Zápis ze 75. schůze rady města konané dne 5.10.2009

zveřejněno: 5. 10. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 75. schůze rady města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Byty a nebytové prostory
  3. Doplnění pořadníku DPS
  4. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1.Usn. 1031/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3760 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 265 m2 a části p. č. 3767 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 30 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem výstavby skladu nábytku u stávajícího objektu – za prodejnou nábytku nám. Republiky čp. 148, ZR 1 v lokalitě městské tržnice.

Hlasování: Pro 8, Pro 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 305/1 – rybník, potok, vodní nádrž umělá ve výměře 3 941 m2 „Ťápalův rybník“ (v současnosti zcela nefunkční), p. č. 300/4 – orná půda ve výměře 904 m2, p. č. 300/5 – orná půda ve výměře cca 178 m2 a p. č. 302/2 – louka ve výměře 534 m2 – vše v k. ú. Vysoké.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8024 – orná ve výměře 4 199 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Ing. Jaroslava Ziky, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 7995 ve výměře 967 m2 v k. ú. Město Žďár  - za účelem výstavby rodinného domku v lokalitě Klafar II – B1 s tím, že součástí záměru jsou i Pravidla při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v zastupitelstvu města dne 18. 12. 2008.

Podmínkou přihlášky na záměr je nabídka pozemku p. č. 8034 – orná půda ve výměře 3 120 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2.

Předání pozemku ze strany města bude připraveno v termínu k 2. 11. 2009.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8034 – orná půda ve výměře 3 120 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 z vlastnictví manželů Martina a Marie Šmídových (SJM),  ZR 1 – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod níže uvedených nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to:

1)

budovy v části obce Žďár nad Sázavou 1, č.p. 135, obč. vyb., postavené na pozemku par. č. 3809
budovy v části obce Žďár nad Sázavou 1, č.p. 2274, obč. vyb., postavené na pozemku par. č. 3347
pozemku par. č. 3347, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1812 m2
pozemku par. č. 3809, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 572 m2
pozemku par. č. 3817, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m2
pozemku par. č. 3818 ostatní plocha, zeleň, o výměře 116 m2

 

2) dle výpisu z LV 282 pro k.ú. Koníkov, obec Věcov, okr. Žďár nad Sázavou:

budovy v části obce Koníkov, č.p. 11, bydlení, postavené na pozemku st. par. č. 22/2
pozemku st. par. č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 41 m2
pozemku st. par. č. 22/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 324 m2
pozemku st. par. č. 22/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2
pozemku par. č. 152, trvalý travní porost, o výměře 1654 m2
pozemku par. č. 153, trvalý travní porost, o výměře 97 m2
pozemku par. č. 275, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 967 m2

 

3) dle výpisu z LV 276 v k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, obec Sklené, okr. Žďár nad Sázavou:

budovy v části obce Sklené, č.p. 40, ubyt. zař., postavené na pozemku st. par. č. 73
pozemku st. par. č. 73, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 276 m2
pozemku par. č. 201/10, orná půda, o výměře 2973 m2
pozemku par. č. 272/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 925 m2
pozemku par. č. 272/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1617 m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje podnájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce s Městem Žďár nad Sázavou ze dne 9. 9. 1998 a TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1 a to části p. č. 2172 (fotbalové hřiště) ve výměře 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Bouchalky“ ZR 1 pro pí Lenku Prokopovou,  Světnov, IČ 74018752, DIČ CZ 7756044780 – za účelem provozování autobazaru (změna majitele autobazaru).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Jitce Junkové, ZR 6 a to p. č. 6557 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou sšestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Milošovi a Věře Křesťanovým,  ZR 6 a to p. č. 6674 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou sšestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve  vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Ivo Roušarovi, Škrdlovice, 591 01 Žďár n. Sáz. 1 a to p. č. 6374 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou sšestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Vladimírem a Miladou Novotnými, Hamry n. Sáz. – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to v obci Stržanov na částech p. č. 179/1 a 179/4 - za účelem zřízení kanalizační přípojky a na částech p. č. 201/2 a 254/17 - za účelem zřízení vodovodní přípojky k parcelám č. 193/1 a 253 ve vlastnictví manželů Vladimíra a Milady Novotných (SJM), oba bytem Hamry n. Sáz. 432 - vše v k. ú. Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníků nemovitostí p. č. 193/1 a 253.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 2938-94/2009 ze dne 23. 9. 2009 – za účelem přepojení vodovodních přípojek na sídlišti „Vodojem“ v ul. Špálova u byt. domu čp. 1661/31, v ul. Pelikánova u BD čp. 1653/34 a u BD čp. 1655/51, v ul. Makovského u BD čp. 1656/52 a u BD 1658/69, v ul. Špálova u BD čp. 1659/40, v ul. Štursova u BD čp. 1662/18 a u BD čp. 1664/11,ZR 7 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. E.ON:4409-005/001/2009-NM2/YPM o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 9042 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Jamská, úprava DS NN“, spočívající v umístění nové venkovní přípojky VN, stožárové trafostanice a nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 7998/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vodovodní a plynovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace, kabelové elektropřípojky NN, telefonní přípojky a přípojky kabelové televize k novostavbám 2 trojdomků (A1,2,3 a B1, 2, 3) v lokalitě Klafar II, ZR 3 a dále vybudování bočního vjezdu k domku A1 na p. č. 7994 (z ul. k Milířům) - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1032/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města  po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 17  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 1  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 27 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 21  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tyto nebytové prostory je  600 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření  nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v I. NP objektu na nám. Republiky 1785/49, ve Žďáře nad Sázavou (DM centrum), v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou s  výši   nájemného  1.000 Kč/m2/rok  s p. Petrem Stejskalem,   Žďár nad Sázavou s účinností od 1.11.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1 

 

Rada města  po projednání schvaluje  vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu AZ Centra, (současná prodejna hraček) na Nádražní ulici 141/44 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  861 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti nebo kancelář. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  1.100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města ruší záměr č. Z-121/2009-OP bez vyhodnocení a ukládá úřadu zpracovat možnosti využití budovy č.p. 72, č.or. 4, umístěné na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou pro potřeby města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1033/09/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta