Zápis z 86. schůze rady města konané dne 8.3.2010

zveřejněno: 8. 3. 2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 86. schůze rady města:

 1. Vzor smlouvy o komisním prodeji
 2. Hospodaření PO za rok 2009
 3. Problematika – Kultura ZR
 4. Propagační materiál
 5. Vyhodnocení grantového programu SPORT
 6. Zápis ze sportovní komise
 7. Žádosti o finanční příspěvky
 8. Žádost o použití znaku města
 9. Žádost společnosti Miss Vysočina
 10. Majetkoprávní úkony
 11. PLF dům – žádosti
 12. Okružní křižovatka Strojírenská, Nádražní
 13. Dům se zvláštním režimem – záměry
 14. Změna opatrovníka
 15. Změna úhrad na denním stacionáři a Seniorpenzionu FIT
 16. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1204/2010/RgM

Smlouva o komisním prodeji

Rada města po projednání schvaluje vzor smlouvy o komisním prodeji dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1205/2010/OF

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009

Rada města po projednání schvaluje:

- rozdělení HV PO ZŠ Komenského 2 podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO ZŠ Komenského 6 podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO ZŠ Švermova podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO ZŠ Palachova podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO Mateřská škola dle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO SS města podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO Knihovna MJS podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO Poliklinika podle předloženého návrhu

- úhradu ztráty PO CERUM podle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 1207/2010/Kultura ZR

Problematika – Kultura ZR

1. Rada města bere na vědomí hospodaření organizace s DK za rok 2009.

2. Rada města schvaluje návrh rozpočtu PO na rok 2010 dle předloženého návrhu.

3. Rada města schvaluje ceník PO na rok 2010 dle předloženého návrhu.

4. Rada města po projednání schvaluje žádost o služební auto dle předloženého návrhu.

5. Rada města schvaluje dle předloženého návrhu:

- Organizační řád

- Vnitřní předpis I

- Směrnice k tvorbě, použití a hospodaření s FKSP

6. Rada města bere na vědomí zajištění nového dataprojektoru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1208/2010/OŠKS

Propagační materiál

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města v rámci rozpočtových opatření navýšit z rozpočtové rezervy položky rozpočtu „Ostatní činnost v kultuře – věcný materiál“ a „Ostatní činnost v kultuře – tiskový materiál“ o příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1212/2010/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2010

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu SPORT 2010 jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 1213/2010/OŠKS

Zápis ze sportovní komise

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z 18. jednání Sportovní komise ze dne 02.03.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 1209/2010/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 na „Soutěž historických ručních hasičských stříkaček s koňským potahem“ v Polsku ve výši 5.000,-Kč

- Společnosti Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o. na „Filmové léto 2010“ ve Žďáře nad Sázavou ve výši 5.000,-Kč

- Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10, oddílu moderní gymnastiky na zajištění soutěže „Žďárská sněženka“ ve výši 5.000,-Kč

- Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace na zajištění soutěže „O žďárského muzikanta“ ve výši 5.000,-Kč.

Rada města neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města oddílu Hippos Žďár nad Sázavou, o.s. Vysocká 8, Źďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 1

 

8. Usn. 1210/2010/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou Sdružení Krajina, Počítky 2 na prezentaci města v projektu „Stopa v krajině“.

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou občanskému sdružení Nové Město na Moravě, Drobného 301, Nové Město na Moravě na Výroční zprávu této organizace za rok 2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1211/2010/OŠKS

Žádost společnosti MISS VYSOČINY 2010

Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí bezplatného pronájmu sálu kulturního domu pro finálový večer soutěže Miss Vysočiny 2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

10. Usn. 1202/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2035/3 – orná půda ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady p. č. 2009/1 u řadového rodinného domu čp. 2319 na p. č. 2009/2 v lokalitě Klafar I., ul. Vápenická 5, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6607 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava - smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1220/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování bezbariérového přístupu do budovy čp. 762 ul. Komenského, ZR 3 v rámci stavby „Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou – změna užívání objektu DM“ v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1 a to části p.č. 9034 – orná půda –dle GP č. 3010-122/2009 ze dne 27. 1. 2010 nově p. č. 9034/2 ve výměře 403 m2 v k. ú. Město Žďár (býv. polní cesta) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku - rozšíření pozemku pro oplocení zadní části nového areálu firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1, postaveném na části p. č. 9040 a pův. p. č. 9041 v k.ú. Město Žďár – dle předloženého znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 9516/1, 9517 a 9518 – vodovodní přípojka, dešťová, splašková kanalizace, plynová přípojka, přípojka el. energie NN,p.č. 9520/3 a 9521/1 – uložení plynové přípojky a dále p. č. 9519/1 – orná, p. č. 9519/2 – ost. plocha, silnice a 9520/2 – ost. plocha, silnice – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení příjezdu v rámci stavby „Areál firmy VHS Bohemia, a. s. – komunikační připojení a inženýrské sítě“ včetně přístupu a příjezdu k uvedené komunikaci a přípojkám inž. sítí za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - za účelem umístění podzemního vedení kabelového rozvodu televize v lokalitě ul. Zahradní a Tvrz, ZR 1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 13/1, 28 a 137/1 v k. ú. Město Žďár - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč +platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - za účelem rekonstrukce podzemního vedení teplovodního řádu v lokalitě ul. Nádražní a Palachova, ZR 6 – šachty N31 a N35-37, na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 6135, 6165 a 6408 v k. ú. Město Žďár - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč +platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1199/2010/ORÚ/OP

PLF dům – žádosti

Rada města ukládá MěÚ jednat o změně podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené se společností PLF Dům s.r.o.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

12. Usn. 1200/2010/ORÚP

Okružní křižovatka Strojírenská – Nádražní

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o navrženém značení objízdné  trasy a zároveň schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.JI/ZR/2010/001 tak, aby stavební práce byly zahájeny v termínu do 31.3.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1214/2010/ORÚP

Dům se zvláštním režimem – záměry

Rada města po projednání bere na vědomí předložené záměry řešení a ukládá MěÚ doplnění materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1206/2010/OS

Změna opatrovníka

Rada města po projednání ruší pověření paní Veroniky Halamkové, DiS. k  provádění výkonu funkce opatrovníka ing. Janu Zachovi.

Rada města po projednání pověřuje ing. Petra Krábka, vedoucího sociálního odboru k provádění výkonu funkce opatrovníka pro ing. Jana Zacha.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1201/2010/SSm

Změna úhrad na Denním stacionáři a Domově se zvláštním režimem

Rada města po projednání schvaluje

- změnu úhrad v Denním stacionáři pro mentálně postižené osoby s platností od 1.3.2010

- změnu úhrad v Domově se zvláštním režimem Seniorpenzionu FIT s platností od 1.4.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta