Zápis ze 76. schůze rady města konané dne 19.10.2009

zveřejněno: 19. 10. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 76. schůze rady města:

 1. Vyhlášení volna pro žáky
 2. Vyhlášení volna pro žáky
 3. Vyhlášení volna pro žáky
 4. Operační plán zimní údržby, Nařízení č.2/2009
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Žádost TJ Žďár n.S.
 8. Žádost SKLH Žďár n.S.
 9. Vyhodnocení grantového programu ADVENT a VÁNOCE 2009
 10. Návrh řešení Seniorpenzionu
 11. Vyhláška o místních poplatcích
 12. Novela zákona o dani z nemovitostí
 13. Návrh rozpočtu na r. 2010
 14. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 1036/09/Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Vyhlášení volna pro žáky

Rada města bere na vědomí vyhlášení volného dne ředitelkou školy na den 20.10.2009 z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 10939/09/Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Vyhlášení volna pro žáky dne 20.10.2009

Rada města bere na vědomí vyhlášení volna pro žáky na den 20.10.2009 z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1048/09/Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Vyhlášení volna pro žáky

Rada města bere na vědomí vyhlášení volna pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na den 16.11.2009 z důvodu organizačních.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1038/09/KS

Operační plán zimní údržby

Nařízení rady města

Rada města:

- schvaluje operační plán zimní údržby

- vydává nařízení č.2/2009, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1041/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7975 – orná půda ve výměře 13 m2 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 2946-47/2009 ze dne 29. 9. 2009 – nově zaměřeno díl „a“ – za účelem majetkoprávního vypořádání u rozestavěného ŘRD v ul. Vápenická, ZR 3 – lokalita Klafar I.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9512/2 – orná, části p. č. 9525/1 – orná a části p. č. 9523 - orná v celkové výměře cca 2 880 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem výstavby podnikatelského záměru za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- Rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení záměru bude výše nabídnuté kupní ceny.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2012.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 211/2 – zast. plocha ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví MUDr. Karla Havlíčka, CSc., 530 02 Pardubice – podíl ½ a manželů MVDr. Miroslava a MUDr. Marie Havlíčkových (SJM) – podíl ½,  ZR 3 – nově označeno dle GP č. 2052-3/2004 ze dne 21. 4. 2004 jako p. č. 211/2 za p. č. 202 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 12 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům dle skutečného stavu objektů v areálu bývalých technických služeb nám. Republiky, ZR 1 v souvislosti s vydáním dodatečného stavebního povolení na objekty v areálu bývalých technických služeb a vydáním kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/1 – orná půda ve výměře 12 928 m2 v k. ú. Zámek Žďár „Na Starém městě“ ve Žďáře nad Sázavou v lokalitě Klafar II. – 4. etapa  z vlastnictví pí Pavly Šlezingerové,  ZR 5 – za účelem uvažované budoucí další bytové výstavby v lokalitě Klafar.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Jaroslavu Beránkovi,  Stržanov  a pí Věře Zemanové,  ZR 2 a to částí p. č. 201/1, 201/2, 201/3, 202/1 a 254/17 v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování inž. sítí v souvislosti s výstavbou „Obytného souboru 8 rodinných domů v obci Stržanov“ a realizací stavby vodovodu „SO 02.1 vodovod hlavní řad“ v lokalitě „Markův kopec“ ve Stržanově.

- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou – do doby vybudování stavby

- výše nájemného 484.869,-- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání žádosti „Staviště“ zemědělského obchodního družstva ukládá MěÚ Žďár nad Sázavou, oddělení městských lesů a rybníků, zajistit podmítku pozemků v k. ú. Stržanov do výše 28.800,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání hlasovala o schválení částečné revokace svého usnesení ze dne 18. 5. 2009 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 11. 6. 2009 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1 a to část p.č. 9034 – orná půda ve výměře zastavěné objektem firmy + svah přilehlý k objektu ve výměře max. cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár (býv. polní cesta) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku - rozšíření pozemku pro oplocení zadní části nového areálu firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1, postaveném na části p. č. 9040 a pův. p. č. 9041 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se snižuje kupní cena předmětného prodávaného pozemku na částku 550,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 1, proti 7, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

h) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města opětovné projednání vydržení vlastnického práva v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi ve skutečném užívání pozemků – zahrad u rodinných domů a právním vztahem k užívané nemovitosti v lokalitě sídliště „Vodojem“ ZR 7 pro Jana Novohradského a Janu Novohradskou a Ladislava Pelanta, Ing. Ivana Chalupu a Ing. Boženu Chalupovou, Ing. Pavla Straku, Jana Duchka a Ludmilu Duchkovou a odkazuje na usnesení ZM ze dne 10.9.2009 v této věci.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár n. Sáz. - jako povinným a společností ABRAMATE, s. r. o. se sídlem Santiniho 16/25, ZR 2 – jako oprávněným na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7354 v k. ú. Město ZR – za účelem vybudování vodovodní přípojky k objektům firmy ABRAMATE, s. r. o. v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky pro sportovní halu za 2. ZŠ na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1415 a 1416 v k. ú. Město Žďár  - akce „Rekonstrukce horkovodní přípojky pro sportovní halu za 2. ZŠ ul. Komenského, ZR 3“ - včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409275/3 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Vejmluvova DS NN, Břečka“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na částech p. č. 570/443 a 570/444 v k. ú. Zámek Žďár včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1042/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje zvýšení nájemného za užívání bytů, umístěných v obytném domě na ulici Purkyňova 454/7 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, dle návrhu Bytového družstva Purkyňova 454/7 - Žďár, družstvo, IČ 28295234. Zvýšení nájmu se týká bytů užívaných členy bytového družstva a bude zvýšeno s účinností od 1.11.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 10 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě, uzavřené dne 25.10.2000 mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje  vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a to kanceláře č. 619 o výměře 31,35 m2 umístěné v 6. NP. Minimální výše nájemného je  1.000 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva  bude uzavřen s účinností od 1.12.2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytového prostoru v objektu na nám. Republiky 75/2 ve Žďáře nad Sázavou, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a   s firmou Pavel Černý – počítačové služby, se sídlem nám. Republiky 75/2, 591 01  Žďár nad Sázavou. Předmětem dodatku je rozšíření pronájmu o kancelář č. 205 o výměře 20,70  m2 , na dobu neurčitou s  výši  nájemného 663 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje odpis a vyřazení  majetku města dle návrhu předloženého likvidační komisí a doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis a likvidaci  majetku s pořizovací hodnotou nad 40.000 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

7. Usn. 1044/09/OŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi TJ Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dne 23.9.2008, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1045/09/OŠKS

Žádost SKLH Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání odkládá  žádost o finanční příspěvek na úhradu úpravy ledové plochy Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s. na zimním stadionu ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města ukládá MěÚ předložit do příští schůze rady města vyčíslení nákladů oddílu mládeže na úpravu ledu do konce roku 2009.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 1

 

9. Usn. 1046/09/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu „ADVENT A VÁNOCE 2009“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „ADVENT A VÁNOCE 2009“ jednotlivým žadatelům podle návrhu  odboru ŠKS v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1047/09/OS

Návrh řešení Seniorpenzionu

Rada města bere na vědomí informace k možnému prostorovému řešení provozu domova se zvláštním režimem Seniorpenzionu FIT.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1040/09/OF

Zvýšení poplatku z ubytovací kapacity

Rada města po projednání schvaluje zvýšení poplatku z ubytovací kapacity o 2,-Kč  a ukládá MěÚ připravit změnu OZV č.1/2007/OF o místních poplatcích.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1034/09/OF

Daň z nemovitostí

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města zvýšit koeficient daně z nemovitostí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1035/09/OF

Návrh rozpočtu na rok 2010 – 1. čtení

Rada města po projednání ukládá MěÚ do příští rady města předložit ke schválení upravený návrh rozpočtu na rok 2010 dle připomínek rady města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Různé

Účast města ve sdružení Domu kultury

Rada města ukládá MěÚ vyjednat a připravit návrh dohody o ukončení účasti města ve sdružení Domu kultury k 31.12.2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta