Zápis z 84. schůze rady města konané dne 8.2.2010

zveřejněno: 8. 2. 2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Miloslav Odvárka

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 84. schůze rady města:

 1. Žádost o použití znaku města
 2. Zápis – Komise kultury, host p. Jenšík (kino Vysočina)
 3. Výběrové řízení – Kultura Žďár
 4. Konkurzní řízení – ZUŠ
 5. Konkurzní řízení – Active
 6. Žádosti o finanční příspěvky
 7. Organizační změny na Seniorpenzionu FIT
 8. Rozpočtová opatření č. 10/2009
 9. Financování nákupu Domu kultury
 10. Nebytové prostory – budova Dolní 165/1, nám. Republiky 75/2, ZR
 11. Úprava názvu příjemce půjček SFRB
 12. Rozpočtová opatření
 13. Žádost p. Habicha – pouť
 14. Smlouva o spolupráci na projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina
 15. Seniorpenzion FIT
 16. Majetkoprávní úkony
 17. Žádost p.MUDr. Jaroslava Tůmy o umístění sídla společnosti
 18. Monitorovací zpráva UNESCO
 19. Žádost o záštitu projektu občanského sdružení „Krajina
 20. Žádost PO Poliklinika o úpravu rozpočtu mezi položkami za rok 2009
 21. Žádost s přijetím finančního daru
 22. Žádost o souhlas s vyřazením majetku v pořizovací ceně nad 40 tis.Kč.
 23. Žádost Kolpingova díla ČR
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1152/2010/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města p. Milanovi Plockovi, Žďár nad Sázavou na prezentaci města v souvislosti s přípravou 14. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2010.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1153/2010/OŠKS

Zápis Kulturní komise

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z jednání Kulturní komise ze dne 18.1.2010 a 1.2.2010 a ukládá MěÚ prověřit možnosti a podmínky dotace na digitalizaci zvuku a obrazu v kině.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1154/2010/OŠKS

Výběrové řízení – Kultura Žďár

Rada města bere na vědomí informaci komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče do výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace  o splnění podmínek nutných k účasti ve výběrovém řízení a ukládá MěÚ pozvat do příští rady města uchazeče doporučené komisí a kteří splnili podmínky výběrového řízení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1155/2010/OŠKS

Konkurzní řízení – ZUŠ

Rada města bere na vědomí usnesení konkurzní komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče do konkurzního řízení do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace dle přiloženého zápisu.

Rada města jmenuje paní Mgr. Danu Foralovou na základě usnesení konkurzní komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče do konkurzního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace do funkce ředitelky Základní umělecké škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace s účinností od 1.3.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1164/2010/OŠKS

Konkurzní řízení – Active

Rada města bere na vědomí usnesení konkurzní komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče do konkurzního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou dle přiloženého zápisu.

Rada města jmenuje pana Mgr. Luboše Straku na základě usnesení konkurzní komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče do konkurzního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou do funkce ředitele příspěvkové organizace Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou s účinností od 1.3.2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 1156/2010/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

- společnosti České dráhy a.s. Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 ve výši 5.000,- Kč na jízdy parních vlaků u příležitosti tradičních oslav Pernštejnského panství v Nedvědici a na hradě Pernštejně 3. a 4.7.2010.

- Svazu učitelů a školských pracovníků postižených z politických důvodů, Okresnímu sdružení Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,- Kč na setkání politicky postižených učitelů okresu Žďár n. S.

- Společnosti AVE-KONTAKT s.r.o., Pardubice ve výši 10 000,- Kč na organizaci mezinárodního šachového festivalu ve Žďáře nad Sázavou.

- Svazu důchodců ČR 1. místní organizaci Žďár nad Sázavou ve výši 5000,- Kč na zajištění oslav 20. výročí založení organizace.

- Leteckomodelářskému klubu ZEPHYR SMČR, Žďár nad Sázavou ve výši 10.000,- Kč na organizační zajištění mistrovství ČR a prestižního seriálu Contest Eurotour.

Rada města po projednání neschvalujefinanční příspěvek ze sponzoringu Rady města

- Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 na 13. ročník hudební soutěže „O žďárského muzikanta.“

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti České dráhy a.s. Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 na plakáty a průvodce pro cestující u příležitosti jízdy historického parního vlaku na oslavy Pernštejnského panství.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

7. Usn. 1157/2010/POSSm

Organizační změna na Seniorpenzionu  FIT

Rada města po projednání schvaluje změnu týkající se organizačního řádu p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou v části týkající se funkčního schématu Domova se zvláštním režimem Seniorpenzionu FIT s platností od 1.2.2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1158/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 10/2009

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 10/2009.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1159/2010/OF

Financování nákupu Domu kultury

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení financování nákupu Domu kultury dle varianty č. 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1171/2010/OF

Nebytové prostory – budova Dolní 165/1 a nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o příjmech a výdajích na budovu  Dolní 165/1 a nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1160/2010/TSBM

Půjčky SFRB

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení úpravy názvu příjemce půjčky SFRB.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1163/2010/TSBM

Rozpočtová opatření

Rada města:

I. Doporučuje zastupitelstvu města uvolnění částky 1.300.000,-Kč z kap.6399/1 na financování dotačního titulu „Zelená úsporám“ s tím, že po obdržení dotace bude částka 1.300.000,-Kč vrácena zpět.

II. Doporučuje zastupitelstvu města uvolnění částky 3.400.000,-Kč z volných prostředků města na práce související se zateplením sv.3,4 v souvislosti s možností čerpání dotace z titulu „Zelená úsporám“ s tím, že přijatá dotace bude vrácena zpět do rozpočtu.

III. Doporučuje zastupitelstvu schválení převodu 120.000,-Kč  na částečnou úhradu nákladů na vytápění objektu kina.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1168/2010/KS

Žádost p. Habicha – pouť

Rada města:

I. Bere na vědomí žádost pana Habicha

II. Schvaluje návrh odpovědi

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1173/2010/KS

Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy o spolupráci na projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

15. Usn. 1150/2010/OS

Návrh řešení Seniorpenzionu

Rada města bere na vědomí předložený materiál o řešení prostorů pro Domov se zvláštním režimem (stávající Seniorpenzion FIT).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

Rada města po projednání preferuje pro konečné řešení Domova se zvláštním režimem výstavbu nového objektu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

Rada města po projednání ukládá:

- odboru RUP vypracování studie nového domova se zvláštním režimem s kapacitou 80 lůžek

- odboru RUP vypracování studie přestavby provozních prostor stávajícího domova pro seniory (stávající Dům klidného stáří) vč. přístavby lůžkového výtahu

- projektovému manažerovi zjištění možností financování výstavby nového domova z dotací MPSV a možností získání státních či jiných dotací na stavební úpravy domova pro seniory, např. z důvodu odstranění bariér v objektu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 1161/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6851/1 ve výměře cca 10 000 m2 v k. ú. Město Žďár v prostoru mezi ul. Jihlavská a Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1139 – zast. plocha ve výměře 197 m2 a p. č. 1140 – zast. plocha ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků využívaných jako zahrada u RD čp. 668 ul. Dr. Drože 2, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 894 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 21 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako zahrádka u byt. domu Okružní 789/65, ZR 3.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2759 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 11 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako zahrádka u byt. domu Luční čp. 1038, ZR 5.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje žádost p. Thong Nguyen Minh - nájemce nebytového prostoru v budově na nám. Republiky 49, ZR 1, k uzavření podnájemní smlouvy s p. Abdylhadi Sallmani, Nové Zámky, který v nebytovém prostoru bude provozovat cukrárnu. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru mezi Městem Žďár nad Sázavou a Thong Nguyem Minh.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje žádost p. Thong Nguyen Minh, stávajícího nájemce nebytových prostor v budově DM centa – „Asia bistro“ na nám. Republiky 49 ve Žďáře nad Sázavou 1, na stavební úpravy podle předloženého nákresu.

Hlasování: Pro 6 proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok  a  600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava - smlouvy  zakládající právo provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1220/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování bezbariérového přístupu do budovy čp. 762 ul. Komenského, ZR 3 v rámci stavby „Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou – změna užívání objektu DM“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností  PLF DŮM, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1 – jako oprávněným - za účelem vybudování přípojek inž. sítí pro stavbu Obytný soubor Park – ul. Smetanova ZR 1, ul. Nádražní a ul. Palachova ZR 6 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částech:

– p.č. 431 – přípojka splaškové kanalizace

– p.č. 5856, 5867, 5868 – přípojka dešťové kanalizace, přeložka telefonního kabelu O2

– p.č. 6039, 6053, 6161/1 - přípojka telefonního kabelu O2, přípojka kabelové televize a internetu SATT a.s., přeložka rozvodů místního rozhlasu a kabelové rozvody VO

– p.č. 6165 – přeložka rozvodů místního rozhlasu, kabelové rozvody VO, přípojka NN, přeložka kabelového rozvodu VN, přípojka teplovodu, přípojka telefonního kabelu O2, přípojka kabelové televize a internetu SATT, přípojka vody

– p.č. 6166 – kabelové vedení NN, přeložka telefonního kabelu O2, kabel. rozvody VO

– 6167/1 – kabelové rozvody VO, přípojka splaškové kanalizace, STL plynovod, přípojka plynu

– p.č. 6408, 6410 – přeložka kabelového vedení VN

– vše v k. ú. Město Žďár

– včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč +platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 28.1.2008 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1211, 1391, 1394, 1411 a 1421 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky k budově Střední školy obchodní a služeb v ul. Komenského 972/10,  ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o část pozemku p. č. 1416 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3022-109/2009 ze dne 15.1.2010.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 28.1.2008 nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 26.1.2009 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 3386 a 3382/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodního rozvodu v ul. Studentská, ZR 4 – stavba „Gymnázium, VOŠ a SPŠ, Žďár n. Sáz.“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o část pozemku p. č. 3395 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 2953-93/2009 ze dne 13.1.2010.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 26.1.2009 nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - za účelem umístění podzemního vedení teplovodního řádu v lokalitě u obchodního centra Kaufland, ZR 6 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 6209/4 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3020-101/2009 ze dne 13.1.2010 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč +platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 14.12.2009 ve věci uzavření smlouvy č. 6409025/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3842/1, 3837 a 3788 v k. ú. Město Žďár

ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Švermova, přeložka VN, NN, Město“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a VN v lokalitě ul. Švermova, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o části pozemků p. č. 3765, 3757, 3755, 3747, 3745 a 3746 v k. ú. Město Žďár v souvislosti s částečnou změnou trasy přeložky.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 14.12.2009 nemění

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 2409033/01 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3895, 3896, 3899, 3900, 3903, 3904, 3905, 3907, 3908, 3911, 3912, 3913, 3914 a 3915 vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Nezvalova, úprava TS, VN, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN a NN v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 2409031/001 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 1636/2 v k. ú. Veselíčko ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Veselíčko - úprava DS NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1170/2010/Pol.

Žádost MUDr. Jaroslava Tůmy o souhlas vlastníka nemovitostí s umístěním sídla společnosti na poliklinice

Rada města po projednání schvaluje žádost MUDr. Jaroslava Tůmy a souhlasí s umístění sídla společnosti na adrese: Poliklinika Žďár nad Sázavou, Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1669/2010/Pol.

Žádost Polikliniky Žďár nad Sázavou o úpravu rozpočtu na rok 2009

Rada města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu za rok 2009 dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1162/2010/ORUP

Monitorovací zpráva UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zprávu Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – rok 2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1167/2010/ŽP

Žádost „Sdružení Krajina“ o záštitu města nad projektem „Stopa v krajině“

Rada města po projednání schvaluje předložený materiál a bere záštitu nad projektem „Stopa v krajině“, spočívající v propagační a mediální podpoře projektu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1165/2010/4.ZŠ

Žádost o souhlas na přijetí finančního daru od Sdružení rodičů při Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru od Sdružení rodičů při Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 103.000,-Kč. Tento dar bude použit pro zajištění výchovné činnosti školy podle rámcového rozpočtu schváleného Sdružením rodičů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1166/2010/4.ZŠ

Žádost o souhlas s vyřazením – likvidací nefunkčního majetku v poř.ceně vyšší než 40 tis.Kč

Rada města po projednání souhlasí s vyřazením nefunkčního majetku:

- Mycí pásový stroj MP 2000

- Datový projektor

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1172/2010/taj.

Opakovaná žádost Kolpingova díla ČR

Rada města po projednání bere na vědomí opakovanou žádost Kolpingova díla ČR o nebytové prostory pro činnost sociálního zařízení Spektrum.

Rada města po projednání ukládá MěÚ projednat navržené řešení s nájemci dotčených nemovitostí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta