Zápis z 80. schůze rady města konané dne 14.12.2009

zveřejněno: 14. 12. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 80. schůze rady města:

 1. Revitalizace Společensko relax. centra – provozní náklady
 2. Vyhlášení výběr. řízení na dodavatele stavby Relaxačního centra
 3. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby kruhová křižovatka Strojírenská – Nádražní
 4. Nabídka umístění fotovoltaické elektrárny na střechách městských nemovitostí
 5. Projekt Otevřený Profesionální Úřad
 6. Využití příspěvku poskytnutého v roce 2009 Sportovnímu klubu ledního hokeje ZR
 7. Žádost Strany zelených
 8. Rozpočtová opatření č. 8
 9. Přijetí kontokorentního úvěru
 10. Nájem PO Cerum 2009
 11. Změny v rozpočtu ZŠ Palachova
 12. Úprava příspěvku zřizovatele výměnou mezi položkami
 13. Vyřazení a likvidace dlouhodobého hmotného majetku
 14. Úprava příspěvku zřizovatele na rok 2009 výměna mezi položkami
 15. Úprava příspěvku zřizovatele – výměnou mezi položkami
 16. Vyhlášení výběrového řízení
 17. Mzdové záležitosti nových PO města
 18. Žádost ŽĎAS, a.s.
 19. Žádost o finanční příspěvek
 20. Žádosti TJ Žďár nad Sázavou
 21. Majetkoprávní úkony RM
 22. Majetkoprávní úkony ZM
 23. Byty a nebytové prostory
 24. Žádost ing. Havelky a p.Sýkory
 25. Organizační řád MěÚ
 26. Výzvy k předkládání individuálních projektů č. 40 a 06
 27. Různé
 28. Žádosti BK Žďár nad Sázavou

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1098/09/ORUP

„Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“ – provozní náklady areálu

Rada města po projednání bere na vědomí variantní propočty provozních nákladů areálu „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1099/09/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Společensko relaxačního centra

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“ Žďár nad Sázavou vč. členů komise a náhradníků pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1119/09/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby kruhová křižovatka Strojírenská-Nádražní

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Okružní křižovatka Strojírenská –Nádražní  Žďár nad Sázavou vč. vyzvaných uchazečů, členů komise a náhradníků pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1117/09/PK

Nabídka umístění fotovoltaické elektrány na střechách městských nemovitostí

Varianta 1.

Rada města se seznámila s předloženými materiály a bere na vědomí nabídku na umístění fotovoltaické elektráry na střechách městských nemovitostí.

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 1 - neschváleno

Varianta 2

Rada města se seznámila s předloženými materiály a bere na vědomí nabídku na umístění fotovoltaické elektrárny na střechách vybraných městských nemovitostí. Současně ukládá příslušným zástupcům Městského úřadu pokračovat v přípravě dalších podkladů k realizaci s konkrétními investory na konkrétních objektech.

Hlasování: Pro 2, proti 3, zdrž. 2 - neschváleno

 

5. Usn. 1118/09/PK

Projekt Otevřený  Profesionální Úřad

Rada města po projednání schvaluje přípravu a předložení žádosti o dotaci na projekt Otevřený Profesionální Úřad dle předložených materiálů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1109/09/OFKIA

Využití příspěvku poskytnutého v roce 2009 Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s.

Rada města bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly provedené oddělením finanční kontroly a interního auditu u Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.1100/09/KS

Žádost Strany zelených

Rada města:

- bere na vědomí žádost Strany zelených

- ukládá starostovi města seznámit Stranu zelených s předloženým materiálem a s výsledkem jednání rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1101/09/OF

Rozpočtové opatření č.8/2009/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č.8/2009 včetně snížení navrhované položky.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 1109/09/OF

Přijetí kontokorentního úvěru

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí kontokorentního úvěru.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1103/09/PO CERUM

Nájem PO CERUM 2009

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené dne 27.1.2009 mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací CERUM dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 3, proti 2, zdrž. 3 - neschváleno

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené dne 27.1.2009 mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací CERUM dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 3, proti 4, zdrž.1 - neschváleno

Rada města schvaluje odložení části splátky nájmu PO CERUM za rok 2009 ve výši 300 tis. Kč do 30.11.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1102/09/ZŠ Palachova

Změny v rozpočtu ZŠ Palachova

Rada města po projednání schvaluje přesun finančních prostředků mezi položkami.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1097/09/4.ZŠ

Úprava příspěvku zřizovatele výměnou mezi položkami PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje úpravu příspěvku zřizovatele pro rok 2009 výměnou mezi položkami.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1110/09/2.ZŠ

Vyřazení a likvidace dlouhodobého hmotného majetku

Rada města schvaluje vyřazení a likvidaci dlouhodobého hmotného majetku dle návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1111/09/2.ZŠ

Úprava příspěvku zřizovatele výměnou mezi položkami

Rada města schvaluje úpravu příspěvku zřizovatele na rok 2009 výměnou mezi položkami.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1116/09/3.ZŠ

Úprava příspěvku zřizovatele výměnou mezi položkami

Rada města schvaluje přesun prostředků schváleného rozpočtu na rok 2009 v rámci kapitoly 5.1 – příspěvek zřizovatele dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1105/09/OŠKS

Vyhlášení výběrového řízení

Rada města po projednání vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Města Žďáru nad Sázavou – Kultura Žďár, příspěvková organizace, Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu uvnitř materiálu.

Rada města po projednání jmenuje paní Ing. Marcelu Lorencovou vedením příspěvkové organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace, Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou s účinností od 1.1.2010 do doby jmenování ředitele příspěvkové organizace na základě vyhlášení výsledků výběrového řízení.

Rada města schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějších uchazečů za RM p. Dvořáka a Ing. Sedláka dále za MěÚ Mgr. Lučkovou, JUDr. Prokopovou a Ing. Halámkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1106/09/OŠKS

Mzdové záležitosti nových příspěvkových organizací města

Rada města po projednání schvaluje platové výměry jmenovaných ředitelů nových příspěvkových organizací Města Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu:

- Mgr. Luboši Strakovi, řediteli Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, Žďár nad Sázavou.

- Mgr. Daně Foralové, ředitelce Základní umělecké školy  Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace.

- Ing. Marcele Lorencové, ředitelce Kultury Žďár, příspěvková organizace, Dolní 183/30 Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

18. Usn. 1107/09/OŠKS

Žádost ŽĎAS, a.s.

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit úhradu nákladů provozních energií „Galerie barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze“ z rezervy ve výši 360.000,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1108/09/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Vesnické lize, Ostrov nad Oslavou 172 na jubilejní 10. ročník Vesnické hokejové ligy pro mužstvo Veselíčka.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1121/09/OŠKS

Žádosti TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavu schválit použití přebytku hospodaření ve výši 231 tis.Kč za rok 2008 na  zajištění opravy havarijního stavu sněžné jámy. Přebytek ve výši 231 tis.Kč je Tělocvičná jednota povinna vrátit do rozpočtu Města Žďáru nad Sázavou do konce roku 2009.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

Rada města po projednání nedoporučuje převod nevyčerpané finanční dotace ve výši 90. tis. Kč k úpravě lyžařských tratí v roce 2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

21. Usn. 1112/09/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej  pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 49 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 308 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování nových parkovacích míst v ul. Nábřežní, určených pro stávající objekt Nápojové centrum Fiala (Nábřežní čp. 2437).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na převod - odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 700 – zeleň v zástavbě v k. ú. Město Žďár – za účelem sjednocení pozemku u RD čp. 681 na p. č. 698 a zahrady na p. č. 699 v ul. J. z Poděbrad, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitosti včetně pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Miroslava Klimeše, bytem Dr. Drože 668/2, ZR 1 a to domu čp. 668 na pozemku p. č. 1138 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 303 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dr. Drože 2, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitosti p. č. 13/1, 28, 214/1 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby SVAK Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár n. Sáz., ul. Radniční a Havlíčkovo nám., rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s vydáním stavebního povolení na stavbu „Žďár n. Sáz., ul. Radniční a Havlíčkovo nám., rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ a souhlas se vstupem investora, popř. jím pověřených osob na dotčené pozemky v souvislosti s realizací stavby „Žďár n. Sáz., ul. Radniční a Havlíčkovo nám., rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ – dle předloženého návrhu – příloha č. 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 6409025/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3842/1, 3837 a 3788 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Švermova, přeložka VN, NN, Město“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a VN v lokalitě ul. Švermova, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1113/09/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Mirky Slámové, bytem V Zahrádkách 801/9, ZR 3 a to části p. č. 7975 – orná půda ve výměře 13 m2 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 2946-47/2009 ze dne 29.9.2009 – nově zaměřeno díl „a“ – za účelem majetkoprávního vypořádání u rozestavěného ŘRD v ul. Vápenická, ZR 3 – lokalita Klafar I.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Power Plastics, s. r. o. se sídlem Brněnská 30, ZR 1 a to části p. č. 9512/2 – orná, části p. č. 9525/1 – orná a části p. č. 9523 - orná v celkové výměře cca 2 880 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – vybudování provozovny pro velkoobchod s trubkami, ventily a tvarovkami pro potravinářský, strojírenský a vodárenský průmysl, drobnou montáž a projekční a poradenskou činnost - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2012.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Libora Veselého, bytem U Táferny 239/3, ZR 2 a to p. č. 305/1 – rybník, potok, vodní nádrž umělá ve výměře 3 941 m2 „Ťápalův rybník“ (v současnosti zcela nefunkční), p. č. 300/4 – orná půda ve výměře 904 m2, p. č. 300/5 – orná půda ve výměře cca 178 m2 a p. č. 302/2 – louka ve výměře 534 m2 – vše v k. ú. Vysoké.

- za kupní cenu ve výši 81.000,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej nemovitostí do vlastnictví manželů Jiřího a Jany Sedlákových (SJM), oba bytem Wonkova 654/10, ZR 1 a to RD čp. 654 na ulici Wonkova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a pozemků p. č. 2259 - zastavěná plocha ve výměře 295 m2 a p. č. 2260 - zahrada ve výměře 581 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví stávajících nájemců za kupní cenu ve výši 896.522,-- Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne schválení prodeje předmětných nemovitostí zastupitelstvem města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p. č. 211/2 – zast. plocha ve výměře 4 m2 v k.ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví MUDr. Karla Havlíčka, CSc., bytem nábřeží Závodu míru 1835, 530 02 Pardubice – podíl ½ a manželů MVDr. Miroslava a MUDr. Marie Havlíčkových (SJM) – podíl ½, oba trvale bytem Libická 2402/12, ZR 3 – nově označeno dle GP č. 2052-3/2004 ze dne 21. 4. 2004 jako p. č. 211/2 za p. č. 202 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 12 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům dle skutečného stavu objektů v areálu bývalých technických služeb nám. Republiky, ZR 1 v souvislosti s vydáním dodatečného stavebního povolení na objekty v areálu bývalých technických služeb a vydáním kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví města p. č. 202 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 12 m2 v k. ú. Město Žďár oceňuje částkou ve výši 80,84 Kč/m2 a p. č. 211/2 – zast. plocha ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví Havlíčkových se oceňuje částkou ve výši 242,50 Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Pavly Šlezingerové, bytem Růžová 379/12, ZR 5 a to p. č. 774/1 – orná půda ve výměře 12 928 m2 v k. ú. Zámek Žďár „Na Starém městě“ ve Žďáře nad Sázavou v lokalitě Klafar II. – 4. etapa – za účelem uvažované budoucí další bytové výstavby v lokalitě Klafar.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 a to p. č. 75/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 86 m2 a p. č. 75/34 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár - chodníků podél silnice I. třídy I/37 – převod v rámci akce „Naučná stezka kolem Zelené hory“ ve Žďáře n. Sáz. 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Sallerova výstavba – Invest I, spol. s r. o. se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice – dle zhotoveného GP č. 3006-24/2009 ze dne 8. 12. 2009 a to p. č. 5498 – zast. pl. ve výměře 7 m2, p. č. 5504 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře 40 m2, části p. č. 5505 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře 285 m2, části p. č. 5506 – díl „d1“ – orná ve výměře 53 m2, části p. č. 5508 – díl „e1“ – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 110 m2 a části p. č. 5547 – díl „f1“– ost. pl., jiná plocha ve výměře 80 m2 vše sloučeno nově do p. č. 5505 – ost. pl., manipulační plocha v celkové výměře 575 m2, dále části p. č. 5506 – orná ve výměře 136 m2 – nově vzniklá p. č. 5506/2 – orná půda ve výměře 136 m2 a části p. č. 5508 – díl „n1“ ve výměře 95 m2, části p. č. 5547 – díl „m1“ – ost. pl., jiná plocha ve výměře 54 m2 a části p. č. 5555 – díl „l1“ – ost. pl., manipul. plocha ve výměře 25 m2 sloučeno nově do p. č. 5508/2 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře 174 m2 – vše v k ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s výstavbou OC Saller, Žďár n. Sáz. ul. Brněnská, ZR 1 – stavební řízení na výstavbu komunikací a parkoviště.

- za kupní cenu ve výši 1.100,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 24. 8. 2009 – bod p) a doporučuje schválit částečnou revokaci v ZM v tomto znění:

a) zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou z důvodů zmírnění finančních dopadů majetkoprávního vypořádání pozemků v souladu s výzvou č.j. OP/192/09/JT, evid.č. 46142/2009 a č.j. OP/193/2009/JT, evid.č. 46143/2009 schvaluje, že Město Žďár nad Sázavou uhradí vyhotovení geometrických plánů, kterými budou zaměřeny pozemky v rámci uvedeného majetkoprávního vypořádání. „Úhrada GP u prodejů, popřípadě směn pozemků bude zaplacena Městem Žďár nad Sázavou.“ Kupní cena za 1 m2 takto vypořádávaných pozemků bude stanovena ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1114/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města  po projednání schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 35 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0.

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1, umístěném v  domě č.28, Stržanov, Žďár nad Sázavou ,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje  vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje úpravu nájmu bytů, užívaných členy Bytového družstva U kaštanů,  umístěných v obytném domě na ulici Revoluční č.p. 1877, č.p. 1878 a č.p. 1879 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu Bytového družstva U kaštanů, se sídlem Žďár nad Sázavou, Revoluční 1879, PSČ 591 01, IČ 28305639.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy  o nájmu domu č.p. 991, umístěném na ulici Luční, č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemku p.č. 2411, zahrada, ve výměře 466 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Nájemné je stanoveno ve výši 5.250,-- Kč měsíčně za užívání domu a ve výši 20,-- Kč/m2/rok za užívání pozemku p.č. 2411. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Náboženským společenstvím Adolpha Kolpinga, se sídlem náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 3, proti 2, zdrž, 3 - neschváleno

 

24. Usn. 1122/09/OP

Žádost ing. Havelky a p. Sýkory

1. Rada města po projednání žádosti pana ing. Havelky a p. Sýkory sděluje, že odkládá projednání této žádosti do rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání občanského sdružení Neumann proti rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 15 Co 129/2008-285

2. Rada města neukládá MěÚ připravit návrh dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 15 Co 129/2008-285.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 115/09/Taj.

Organizační řád MěÚ

Rada města schvaluje Organizační řád MěÚ dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 1104/09/OI

Výzvy k předkládání individuálních projektů č.40 a 06

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohody o partnerství k projektu Technologického centra na území ORP Žďár nad Sázavou s dále uvedenými obcemi správního obvodu:

Nové Dvory, Ostrov nad Oslavou, Bohdalec, Polnička, Karlov, Velká Losenice, Nové Veselí, Chlumětín, Újezd, Vysoké, Počítky, Vatín, Matějov, Sazováním, Svratka.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí materiál týkající se předložení projektů dle Výzvy č.40 v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dle Výzvy č.06 v rámci Integrovaného operačního programu.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pokračování přípravy podání žádosti dle Výzvy č. 06 v rámci Integrovaného operačního programu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

27.  Různé

 

28. Usn. 1123/09/ŠKS

Žádosti BK Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Občanskému sdružení BK Žďár nad Sázavou umístění sídla organizace a kontaktní adresy občanského sdružení na budově haly 2. ZŠ, Komenského č. p. 973/4.

Hlasování: Pro 7, proti 0. zdrž. 0

Rada města po projednání schvaluje předsedu BK Žďár nad Sázavou, pana Ing. Ivana Pečinku, členem Sportovní komise Rady města Žďáru nad Sázavou s účinností od 1.1.2010.

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 1 - neschváleno

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta