, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

x) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to dle GP č. 2920-76/2009 ze dne 12. 2. 2009 na částech p. č. 5611, 5725/2, 5732, 5755/3, 5756, 5815/1, 5815/2, 5818 a 5822 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v lokalitě ul. Za Jatkami, Rybníček, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16.  Usn.972/09/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

č.1 - části p. č. 517/2 ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/112 a ŘRD na p. č. 570/317 v ul. Vejmluvova, ZR 2 do vlastnictví manželů Martina a Jany Jungrových (SJM),  ZR 3

č.2 - části p. č. 517/2 ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/113 a ŘRD čp. 464 na p. č. 570/318 v ul. Vejmluvova 8, ZR 2 do vlastnictví Libora Koutného, ZR 2

č.3 - části p. č. 517/2 ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/114 a ŘRD čp. 465 na p. č. 570/319 v ul. Vejmluvova 6, ZR 2 do vlastnictví manželů Ing. Jana a Jiřiny Kohoutkových (SJM),  ZR 2

č.4 - části p. č. 517/2 ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/115 a ŘRD čp. 466 na p. č. 570/320 v ul. Vejmluvova 4, ZR 2 do vlastnictví manželů Ing. Karla Koloucha (podíl ½),  ZR 2 a Jany Kolouchové (podíl ½), Dědkov , Blízkov

č.5 - části p. č. 517/2 ve výměře cca 10 m2 přilehlé k pozemku p.č. 570/110 – ost. pl., jiná plocha do vlastnictví manželů Josefa a Marie Ficových (SJM),  ZR 3

č.6 - vše v k. ú. Zámek Žďár - za účelem rozšíření zahrad s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

č.7 - za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 5, proti 0,zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků byt. jednotek JAVOR – pro obytný dům čp. 1981, 1982, 1983 se sídlem Brodská 1982/86, ZR 3 a to části p. č. 963/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 65 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zastavěné plochy byt. domů čp. 1981 na p. č. 933 ul. Brodská 84, ZR 3, čp.1982 na p. č. 932 ul. Brodská 86, ZR 3 a čp. 1983 na p. č. 931 ul. Brodská 88, ZR 3 - v souvislosti s výstavbou nových balkónů s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství domu ČTRNÁCTKA se sídlem Brodská 1990/64, ZR 3 a to části p. č. 963/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě (nově dle zhotoveného GP ze dne 5. 3. 2009 p. č. 963/4 – ost. pl., zeleň ve výměře 63 m2) v k. ú. Město Žďár – za účelem  rozšíření pozemku souvisejícího s byt. domem č.p. 1989-1991 v ul. Brodská 66 – 62, ZR 3 - v souvislosti s rekonstrukcí balkónů.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavoudo spoluvlastnictví p. Pavla Matouška podíl 1/2,  ZR 4 a Ing. Vlado Matouška – podíl 1/2, ZR 7 a to části p. č. 2166/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 300 m2 v k. ú. Město Žďár - k zastavění za účelem rozšíření bowlingového centra o 4 dráhy v lokalitě „Libušín“ ul. Jungmannova, ZR 1 - stávajícího objektu kuželkárny „Bouchalky“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30.9.2010. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010, toto usnesení pozbývá platnosti.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Vlastimila a Brigity Lacinových (SJM),  ZR 6 a to p. č. 98/2 – zahrada ve výměře 103 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaného oploceného pozemku u RD čp. 71 na p. č. 96 a okolní zahrady p. č. 98/1 v obci Stržanov.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Stanislava a Lenky Novotných (SJM),  Nové Veselí a to části p. č. 7998/1 – orná půda ve výměře max. do cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár za podmínek, že v majetku města zůstane pozemek vč. ochranného pásma VO a NN a zároveň umožňující průjezd podél koruny svahu – za účelem rozšíření pozemku budoucí zahrady u rozestavěného RD v lokalitě Klafar II., ZR 3. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Bohumila a Dany Málkových (SJM),  ZR 3 a to části p. č. 7998/1 – orná půda ve výměře cca 55 m2 v k. ú. Město Žďár za podmínek, že v majetku města zůstane pozemek vč. ochranného pásma VO a NN a zároveň umožňující průjezd podél koruny svahu - za účelem zarovnání pozemku u RD v lokalitě Klafar II., ZR 3. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Libora a Miluše Novotných (SJM), Pokojov, 592 14 Nové Veselí, a to p. č. 5299 – louka ve výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 (dlouhodobě užívaného městského zaploceného pozemku navazující zahrady u RD čp. 486).

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jiřího Horáka, bytem Budeč 592 14 Nové Veselí a to p. č. 5386/7 ve výměře 1 937 m2 – orná půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování provozní haly včetně kanceláře v oboru prodeje střešních krytin a pro výrobu a montáž klempířských prvků - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 9. 2010. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

č.1 - p. č. 8032 – orná půda ve výměře 7 901 m2 v k. ú. Město Žďár, lokalita „U Vápenné cesty“ - ze spoluvlastnictví  p. Petra Chlubny, ZR 5 (podíl ½) a pí Jany Mazlové, ZR 1 (podíl ½) – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

č.2 - p. č. 8059 – orná půda ve výměře 4 266 m2 a p. č. 8060 – louka ve výměře 526 m2 v k. ú. Město Žďár, lokalita „U Vápenné cesty“ - ze spoluvlastnictví p. Jaroslava Hřebíčka,  ZR 1 (podíl ½), p. Otto Ullricha, Stavařov , 530 09 Pardubice II, Polabiny (podíl ¼) a p. Aleše Ullricha,  530 01 Pardubice I, Bílé Předměstí (podíl ¼) – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 u pozemku p. č. 8059 určeného pro etapu III.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2 u pozemku p. č. 8060

č.3 - p. č. 8070 – orná půda ve výměře 2 441 m2 , p. č. 8071 – louka ve výměře 923 m2 a p. č. 8076 – ost. plocha ve výměře 614 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Vápenné cesty“ - z vlastnictví pí Danuše Kašíkové, Pavlov, 594 44 Radostín nad Oslavou – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou, sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 u pozemků p. č. 8070 a p. č. 8071 určených pro etapu III.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2 u pozemku p. č. 8076

č.4 - p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře 19 710 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Vápenné cesty“ - z vlastnictví p. Vladimíra Řetického,  ZR 2 – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou, sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

č.1 - p. č. 337/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2, p. č. 354/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 133 m2 a p. č. 354/25 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 12 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví pí Marie Kyšperské,  Nové Město na Moravě 

č.2 - p. č. 337/5 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 5 m2 a p. č. 354/27 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 85 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví pí Pavlíny Koláčkové,  Cikháj

č.3 - p. č. 354/17 – os. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2, p. č. 354/18 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 12 m2 a p. č. 354/19 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví p. Josefa Matulky ml., bytem Stržanov

č.4 - p. č. 354/20 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 100 m2 v k. ú. Stržanov ze spoluvlastnictví manželů Vladimíra (podíl ¼) a Ludmily (podíl ¾) Pešlových, oba bytem Stržanov

- vše za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

směnu pozemků

č.5 - p. č. 354/14 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 114 m2 a p. č. 354/15 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 446 m2 v k. ú. Stržanov (celkem 560 m2) ve vlastnictví manželů Josefa a Blanky Matulkových (SJM), oba bytem Stržanov  do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za p. č. 373/2 – orná půda ve výměře 123 m2 a p. č. 374/4 – louka ve výměře 230 m2 v k. ú. Stržanov (celkem 353 m2) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Blanky Matulkových (SJM), Stržanov 

č.6 - Rozdíl ve výměře pozemků 207 m2 při směně s manžely Matulkovými bude vyrovnán doplatkem ve výši 105,-- Kč/m2.

č.7 - Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky ve vlastnictví města oceňují p. č. 373/2 - orná částkou ve výši 5,09 Kč/m2 a p. č. 374/4 – louka částkou ve výši  5,09 Kč/m2.

č.8 - Vše za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s vybudováním cesty ke Strži v rámci realizace společné opravy včetně dokončení stávající spojovací cesty mezi městskou částí Stržanov a obcí Světnov na základě žádosti Obce Světnov.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p. č. 9537/2 – orná půda ve výměře 243 m2, p.č. 9537/3 – orná půda ve výměře ve výměře 142 m2 a p. č. 9537/4 – orná půda ve výměře 4 m2 (nově vzniklé parcely z pův. p. č. 9537 po zápisu kupní smlouvy a GP do KN – právní účinky  2. 6. 2009 – celkem ve výměře 389 m2) z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 za p. č. 9536 – orná půda ve výměře 329 m2 z vlastnictví PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků – vybudování potřebných zpevněných ploch v souvislosti s výstavbou nové výrobní haly v „PZ Jamská“, ZR 1.

- Rozdíl ve výměře pozemků 60 m2 bude firmou PKS INPOS, a. s. vyrovnán doplatkem ve výši 250,-- Kč/m2.  + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitosti.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje bezúplatný převod – dar pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1 a to části p. č. 2161 ve výměře cca 20 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „Bouchalky“, ul. Jungmannova, ZR 1 – za účelem vybudování venkovního schodiště ke kancelářím Sportovního klubu ledního hokeje, které budou částečně využívány SKLH a částečně přestavěny na ubytovnu pro sport a volný čas (nutnost provedení změny týkající se přístupové cesty) v rámci rekonstrukce zimního stadionu TJ Žďár n. Sáz. s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP. V darovací smlouvě bude upraveno omezení přístupu do objektu v době konání pouti.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 1. 12. 2008 ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 do vlastnictví AQUASYS, s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 – části p. č. 9523 – orná, části p. č. 9525/1 – orná, části p. č. 9528/1 – orná, části p. č. 9537 – orná, části p. č. 9538 – orná, části p. č. 9541/1 – orná a části p. č. 9541/2 – orná v celkové výměře cca 20 800 m2 – za účelem vybudování administrativně technického zázemí společnosti zaměřené na vodohospodářské, ekologické a lesotechnické stavby včetně výrobní haly včetně komunikace – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu včetně komunikace.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu včetně komunikace bude vydáno nejpozději do – část. revokace nově do 31. 3. 2010 (pův. do 30. 9. 2009) a termín dokončení stavby včetně komunikace do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby včetně komunikace bude uskutečněna nejpozději do 31. 3. 2012 (pův. do 30. 9. 2011).

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu administrativně technického zázemí společnosti včetně komunikace nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2010 (pův. do 30. 9. 2009) toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 za pozemky nezatížené vedením inž. sítí, tj. celkem cca 16 300 m2 a 150,-- Kč/m2 za pozemky zatížené vedením VN včetně ochranného pásma, tj. celkem cca 4 500 m2

Součástí výstavby administrativně technického zázemí společnosti je i vybudování přístupové komunikace. Tato komunikace bude vybudována v souladu s projektovou dokumentací „Komunikace v průmyslové zóně“  zpracovanou v roce 2008 ing. Vábkem – UNIPROJEKT Žďár n. Sáz..  AQUASYS, s. r. o.. dokončenou komunikaci převede do vlastnictví města za rozpočtovou cenu této komunikace ve výši  6.664.000,-- Kč, která bude odečtena z celkové kupní ceny za prodávané pozemky.

- Zároveň RM doporučuje ZM ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 18. 12. 2009, ve shora uvedené věci odprodeje pozemku firmě AQUASYS, s.r.o. Žďár n. Sáz., týkající se prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP nově do 31. 3. 2010 a termínu pro vydání pravomocného KR, tj. kolaudace stavby včetně komunikace bude uskutečněna nejpozději do 31. 3. 2012.

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 5. 5. 2009 do 11. 8. 2009.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:

a) zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou z důvodů zmírnění finančních dopadů majetkoprávního vypořádání pozemků v souladu s výzvou č.j. OP/192/09/JT, evid.č. 46142/2009 a č.j. OP/193/2009/JT, evid.č. 46143/2009  uhradí vyhotovení geometrických plánů, kterými budou zaměřeny pozemky v rámci uvedeného majetkoprávního vypořádání. Úhrada GP bude městem zaplacena u prodejů, popřípadě směn pozemků, které budou schváleny usnesením zastupitelstva města do konce roku 2009.  Kupní cena za 1 m2 takto vypořádávaných pozemků bude stanovena ve výši 300,-- Kč/m2. Finanční prostředky na úhradu geometrických plánů budou použity z kupní ceny za prodeje pozemků

b) zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou neuznává vydržení vlastnického práva a ukládá městskému úřadu zaslat dopisy v předloženém znění paní Václavě Zárubové, ing. Haně Malinkové, Mgr. Marii Kobylkové, Josefu Boucníkovi a Aleně Boucníkové, ing. Františku Čapkovi a Věře Čapkové, Ladislavu Pelantovi a Jindřišce Pelantové, Janu Novohradskému a Janě Novohradské, Ing. Josefu Matouškovi a Květoslavě Matouškové, Ing. Ivanovi Chalupovi, MUDr. Daně Wasserbauerové, Jiřímu Novákovi, Janě Novákové, ing. Pavlu Strakovi, Jaroslavu Novotnému a Sylvě Novotné, Janu Duchkovi a Ludmile Duchkové, Zdeňce Kubátové, Libuši Suché, Karlu Kesnerovi, Ivanu Kynclovi, Zdeňce Kynclové, Renatě Smolíkové, Haně  Dvořákové, ing. Ivaně Žídkové, Františku Novotnému, Daně Novotné, Oldřichu Coufalovi, Jiřině Coufalové, Vladimíru Sýkorovi, Dušanu Štolovi, Mgr. Janě Karasové, ing. Sabině Neplechové, Mgr. Karlu Karasovi, ing. Josefu Mori, Marii Moriové, Františku Leopoldovi, Marii Leopoldové, Jiřímu Slanému a Dagmar Slané, Věře Wasserbauerové, Věře Jelínkové, MVDr. Zdeňku Wasserbauerovi, Mgr. Boučkovi.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:

<p">a) zastupitelstvo města částečně revokuje svoje usnesení ze dne 11.6.2009, bod 1., písmeno t) j.č. 14/09/OP/1 – majetkoprávní úkony týkající se prodeje  pozemku  č. 4 - p. č. 8008/3 – orná půda ve výměře 1 121 m2 - do vlastnictví p. Aleše Halouzky,  ZR 7 – za kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2 a pozemku č. 5 - p. č. 8008/4 – orná půda ve výměře 1 044 m2    - do vlastnictví manželů Ladislava a Aleny Halouzkových (SJM), oba bytem  ZR 4 – za kupní cenu ve výši 1.750,-- Kč/m2  - vše v k. ú. Město Žďár s tím, že toto usnesení v uvedené části bude znít následovně:

zastupitelstvo města schvaluje:

- prodej pozemku  č. 4 - p. č. 8008/3 – orná půda ve výměře 1 121 m2 - do vlastnictví p. Aleše Halouzky,  ZR 7 – za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 za 641 m2 a za kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2 za 480 m2 za podmínky nabytí pozemku p. č. 8029/1, orná půda o výměře 641 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Aleše Halouzky do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- prodej  pozemku č. 5 - p. č. 8008/4 – orná půda ve výměře 1 044 m2 - do vlastnictví manželů Ladislava a Aleny Halouzkových (SJM),  ZR 4 – za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 za 640 m2 a za kupní cenu ve výši 1.750,-- Kč/m2 za 404 m2 za podmínky nabytí pozemku p.č. 8029/2, orná půda o výměře 640 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví manželů Halouzkových (SJM) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

V ostatních částech se usnesení zastupitelstva města ze dne 11.6.2009, bod 1., písmeno t) j.č. 14/09/OP/1 – majetkoprávní úkony nemění.

 

b) ZM schvaluje nabytí pozemku p. č. 8029/1, orná půda o výměře 641 m2 v k. ú. Město Žďár, lokalita Klafar II z vlastnictví Aleše Halouzky,  Žďár nad Sázavou 7, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 a pozemku p. č. 8029/2, orná půda o výměře 640 m2 v k.ú. Město Žďár, lokalita Klafar II z vlastnictví manželů Ladislava Halouzky a Aleny Halouzkové (SJM), Žďár nad Sázavou 4 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:

Zastupitelstvo města konstatuje, že nadále trvá zájem města Žďáru nad Sázavou nabýt pozemky p. č. 4237, orná půda ve výměře 58 m2,  p. č. 4236, orná půda ve  výměře 542 m2, p. č. 4233, louka ve výměře 312 m2 a p. č. 4235/2, louka ve  výměře 127 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví ing. Štěpána Dobiáše.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

s) Rada města doporučuje ZM schválit Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Petrem Kuncem a Zuzanou Kuncovou,  Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města doporučuje ZM schválit Dohodu o převzetí dluhu a Dohodu o uznání dluhu s způsobu jeho splácení, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Petrem Müllerem, bytem Bezděčí u Trnávky  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

u) Rada města doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a manž. Mácovými a Žádost, předmětem které je převzetí závazku ze dne 12.8.2009, uzavřenou mezi manž. Mácovými a společností Velkoobchod pneu Vladimír Máca s.r.o., Jihlava, Pávovská 3/A, IČ 60742569, v předloženém znění

Hlasování: Pro 5 proti 0, zdrž. 0

 

v) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, předmětem které je prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II. B.1. v předloženém znění – viz příloha č. 19

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn.973/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města  po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 27  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 29  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7 proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje zvýšení nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou od r. 2010  dle předloženého návrhu včetně doplnění zvýšení nájmu u bytů v domech s pečovatelskou službou a dále schvaluje výši nájemného za užívání bytů u smluv o nájmu bytu, uzavíraných v roce 2010 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5 proti 0, zdrž. 2

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a  600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu na nám. Republiky 75/2 ve Žďáře nad Sázavou v I. NP kancelář č. 205 o výměře 20,70 m2. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně  663 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu DM Centra v 1. NP na náměstí Republiky 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti nebo kancelář. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  1.100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje Smlouvu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a společností SATT, a.s. Žďár nad Sázavou o umístění internetové radiové stanice na střeše bytového domu č.p. 1531, č.or. 3 na ulici Jamborova ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru, uzavřenou  mezi městem Žďár nad Sázavou a ing. Janem Polákem – nájem kanceláře č. 619 o výměře 31,35 m2, umístěné v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna),  výše nájemného 1.000,-- Kč/ m2, za účelem zajištění provozu Jazykové školy Honzík.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje žádost Sboru křesťanského společenství se sídlem Na Úvoze 766/15, Žďár nad Sázavou  o poskytnutí náhradních prostor umístěných  v KD Vysočany, Na Úvoze 15,  ve Žďáře nad Sázavou a to horního sálu, který bude poskytnut  po dobu rekonstrukce pronajatých nebytových prostor, prováděné v důsledku havárie ze dne 7.8.2009.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

18. Usn.974/09/OP

Zastavování exekucí

Rada města ukládá jednotlivým odborům, odpovědným za vymáhání pohledávek, vyslovit nesouhlas se zastavením exekuce v případě, že jim bude známo, kde se nachází  majetek, který povinný subjekt vlastní a mohl by být postižen exekucí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn.977/09/TSBM

Schválení výsledků  IV. vlny privatizace bytového fondu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o průběhu privatizace bytového fondu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

20. Usn.978/09/KS/TSBM

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn.992/09TSBM

Doplnění statutu Státního fondu rozvoje bydlení

Změna návrhu subjektu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- Schválení doplnění Statutu fondu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu města Žďár nad Sázavou.

- Schválení změny názvu subjektu žadatele

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn.993/09/TSBM

Žádost Společenství vlastníků Dolní 1724, Žďár n.S. o půjčku

Rada města bere na vědomí žádost  SVJ Dolní 1724-29 a ukládá MěÚ zpracování statutu půjček z volných prostředků města v režimu obdobnému SFRB.

Hlasování: Pro 6, proti 1,zdrž. 0

 

23. Usn.979/09/OF

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2010

Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje:

- Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2010

- Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2010

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn.980/09/OF

Rozpočtová opatření č.5/2009/RM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.5/2009 vč. zapracování materiálů č. 998/09/POMŠ a 978/09/KS,TSBM.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn.994/09/PO

Hospodaření PO k 30.6.2009

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO k 30.6.2009.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn.989/09/ŠKS

Smlouva o dílo – M. Olšiak

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo pro vytvoření uměleckého díla s převodem autorských práv v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

27. Usn.990/09/ŠKS

Schválení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn.991/09/ŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Českomoravské myslivecké jednotě, okresnímu mysliveckému spolku Jihlava, Znojemská 78, do připravovaného bulletinu na kynologickou akci, která se bude konat ve dnech 19.9.-20.9.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn.996/09/ŠKS

Vyhlášení grantového programu Advent a Vánoce

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků grantového programu pro rok 2009 podle platného statutu Fondu města Žďár nad Sázavou a Zásad pro poskytování  podpory z Fondu města Źďáru nad Sázavou ve výši:

ADVENT A VÁNOCE 2009  ...... 100.000,-Kč

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

30. Usn.997/09/ŠKS

Problematika Domu kultury

Rada města po projednání schvaluje návrh řešení koncepce kultury ve městě dle varianty č. 1 v předkládaném materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

31. Usn.999/09/ŠKS

Žádost TJ SOKOL

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek převodem z položky 4.4 Kanalizace Stržanov – I. etapa  dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku Tělocvičné jednotě SOKOL, Žďár nad Sázavou na rekonstrukci sociálního zařízení v budově Sokolovny, Tyršova 508/9, Žďár nad Sázavou ve výši 200.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

32. Usn.1000/09/MST

Žádost Policie ČR

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit částku ve výši 20.000,-Kč na pořízení pamětních medailí a plaket Policie ČR kraje Vysočina.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

Ověřovatel:

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta