Zápis z 8. schůze rady města konané dne 5.2.2007

zveřejněno: 5. 2. 2007

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

Schválený pořad 8. schůze rady města:

 

 1. Úhrady v Denním stacionáři
 2. Dohody o spolupráci při pořízení ÚP s obcemi Matějov, Bohdalec, Hamry n.Sáz.
 3. Žádosti o příspěvky na obnovu kulturních památek
 4. Názvy nových ulic-lokalita Klafar II
 5. Žádost o projednání úseku cyklostezky – DKS – viadukt a „Stezky pro zdraví“
 6. Úpravy náměstí Republiky – výsledky ankety
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Seznam bytového fondu a nebytových prostor
 9. Bytové záležitosti a nebytové prostory
 10. Stanovení výše odměny – výběr poplatku za komunální odpad
 11. Rozpočtová opatření č. 7
 12. Zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům města
 13. Poptávkové řízení – 400 let města Žďáru
 14. Dodatek č. 2 – „Vítejte na Žďársku“
 15. Odpis pohledávek
 16. Doplnění pořadníku do DPS
 17. Žádost Hospicového hnutí Vysočina
 18. Různé

   

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 90/07/SSm

Úhrady na denním stacionáři od 1. 1. 2007

Rada města po projednání schvaluje výši úhrad za služby poskytované v denním stacionáři pro mentálně postižené při PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou od 1. 1. 2007.

Rada města schvaluje s účinností od 1. 2. 2007 změnu úhrad pečovatelských úkonů a půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek dle předloženého ceníku.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 91/07/ORUP

Dohody o spolupráci při pořízení ÚP s obcemi Matějov, Bohdalec, Hamry nad Sázavou, Sázava

Rada města po projednání schvaluje Dohody o spolupráci při pořízení územně plánovací dokumentace s obcemi Matějov, Bohdalec, Hamry nad Sázavou, Sázava.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 92/07/ORUP

Žádosti o příspěvky na obnovu kulturních památek (objekt Táferny a bývalého hotelu Veliš)

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření v kapitole Kultura na položku příspěvek na obnovu střechy restaurace Táferny ve výši 160.000,-Kč a na položku příspěvek na opravu střechy hotel Veliš ve výši 115.000,-Kč a pověřuje vedení města k dalšímu jednání s vlastníky památek v termínu do zasedání zastupitelstva města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 4, zdrž. 0

 

4. Usn. 93/07/ORUP

Názvy nových ulice – lokalita Klafar II

Rada města po projednání schvaluje názvy nových ulic podle upraveného návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 94/07/ORUP

Žádost o projednání úseku cyklostezky Dům klidného stáří – viadukt a „Stezky pro zdraví“

Rada města po projednání schvaluje přípravu 1.úseku cyklostezky od DKS s ukončením u ČOV Žďár n.S.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 99/07/ORUP

Úpravy náměstí Republiky – výsledky ankety

Rada města po projednání bere na vědomí výsledky ankety o úpravách náměstí Republiky a ukládá odboru rozvoje a územního plánování předložení dalšího postupu prací na jeho rekonstrukci při zachování jeho stávajícího funkčního využití.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 95/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 49 – ost. plocha ve výměře cca 11 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 45 - zahrada ve výměře cca 12 m2 ve vlastnictví manželů Fialových, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti se zamýšlenou výstavbou novostavby obchodního sídla firmy „Fiala“ na pozemku p. č. 45.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Lesy ČR, s. p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové a to p. č. 9989 – lesní půda ve výměře 164 m2 v k. ú. Město Žďár - ze souboru již schváleného nabytí lesních pozemků do vlastnictví města (v ZM dne 15. 12. 2005) v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 - za účelem získání lesních pozemků pro rozšíření lesního hospodářství města.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku, případně jeho částí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6984 v celkové výměře 21 665 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem rozšíření areálů stávajících firem.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9651/9 – orná půda ve výměře cca 80 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem vybudování podzemního základu a nadzemního pylonu pro umístění reklamního poutače v souvislosti se záměrem na výstavbu obchodního centra aWORLD na pozemku p. č. 9651/13 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Vlastimilu Zemanovi, ZR 1 a to p. č. 6507 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ Jihlavská ul., ZR 1, pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 10,-- Kč/m2/rok.

 

f) Rada města po projednání ukládá MěÚ Žďár n. Sáz. zajistit vyhotovení pamětní desky s informací o tom, že dům byl darován do vlastnictví města p. Jíchovou a o účelu jeho využití a zároveň zajistit umístění pamětní desky na dům čp. 991 ve Žďáře nad Sázavou, ul. Luční.

 

g) Rada města po projednání neschvaluje zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 20. 3. 2003 včetně dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2004 k uvedené smlouvě, uzavřené mezi Městem Žďár n. Sáz. jako prodávajícím a oprávněným z VB a p. J. Chalupou jako kupujícím a zároveň povinným z VB, vložené do KN KÚ Žďár n. Sáz. dne 25. 3. 2003, kde v čl. V. této smlouvy zakotvena povinnost zřízení VB k zatížení každého vlastníka, resp. spoluvlastníka pozemku p. č. 119/10 v k. ú. Město Žďár – právo odpovídající VB podle § 151 n) a násl. Obč. zák., spočívající v povinnosti povinného z VB trpět na části předmětného pozemku existenci průchodu a současně právo chůze a jízdy po tomto průchodu a to v rozsahu tak, jak je vymezen regulačním plánem „Dostavba ul. Veselská a Farských humen ve Žďáře n. Sáz., zpracovaném ing. Habinou, Brno.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6102, 6209/4, 6398, 6399, 6402 a 6410 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., přeložka VN, FMV invest“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9512/8, 9520/3 a 9525 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz. - kabelová smyčka VN, Kovo Koukola (SB-4406-231)“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

 j) Likvidace Státního podniku Služby, státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci:

Rada města schvaluje prodej pozemků p.č. st.38/2 ve výměře 42 m2,zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v hodnotě 2.637,-Kč a p.č.st.44/2 ve výměře 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr v hodnotě 5.966,-Kč vše v k.ú. Svratka, obec Svratka do spoluvlastnictví manželů ing. Michala a ing. Jany Vodrážkových, Praha, Újezd nad Lesy a paní Ing. Ivany Procházkové, Praha s tím, že spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří 1/2 a dále schvaluje prodej pozemku p.č.417/2 ve výměře 663 M2 – pozemek ve zjednodušené evidenci (EN) v hodnotě včetně porostů 9.726,-Kč a pozemku p.č.414/2 ve výměře 22 m2 – pozemek ve zjednodušené evidenci (PK) v hodnotě 31,-Kč, vše v k.ú. Svratka, obec Svratka do vlastnictví Rudolfa Pospíšila, Hlinsko.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 96/07/OP

Seznam bytového fondu a nebytových prostor

Rada města:

1. Bere na vědomí předložený seznam bytového fondu a nebytových prostor

2. Schvaluje seznam bytových domů, které budou tvoři základní bytový fond města dle upraveného materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž.0

 

 

9. Usn. 97/07/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

Rada města neschvaluje žádost Hany Tomkové o posunutí termínu pro odevzdání vyklizeného bytu.

 

Rada města schvaluje žádost Ivany Vostrejšové a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, předmětem které je nájem nebytových prostor, umístěných v provozovně AZ centrum-kadeřnictví, Nádražní ulice 1141/44, Žďár nad Sázavou.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ukončit prodej jednotlivých bytů Neumannova 35, 37, 39 a Dolní 27-37 za stávajících cenových podmínek k 31. 3. 2007.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

10. Usn. 98/07/KS

Stanovení odměny

Rada města stanovuje výši odměny za výběr poplatku za komunální odpad dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 101/07/ŠKS

Poptávkové řízení – 400 let města Žďáru

Rada města po projednání schvaluje agenturu MORGENSTERN Ladislav Konvičný, Žďár nad Sázavou 1, Libušínská 187/30 pro zajištění organizace historické části programu 400 let města Žďáru v celkové výši 300 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 102/07/ŠKS

Dodatek č. 2 – „Vítejte na Žďársku“

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce „Vítejte na Žďársku“ v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 103/07/OS

Odpis pohledávky

Rada města po projednání schvaluje odepsání pohledávky paní Zdeny Mičkové ve výši 4893,-Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 104/07/OS

Doplnění pořadníku do DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 105/07/OS

Žádost Hospicového hnutí – Vysočina

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 120.000,-Kč pro Hospicové hnutí – Vysočina z rezervy rozpočtu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn. 100/07/OF

Rozpočtové opatření č. 7

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7 – přijaté dotace k 31. 12. 2007.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn. 106/07/OF

Zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstvu města.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta