Zápis z 82. schůze rady města konané dne 11.1.2010

zveřejněno: 11. 1. 2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Miloslav Odvárka

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 82. schůze rady města:

Předání osvědčení o získání mandátu člena Zastupitelstva města Žďár n.S. Ing. Josefu Hromádkovi
 1. Smlouva o umístění nalezených a opuštěných psů v psím útulku
 2. Financování nákupu Domu kultury
 3. Změna cílové skupiny na Denním centru
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Zápis z jednání Sportovní komise
 7. Žádosti o finanční příspěvky
 8. Darovací smlouva
 9. Žádost o příspěvek
 10. Prodloužení smlouvy – Charita
 11. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1130/2010/MP

Smlouva o umístění nalezených a opuštěných psů v psím útulku

Rada města schvaluje předložený materiál „Smlouva o umístění nalezených a opuštěných psů v psím útulku“ a ukládá Městské policii doplnit informace o provozu útulku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1132/2010/OF

Financování nákupu Domu kultury

Rada města po projednání bere na vědomí možnou variantu financování nákupu Domu kultury a ukládá MěÚ připravit doplněný materiál.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1126/2010/POSSm

Změna cílové skupiny na Denním centru

Rada města po projednání:

- schvaluje změnu cílové skupiny uživatelů na Denním centru pro děti a mládež

- schvaluje organizační změnu Denního centra

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1127/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení níže uvedených záměrů - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 a to na:

1. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2977-113/2009 z 2.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu:

- části p. č. 2712/1, ost.pl., ost.kom. – díl „g“ ve výměře 13 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Václava a Ludmily Gramanových, bytem ZR 5

za

- část p. č. 2782 – zahrada – díl „i+f“ - ve výměře 10 m2 - z vlastnictví manželů Václava a Ludmily Gramanových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p. č. 2712/1 – ost.pl., ost.kom. – díl „c“ ve výměře 10  m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Oldřišky Šmídové, bytem ZR 5

za

- část p. č. 2780 –  zahrada – díl „e“ ve výměře 1 m2 z vlastnictví Oldřišky Šmídové, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej:

- části p. č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „b“  ve  výměře  40 m2 z vlastnictví Města ZR – Anně Hánové, PhDr. Milanu Hánovi, oba bytem ZR 5 – každému v podílu ½

 

2. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2978-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p. č. 2712/1 – ost.plocha, ost. kom. – díl „k+h“ ve výměře 82 m2 z vlastnictví Města ZR – Vratislavu Kovandovi, bytem ZR 5

- části p. č. 2712/1 – ost.plocha, ost. kom. – díl „m“ ve výměře 91 m2 (u RD Lipová 1201/1, ZR 5) z vlastnictví Města ZR - Jiřímu Trojánkovi (podíl 1/8), bytem Obřany, Brno, Miroslavu Trojánkovi (podíl 5/8), bytem ZR 5 a Jitce Trojánkové (podíl ¼), bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „e“ ve výměře 74  m2 (u RD č.p. 1232, Hlohová 6) z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Vojtěcha Marcinka (podíl 1/6), bytem ZR 2 a Ing. Karla Marcinka (podíl 5/6), bytem Nové Město na Moravě

za

- část p.č. 2669 –  zahrada – díl „f“ ve výměře 3 m2 (u RD č.p. 1232, Hlohová 6) z vlastnictví Vojtěcha Marcinka (podíl 1/6), bytem ZR 2 a Ing. Karla Marcinka (podíl 5/6), bytem Nové Město na Moravě do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „a“ ve výměře 54 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaromíra a Zdenky Králových, bytem ZR 5

za

- p.č. 2680/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 24 m2 - z vlastnictví manželů Jaromíra a Zdenky Králových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „b“ ve výměře 12 m2 z vlastnictví Města ZR do  vlastnictví manželů Jana a Jindřišky Leskourových, bytem ZR 5

za

- p.č. 2677/5 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 24 m2 - z vlastnictví manželů Jana a Jindřišky Leskourových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „c“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5

za

- p.č. 2675/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 15 m2 - z vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost.kom. – díl ve výměře 8 m2 – nově jako p.č. 2712/5 – zahrada z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Radka Grodla (podíl ½) a manželů Radka a Mgr. Heleny Grodlových (podíl ½), bytem ZR 5

za

- p.č. 2674/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 6 m2 - z vlastnictví Radka Grodla (podíl ½) a manželů Radka a Mgr. Heleny Grodlových (podíl ½), bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „d“ ve výměře 27 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Bc. Romana Krčila, bytem ZR 5

za

- p.č. 2672/2 – ost.pl., ost. kom. ve výměře 22 m2 - z vlastnictví Ing. Bc. Romana Krčila, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

3. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2979-113/2009 z 3.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „a“ ve výměře 6 m2 – manž. Josefu a Jiřině Losenickým,  bytem ZR 5

- část p.č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „b“ ve výměře 64 m2 – manž. Františku a Bohumile Librovým, bytem ZR 5

 

4. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2980-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2712/1 –– ostatní plocha, ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a+b“ ve výměře  49 m2 – manž. Milanu a Miluši Vykoukalovým, bytem ZR 5

- díl ve výměře  53 m2 – nově p.č. 2712/8 - Jiřině Fraiové, bytem ZR 1

nabytí:

- části p.č. 2732 - zahrada – díl „j“ ve výměře 3 m2 a část p.č. 2733 zast. plocha - díl „k“ ve výměře 1 m2 – z vlastnictví Ing. Pavla Jelínka, bytem Hamry n. S., do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „e“ ve výměře 11 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2736 – zahrada – díl „f“ ve výměře 9 m2 - z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „h“ ve výměře 27 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví – manž. MUDr. Petra a MUDr. Alice Vencálkových, bytem ZR 5

za

- p.č. 2730/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 1 m2 a část p.č. 2730/1 – zahrada – díl „i“ ve výměře 16 m2 – nově p.č. 2730/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 17 m2 z vlastnictví – manž. MUDr. Petra a MUDr. Alice Vencálkových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

5. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2981-113/2009 z 8.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. komunikace – nově p.č. 2712/6 – zahrada – ve výměře 19 m2 a nově p.č. 2712/7 – zahrada – ve výměře 55 m2 – z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manž. Zdeňka a Lidmily Křehlíkových, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2724 – zahrada – nově p.č. 2724/2, ost. pl., ost. kom. - ve výměře 1 m2 – z vlastnictví manž. Zdeňka a Lidmily Křehlíkových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

odprodej:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „h“ – ve výměře 47 m2 - manželům Bohumilu a Pavle Novotným, bytem ZR 5

nabytí:

- části p.č. 2715 - zahrada – díl „k“ ve výměře 3 m2 – z vlastnictví manželů Josefa a Bohumily Málkových, bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom.- díl „c“ – ve výměře 38  m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2722 – zahrada – díl „ a“ - ve výměře 1 m2 – z vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom.- díl „e+g“ – ve výměře 9 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Karla a Marie Medkových, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2726 – zahrada – díl „ f“ - ve výměře 4 m2 – z vlastnictví manželů Karla a Marie Medkových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom.- díl „i“- ve výměře 24 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Zdeňka a Jaroslavy Polanských, bytem ZR 5

za

- p.č. 2714/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 2 m2 a část p.č. 2714/1 – zahrada – díl „j“ ve výměře 13 m2 – nově p.č. 2714/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 15 m2 z vlastnictví – manž. Zdeňka a Jaroslavy Polanských, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

6. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2982-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

části p.č. 2712/1 –– ostatní plocha,  ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a“ ve výměře 11 m– manž.Františku a Janě Němcovým, bytem ZR5

nabytí:

- části p.č. 2643 - zahrada – díl „k“ ve výměře 9 m2 – z vlastnictví manželů Františka a Heleny Němcových (podíl ½), Heleny Kovářové (podíl ½), všichni bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712/1, ost.pl.,ost.kom. – díl „b“ ve výměře 6 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Stanislava a Jitky Staříkových, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2647 – zahrada – díl „a“ ve výměře 10 m2 - z vlastnictví manželů Stanislava a Jitky Staříkových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 2712/1, ost.pl., ost. kom. – díl „e“ ve výměře 42 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Aloise a Anny Holemářových, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2632 – zahrada – díl „d“ ve výměře 2 m2 - z vlastnictví manželů Aloise a Anny Holemářových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p. č. 2712/1, ost.pl., ost. kom. – díl „h“ ve výměře 36 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Milana Klímy, bytem ZR 5

za

- část p. č. 2640 – zahrada – díl „i“ ve výměře 19 m2 - z vlastnictví Milana Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

7. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2983-113/2009 z 6.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p. č. 2712 –– ostatní plocha, ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a“ ve výměře 11 m-Ing. Věře Vinopalové (podíl 4/6), bytem ZR 5, Heleně Lázničkové (podíl 1/6), bytem ZR 2, Martě Ječmínkové (podíl 1/6), bytem Brno-sever-Husovice

- díl „b“ ve výměře 9 m2 – Ing. Zdeňkovi Zichovi (podíl 11/24), Evě Zichové (podíl 11/24)  a manželům Ing. Zdeňkovi a Evě Zichovým (podíl 1/12), bytem ZR 5

- díl ve výměře 34 m2 – nově p.č. 2712/3 (u č.p. 1070 Květná 8) – Lence Lamkové, bytem Brno - Královo Pole

- díl ve výměře 37 m2 – nově p.č. 2712/4 – manželům Janu a Janě Crlíkovým, bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712 – ost.pl., ost. kom.- nově p.č.2712/2, zahrada výměře 56  m2, k.ú. Město Žďár

- z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Naděždy Elerové (podíl ½), bytem ZR 6 a René Balka (podíl ½), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2630 – zahrada – nově p.č. 2630/38 – ost.pl., ost. kom. ve výměře 11 m2, k.ú. Město Žďár - z vlastnictví Naděždy Elerové (podíl ½), bytem ZR 6 a René Balka (podíl ½), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

8. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2984-113/2009 z 5.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- část p.č. 2469/1 –– ostatní plocha, ost.komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a“ ve výměře 17 m2 - manželům Josefu a Marii Hronovým, bytem ZR 5

- díl ve výměře 15 m2 – nově p.č.2469/30 – zahrada - Janu Šustrovi, bytem ZR 5

- díl „b“ ve výměře 14 m2 - Růženě Benátské (podíl ½), RNDr. Dagmar Humlíčkové (podíl ½), obě bytem ZR 5

- díl ve výměře 15 m2 – nově p.č. 2469/31 – zahrada - manželům Václavu a Ivaně Peksovým, bytem ZR 5

 

9. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2985-113/2009 z 9.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2469/1 –– ostatní plocha,  ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl ve výměře 46 m2 – nově p.č. 2469/26 – zahrada

- díl ve výměře 9 m2 – nově p.č. 2469/27 – zahrada

- Květuši Lacinové (podíl 1/3), Miroslavu Pivoňkovi (podíl 1/3), oba bytem ZR 5 a Aleně Tůmové (podíl 1/3), bytem ZR 2

- díl ve výměře 45 m2 – nově p.č. 2469/28 – zahrada

- díl ve výměře 15 m2 – nově p.č. 2469/29 – zahrada

- manželům Jiřímu a Dagmar Slaných, bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2469/1 – díl „a+b“ ve výměře 142 m2 z vlastnictví  Města ZR  do vlastnictví Ivo Strejčka (podíl ½), bytem ZR 5 a Milady Strejčkové (podíl ½), bytem Fryšava pod Žák. horou

za

- p.č. 2387/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 2 m2 a část p.č. 2387/1- zahrada – díl „c“ ve výměře 5 m2 – nově p.č. 2387/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 7 m2 - z vlastnictví Ivo Strejčka (podíl ½), bytem ZR 5 a Milady Strejčkové (podíl ½), bytem Fryšava pod Žák. horou do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2469/1 – díl „e+d“ ve výměře 57 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Žofie Vyhlídalové (podíl 1/8), Ladislava Vyhlídala (podíl 7/8), oba bytem ZR 5

za

- p.č. 2393/2 – ost.pl.,ost.kom.ve výměře 20 m2 - z vlastnictví Žofie Vyhlídalové (podíl 1/8), Ladislava Vyhlídala (podíl 7/8), oba bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

10. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2986-113/2009 z 5.11.2009 – k.ú. Město Žďár

nabytí:

- p.č. 2401/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 1 m2 a část p.č. 2401/1- zahrada – díl „a“ ve výměře 6 m2 – nově p.č. 2401/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 7 m2 - z vlastnictví Josefa Červeného (podíl ½), Miroslavy Červené (podíl 4/12), Ivo Červeného (podíl 1/12) a Ondřeje Červeného (podíl 1/12), všichni bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

11. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2987-113/2009 z 9.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2873 –– zahrada

- díl „a“ ve výměře 71 m2 – manželům Stanislavu a Marii Čaloudovým, bytem ZR 5

- díl „b“ ve výměře 199 m2 – manželům Zdeňku a Miroslavě Smolíkovým, bytem ZR 5

 

12. dle GP pro rozdělení pozemků č. 692-280/2009 z 7.12.2009 – k.ú. Zámek Žďár (ul. Polní, ZR 2)

odprodej:

- části p.č. 570/13 –– ostatní plocha, jiná plocha                           

- díl „m+n“ve výměře 119 m2 – manž.Ing.Miloslavu a Zdeně Crhákovým, bytem ZR 2

- díl „k“ ve výměře 25 m2 – manž. Lubošovi a Jaroslavě Skřivánkovým, bytem ZR 2

- díl „h“ve výměře 24 m2 a díl „j“ ve výměře 58 m2 – manželům Ing. Janu a Marii Aldorfovým, bytem ZR 2

- díl „g“ ve výměře 22 m2 – manž. Zdeňku a Miladě Roseckým, bytem ZR 2

- díl „f“ ve výměře 20 m2 – manž. Jaroslavu a Růženě Fouskovým, bytem ZR 2

- díl „e“ ve výměře 18 m2 – manž. Janu a Miladě Slámovým, bytem ZR 2

- části p.č. 570/13 ––ostatní plocha, jiná plocha – díl „a“ ve výměře 1 m2

- části  p.č. 1147/1 ––ostatní plocha, jiná plocha – díl „b“  ve výměře 38 m2

- části p.č. 1155 ––ostatní plocha, ost. komunikace – díl „c“  ve výměře 11 m2

- části  p.č. 1156 ––ostatní plocha, jiná plocha – díl „d“  ve výměře 21 m2

- p.č. 1157/1 ––ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 57 m2

- Ing. Václavu Čížkovi, bytem ZR 2

 

13. nabytí do vlastnictví města:

- p.č. 2511/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 14 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví manželů Jana a Marie Daňkových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

- p.č. 2472/4 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 1 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví Jednoty, s.d. se sídlem Třebíčská 1173, Velké Meziříčí do vlastnictví Města ZR

- p.č. 2857/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 2 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví Mgr. Jarmily Jiříkovské, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

- p.č. 2784/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 23 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových a manželů Jána a Evy Vnenčákových, všichni bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

14. směna, případně pronájem:

- p.č. 2595 – ost.pl., ost. kom. výměře  5 m2 a část p.č. 2469/1 – ost.pl., ost. kom. ve výměře 1 m2  v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města ZR manželům Ivanu Mihaylovi Rangelovi a Svetlaně Rangelové, bytem ZR 5

- části p.č. 2596 – ost.pl., ost. kom. ve výměře  24 m2 v k.ú. Město Žďár - ve vlastnictví manž. Ivana Mihaylova Rangelova a Svetlany Rangelové, bytem ZR 5 Městu Žďár nad Sázavou

 

15. Rada města nevyhovuje žádosti p. Věry Beranové a Dany Novákové.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města a to dle GP pro rozdělení pozemků č. 2978-113/2009 ze 4.12.2009:

- části p.č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „l“ ve  výměře 7 m2 – Věře Beranové (podíl ½), bytem ZR 5 a Daně Novákové (podíl ½), bytem ZR 1

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání bere na vědomí informaci o vyjádřeních spoluvlastníků bytových domů a ukládá MěÚ Žďár n. Sáz. informovat akciovou společnost Satt Žďár nad Sázavou o výsledku projednání RM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 137/1 – ost. pl., jiná plocha (pruh ve výměře cca 5 m x 28 m), tj. cca 140 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření areálu firmy v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pro navrhované řešení připravované akce – dopravní propojení Nábřežní ul. a Farských humen (cyklistická stezka) ve Žďáře n. Sáz. 1.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5386/5 – orná půda ve výměře 1 935 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- Rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení záměru bude výše nabídnuté kupní ceny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, z drž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8500/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 5 717 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u objektu vodojemu podél ul. Novoměstská, ZR 1 a dále p. č. 623/9 – louka ve výměře 3 813 m2, p. č. 636/2 – orná půda ve výměře 3 712 m2 a p. č. 637/3 – louka ve výměře 3 490 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u čerpací stanice pohonných hmot ve ZR 2 u silnice směrem na Stržanov – za účelem zemědělského obhospodařování

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Janu Dobešovi, ZR 6 a to p. č. 6570 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Lubomíru Baďurovi, ZR 6 a to p. č. 6707 ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Janu a Boženě Voldánovým,  ZR 3 a to p. č. 6505 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Jaroslavu a Marii Jílkovým, ZR 1 a to p. č. 6616 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve  vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Tomáši Kynclovi, ZR 4 a to p. č. 6276 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 45 m2 v k. ú. Zámek Žďár u bytového domu č.p. 203 na p. č. 1147/2 ul. Nová 8, ZR 2 pí Lucii Jeřábkové, DiS.,  ZR 2 a části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 45 m2 v k. ú. Zámek Žďár u bytového domu č.p. 203 na p. č. 1147/2 ul. Nová 8, ZR 2 manželům Janu a Marii Kolouškovým, ZR 2 – majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka za účelem využití jako zahrádka u byt. domu.

Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Davidu Růžičkovi, ZR 2 a to části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár u bytového domu čp. 203 na p. č. 1147/2 ul. Nová 8, ZR 2 – majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka za účelem využití jako zahrádka u byt. domu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Ing. Romanem Krčilem,  ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 178/1 v k. ú. Stržanov - za účelem zřízení kanalizační přípojky k RD čp. 8, Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti RD Stržanov čp. 8 na p. č. 20.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – zemní metalické a optické kabely – stavba „SPP 11010 – 020668; Žďár n. Sáz., prům. zóna PNEU MÁCA, KR“ a to na části p. č. 9512/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností T – Mobile Czech Republic, a. s. se sídlem Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4 – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – napojení objektu Komenského čp. 1190, ZR 3 (budova Hasičské vzájemné pojišťovny) na optickou trasu a to na částech p. č. 6135, 6408, 6410, 6165, 6167/1, 6215, 273, 464, 644/1, 602, 601, 603, 600, 186/1, 752, 749, 751, 148, 147/3, 140, 141/1,137/1, 1087/1, 1087/5, 806, 809, 1100/2, 1115, 1126, 1128, 1129, 1130/1 a 1132 – vše v k. ú. Město Žďár - v lokalitě ul. Komenského ZR 3 a ul. Žižkova, Farská humna, ul. Veselská, podél ul. Vrchlického, přes ul. Strojírenská ZR 1, ul. Nádražní ZR 6 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1128/2010/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu č. 19 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 29 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle  návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu č. 15 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,   dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje žádost manželů Novákových a Chrástových s tím, že termín stavebních úprav pro změnu užívání části stavby stávajícího objektu č.p. 1531 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7  prodlužuje do 30.6.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy  o nájmu domu č.p. 991, umístěném na ulici Luční, č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemku p.č. 2411, zahrada, ve výměře 466 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Nájemné je stanoveno ve výši 5.250,-- Kč měsíčně za užívání domu a ve výši 20,-- Kč/m2/rok za užívání pozemku p.č. 2411.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti nebo kancelář. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  1.100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru – kanceláře č. 511, umístěné   v  býv. budově ČP, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou v souladu s vyhlášeným záměrem s účinností od 01.01.2010 na dobu neurčitou s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok s KLH trading  s r.o., Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje  vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor, uzavřenou mezi Active – středisko volného času, příspěvkovou organizací, se sídlem Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČ 72052414 a městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města  po projednání schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor, uzavřený mezi Základní uměleckou školou Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo nám. 974/4, příspěvkovou organizací, se sídlem Doležalovo náměstí 974/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 720 52 422 a městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje: Smlouvu o pronájmu nebytových prostor, Dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor a Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku, vše  uzavřené mezi Kultura Žďár, příspěvkovou organizací, se sídlem Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČ 720 53 682 a městem Žďár nad Sázavou dle předložených návrhů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1129/2010/ŠKS

Zápis Sportovní komise

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z 16. jednání Sportovní komise ze dne 8.12.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1131/2010/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

- Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 ve výši 10.000,-Kč na organizační zajištění mezinárodního projektu „UTOPIA“

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

- Active – středisko volného času, příspěvkové organizaci ve výši 20.000,-Kč na organizační zajištění Republikového finále ve volejbalu středních škol ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 28.1.-30.1.2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

9. Usn. 1135/2010/ŠKS

Darovací smlouva

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí věcného daru městu Žďár nad Sázavou panem Lubošem Smištíkem, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1133/2010/OS

Žádost o příspěvek

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou ze sponzoringu rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1134/2020/0S

Chráněné bydlení – prodloužení nájemní smlouvy

Rada města po projednání schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou k bytu Haškova 8/19, Žďár nad Sázavou 6 o další dva roky, tj.do 31.12.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Ústní zpráva

Informace o zaplaceném pojistném na sociální zabezpečení v roce 2007

Rada města bere na vědomí informaci o zaplaceném pojistném na sociální zabezpečení v roce 2007 a žádostech některých obcí o jeho vrácení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Ústní zpráva

Schválení členů výběrové komise pro obsazení funkce vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu

Rada města schvaluje členy výběrové komise pro obsazení funkce vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu: Ing. Vladimíra Novotného, Ing. Oldřicha Sedláka, Mgr. Jaromíra Brychtu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta