Zápis z 85. schůze rady města konané dne 22.2.2010

zveřejněno: 22. 2. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 85. schůze rady města:

 1. Konkurzní řízení Kultura Žďár nad Sázavou
 2. Vyhodnocení grantového programu SPORT
 3. Zápis ze Sportovní komise
 4. Žádost o projednání koncepce řízení a rozvoje Active s.v.č.
 5. Žádost o příspěvek MASTERS 2010
 6. Žádost o změnu zařazení do platové třídy
 7. Přijetí úvěru – Dům kultury
 8. Výsledky hospodaření PO Cerum na rok 2009
 9. Rozpočtová opatření č. 1/10
 10. Úvěr PO Active
 11. Žádost o udělení výjimky
 12. Žádost o příspěvek Dobrovolnické centrum Vysočina
 13. Smlouvy o příspěvku
 14. Problém proplácení zdravotní péče v pobytových sociálních službách
 15. Změna úhrad na Domově pro seniory
 16. Majetkoprávní úkony RM
 17. Majetkoprávní úkony ZM
 18. Byty a nebytové prostory
 19. Volba přísedících Okresního soudu Žďár nad Sázavou
 20. Mandátní smlouva Program obnovy venkova
 21. Výroční zpráva za r. 2009 – zákon 106/1999 Sb.
 22. Stanovisko RM k převodu sportovišť
 23. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1175/2010/OŠKS

Výběrové řízení – „Kultura Žďár“

Rada města po projednání jmenuje Ing. Marcelu Lorencovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace „Kultura Žďár“, příspěvková organizace, Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou s účinností od 1.3.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1176/2010/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu „SPORT 2010“

Rada města po projednání vrací sportovní komisi návrh rozdělení finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2010“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úpravám dle připomínek rady města a ukládá komisi zajistit publicitu způsobu rozdělení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1.

 

3. Usn. 1177/2010/OŠKS

Zápis ze sportovní komise

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z jednání Sportovní komise ze dne 16.2.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1189/2010/OŠKS

Žádost o projednání koncepce řízení a rozvoje Active s.v.č.

Rada města po projednání bere na vědomí koncepci  PO ACTIVE – SVČ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 1197/2010/OŠKS

Žádost o příspěvek MASTERS 2010

Rada města po projednání neschvaluje navýšení finančního příspěvku na ME MASTERS v silniční cyklistice.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1190/2010/OŠKS

Žádost o změnu zařazení do platové třídy

Rada města po projednání schvaluje změnu zařazení do platové třídy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 1183/2010/OF

Přijetí úvěru

Dodatek – Smlouva o vypořádání práv a závazků

Dodatek – Kupní smlouva – movitý majetek

Dodatek – Kupní smlouva – nemovité věci

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

1. Přijetí investičního úvěru ve výši 15,5 mil.Kč od ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění biankosměnkou a pověřuje starostu podpisem smluv.

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vypořádání práv a závazků Zájmového sdružení právnických osob Dům kultury, uzavřené dne 3.12.2009 mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 15545938, v předloženém znění.

3. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě, týkající se movitého majetku, užívaného zájmovým sdružením právnických osob Dům kultury, uzavřené dne 7.12.2009 mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OSO KOVO ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 15545938, v předloženém znění.

4. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě, týkající se nemovitých věcí, uzavřené dne 14.12.2009 mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 15545938, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1198/2010/CERUM

Výsledky hospodaření PO CERUM za rok 2009

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření PO CERUM v roce 2009 a schvaluje návrh na řešení hospodářské ztráty za rok 2008 a 2009 uvedené pod body č. 1 a 2 dle předloženého návrhu a souhlasí s převodem ztráty 331.438,27 Kč na účet neuhrazená ztráta.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1182/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 1/2010

Finanční vypořádání roku 2009

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2010 včetně finančního vypořádání roku 2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1196/2010/OF

Úvěr PO Active

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod práv a  závazků vyplývajících ze Smlouvy o účelovém úvěru č. 0793/04/5200 uzavřené dne 14.5.2004 mezi ČSOB a.s. a Domem dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Horní 2, se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Horní 135/2, PSČ 591 01, IČO 43380093, zřízeného Krajem Vysočina na základě Zřizovací listiny ze dne 17.6.2003

na

Active-středisko volného času, příspěvkovou organizaci, se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Dolní 3, PSČ 591 01, IČO 72052414, zřízenou Městem Žďár nad Sázavu na základě Zřizovací listiny ze dne 27.10.2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1178/2010/OS

Žádost o udělení výjimky

Rada města po projednání neschvaluje udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS paní Olze Kapounkové z Brna.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1179/2010/OS

Žádost o příspěvek Dobrovolnického centra Vysočina

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Dobrovolnickému centru Vysočina ve výši 20.000,-Kč ze sponzoringu rady města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1180/2010/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem ČR.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1184/2010/SSm

Problém proplácení zdravotní péče v pobytových sociálních službách

Rada města po projednání:

- bere na vědomí situaci v oblasti úhrad ošetřovatelské péče ze strany VZP v pobytových zařízeních sociálních služeb.

- schvaluje postup  příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou s odmítnutím podpisu nevýhodného dodatku ke zvláštní Smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče a podporu Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a v případě podání hromadné žaloby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1191/2010/SSm

Změna úhrad na Domově pro seniory

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad na Domově pro seniory s platností od 1.3.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

16. Usn. 1185/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej objektů ve vlastnictví SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to čp. 1654 ul. Pelikánova 36, ZR 7 postaveném na p. č. 4320 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.), čp. 1657 ul. Makovského 54, ZR 7 postaveném na p. č. 4456 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.), čp. 1660 ul. Špálova 42, ZR 7 postaveném na p. č. 4577 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.) a čp. 1663 ul. Štursova 20, ZR 7 postaveném na p. č. 4645 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.) – vše v k. ú. Město Žďár objekty býv. kotelen na sídlišti „Vodojem“ ZR 7.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, vykonávající právo hospodaření s pozemky ve vlastnictví státu a to mimo jiné p. č. 9539 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 560 m2 vč. objektu býv. vodojemu postaveném na p. č. 9539 (stavba ve vlastnictví ČD, a. s.) a  p. č. 9540 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 479 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 (vedle areálu E.ON ČR).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Romanu Boučkovi, bytem Vysocká 728/57, ZR 5 a to části p. č. 4669/1 – ost.pl., jiná plocha ve výměře 77 m2 v k. ú. Město Žďár u ŘRD Špálova 1525/21, ZR 7 - v rámci majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vodojem“ ZR 7 – za účelem rozšíření zahrady a pozemku u ŘRD.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční   výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti AGRO – Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, Měřín a to části p. č. 8500/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 5 717 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u objektu vodojemu podél ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem zemědělského obhospodařování – dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 12. 1995 včetně pozdějších dodatků.

- roční výše nájemného 1.000.-- Kč/ha

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 186/1, 214/1, 215, 273, 310, 311, 312, 313, 326 a 352 v k.ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby SVAK Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár n. Sáz., rekonstrukce vodovodu a kanalizace, náměstí Republiky“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s  provedením stavby a se zahájením správních řízení, jimž stavba „Žďár n. Sáz., rekonstrukce vodovodu a kanalizace, náměstí Republiky“ podléhá a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár n. Sáz., rekonstrukce vodovodu a kanalizace, náměstí Republiky“– dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitosti p. č. 6402 v k.ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby SVAK Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár n. Sáz., rekonstrukce vodovodu, ul. Nádražní, před vodoměrnou šachtou ČD“ – za účelem přenechání nemovitosti - pozemku vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s  provedením stavby a se zahájením správních řízení, jimž stavba „Žďár n. Sáz., rekonstrukce vodovodu, ul. Nádražní, před vodoměrnou šachtou ČD“ podléhá a souhlas se zásahem do pozemku vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár n. Sáz., rekonstrukce vodovodu, ul. Nádražní, před vodoměrnou šachtou ČD“– dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4410030/01 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p.č. 570/13 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Vrbová, úpravy DS NN, Ondroušek“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v lokalitě ul. Vrbová, ZR 5 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a České dráhy, a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 – Nové Město, zastoupené České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Brno se sídlem Kounicova 26, 611 43 Brno – jako oprávněným – na částech p. č. 6410, 6411, 6402 a 6462/2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování vodovodní a kanalizační přípojky a dále vybudování rampy u budovy ČD čp. 229, ul. Chelčického, ZR 6 v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy, žst. Žďár n. Sáz.“ I. etapa, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby a přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - za účelem umístění podzemního vedení kabelového rozvodu televize v lokalitě ul. Nezvalova, Wolkerova a Vančurova, ZR 4 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 3868/1, 3876, 3911, 3912, 3916, 3976, 3980 a 4033 v k. ú. Město Žďár - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč +platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - za účelem rekonstrukce podzemního vedení teplovodního řádu v lokalitě ul. Komenského, ZR 3 - horkovodní přípojky 2. ZŠ a 3. ZŠ – II. etapa, na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1416, 1230, 1226, 1231, 1227, 1228, 1210, 1132, 1130/1, 1223 a 1221 v k. ú. Město Žďár - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč +platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónicou O2 Czech Republic, a. s. se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, Městem Žďár nad Sázavou a PLF - Dům, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1186/2010/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené převody nemovitostí - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 a to:

1. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2977-113/2009 z 2.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu:

- části p. č. 2712/1, ost.pl., ost.kom. – díl „g“ ve výměře 13 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Václava a Ludmily Gramanových (SJM), bytem ZR 5

za

- část p. č. 2782 – zahrada – díl „i+f“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví manželů Václava a Ludmily Gramanových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p. č. 2712/1 – ost.pl., ost.kom. – díl „c“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Oldřišky Šmídové, bytem ZR 5

za

- část p. č. 2780 –  zahrada – díl „e“ ve výměře 1 m2 z vlastnictví Oldřišky Šmídové, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej:

- části p. č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „b“ ve výměře 40 m2 z vlastnictví Města ZR – Anně Hánové, PhDr. Milanu Hánovi, oba bytem ZR 5 – každému v podílu ½

 

2. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2978-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p. č. 2712/1 – ost.plocha, ost. kom. – díl „k+h“ ve výměře 82 m2 z vlastnictví Města ZR – Vratislavu Kovandovi, bytem ZR 5

- části p. č. 2712/1 – ost.plocha, ost. kom. – díl „m“ ve výměře 91 m2 z vlastnictví Města ZR - Jiřímu Trojánkovi (podíl 1/8), bytem Obřany, Brno, Miroslavu Trojánkovi (podíl 5/8), bytem ZR 5 a Jitce Trojánkové (podíl 1/4), bytem ZR 5

- kupní cena bude uhrazena dle splátkového kalendáře

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „e“ ve výměře 74  m2 z vlastnictví Města ZR do spoluvlastnictví Vojtěcha Marcinka (podíl 1/6), bytem ZR 2 a Ing. Karla Marcinka (podíl 5/6), bytem Nové Město na Moravě

za

- část p.č. 2669 –  zahrada – díl „f“ ve výměře 3 m2 ze spoluvlastnictví Vojtěcha Marcinka (podíl 1/6), bytem ZR 2 a Ing. Karla Marcinka (podíl 5/6), bytem Nové Město na Moravě do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „a“ ve výměře 54 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaromíra a Zdenky Králových (SJM), bytem ZR 5

za

- p.č. 2680/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 24 m2 z vlastnictví manželů Jaromíra a Zdenky Králových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „b“ ve výměře 12 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jana a Jindřišky Leskourových (SJM), bytem ZR 5

za

- p.č. 2677/5 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 24 m2 - z vlastnictví manželů Jana a Jindřišky Leskourových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „c“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5

za

- p.č. 2675/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 15 m2 z vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost.kom. – díl ve výměře 8 m2 – nově jako p.č. 2712/5 – zahrada z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Radka Grodla (podíl ½) a manželů Radka a Mgr. Heleny Grodlových (SJM - podíl ½), bytem ZR 5

za

- p.č. 2674/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 6 m2 z vlastnictví Radka Grodla (podíl ½) a manželů Radka a Mgr. Heleny Grodlových (SJM - podíl ½), bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „d“ ve výměře 27 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Bc. Romana Krčila, bytem ZR 5

za

-  p.č. 2672/2 – ost.pl., ost. kom. ve výměře 22 m2 z vlastnictví Ing. Bc. Romana Krčila, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

3. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2979-113/2009 z 3.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „a“ ve výměře 6 m2 manž. Josefu a Jiřině Losenickým (SJM),  bytem ZR 5

- část p.č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „b“ ve výměře 64 m2 manž. Františku a Bohumile Librovým (SJM), bytem ZR 5

- kupní cena bude uhrazena dle splátkového kalendáře

 

4. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2980-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2712/1 - ostatní plocha, ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a+b“ ve výměře 49 m2 manž. Milanu a Miluši Vykoukalovým (SJM), bytem ZR 5

- díl ve výměře 53 m2 – nově p.č. 2712/8 - Jiřině Fraiové, bytem ZR 1

- kupní cena bude uhrazena dle splátkového kalendáře

nabytí:

- části p.č. 2732 - zahrada – díl „j“ ve výměře 3 m2 a část p.č. 2733 zast. plocha - díl „k“ ve výměře 1 m2 – z vlastnictví Ing. Pavla Jelínka, bytem Hamry n. S., do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „e“ ve výměře 11 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5

za

-  část p.č. 2736 – zahrada – díl „f“ ve výměře 9 m2 - z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „h“ ve výměře 27 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manž. MUDr. Petra a MUDr. Alice Vencálkových (SJM), bytem ZR 5

za

- p.č. 2730/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 1 m2 a část p.č. 2730/1 – zahrada – díl „i“ ve výměře 16 m2 – nově p.č. 2730/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře  17 m2 z vlastnictví – manž. MUDr. Petra a MUDr. Alice Vencálkových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

5. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2981-113/2009 z 8.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. komunikace – nově p.č. 2712/6 – zahrada ve výměře 19m2 a nově p.č. 2712/7 – zahrada ve výměře 55 m2 – z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manž. Zdeňka a Lidmily Křehlíkových (SJM), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2724 – zahrada – nově p.č. 2724/2, ost. pl., ost. kom. ve výměře 1 m2 – z vlastnictví manž. Zdeňka a Lidmily Křehlíkových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

- doplatek kupní ceny bude uhrazen dle splátkového kalendáře

odprodej:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „h“ ve výměře 47 m2 – manž. Bohumilu a Pavle Novotným (SJM), bytem ZR 5

nabytí:

- části p.č. 2715 - zahrada – díl „k“ ve výměře 3 m2 – z vlastnictví manželů Josefa a Bohumily Málkových, bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „c“ ve výměře 38 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2722 – zahrada – díl „ a“ - ve výměře 1 m2 – z vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom.- díl „e+g“ ve výměře 9 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Karla a Marie Medkových (SJM), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2726 – zahrada – díl „ f“ ve výměře 4 m2 – z vlastnictví manželů Karla a Marie Medkových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom.- díl „i“ ve výměře 24 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Zdeňka a Jaroslavy Polanských (SJM), bytem ZR 5

za

- p.č. 2714/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 2 m2 a část p.č. 2714/1 – zahrada – díl „j“ ve výměře 13 m2 – nově p.č. 2714/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 15 m2 z vlastnictví – manž. Zdeňka a Jaroslavy Polanských (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

6. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2982-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

části p.č. 2712/1 –– ostatní plocha,  ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „g“ ve výměře 16 m2 – manž. Františku a Janě Němcovým (SJM), bytem ZR 5

nabytí:

- části p.č. 2643 - zahrada – díl „k“ ve výměře 9 m2 – ze spoluvlastnictví manželů Františka a Heleny Němcových (SJM - podíl ½), Heleny Kovářové (podíl ½), všichni bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712/1, ost.pl.,ost.kom. – díl „b“ ve výměře 6 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Stanislava a Jitky Staříkových (SJM), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2647 – zahrada – díl „a“ ve výměře 10 m2 - z vlastnictví manželů Stanislava a Jitky Staříkových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 2712/1, ost.pl., ost. kom. – díl „e“ ve výměře 42 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Aloise a Anny Holemářových (SJM), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2632 – zahrada – díl „d“ ve výměře 2 m2 - z vlastnictví manželů Aloise a Anny Holemářových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

- doplatek kupní ceny bude uhrazen dle splátkového kalendáře

směnu

- části p. č. 2712/1, ost.pl., ost. kom. – díl „h“ ve výměře 36 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Milana Klímy, bytem ZR 5

za

- část p. č. 2640 – zahrada – díl „i“ ve výměře 19 m2 z vlastnictví Milana Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

7. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2983-113/2009 z 6.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p. č. 2712 - ostatní plocha, ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a“ ve výměře 11 m2 -Ing. Věře Vinopalové (podíl 4/6), bytem ZR 5, Heleně Lázničkové (podíl 1/6), bytem ZR 2, Martě Ječmínkové (podíl 1/6), bytem Brno-sever-Husovice

- díl „b“ ve výměře 9 m2 – Ing. Zdeňkovi Zichovi (podíl 11/24), Evě Zichové (podíl 11/24) a manželům Ing. Zdeňkovi a Evě Zichovým (SJM - podíl 1/12), bytem ZR 5

- díl ve výměře 34 m2 – nově p.č. 2712/3 (u RD Květná 1070/8, ZR 5) – Lence Lamkové, bytem Brno - Královo Pole

- díl ve výměře 37 m2 – nově p.č. 2712/4 – manželům Janu a Janě Crlíkovým (SJM), bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712 – ost.pl., ost. kom. - nově p.č.2712/2 - zahrada výměře 56 m2 - z vlastnictví Města ZR do spoluvlastnictví Naděždy Elerové (podíl ½), bytem ZR 6 a René Balka (podíl ½), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2630 – zahrada – nově p.č. 2630/38 – ost.pl., ost. kom. ve výměře 11 m2, k.ú. Město Žďár – ze spoluvlastnictví Naděždy Elerové (podíl ½), bytem ZR 6 a René Balka (podíl ½), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

8. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2984-113/2009 z 5.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2469/1 - ostatní plocha, ost.komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a“ ve výměře 17 m2 - manželům Josefu a Marii Hronovým (SJM), bytem ZR 5

- díl ve výměře 15 m2 – nově p.č. 2469/30 – zahrada - Janu Šustrovi, bytem ZR 5

- díl „b“ ve výměře 14 m2 - Růženě Benátské (podíl ½), RNDr. Dagmar Humlíčkové (podíl ½), obě bytem ZR 5

- díl ve výměře 15 m2 – nově p.č. 2469/31 – zahrada - manželům Václavu a Ivaně Peksovým (SJM), bytem ZR 5

 

9. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2985-113/2009 z 9.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2469/1 - ostatní plocha,  ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl ve výměře 46 m2 – nově p.č. 2469/26 – zahrada

- díl ve výměře 9 m2 – nově p.č. 2469/27 – zahrada

- Květuši Lacinové (podíl 1/3), Miroslavu Pivoňkovi (podíl 1/3), oba bytem ZR 5 a Aleně Tůmové (podíl 1/3), bytem ZR 2

- kupní cena bude uhrazena dle splátkového kalendáře

- díl ve výměře 45 m2 – nově p.č. 2469/28 – zahrada

- díl ve výměře 15 m2 – nově p.č. 2469/29 – zahrada

- manželům Jiřímu a Dagmar Slaných (SJM), bytem Na ZR 5

- kupní cena bude uhrazena dle splátkového kalendáře

směnu:

- části p.č. 2469/1 – díl „a+b“ ve výměře 142 m2z vlastnictví Města ZR do spoluvlastnictví Ivo Strejčka (podíl ½), bytem 5 a Milady Strejčkové (podíl ½), bytem Fryšava pod Žák. horou

za

- p.č. 2387/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 2 m2 a část p.č. 2387/1- zahrada – díl „c“ ve výměře 5 m2 – nově p.č. 2387/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 7 m2 – ze spoluvlastnictví Ivo Strejčka (podíl ½), bytem ZR 5 a Milady Strejčkové (podíl ½), bytem Fryšava pod Žák. horou do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2469/1 – díl „e+d“ ve výměře 57 m2z vlastnictví Města ZR do spoluvlastnictví Žofie Vyhlídalové (podíl 1/8), Ladislava Vyhlídala (podíl 7/8), oba bytem ZR 5

za

- p.č. 2393/2 – ost.pl.,ost.kom.ve výměře 20 m2 – ze spoluvlastnictví Žofie Vyhlídalové (podíl 1/8), Ladislava Vyhlídala (podíl 7/8), oba bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

10. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2986-113/2009 z 5.11.2009 – k.ú. Město Žďár

nabytí:

- p.č. 2401/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 1 m2 a část p.č. 2401/1- zahrada – díl „a“ ve výměře 6 m2 – nově p.č. 2401/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 7 m2 – ze spoluvlastnictví Josefa Červeného (podíl ½), Miroslavy Červené (podíl 4/12), Ivo Červeného (podíl 1/12) a Ondřeje Červeného (podíl 1/12), všichni bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

11. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2987-113/2009 z 9.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2873 – zahrada – z vlastnictví Města ZR

- díl „a“ ve výměře 71 m2 – manželům Stanislavu a Marii Čalounovým (SJM), bytem ZR 5

- díl „b“ ve výměře 199 m2 – manželům Zdeňku a Miroslavě Smolíkovým (SJM), bytem ZR 5

 

12. dle GP pro rozdělení pozemků č. 692-280/2009 z 7.12.2009 – k.ú. Zámek Žďár (ul. Polní, ZR 2)

odprodej:

- části p.č. 570/13 - ostatní plocha, jiná plocha – z vlastnictví Města ZR

- díl „m+n“ve výměře 119 m2 – manž. Ing. Miloslavu a Zdeně Crhákovým (SJM), bytem ZR 2

- díl „k“ ve výměře 25 m2 – manž. Lubošovi a Jaroslavě Skřivánkovým (SJM), bytem ZR 2

- díl „h“ve výměře 24 m2 a díl „j“ ve výměře 58 m2 – manželům Ing. Janu a Marii Aldorfovým (SJM), bytem ZR 2

- díl „g“ ve výměře 22 m2 – manž. Zdeňku a Miladě Roseckým (SJM), bytem ZR 2

- díl „f“ ve výměře 20 m2 – manž. Jaroslavu a Růženě Fouskovým (SJM), bytem ZR 2

- díl „e“ ve výměře 18 m2 – manž. Janu a Miladě Slámovým (SJM), bytem ZR 2

- části p.č. 570/13 - ostatní plocha, jiná plocha – díl „a“ ve výměře 1 m2

- části  p.č. 1147/1 - ostatní plocha, jiná plocha – díl „b“  ve výměře 38 m2

- části p.č. 1155 - ostatní plocha, ost. komunikace – díl „c“  ve výměře 11 m2

- části  p.č. 1156 - ostatní plocha, jiná plocha – díl „d“  ve výměře 21 m2

- p.č. 1157/1 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 57 m2

- vše Ing. Václavu Čížkovi, bytem ZR 2

 

13. nabytí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou:

- p.č. 2511/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 14 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví manželů Jana a Marie Daňkových (SJM), bytem ZR 5

- p.č. 2472/4 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 1 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví Jednoty, s.d. se sídlem Třebíčská 1173, Velké Meziříčí

- p.č. 2857/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 2 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví Mgr. Jarmily Jiříkovské, bytem ZR 5

- p.č. 2784/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 23 m2, k. ú. Město Žďár

- ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM - podíl ¾) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl ¼), všichni bytem ZR 5

- Všechny tyto převody se uskuteční za dohodnutou kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2.

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené převody nemovitostí - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků v sídlišti „Vodojem“ – rozšíření zahrad u řadových rodinných domů ZR 7 a to:

1. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2955-256/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/46 – zahrada ve výměře 49 m2 – manželům Zdeňku a Jiřině Stehlíkovým (SJM), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

nabytí

- části p.č. 4618, zast.pl. – nově p.č. 4618/2 – ost.pl.,jiná pl. ve výměře 9 m2 z vlastnictví manželů Zdeňka a Jiřiny Stehlíkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

- doplatek kupní ceny bude uhrazen dle splátkového kalendáře

 

2. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2956-228/2009 z 20.10.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 141 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví manželů Ivana a Hany Stránských (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4676, zahrada – díl „d“ ve výměře 6 m2 - z vlastnictví manželů Ivana a Hany Stránských (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

- doplatek kupní ceny bude uhrazen dle splátkového kalendáře

 

3. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2957-257/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „i“ ve výměře 27 m2 - manželům Zdeňku a Jarmile Kalábovým (SJM), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 26 m2 - manželům Františku a Marii Foltovým (SJM), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 154 m2 a části p.č. 4746, ost.pl.,ost.kom. – díl „k“ ve výměře 25 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví - Františka Gregora, bytem ZR 4

za

- část p.č. 4703, zahrada – díl „b“ ve výměře 5 m2 - z vlastnictví Františka Gregora, bytem ZR 4 do vlastnictví Města ZR

 

4. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2958-229/2009 z 20.10.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej - z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4307, orná půda – díl „a“ ve výměře 6 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 15 m2 – Anně Mokré, bytem ZR 7

- části p.č. 4307, orná půda – díl „c“ ve výměře 6 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 16 m2 – manž. Jaroslavu a Marii Roseckým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4307, orná půda – díl „e“ ve výměře 6 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „f“ ve výměře 16 m2 – manž. Lubošovi a Jaroslavě Slavíčkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4307, orná půda – díl „g“ ve výměře 5 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 16 m2 – Ludvíku Tešovi, bytem ZR 7

- části p.č. 4307, orná půda – díl „i“ ve výměře 7 m2, části p.č. 4318, ost.pl.,zeleň v zást. – díl „j“ ve výměře 10 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „k“ ve výměře 26 m2 – nově jako p.č. 4307/2 ve výměře 43 m2 – zahrada, dále p.č. 4312 – zahrada ve výměře 35 m2 a p.č. 4313 – zahrada ve výměře 162 m2 -Daně Bulové, bytem ZR 7

 

5. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2959-233/2009 z 23.10.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4329, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 87 m2 a části p.č. 4324, ost.pl.,ost.zeleň – díl „c“ ve výměře 12 m2 – nově jako p.č. 4329, ost.pl.,zeleň – ve výměře 99 m2 – Janě Staré, bytem ZR 7

- kupní cena bude uhrazena dle splátkového kalendáře

- části p.č. 4324, ost.pl.,zeleň – díl „e“ ve výměře 20 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „f“ ve výměře 5 m2 – manž. Jaromíru a Marii Landsmanovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „g“ ve výměře 25 m2 – manž. Lubomíru a Miloslavě Guličukovým (SJM), bytem Pelikánova 1634/45, ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 25 m2 – Josefu Fišarovi, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 24 m2 – nově označen jako p.č. 4669/23, zahrada – manž. Miroslavu a Marii Vrbovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 30 m2 – manž. Josefu a Martě Novotným (SJM), bytem ZR 7

 

6. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2960-258/2009 z 23.10.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „k“ ve výměře 10 m2 a části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „l+m“ ve výměře 28 m2 – Dobroslavě Jelínkové (podíl 1/2) a Josefu Jelínkovi (podíl 1/2) – synovi po ukončení dědického řízení – oba bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „n“ ve výměře 9 m2  a díl „o“ ve výměře 10 m2 – manželům Janovi a Heleně Kamarádovým (SJM), bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 69 m2 - z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Oldřicha a Mgr. Marie Chlubnových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4559, zahrada – díl „b“ ve výměře 4 m2 - z vlastnictví manželů Oldřicha a Mgr. Marie Chlubnových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

- doplatek kupní ceny bude uhrazen dle splátkového kalendáře

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „e“ ve výměře 95 m2 – Ing. Radku Sejtkovi, bytem ZR 4

- kupní cena bude uhrazena dle splátkového kalendáře

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– nově p.č. 4669/42 - zahrada ve výměře 13 m2 – manželům Liborovi a Ladislavě Urbanovým (SJM), bytem ZR4

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „g“ ve výměře 11 m2 – manželům Petrovi a Magdě Dlouhým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „h“ ve výměře 9 m2 – manželům Ludvíku a Heleně Bočkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „i“ ve výměře 10 m2 - manželům Ing. Milanu a Haně Strakovým (SJM), bytem ZR 7

- p.č. 4572- zahrada ve výměře 9 m2 - Martě Holanové, bytem ZR7

 

7. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2962-61/2009 z 31.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/24 – zahrada ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7

za

část p.č. 4349 - zahrada – nově p.č. 4349/2 – zahrada ve výměře 16 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/25 - zahrada ve výměře 33 m2 - Ing. Jaroslavu Novákovi (nar. 1932 - podíl 1/8), bytem ZR 7, Ing. Matějíčkové Evě (podíl 1/2), bytem Cheb a Ing. Jaroslavu Novákovi (nar. 1962 - podíl 3/8), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

 

8. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2964-259/2009 z 19.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 18 m2 – Markétě Roušové, bytem ZR 3

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 17 m2 – Libuši Sobotkové (podíl ½), bytem ZR 7, Prof. Doc. MUDr. Lubošovi Sobotkovi, CSc. (podíl ¼), bytem Malšovice a RNDr. Milošovi Sobotkovi, CSc. (podíl ¼), bytem Praha 5 Motol

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 32 m2 – manž. Františku a Aleně Novotným (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „e“ ve výměře 18 m2 – manž. Oldřichu a Jiřině Coufalovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „f“ ve výměře 18 m2 – Vladimíru Sýkorovi, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „g“ ve výměře 17 m2 – Dušanovi Štolovi, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 23 m2 – nově označen jako p.č. 4669/26 – zahrada - Josefu Hahnovi (podíl ½), bytem ZR 7 a Aleně Fialové (podíl ½), bytem ZR 1

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 18 m2 – nově označen jako p.č. 4669/27 – zahrada – Ing. Bohumilu Sobotkovi, bytem Karlov

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 16 m2 – nově označen jako p.č. 4669/28 – zahrada – manž. Ing. Róbertu a Šárce Veselým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 17 m2 – nově označen jako p.č. 4669/29 – zahrada – Mgr. Janě Karasové (podíl ½), bytem ZR 7, Mgr. Karlu Karasovi (podíl ¼), bytem Praha 10, Ing. Sabině Neplechové (podíl 1/4), bytem ZR 1

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „k“ ve výměře 30 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 69 m2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „m“ ve výměře 13 m2

- vše manž. Františku a Marii Leopoldovým (SJM - podíl ½) a manž. Ing. Josefu Moriovi (podíl ¼) a Ing. Marii Moriové (podíl ¼), všichni bytem ZR 7

odprodej dle GP č. 3027-11/2010 k. ú. Město Žďár (oparcelování dílu „c“ z GP č. 2964-259/2009 z důvodu změny vlastníka nemovitostí ŘRD a zahrady ZR 7)

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl ve výměře 98 m2 – nově p. č. 4669/48 – manželům Radkovi a Lucii Musilovým (SJM), bytem ZR 6 - z vlastnictví Města ZR

 

9.  dle GP pro rozdělení pozemku č. 2965-260/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/43 - zahrada ve výměře 56 m2 – Miluši Gregorové, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „e“ ve výměře 36 m2 – manželům Stanislavu a Jaroslavě Hudcovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 32 m2 - Karlu Kesnerovi, bytem Mařákova 1318/6, ZR 7 (podíl 1/2), Jarmile Kašparové, bytem ZR 3 (podíl 1/6), Mgr. Markétě Pohankové, bytem ZR 4 (podíl 1/6) a Šárce Veselé, bytem ZR 7 (podíl 1/6)

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/44 – zahrada ve výměře 56 m2 - manželům Ivanu a Zdeňce Kynclovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „g“ ve výměře 34 m2 - Ing. Irmě Poděbradské, bytem ZR 2

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 32 m2 - manželům Vladimíru a Anně Toufarovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/45 – zahrada ve výměře 56 m2 – Renatě Smolíkové, bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 109 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví Dany Dvořákové, bytem ZR 7

za

část p.č. 4900/1 - zahrada – díl „b“ ve výměře 1 m2 - z vlastnictví Dany Dvořákové, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

- doplatek kupní ceny bude uhrazen dle splátkového kalendáře

 

10. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2966-261/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 43 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví - Ing. Hany Malinkové, bytem ZR 7

za

část p.č. 4921 - zahrada – díl „k“ ve výměře 5 m2 z vlastnictví - Ing. Hany Malinkové, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „c“ ve výměře 36 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví – manželů Ing. Františka a Věry Čapkových (SJM), bytem ZR 7

za

část p.č. 4922 – zast.pl. – díl „l“ ve výměře 4 m2 z vlastnictví - manželů Ing. Františka a Věry Čapkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 36 m2  z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví – MUDr. Dany Wasserbauerové, bytem ZR 2  

za

část p.č. 4924 – zast.pl. – díl „m“ ve výměře 3 m2 z vlastnictví MUDr. Dany Wasserbauerové, bytem ZR 2 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „e“ ve výměře 36 m2 z vlastnictví města Žďár n. Sáz. do vlastnictví – manželů Ing. Josefa a Aleny Boucníkových (SJM), bytem ZR 7

za

část p.č. 4926 – zast.pl. – díl „n“ ve výměře 2 m2 z vlastnictví - manželů Ing. Josefa a Aleny Boucníkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „f“ ve výměře 36 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví – manželů Ing. Ladislava a Jindřišky Pelantových (SJM - podíl 1/2), bytem ZR 7 a Ing. Jana a Ing. Jany Novohradských(SJM- podíl 1/2), bytem ZR7

za

část p.č. 4928 – zast.pl. – díl „o“ ve výměře 1 m2 z vlastnictví - manželů Ing. Ladislava a Jindřišky Pelantových (SJM - podíl 1/2), bytem ZR 7 a Ing. Jana a Ing. Jany Novohradských (SJM - podíl 1/2), bytem ZR7 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 44 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví Václavy Zárubové, bytem ZR 7

za

část p.č. 4931 – zahrada – díl „p“ ve výměře 1 m2 z vlastnictví Václavy Zárubové, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „i+j“ ve výměře 82 m2 manželům Jiřímu a Janě Novákovým (SJM), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

- kupní cena bude uhrazena dle splátkového kalendáře

 

11. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2967-262/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej - části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 124 m2 – manž. Lubomíru a Bedřišce Macháčkovým (SJM - podíl ½) a Marcele Dvořákové (podíl ½), všichni bytem ZR 7

 

12. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2968-263/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/33 – zahrada ve výměře 40 m2 - Zdeňce Topinkové, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/34 – zahrada ve výměře 30 m2 - Marii Kobylkové, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/35 – zahrada  ve výměře 29 m2 – manž. Ing. Josefu a Květoslavě Matouškovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 29 m2 – manželům Ing. Václavu a Mgr. Ireně Pilným (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „e“ ve výměře 27 m2 - Ludmile Bukáčkové, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „f“ ve výměře 31 m2 - Ing. Pavlu Klimentovi, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „g“ ve výměře 133 m2 – manželům Milanu a Vlastě Košťálovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h+i“ ve výměře 110 m2 - manželům Antonínu a Jaroslavě Košťálovým (SJM), bytem ZR 7

 

13. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2991-249/2009 z 6.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej - části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 5 m2 a díl „b“ ve výměře 44 m2 – Věře Wasserbauerové (podíl 4/6), bytem ZR 7, Věře Jelínkové (podíl 1/6), bytem Záběhlice, Praha a MVDr. Zdeňku Wasserbauerovi (podíl 1/6), bytem ZR 2 – z vlastnictví Města ZR

 

14. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3014-292/2009 z 18.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 192 m2 – Janě Čtvrtníčkové, bytem ZR 7 – z vlastnictví Města ZR

- kupní cena bude uhrazena dle splátkového kalendáře

 

15. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3015-293/2009 z 18.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/37 - zahrada ve výměře 157 m2 a p.č. 4669/38 – zahrada ve výměře 93 m2 – manželům Františku a Dagmar Ondráčkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 90 m2 –  manželům Tomášovi a Kamile Bittnerovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „c“ ve výměře 54 m2 –  manželům Jaroslavu a Janě Kohoutovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově 4669/36 - zahrada ve výměře 13 m2 – manželům Josefu a PaedDr.Boženě Dítětovým(SJM), bytem ZR7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 37 m2 – Blaženě Blahové, RNDr., bytem Jamborova 1439/10, ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 10 m2 – manželům Ing. Josefu a Daně Duškovým (SJM), bytem ZR 7

 

16. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3016-294/2009 z 18.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu - části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „e“ ve výměře 93 m2 z vlastnictví města Žďár n. Sáz. do vlastnictví – Václava Klucha, bytem ZR 7 (díl „e“ ve výměře 93 m2, který bude nabývat z vlastnictví města Žďár n. Sáz. do vlastnictví p. Kluch – doplatek kupní ceny bude ve směnné smlouvě uhrazen dle rozdílu ve výměře směňovaných pozemků s tím, že tato výměra bude ještě ponížena o 15 m2 ve prospěch V. Klucha - viz zápis z jednání dne 10.10.1975 a žádost o úpravu hranic ze dne 15.12.1975 pro Geodézii ZR - doklad o majetkoprávním vypořádání s bývalým MěNV Žďár n. Sáz.)

za - část p.č. 4902 – zahrada – díl „b“ ve výměře 34 m2 z vlastnictví - Václava Klucha, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

směnu - části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „g“ ve výměře 159 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví – Ing. Ivany Žídkové, bytem ZR 7

za - část p.č. 4904 – zahrada – díl „c“ ve výměře 23 m2 z vlastnictví – Ing. Ivany Žídkové, bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

- doplatek kupní ceny bude ve směnné smlouvě uhrazen dle rozdílu ve výměře směňovaných pozemků s tím, že tato výměra bude ještě ponížena o 61 m2 ve prospěch Ing. I. Žídkové - viz zápis z jednání dne 10.10.1975 a žádost o úpravu hranic ze dne 15.12.1975 pro Geodézii ZR - doklad o majetkoprávním vypořádání s bývalým MěNV Žďár n. Sáz.)

odprodej

- část p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h“ ve výměře 55 m2 – Zdeňce Kubátové, bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

 

17.

směnu

- p.č. 4493 – zahrada, ve výměře 18 m2, k.ú. Město Žďár - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM), bytem ZR 7

za

- p.č. 4492 – ost.pl.,jiná pl. ve výměře 129 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM), bytem ZR 7 - do vlastnictví Města ZR – příloha č. 17

- Všechny tyto převody se uskuteční za dohodnutou kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2.

 

c) rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní ceny pozemků a to po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb. následovně:

 

Druh pozemku                                                     navržená kupní cena

                                                                            pro rok 2010 Kč za m2

Pozemek pro rozšíření zahrad u RD                                      350

Pozemek zastavěný bytovým domem                                   880

Pozemek související s bytovým domem                                350

Pozemek zastavěný garáží                                                1.330

Pozemek zastavěný rodinným domem                                1.130

Pozemek zastavěný objektem pro výrobní činnost                 620

Pozemek související s objektem pro VČ                               250

Pozemek zastavěný budovou pro obchod                              600

Pozemek související s budovou pro obchod                           240

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. ze spoluvlastnictví:

- p. Bohumíra Beneše, bytem ZR 3 - podíl 7759/600220

- p. Radka Čumpla, bytem ZR 1 – podíl 673/30011

- manželů Ing. Valdemara a Mgr. Milady Dittrichových (SJM), bytem Moravany u Brna - podíl 3369/150055

- GRUPO FINANCIERO SIGLO XXI, S.L., Vara de Rey 9-7, Logroňo – 26002 – La Rioja, Španělsko - podíl 15518/150055

- Mgr. Květy Holcmanové, bytem ZR 1 – podíl 3369/300110

- manželů Ing. Tomáše Honka, Ph.D. a Ing. Natálie Honkové, Ph.D. (SJM), bytem Zlín – podíl 3369/150055

- manželů Petra a Mgr. Ivony Juhošových (SJM), bytem ZR 3 - podíl 7759/300110

- pí Anny Kafkové, bytem ZR 3 - podíl 7759/600220

- p. Petra Koukoly, bytem Sklené nad Oslavou - podíl 7759/300110

- pí Ivy Kratochvílové, bytem ZR 3 - podíl 7759/600220

- manželů Martina a Sylvy, DiS., Krškových (SJM), bytem ZR 1 - podíl 7759/300110

- pí Terezy Lapešové, bytem ZR 4 – podíl 673/30011

- manželů Zdenka a Mgr. Michaely Mráčkových (SJM), bytem ZR 3 – podíl 7759/300110

- manželů Marka a Kateřiny Němcových (SJM), bytem ZR 3 – podíl  7759/300110

- manželů Michala a Moniky Nepejchalových (SJM), bytem ZR 3 – podíl 7759/300110

- p. Antonína Panáka, bytem ZR 6 – podíl 7759/300110

- manželů Miroslava, DiS. a Gabriely Petrášových (SJM), bytem Stržanov – podíl 7759/300110

- p. Radka Pospíchala, bytem ZR 3 – podíl 7759/600220

- pí Simony Pospíchalové, bytem ZR 3 – podíl 7759/600220

- pí Ing. Jany Povolné, bytem ZR 3 – podíl 7759/300110

- p. Tomáše Ptáčka, bytem ZR 1 - podíl 673/60022

- pí  Magdalény Růžkové, bytem ZR 3 – podíl 673/30011

- p. Ing. Aleše Stehna, bytem Chotěboř - podíl 7759/300110

- pí Lenky Strakové, bytem ZR 3 - podíl 7759/300110

- p. Jiřího Svatoně, bytem ZR 3 - podíl 7759/300110

- p. Jana Štěpánka, DiS., bytem Křižanov – podíl 3369/300110

- Ing. Jana Štěrby, bytem ZR 7 – podíl 673/30011

- pí Veroniky Šubrtové, bytem Lažany - podíl 673/60022

- pí Marcely Šutkové, bytem Žďírec nad Doubravou – podíl 7759/300110

- Mgr. Renaty Švandové, bytem ZR 5 - podíl 7759/300110

- pí Andrey Švomové, bytem ZR 3 - podíl 7759/300110

- p. Josefa Tesaře, bytem Olešná – podíl 7759/600220

- pí Marie Tesařové, bytem ZR 1 - podíl 7759/300110

- manželů Pavla a Dany Tomšíkových (SJM), Fryšava pod Žákovou horou – podíl 7759/300110

- manželů Petra a Dany, DiS., Topinkových (SJM), bytem ZR 3 – podíl  7759/300110

- Zelená hora, stavební bytové družstvo, Brněnská 1146/30, ZR 1 - podíl 22256/150055

- manželů Ing. Rudolfa a Ing. Radky Železných, bytem ZR 3 – podíl 7759/300110

a to části p. č. 2021/1 – orná půda ve výměře 391 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita Klafar – dle GP č. 2993-254/2009 ze dne 19.11.2009 – nově jako p. č. 2021/5 – ost. pl., jiná plocha pod chodníkem u bytového domu čp. 2371-2367, ul. Vápenická 18–26, Žďár n. Sáz. 3 včetně části pozemku ze zelené plochy – za účelem majetkoprávního vypořádání.

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. a to části p. č. 30/1 - díl „a“ – zahrada ve výměře 59 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví p. Františka Kučery, bytem Stržanov čp. 6 a části p. č. 36/1 – díl „b“ – ost. plocha, neplodná ve výměře 47 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví manželů Jaroslava a Blanky Sedlákových (SJM), bytem Stržanov čp. 87 - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací ve Stržanově.

za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví firmy VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00  Brno-Lesná a to části p. č. 9518 – orná půda ve výměře cca 1 577 m2 a p. č. 9519/1 – orná půda ve výměře 4 852 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2010. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, t.j. nejpozději do 31. 12. 2012.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2010, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši:

p.č. 9519/1 o výměře 4 036 m2 (pozemek pro stavbu)                                                                     400,-- Kč/m2

p.č. 9519/1 o výměře    816 m2 (nezastavitelná část, ochranné pásmo plynovodu, VVN)                    250,--Kč/m2

p.č. 9518    o výměře 1 577 m2 (pozemek dotčený komunikačním připojením)                                  300,--Kč/m2

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Thi Thao Nguyen (podíl ½), bytem Modřice a p. Nam To Hoai (podíl ½), bytem Moravany u Brna a to části p. č. 3765 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování šikmé rampy a zpevněné rozebíratelné plochy v rámci stavebních úprav – změna užívání skladů na prodejní plochu v prodejně textilu a obuvi - budova nám. Republiky čp. 149, ZR 1 na p. č. 3763 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 240,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

h) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 1. 12. 2008 a částečnou revokaci RM ze dne 24. 8. 2009 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 18. 12. 2008 a částečnou revokaci ZM ze dne 10. 9. 2009 ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 do vlastnictví AQUASYS, s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 – části p. č. 9523 – orná, části p. č. 9525/1 – orná, části p. č. 9528/1 – orná, části p. č. 9537 – orná, části p. č. 9538 – orná, části p. č. 9541/1 – orná a části p. č. 9541/2 – orná v celkové výměře cca 20 800 m2 – za účelem vybudování administrativně technického zázemí společnosti zaměřené na vodohospodářské, ekologické a lesotechnické stavby včetně výrobní haly včetně komunikace – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu včetně komunikace.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu včetně komunikace bude vydáno nejpozději do – část. revokace nově do 31. 7. 2010 (pův. do 30. 9. 2009, prodl. do 31. 3. 2010) a termín dokončení stavby včetně komunikace do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby včetně komunikace bude uskutečněna nejpozději do 31. 7. 2012 (pův. do 30. 9. 2011, prodl. do 31.3. 2012).

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu administrativně technického zázemí společnosti včetně komunikace nebude vydáno nejpozději do 31. 7. 2010 (pův. do 30. 9. 2009, prodl. do 31. 3. 2010) toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatním se původní usnesení nemění.

 

i) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 23.2.2009 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12.3.2009 ve věci prodeje části pozemků p.č. 6167/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 6165 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 6166 – ost. pl., ost. komunikace a p.č. 6167/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře cca 4.100 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví  společnosti PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ 28293096 za kupní cenu ve výši 1.045,-- Kč/m2, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, jehož součástí bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena GP po zaměření polyfunkčního objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení a po poskytnutí příspěvku kupujícího  ve výši 5,5 mil. Kč na zlepšení dopravního řešení  - vybudování křižovatky na ulici Nádražní směrem na ulici Palachova a kruhové křižovatky Smetanova, Nádražní. Součástí výstavby polyfunkčního objektu bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Pravomocné SP bude vydáno nejpozději do – nově 30.6.2011 (původně do 30.6.2010). Kolaudační souhlas bude vydán nejpozději do – nově 30.6.2013 (původně do 30.6.2012).

 

j) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na základě žádosti p. Emila Adlera, bytem ZR 2, prodloužení původně stanoveného termínu do 15.3.2009 (prodlouženo do 31.12.2009) pro dokončení stavby parkoviště, zpevněné plochy a oplocení na pozemku p. č. 5755/1 ve výměře 553 m2 v k.ú. Město Žďár – lokalita ul. Brněnská, ZR 1 – z důvodu plánované výstavby nového expedičního skladu elektroinstalačního materiálu na části pozemku p. č. 5755/1 - a to nově do 30.6.2010. 

 

k) Rada města po projednání ruší svoje původní usnesení ze dne 24. 8. 2008 a doporučuje ZM ke schválení zrušení původního usnesení ZM ze dne 10. 9. 2009 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jiřího Horáka, bytem Budeč 68, 592 14 Nové Veselí a to p. č. 5386/7 ve výměře 1 937 m2 – orná půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování provozní haly včetně kanceláře v oboru prodeje střešních krytin a pro výrobu a montáž klempířských prvků - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 9. 2010. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP v souvislosti s převodem pozemku p. č. 570/87 v k. ú. Zámek Žďár, určeného k výstavbě řadového rodinného domu na ul. Vejmluvova ve Žďáře nad Sázavou 2 z vlastnictví manželů Václava Krupičky (SJM), trvale bytem Český Herálec 521, 592 01 Herálec pod Žákovou horou a Jany Krupičkové (SJM), trvale bytem Studniční 344/15, ZR 2 do vlastnictví p. Michala Břečky, bytem Moravské Křižánky čp. 128, Svratka, souhlasí s převodem předkupního práva Města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 570/87 ve výměře 391 m2 v k. ú. Zámek Žďár na nového nabyvatele, tj. p. Michala Břečku. Souhlas bude podmíněn uzavřením dohody mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Břečkou o dodržení podmínek výstavby dle termínů schválených pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II B1.

Prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP na výstavbu RD se schvaluje nově do 9. 12. 2009.

 

m) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ve věci bezúplatného nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 a to p. č. 75/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 86 m2 a p. č. 75/34 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár - chodníků podél silnice I. třídy I/37 – převod v rámci akce „Naučná stezka kolem Zelené hory“ ve Žďáře n. Sáz. 2 – Darovací smlouvu mezi ŘSD ČR a Městem Žďár n. Sáz. dle předloženého návrhu – viz příloha č. 24.

 

Hlasování bod a) – m): Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

18.  Usn. 1187/2010/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v 1. NP v objektu  na Nádražní ulici č.or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodném k provozování obchodní činnosti nebo kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento nebytový prostor je  1.100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tyto nebytové prostory je 1.000 Kč/m2/rok a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento nebytový prostor  je nejméně 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle  návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1188/2010/OP

Volba přísedících Okresní soudu Žďár nad Sázavou

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města  zvolit podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích a navazujících předpisů a dále zákona č. 128/2000 Sb. o obcích   pro období od 11.7.2010 – 11.7.2014 přísedící Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou  a to:

Mgr. Jitku Hugovou, Žďár nad Sázavou 6

Eduarda Doležala, Žďár nad Sázavou 6

Františka Lučku, Žďár nad Sázavou 4

Milušku Jandovou,  Žďár nad Sázavou 1

Lubomíra Mráčka,  Žďár nad Sázavou 5

Josefa Mrkose, Žďár nad Sázavou 6

Bohumila Nováka, , Žďár nad Sázavou 1

JUDr. Stanislavu Prokopovou, Ph.D., Žďár nad Sázavou 3

Pavla Roubínka,  Žďár nad Sázavou 3

Stanislava Švomu,  Žďár nad Sázavou 4

Milenu Pikardovou,  Žďár nad Sázavou 6

Jiřinu Polednovou,  Žďár nad Sázavou 3

Marii Polednovou,  Žďár nad Sázavou 1

Jiřího Sobotku,  Žďár nad Sázavou 7

Mgr. Renatu Machovou,  Žďár nad Sázavou 4

Annu Limlovou,  Žďár nad Sázavou 4

Mgr. Moniku Krátkou, Žďár nad Sázavou 6

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1192/2010/ORUP

Program obnovy venkova – mandátní smlouva

Rada města po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy s krajem Vysočina na zajišťování realizace Programu obnovy venkova.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1174/2010/ST

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2009 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2009 o činnosti v oblasti poskytování informací.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1195/2010/MST,ST

Stanovisko rady města k převodu sportovišť

Rada města Žďáru nad Sázavou tímto deklaruje a doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení, že při eventuelním převodu části nemovitosti TJ Žďár nad Sázavou do majetku města Žďár nad Sázavou, bude město tyto nemovitosti využívat výhradně pro účely sportovního vyžití občanů, a to po dobu minimálně 9 let.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta