Zápis ze 79. schůze rady města konané dne 30. 11.2009

zveřejněno: 30. 11. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 79. schůze rady města:

 1. Schválení zadávací dokumentace na odbahnění a opravy Honzovských rybníků a obnovení mokřadu Žabák
 2. Smlouva o spol. postupu kraje Vysočina s obcemi
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Problematika Domu kultury
 6. Žádosti o změnu č.4 územního plánu města Žďár n.S.
 7. Návrh sportovní komise
 8. Grantové programy na rok 2010
 9. Vyhlášení konkurzního řízení (DDM, ZUŠ)
 10. Rozpočtová opatření – přesun mezi položkami
 11. Změny v rozpočtu PO MŠ
 12. DPS – udělení výjimky z trvalého pobytu
 13. Žádost p. Wirthové
 14. Zmocnění opatrovníkem
 15. Souhlas s poskytováním a přijetím věcného daru
 16. Rozpočtová opatření č. 7
 17. Návrh rozpočtu na rok 2010 – Úprava souhrnného dotačního vztahu
 18. Smlouva ZDAR a.s.
 19. Různé:

      - Informace z Valné hromady TJ Žďár nad Sázavou

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1080/09/OSLR

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení „Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák

Rada města po projednání schvaluje  zadávací dokumentaci pro výběrové řízení „Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“ dle předložených materiálů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1082/09/KS

Problematika nakládání s komunálním odpadem – smlouva o společném postupu kraje Vysočina s obcemi

Rada města:

I. Doporučuje zastupitelstvu města zařazení částky 228.790,-Kč do rozpočtu města pro rok 2010 a její použití na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy o spolupráci kraje s obcemi na projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina.“

II. Doporučuje zastupitelstvu města vyslovit předběžný souhlas s uzavřením smlouvy o spolupráci kraje s obcemi na projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina.“

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 1083/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. ze spoluvlastnictví:

- p. Bohumíra Beneše,  ZR 3 - podíl 7759/600220

- manželů Ing. Valdemara a Mgr. Milady Ditrichových (SJM),  664 48 Moravany - podíl 3369/150055

- GRUPO FINANCIERO SIGLO XXI, S.L., Vara de Rey 9-7, Logroňo – 26002 – La Rioja, Španělsko - podíl 65731/300110

- manželů Petra a Mgr. Ivony Juhošových (SJM),  ZR 3 - podíl 7759/300110

- pí Anny Kafkové, ZR 3 - podíl 7759/600220

- p. Petra Koukoly,Sklené nad Oslavou - podíl 7759/300110

- pí Ivy Kratochvílové,  ZR 3 - podíl 7759/600220

- manželů Martina a Sylvy, DiS., Krškových (SJM), ZR 1 - podíl 7759/300110

- manželů Zdenka a Mgr. Michaely Mráčkových (SJM),  ZR 3 – podíl 7759/300110

- manželů Marka a Kateřiny Němcových (SJM),  ZR 3 – podíl  7759/300110

- manželů Michala a Moniky Nepejchalových (SJM),  ZR3 – podíl 7759/300110

- p. Antonína Panáka,  ZR 6 – podíl 7759/300110

- p. Radka Pospíchala, ZR 3 – podíl 7759/600220

- pí Simony Pospíchalové, ZR 3 – podíl 7759/600220

- pí Ing. Jany Povolné, ZR 3 – podíl 7759/300110

- p. Tomáše Ptáčka,  ZR 1 - podíl 673/60022

- p. Ing. Aleše Stehna,  583 01 Chotěboř - podíl 7759/300110

- pí Lenky Strakové,  ZR 3 - podíl 7759/300110

- p. Jiřího Svatoně,  ZR 3 - podíl 7759/300110

- pí Veroniky Šubrtové,  679 22 Lažany - podíl 673/60022

- pí Marcely Šutkové,  582 63 Žďírec nad Doubravou – podíl 7759/300110

- pí Mgr. Renaty Švandové,  ZR 5 - podíl 7759/300110

- pí Andrey Švomové,  ZR 3 - podíl 7759/300110

- p. Josefa Tesaře, Olešná , 592 31 Nové Město na Moravě – podíl 7759/600220

- pí Marie Tesařové,  ZR 1 - podíl 7759/300110

- manželů Pavla a Dany Tomšíkových (SJM), 592 04 Fryšava pod Žákovou horou  – podíl 7759/300110

- manželů Petra a Dany, DiS., Topinkových (SJM),  ZR 3 – podíl  7759/300110

- Zelená hora, stavební bytové družstvo, Brněnská 1146/30, ZR 1 - podíl 28986/150055

- manželů Ing. Rudolfa a Ing. Radky Železných,  ZR 3 – podíl 7759/300110

a to části p. č. 2021/1 – orná půda ve výměře 391 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita Klafar – dle GP č. 2993-254/2009 ze dne 19.11.2009 – nově jako p. č. 2021/5 – ost. pl., jiná plocha pod chodníkem u bytového domu čp. 2371-2367, ul. Vápenická 18–26, Žďár n. Sáz. 3 včetně části pozemku ze zelené plochy – za účelem majetkoprávního vypořádání.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. a to části p. č. 30/1- díl „a“ – zahrada ve výměře 59 m2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví p. Františka Kučery, bytem Stržanov  a části p. č. 36/1 – díl „b“ – ost. plocha, neplodná ve výměře 47 m2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví manželů Jaroslava a Blanky Sedlákových (SJM), bytem Stržanov  - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací ve Stržanově

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. a to části p. č. 9518 – orná půda ve výměře cca 1 577 m2 a p. č. 9519/1 – orná půda ve výměře 4 852 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- Rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení záměru bude výše nabídnuté kupní ceny.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3765 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování šikmé rampy a zpevněné rozebíratelné plochy v rámci stavebních úprav – změna užívání skladů na prodejní plochu v prodejně textilu a obuvi - budova nám. Republiky čp. 149, ZR 1 na p. č. 3763 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č.7618 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování garáže v lokalitě řad. garáží u býv. „Amylonu“ ul. U Malého lesa, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6505 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6616 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a pí Petrou Zbránkovou,  ZR 1 – jako oprávněnou – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 410 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení vodovodní a kanalizační přípojky k RD čp. 669, ul. Hutařova 8, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti RD čp. 669 na p. č. 401.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností ENPEKA, a. s. se sídlem Jihlavská 1143/29, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 5975 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení vodovodní přípojky k pozemkům v areálu firmy, ul. Brněnská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky inž. sítí ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1084/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 19 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 17 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženém bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu obřadní smuteční síně u nového hřbitova pod Zelenou horou na ulici Sychrova 491/18 ve Žďáře nad Sázavou 2, v předloženém znění s účinností od 01.01.2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

Rada města po projednání nedoporučuje  prominutí nebo snížení nájemného za užívání nebytových prostor, umístěných v budově bývalého MěÚ na nám. Republiky 75/2 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 1085/09/OP

Problematika Domu kultury

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

a) Smlouvu o vypořádání práv a závazků Zájmového sdružení právnických osob Dům kultury, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. v předloženém znění

b) Kupní  smlouvu týkající se movitého majetku, užívaného  zájmovým sdružením právnických osob Dům kultury uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. v předloženém znění

c) nabytí budovy č.p. 183, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku p.č. 2058,  budovy č.p. 2038, objekt občanské vybavenosti,  postavené na pozemku p.č. 7866 a pozemku katastru nemovitostí p.č. 7866  – zastavěná plocha  o výměře 45 m2,  vše v k.ú. Město Žďár se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ZO OS KOVO ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, IČ 15545938 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu v celkové výši 10.893.099,-- Kč a dále schvalujeKupní  smlouvu týkající se nabytí uvedeného nemovitého majetku, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. v předloženém znění

d) Rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace města Kultura Žďár n/S., příspěvková organizace v předloženém znění

e) Zřizovací listinu příspěvkové organizace města Kultura Žďár n/S., příspěvková organizace v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 1086/09/ORÚP

Žádosti o změnu č. 4 ÚP města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- schválit návrh č. 1 – p.Lubor Zelený

- schválit návrh č. 2 – firma Lithoplast

- neschválit návrh č. 3 – p. Milan Zich

na pořízení změny územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 1087/09/ŠKS

Grantové programy 2010

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2010 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2010.................380 tis.Kč

2. KULTURA 2010 ....................500 tis.Kč

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2010 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

3. SPORT 2010........................ 2 500 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1088/09/ŠKS

Vyhlášení konkursního řízení

Rada města po projednání vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkursní řízení na místo ředitele:

- příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4

- příspěvkové organizace Active – středisko volného času, Žďár nad Sázavou, Dolní 3

Rada města po projednání jmenuje na místo předsedy konkursní komise pro Active s.v.č. – p.o, paní MUDr. Marii Košťálovou a pro ZUŠ – p.o., pana Mgr. Jaromíra Brychtu.

Rada města po projednání jmenuje na místo člena konkursní komise  Active s.v.č. – p.o., Ing Dagmar Zvěřinovou a pro ZUŠ – p.o., p. Ing. Karla Straku a další členy dle přiloženého materiálu.

Rada města po projednání jmenuje paní Mgr. Danu Foralovou vedením příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 s účinností od 1.1.2010 do jmenování ředitele příspěvkové organizace na základě vyhlášení výsledků konkursního řízení.

Rada města po projednání jmenuje pana Mgr. Luboše Straku vedením příspěvkové organizace Active – středisko volného času, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 s účinností od 1.1.2010 do jmenování ředitele příspěvkové organizace na základě vyhlášení výsledků konkursního řízení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 1096/09/ŠKS

Návrh Sportovní komise

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z 15. jednání Sportovní komise ze dne 9.11.2009.

Rada města po projednání bere na vědomí „Koncepci financování sportu ve Žďáře nad Sázavou“ a doporučuje její dopracování dle připomínek rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

10. Usn. 1089/09/KMJS

Žádost o úpravu příspěvku od zřizovatele výměnou mezi položkami

Rada města po projednání schvaluje přesun prostředků schváleného rozpočtu na rok 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1090/09/POMŠ

Změny v rozpočtu POMŠ

Rada města po projednání schvaluje změny v rozpočtu Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace bez nároku na navýšení příspěvku na provoz organizace.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1091/09/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS a doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1092/09/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní Marcele Wirthové do 31.12.2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

14. Usn. 1095/09/OS

Zmocnění opatrovníkem

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka panu ing.Janu Zachovi pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Veroniku Halamkovou, DiS.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1093/09/POSSm

Souhlas s poskytnutím a přijetím věcného daru

Rada města po projednání uděluje souhlas s poskytnutím a  s přijetím věcně účelově určeného daru ve smyslu Pravidel hospodaření PO zřizovaných městem Žďár n.S.:

Dárce: PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Obdarovaný: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, Žďár n.S.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1094/09/OF

Rozpočtové opaření č .7/2009/RM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č .7/2009.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1059/09/OF

Návrh rozpočtu na rok 2010 – Úprava souhrnného dotačního vztahu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2010 včetně souhrnného dotačního vztahu dle rozpisu krajského úřadu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1081/09/KS

Smlouva o zajištění provozu MHD

Rada města schvaluje upravenou smlouvu o zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

19. Různé

Informace z Valné hromady TJ Žďár nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odklad splacení dlužných částek TJ Žďár nad Sázavou do 30.6.2010 a ukládá MěÚ do této lhůty připravit převod sportovišť – zimní stadion, fotbalový stadion a tenisové kurty na město.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta