Zápis ze 74. schůze rady města konané dne 21.9.2009

zveřejněno: 21. 9. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatel zápisu:  

MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 74. schůze rady města:

 1. Organizační změny na azylové ubytovně
 2. Řešení stravování na Seniorpenzionu FIT
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Žádost o použití znaku města
 6. Žádost o finanční příspěvek
 7. Zřízení příspěvkových organizací
 8. Požadavky PO dle Pravidel...
 9. Požadavky PO dle Pravidel...
 10. Požadavky PO dle Pravidel...
 11. Požadavky PO dle Pravidel...
 12. Požadavky PO dle Pravidel...
 13. Požadavky PO dle Pravidel...
 14. Požadavky PO dle Pravidel...
 15. Požadavky PO dle Pravidel...
 16. Požadavky PO dle Pravidel...
 17. DPS – udělení výjimky z trvalého pobytu
 18. Smlouva o poskytnutí příspěvku
 19. Babybox
 20. Nařízení č.1/2009 o stání vozidel
 21. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 1010/09/POSSm

Organizační změny na azylové ubytovně

Rada města po projednání:

- schvaluje změnu organizačního řádu PO Sociální služby města Žďár n.S. v části týkající se Azylové ubytovny pro muže s platností od 1.12.2009 a změny fungování této ubytovny

- schvaluje organizační změny na Denním centru pro děti s platností od 7.11.2009

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1011/09/POSSm

Řešení stravy na Seniorpenzionu FIT

Rada města po projednání schvaluje zvýšení ceny stravy na Domově se zvláštním režimem Seniorpenzionu FIT s platností od 1.12.2009 a znění Dodatku ke Smlouvě o zajištění stravy a ukládá ředitelce PO vypsání výběrového řízení na dodavatele stravy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1012/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města schvaluje:

- Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu nemovitostí, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a AGRAS Bohdalov, a.s. v předloženém znění.

- Smlouvu o nájmu nemovitostí uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a „Staviště“ zemědělským obchodním družstvem ve variantě č. 1.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p.č. 2200, lesní pozemek ve výměře 3348 m2 a p.č. 2196, lesní pozemek ve výměře 6467 m2  v katastrálním území Jámy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to

- p. č. 8061, orná půda ve výměře 3476 m2 v k.ú. Město Žďár lokalita „U Vápenné cesty“ z vlastnictví  p. Vladimíra Štůly, ZR 3 za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II – 1., 2. a 3. etapu.

- p. č. 8038, orná půda ve výměře 4578 m2 v k.ú. Město Žďár lokalita „U Vápenné cesty“ z vlastnictví  p. Marie Vintrové, ZR 5 za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II – 1., 2. a 3. etapu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města vyhlašuje záměr na prodej  nemovitostí - RD č.p. 654 na ulici Wonkova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemků p.č. 2259 zastavěná plocha ve výměře 304 m2 a p.č. 2260, zahrada ve výměře 581 m2 v k.ú. Město Žďár do vlastnictví stávajících nájemců za kupní cenu ve výši 907.764,-- Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30ti dnů ode dne schválení prodeje předmětných nemovitostí zastupitelstvem města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru n.S. a to části p.č. 6959, ost. pl.,ost.kom. ve výměře 185 m2 v k.ú. Město Žďár  v lokalitě ul. Jihlavská – dle GP č. 2168-182/2004 z 14.6.2004 nově označeno jako p.č. 6959/2 – za účelem rozšíření firmy – provoz autobazaru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p.č. 7618 – dílu „a“ ve vým. 2 m2 a dílu „b“ ve vým. 2 m2 – ost.pl.,ost.kom. – celkem ve výměře 4 m2 z vlastnictví Města Žďáru n.S. do vlastnictví Josefa Vraspíra, ZR 6 za část p.č. 7654 – díl „c“ ve vým. 4 m2 – ost.pl.,jiná pl. v k.ú. Město Žďár z vlastnictví Josefa Vraspíra, ZR 6 do vlastnictví města – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po zaměření budovy ve vlastnictví J. Vraspíra, ZR v lokalitě garáží u býv. Amylonu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru n.S. a to části p.č. 6411 – ost. pl.,jiná pl. ve výměře cca 1 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 – za účelem umístění lednice nealkoholických nápojů firmy Coca-Cola Hellenic.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár n. Sáz. - jako povinným a panem Michalem Břečkou, Moravské Křižánky, 592 02 Svratka – jako oprávněným na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/444 v k. ú. Zámek ZR – za účelem vybudování přípojky elektrického vedení k novostavbě ŘRD ul. Vejmluvova, ZR 2 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár n. Sáz. - jako povinným a panem Pavlem Kalábem, Veselíčko  591 01 Žďár n.S. – jako oprávněným na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1636/1 – za účelem vybudování přístupu a přípojky elektrického vedení a části p.č. 929/1 a části p.č. 1582/1 v k. ú. Veselíčko – za účelem vybudování vodovodní přípojky k nástavbě stávajícího suterénu původního rodinného domu na st.p.č. 91- včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1013/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města  po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem rodinného domu č.p. 991, na ulici Luční, č.or. 9, ve Žďáře nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5 a pozemku p.č. 2411, zahrada,  ve výměře 466 m2 v k.ú. Město Žďár v souladu s předloženým záměrem. Nájemné za užívání RD je stanoveno ve výši 5.000,-Kč/měsíčně a za pozemek ve výši 1.400,-- Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v budově umístěné na ulici  Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou v souladu s vyhlášeným záměrem s účinností od 01.10.2009 na dobu neurčitou  s PS GROUP s.r.o., Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  - kancelář č.714 s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok a kancelář - archiv č.717 s výši nájemného 600 Kč/m2/rok

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání bere na vědomí seznam nebytových prostor ve vlastnictví města včetně využití a výše nájemného.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v budově umístěné na ulici Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou v souladu s vyhlášeným záměrem s účinností od 01.10.2009 na dobu neurčitou  se Sdružením Prášilová, Dufek, Studentská 7, 591 01 Žďár nad Sázavou -  místnost č. 203 - bufet a místnost č. 202 a 202a – sklad s výši nájemného 600 Kč/m2/rok

Hlasování: Pro 4, proti 1, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

5. Usn. 1014/09/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Jiřímu Trojanovi, Velké Meziříčí, Podhradí 62/13 v připravované knize leteckých snímků „Na křídlech za poznáním Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1015/09/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání doporučuje poskytnout sponzorský dar na sezonu 2009/2010 pro vesnickou ligu vedení HC Veselíčko panu Romanu Kalábovi, Veselíčko 64, Žďár nad Sázavou ze sponzoringu starosty města ve výši 3.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1016/09/OŠKS

Zřízení příspěvkových organizací

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení tří samostatných příspěvkových organizací:

- Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4

- Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3

- Dům kultury, Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1017/09/POSSm

Materiál dle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 7.000,-Kč

- limit mzdových prostředků ve výši 21.030 tis.Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

- plán investic z vlastních zdrojů

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2010:

- příspěvek od zřizovatele ve výši 12.080 tis.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1018/09/ZŠ Komenského 2

Materiál dle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 180.000,-Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2010:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis.Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 3.700 tis.Kč a pro halu 6.650 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1019/09/ZŠ Komenského 6

Materiál dle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 570.000,-Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2010:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.146 tis.Kč

- plán oprav z rozpočtu zřizovatele ve výši 6.620 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1020/09/ZŠ Švermova

Materiál dle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav a investic z vlastních zdrojů

Rada města bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2010:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 12.600 tis.Kč, z toho pro středisko bazén 3.800 tis.Kč

- plán oprav z rozpočtu zřizovatele ve výši 9.060 tis.Kč a celkovou rekonstrukci bazénu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1021/09/ZŠ Palachova

Materiál dle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

- plán investic z vlastních zdrojů

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2010:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.084 tis.Kč

- plán oprav z rozpočtu zřizovatele ve výši 3.809 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1022/09/KMJS

Materiál dle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- limit mzdových prostředků ve výši 4.524 tis.Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2010:

- příspěvek od zřizovatele ve výši 6.990 tis.Kč

- plán oprav a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 4.560 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1027/09/Cerum

Materiál dle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- limit mzdových prostředků ve výši 4.560 tis.Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace

- plán oprav z rozpočtu organizace ve výši 300 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavky k rozpočtu města na rok 2010:

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 550 tis.Kč

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 940 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1028/09/Poliklinika

Materiál dle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 9.000,- Kč

- limit mzdových prostředků ve výši 11.621 tis.Kč

- odpisový plán

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 9.760 tis.Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2010:

- příspěvek od zřizovatele na provoz LSPP ve výši 1.726 tis.Kč

- plán oprav z rozpočtu zřizovatele ve výši 3.945 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1029/09/MŠ

Materiál dle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 3.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů

- plán investic z vlastních zdrojů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2010:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.050 tis.Kč

- plán oprav a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.585 tis.Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání požadavků PO města upozorňuje ředitele příspěvkových organizací na závaznost parametrů Harmonogramu zpracování rozpočtu 2010 dle usnesení rady města č. 979/09/PO.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1023/09/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS a doplnění pořadníků DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Drahoslavě Holubářové, bytem  Dobroutov.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1024/09/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení ÚSVIT Havlíčkův Brod na provoz stacionáře s chráněným bydlením v roce 2009.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Kolpingovým dílem ČR na provoz nízkoprahového kontaktního centra Spektrum v roce 2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1025/09/OS

Sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši  3.000,- Kč sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM – ze sponzoringu starosty.

Hlasování: Pro 7,  pro 0, zdrž 0

 

20. Usn. 1026/09/KS

Nařízení rady města

Rada města vydává nařízení č.1/2009, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta