Zápis ze 78. schůze rady města konané dne 16. 11.2009

zveřejněno: 16. 11. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 78. schůze rady města:

 1. Povolení výjimky z počtu dětí
 2. Schválení přijetí věcného sponzorského daru
 3. Povolení navýšení kapacity MŠ v rejstříku škol a školských zařízení
 4. Žádost o odsouhlasení grafického návrhu stuhy- Okresní SDH ZR
 5. Žádost o zřízení parkovacích míst
 6. Žádosti o výškové dorovnání pozemků
 7. Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra – doplnění
 8. Naučná stezka kolem Zelené hory
 9. Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží
 10. Rozpočtová opatření č.6
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Byty a nebytové prostory
 13. Problematika Domu kultury
 14. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1074/09/POMŠ

Povolení výjimky z počtu dětí

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1075/09/POMŠ

Schválení přijetí věcného sponzorského daru

Rada města schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, přijetí věcného sponzorského daru dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1076/09/POMŠ

Povolení navýšení kapacity MŠ Žďár nad Sázavu, p.o. v rejstříku škol a školských zařízení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení kapacity Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace v rejstříku škol a školských zařízení na celkový počet 693 dětí a kapacitu školní výdejny Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na celkový počet 118 dětí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1066/09/OI

Žádost o odsouhlasení grafického návrhu stuhy k historickému praporu OSH se souhlasem k výrobě a úhradě za výrobu stuhy

Rada města po projednání schvaluje žádost grafického návrhu stuhy včetně souhlasu k výrobě. Náklady výroby budou hrazeny z příspěvku SHD ZR pro rok 2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1067/09/ORÚP

Žádost o zřízení parkovacích míst

Parkoviště na ul. 1. máje bylo postaveno jako veřejné a přístupové pro občany i návštěvníky města. Rada města schvaluje, aby Městský úřad jednal s majiteli objektu o řešení vedoucí k vybudování komunikace pro zásobování a parkovací místa pro nájemníky bytů a provozoven.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1068/09/ORÚP

Žádosti o výškové dorovnání pozemků

Rada města neschvaluje rozšíření smlouvy o dílo o provedení výškového dorovnání pozemků v lokalitě obytného souboru Klafar II – část B1 a to vzhledem ke skutečnosti, že ani u prodeje pozemků u obytného souboru Klafar II nebyly hrubé terénní úpravy prováděny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1069/09/ORÚP

Doplnění bodu 15/09/ORÚP/2 – Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění bodu 15/09/ORÚP/2 na znění:

Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Revitalizace a rozšíření společensko-relaxačního centra“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 168 mil.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1070/09/ORÚP

Doplnění bodu 15/09/ORÚP/3 – Naučná stezka kolem Zelené hory

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění bodu 15/09/ORÚP/3 na znění:

Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Naučná stezka kolem Zelené hory“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 7 mil.Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1071/09/ORÚP

Doplnění bodu 15/09/ORÚP/4 – Rekonstrukce  povrchů a přístřešku autobusového nádraží Žďár n.S.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění bodu 15/09/ORÚP/4 na znění:

Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží Žďár n.S.“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 20 mil.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1072/09/OF

Rozpočtová opatření č.6

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č.6/2009/ZM.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1077/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 23 – zastavěná plocha ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem užívání dvorku pro objekt čp. 314, nacházejícího se mezi objekty čp. 329 na p. č. 23 (býv. „Moučkův dům“) a čp. 314 na p. č. 24 – zastavěná plocha v lokalitě ul. Tvrz, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6570 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6707 ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve  vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6276 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města částečně revokuje vyhlášený záměr na prodej nemovitostí a to RD čp. 654 na ulici Wonkova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a pozemků p. č. 2259 - zastavěná plocha ve výměře 295 m2 a p. č. 2260 - zahrada ve výměře 581 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví stávajících nájemců za kupní cenu ve výši 896.522,-- Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne schválení prodeje předmětných nemovitostí zastupitelstvem města. Revokace záměru bude vyhlášena po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2009 ze dne 10. 8. 2009 mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako členskou obcí LDO Přibyslav (spoluvlastnický podíl na pronajímaném majetku 44 podílnických obcí činí 6/710) a zároveň pronajímatelem lesních pozemků a objektů, nacházejících se v katastrech jednotlivých členských obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav – jako nájemcem, ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO se sídlem v Přibyslavi ze dne 10. 6. 2006, týkající se změny ve výši nájemného v souladu se schváleným finančním plánem na r. 2009 – viz změna čl. II. Výše nájemného dodatku č. 1/2007 ze dne 10. 8. 2007 k uvedené NS – dle předloženého dodatku č. 1/2009 – příloha č. 5.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Podnájemní smlouvy uzavřené mezi společností AGRO – Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín – jako nájemcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako podnájemcem, na podnájem pozemku p. č. 735/1 – trvalý travní porost ve výměře – části o výměře cca 300 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „Bránského rybníka“, ZR 2, zapsaného v KN na LV č. 10002 ve vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – za účelem vybudování „Naučné stezky kolem Zelené hory“ ve Žďáře nad Sázavou 2.

Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 373,-- Kč ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání neschvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 20. 8. 2007 a nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 6. 9. 2007 ve věci směny pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6841/1 - orná ve výměře 620 m2 v k. ú. Město Žďár za p. č. 5538 – ost. plocha ve výměře 218 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Josefa Uchytila, Radostín n. Osl. a to v souvislosti s výstavbou a následnou kolaudací stavby „Místní komunikace z průmyslové oblasti Jamská na ul. Brněnskou, napojení malou okružní křižovatkou a související stavební objekty (přeložka VTL plynovodu, přípojka STL plynovodu, VO, přípojka vody, zokruhování vodovodního řádu, přeložka sdělovacích kabelů, dešťová kanalizace) v k. ú. Město Žďár, ZR 1 s tím, že rozdíl v hodnotě pozemků bude doplacen za cenu, úředně stanovenou znaleckým posudkem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 2408-025/001/09 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 8001/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 2932-90/2009 ze dne 3. 8. 2009 - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Klafar – propoj NN z TS - Kupecká“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN ukončeného v rozpojovací skříni NN v lokalitě ul. Kupecká, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4407-343/001/09 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 2032/1 a 2043/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 2931-5/2009 ze dne 5. 8. 2009 - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Klafar – úpravy DS NN - Adler“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN ukončeného v rozpojovací skříni NN v lokalitě ul. U Klafárku, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409143/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 9516/1, 9520/3 a 9512/2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Jamská, úprava DS NN, Máca“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a pilířových pojistkových skříni NN pro připojení nových odběrných míst firem Pneu Máca a Power Plastics, s. r. o. v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností T – Mobile Czech Republic, a. s. se sídlem Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4 – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – napojení objektu Komenského čp. 1190, ZR 3 (budova Hasičské vzájemné pojišťovny) na optickou trasu a to na částech p. č. 1130/1 a 1137/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova ZR 1 a Komenského ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1078/09/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 29 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu bytu č. 17 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženém bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a  600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti nebo kancelář. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  1.100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání schvaluje pronájem části nebytového prostoru paní  Petře Machové s účinností od 01.12.2009 na dobu neurčitou a schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne  26.04.1994 v provozovně AZ centrum - kadeřnictví, Nádražní ulice 1141/44, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, pro 0, zdrž. 0

 

7. Rada města po projednání schvaluje, v souladu s vyhlášeným záměrem, uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č. 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, s účinností od 01.01.2010 na dobu neurčitou s výši nájemného 861 Kč/m2/rok s p. Andreou Roušovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Rada města po projednání schvaluje žádost firmy Černý – počítačové služby Žďár nad Sázavou a uděluje souhlas s uzavřením  podnájemní smlouvy s panem Mgr. Štěfanem Fabínym, který nebytový prostor využije jako kanceláře. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako jsou stanoveny ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a firmou Černý – počítačové služby, nám. Republiky 75/2 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Rada města po projednání schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Radimem Němcem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1079/09/OP

Problematika Domu kultury

Rada města bere na vědomí předložený materiál a ukládá MěÚ připravit ZO KOVO odsouhlasený materiál pro jednání zastupitelstva města s hodnotou do 17.500 tis.Kč a daň z převodu nemovitosti včetně varianty výpovědi smlouvy o sdružení Dům kultury.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta