Zápis ze 73. schůze rady města konané dne 7.9.2009

zveřejněno: 7. 9. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:  

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 73. schůze rady města:

  1. Žádost Kolpingova díla – Spektrum
  2. Vyhodnocení záměru na pronájem sloupů VO
  3. Rozpočtová opatření č. 5
  4. Majetkoprávní úkony
  5. Byty a nebytové prostory
  6. Akční plán
  7. Žádost SKLH Žďár nad Sázavou
  8. Žádost PO Poliklinika na změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v r.2009
  9. Smlouvy o partnerství s obcemi
  10. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.1001/09/TSBM

Žádost – Kolpingovo dílo ČR – Spektrum

Rada města bere na vědomí žádost Kolpingova díla ČR s tím, že v současné době nemá město Žďár nad Sázavou k dispozici prostory, které by splňovaly požadavky k výkonu služeb protidrogového centra.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.1002/09/KS

Vyhodnocení záměru na pronájem sloupů VO

Rada města ruší záměr Z-158/09/KS na pronájem sloupů veřejného osvětlení na území města za účelem umístění venkovních reklamních nosičů, jejich správy a provozování.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž 1

 

3. Usn.1003/09/OF

Rozpočtové opatření č.5/2009/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.5/2009/ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.1004/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání odkládávyhlášení záměru na odprodej objektů ve vlastnictví SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to čp. 1654 ul. Pelikánova 36, ZR 7 postaveném na p. č. 4320 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.), čp. 1657 ul. Makovského 54, ZR 7 postaveném na p. č. 4456 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.), čp. 1660 ul. Špálova 42, ZR 7 postaveném na p. č. 4577 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.) a čp. 1663 ul. Štursova 20, ZR 7 postaveném na p. č. 4645 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.) – vše v k. ú. Město Žďár objekty býv. kotelen na sídlišti „Vodojem“ ZR 7.

Rada města ukládá MěÚ prokazatelně informovat o záměru vlastníky sousedních bytových domů.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár u bytového domu čp. 203 na p. č. 1147/2 ul. Nová 8, ZR 2 – majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka za účelem využití jako zahrádka u byt. domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-210/001/09 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Nádražní – úprava DS NN - Ahold“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části p. č. 6131/1 v k. ú. Město Žďár v ul. Nádražní, ZR 6 – dle GP č. 2916-71/2009 ze dne 2. 6. 2009 - včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-147/001/09 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Veselíčko – úprava DS, NN“ spočívající v umístění venkovního vedení NN a podpěrného bodu NN, včetně pojistkové skříně NN na částech p. č. 821/1 a 1612/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – dle GP č. 177-61/2009 ze dne 26. 5. 2009 - včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – stavba „20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR“ – zemní metalické kabely TCEPKPFLE 10 XN a 5 XN a tlustostěnné trubičky 10/5,5 mm uložené do vrapovaných chrániček a to na části p. č. 8001/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f)Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a První telefonní společností s r. o. se sídlem U Studně 291/7, 586 05 Jihlava – jako oprávněným – za účelem umístění optických sítí – stavba „Servisní síť – Žďár I.“- a to na částech p. č. 1220/1, 1223, 1221, 1227, 1231, 1232, 1233, 1228, 1210, 1132, 1137/2, 1103, 1100/1, 1099, 50, 48, 3778, 3376, 3349, 3352, 3350, 3351, 3369, 3368, 3362, 3366, 3371, 3372, 3381, 3382/1 a 3384 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ve Žďáře n. Sáz. 3 od Praktické školy, přes 3. ZŠ a 2. ZŠ Žďár n. Sáz. ul. Komenského, dále okolo Úřadu práce a MěÚ, přes Žďár n. Sáz. 1 - Žižkovu ul. k lávce pro pěší přes řeku Sázavu, dále podél Nábřežní ul. okolo Knihovny Matěje Josefa Sychry, přes ul. Horní a dále přes Žďár n. Sáz. 4 ul. Neumannovu směrem k Poliklinice a VOŠ a SPŠ v ul. Studentská a ke Gymnáziu s odbočkou k DDM v ul. Dolní ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání hlasovala o schválení podnájmu pozemků a to části p.č. 2172 v k.ú. Města Žďár nad Sázavou (fotbalové hřiště lokalita „Bouchalky“ ZR 1 ve výměře cca 500 m2 pro firmu NENO s.r.o. Bartoňova 835, 530 12 Pardubnice – za účelem provozování autobazaru v souvislosti se změnou majitele autobazaru.

Hlasování: Pro 0, proti 5, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

5. Usn.1005/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města  po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 21  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 30  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 bytu č. 8  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 36  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Rada města po projednání schvaluje žádost p. Danuše Otrubové o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v DM centru na nám. Republiky 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou (ukončení nájmu ke dni 31.08.2009) a schvaluje ukončení  nájmu nebytového prostoru v DM centru na nám. Republiky 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou dohodou ke dni 31.10.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1006/09/ORUP

Akční plán na období 2010-2014

Rada města bere na vědomí návrh akčního plánu na období 2010-2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7.  Usn.1008/09ŠKS

Žádost SKLH Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání  doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s. Jungmanova 1496/10 o použití části finančních prostředků ve výši 313.723,-Kč z příspěvku v grantovém programu SPORT 2009 na úhradu závazků SKLH Žďár nad Sázavou – mládež z roku 2008.

Rada města po projednání neschvaluje Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s. Jungmanova 1496/10 prodloužení termínu pro odstranění nedostatků při čerpání částky 400.000,-Kč z finančních prostředků grantového programu Sport 2009.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

8. Usn. 1009/09/Pol.

Žádost PO Polikliniky na změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v roce 2009

Rada města po projednání schvaluje PO Poliklinice změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v roce 2009 z důvodu havarijního stavu vnitřních rozvodů vody a kanalizace, a dle předloženého materiálu v celkové výši 179 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.1007/09/taj.

Smlouvy o partnerství k projektu Technologického centra na území ORP Žďár nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o partnerství k projektu Technologického centra na území ORP Žďár nad Sázavou s dále uvedenými obcemi správního obvodu:

Kněževes, Pavlov, Radostín nad Oslavou, Jámy, Hodíškov, Kotlasy, Račín, Nížkov, Krásněves, Radostín, Malá Losenice, Rosička, Vysoké, Cikháj, Sázava, Obyčtov, Znětínek, Vepřová a Kyjov.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta