Zápis ze 77. schůze rady města konané ve dnech 2. a 3. 11.2009

zveřejněno: 3. 11. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 77. schůze rady města:

 1. Rozpočtová opatření č. 6
 2. Vyhláška č.1/2009
 3. Ředitelské volno
 4. Problematika DDM, ZUŠ
 5. Žádost SKLH ZR
 6. Výroční zpráva o činnosti PO ZŠ ZR
 7. Změna rozpočtu na rok 2009 – PO SSm
 8. Moučkův dům – využití
 9. Rozpočtová opatření
 10. OZV č.2/2009
 11. Odměny ředitelů PO města
 12. Problematika Domu kultury
 13. Majetkoprávní úkony RM
 14. Majetkoprávní úkony ZM
 15. Byty a nebytové prostory
 16. Zastupování města v LDO Přibyslav
 17. Rozpočet na rok 2010
 18. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 1049/09/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2009 /RM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č.6/2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1050/09/OF

Vyhláška č.1/2009

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vyhlášku č.1/2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1055/09/ZŠ Palachova

Ředitelské volno

Rada města bere na vědomí udělení ředitelského volna.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1051/09/OŠKS

Problematika DDM, ZUŠ

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit úkony dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 1052/09/OŠKS

Žádost SKLH Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města poskytnout finanční příspěvek na úhradu úpravy ledové plochy Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s. na zimním stadionu ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

6. Usn. 1053/09/OŠKS

Výroční zpráva o činnosti PO ZŠ ZR

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008 – 2009 příspěvkové organizace:

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1054/09/PO SSm

Změna rozpočtu na rok 2009

Rada města po projednání:

- schvaluje změnu rozpočtu PO Sociální služby města Žďár n.S. na rok 2009, změnu ukazatelů rozpočtu s platností od 31.10.2009, změnu investičního plánu na rok 2009 a převedení finančních prostředků ve výši Kč 860 tis. do fondu reprodukce majetku PO.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1056/09/RgM

Moučkův dům – využití

Rada města po projednání schvaluje využití prostor Moučkova domu a zpracování projektu využití dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1057/09/KS,TSBM

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření podle předložených návrhů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1058/09/KS

Obecně závazná vyhláška č.2/2009

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č.2/2009, kterou se mění vyhláška č.1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

11. Usn. 1065/09/Taj.

Návrh odměn ředitelům PO a organizační složky Regionální muzeum

Rada města schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucímu organizační složky Regionální muzeum za výsledky hospodaření v 1. pololetí roku 2009 a realizaci a součinnost při investicích a opravách spravovaného majetku nad rámec běžných pracovních povinností dle provedeného vyhodnocení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1064/09/OP

Problematika domu kultury

Rada města bere na vědomí postup při ukončení činnosti zájmového sdružení právnických osob Dům kultury a pověřuje zástupce města ve sdružení jednat se zástupci ZO OS KOVO ŽĎAS o podmínkách uzavření dohody o zániku sdružení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1060/09/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 a to p. č. 75/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 86 m2 a p. č. 75/34 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár - chodníků podél silnice I. třídy I/37 – převod v rámci akce „Naučná stezka kolem Zelené hory“ ve Žďáře n. Sáz. 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení ZM ve věci kupní ceny za pozemek p. č. 8010/3 v k. ú. Město Žďár a schvaluje odpověď manželům Vaňkovým v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání ukládá MěÚ Žďár n. Sáz. projednat bezúplatné nabytí pozemku pod chodníkem u bytového domu Vápenická 18 – 26, Žďár n. Sáz. 3 včetně části pozemku ze zelené plochy s tím, že Město Žďár n. Sáz. uhradí náklady s nabytím pozemků spojené.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vybudování dalšího sjezdu k novostavbě  RD postaveném na p. č. 7996/8 v k. ú. Město Žďár, lokalita Klafar II., ul. Kupecká, ZR 3 a to na části pozemku p. č. 7998/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. Sjezd bude vybudován na náklady manželů Libora a Miriam Obrových,  ZR 6.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 2500338 - 1/1  na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – zastoupenou na základě plně moci ze dne 18.12.2007 společností Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení - Přeložky STL plynovodů na ul. Brněnská ve Žďáře n. Sáz. - jako stavební objekt S 16.2 stavby „Obchodní centrum SALLER Žďár n. Sáz. – I. etapa“ spočívající ve vybudování přeložky STL plynovodů včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů - na části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5547 v k. ú. Město Žďár, ul. Brněnská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1061/09/OP

Majetkoprávní úkony - ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Vladimíra a Renaty Rybenských (SJM),  ZR 2 a to části p. č. 517/2 ve výměře cca 30 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem rozšíření zahrady p. č. 570/111 u ŘRD čp. 462 na p. č. 570/316 v ul. Vejmluvova 12, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Stanislava a Petry Trojanových (SJM),  ZR 5 a to části p. č. 8145/1 ve výměře cca 110 m2 (pruh o šíři cca 2,5 m) v k. ú. Město Žďár u RD čp. 2256 na p. č. 2882 ul. U Hrázek 18, ZR 5 – za účelem vybudování odvodňovacího valu v rámci protipovodňového opatření na vlastní náklady žadatelů včetně následného zatravnění a údržby s tím, že přesná výměra bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 a to části p. č. 1967 – orná půda ve výměře cca 140 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce hlavní příjezdové brány do areálu SATTu, a. s. v ul. Okružní, ZR 3 s tím, že přesná výměra bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21 a to části p. č. 5542 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování schodiště a zajištění přístupu na p. č. 6767 (ve vlastnictví s.r.o. Kment) z městského chodníku (ve výstavbě) v lokalitě ul. Brněnská u budované kruh. křižovatky Brněnská x Jihlavská, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. a to části p. č. 6959, ost. pl., ost. komunikace ve výměře 185 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská – dle GP č. 2168-182/2004 z 14.6.2004 nově označeno jako p. č. 6959/2 za účelem rozšíření firmy – provoz autobazaru do vlastnictví p.Víta Soška, ZR 4

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8024 – orná ve výměře 4 199 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Ing. Jaroslava Ziky,  Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 8061, orná půda ve výměře 3 476 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita „U Vápenné cesty“ z vlastnictví p. Vladimíra Štůly,  ZR 3  – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II – 1., 2. a 3. etapu

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

- p. č. 8038, orná půda ve výměře 4 578 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita „U Vápenné cesty“ z vlastnictví p. Marie Vintrové, , ZR 5 – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II – 1., 2. a 3. etapu

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h)

1. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 1.6.2009 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 11.6.2009 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města a to č. 2 - p. č. 7995 – orná půda ve výměře 967 m2 - do vlastnictví manželů Martina a Marie Šmídových (SJM),  ZR 1 – za kupní cenu ve výši 1.600,-- Kč/m2 - v k.ú. Město Žďár – za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Klafar II– B1, ZR 3 – za předpokladu dodržení „Pravidel při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v ZM dne 18. 12. 2008 s tím, že tento původně schválený odprodej za shora uvedenou kupní cenu ruší.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Martina a Marie Šmídových (SJM),  ZR 1 a to p. č. 7995 ve výměře 967 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby rodinného domku v lokalitě Klafar II – B1 s tím, že součástí záměru jsou i Pravidla při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v zastupitelstvu města dne 18. 12. 2008.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8034 – orná půda ve výměře 3 120 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 z vlastnictví manželů Martina a Marie Šmídových (SJM),  ZR 1 – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to části p. č. 9918 – orná půda ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč 45, 592 14 Nové Veselí za část p. č. 9917 – orná ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Pavla Svobody,  Budeč, 592 14 Nové Veselí, do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. – za účelem zajištění přístupové cesty k městskému rybníku „Blátivý“ lokalita „Vetla“ za Radonínem s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví města p. č. 9918 - orná v k. ú. Město Žďár oceňuje částkou ve výši 6,36 Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to části p. č. 7618 – dílu „a“ ve vým. 2 m2 a dílu „b“ ve vým. 2 m2 – ost. pl., ost. komunikace – celkem ve výměře 4 m2 dle GP č. 2882-4/2009 ze dne 9.3.2009 z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví p. Josefa Vraspíra,  ZR 6 za část p. č. 7654 – díl „c“ ve vým. 4 m2 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Josefa Vraspíra,  ZR 6 do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po zaměření budovy ve vlastnictví pana J. Vraspíra, v lokalitě garáží u býv. Amylonu, ZR 1.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví města p. č. 7618 – ost. pl., ost. komunikace v k. ú. Město Žďár oceňuje částkou ve výši 204,95 Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 12.08.2009 do 30.10.2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1062/09/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 4  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem rodinného domu  p.č. 991, umístěného na ulici Luční č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou,  část Žďár nad Sázavou 5 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje úpravu nájemného za užívání bytů, umístěných v obytném domě na ulici Kovářova, se sídlem Kovářova 2240/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 28294505 dle návrhu, předloženého  bytovým družstvem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o půjčce, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem Purkyňova 454/7 – Žďár, družstvo, se sídlem Purkyňova 454/7, IČ 28295234, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1063/09/OP

Zastupování města v LDO Přibyslav

Rada města schvaluje a doporučuje ZM ke schválení změnu v zastupování města v LDO Přibyslav dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

17. Usn. 1059/09/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2010

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta