Zápis z 87. schůze rady města konané dne 22.3.2010

zveřejněno: 22. 3. 2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 87. schůze rady města:

 1. Žádost Active – střediska volného času, příspěvková organizace
 2. Přijetí sponzorského daru
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Zápis z kulturní komise a komise pro partnerskou spolupráci
 6. Vyhodnocení grantového programu Kultura 2010
 7. Vyhodnocení grantového programu Volný čas 2010
 8. Žádost TJ Sokol
 9. Změna Organizačního řádu MěÚ
 10. Dům se zvláštním režimem – záměry – doplnění
 11. Smlouvy o přeložkách E.ON
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1215/2010/Active

Žádost Active – střediska volného času, příspěvková organizace

Rada města bere na vědomí jmenování zástupce ředitele Active – střediska volného času, příspěvková organizace.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 1218/2010/2.ZŠ

Přijetí sponzorského daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí sponzorského daru dle přiloženého návrhu smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1216/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako nájemcem, na pronájem pozemků ve vlastnictví města v jednotlivých lokalitách k. ú. Město Žďár, na kterých jsou umístěny stavby spol. SATT, a. s. – dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej  pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/444 – ost. pl., jiná plocha a to ve výměře cca 132 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zvětšení sousedního pozemku p. č. 570/87 pro výstavbu krajového ŘRD v ul. Vejmluvova, ZR 2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5330 – trvalý travní porost ve výměře cca 68 m2, části p. č. 5331 – trvalý travní porost ve výměře cca 8 m2 a části p. č. 5333/1 – trvalý travní porost ve výměře cca 1211 m2  v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření okrasné zahrady a zřízení přírodního jezírka na p. č. 5332/1 u  rodinného domu čp. 2290 na p. č. 5332/8 v ul. Jamská, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání – zarovnání pozemku u rodinného domu a zřízení přístupu ke garáži (budoucí) s tím, že přesná výměra prodávaného podzemku bude určena oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Ludmile Vojtekové,  ZR 3 a to části p. č. 894 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 21 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako zahrádka u byt. domu Okružní 789/65, ZR 3.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Ivo Strakovi,  ZR 5 a to části p. č. 2759 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 11 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako zahrádka u byt. domu Luční čp. 1038, ZR 5.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupená Správou Jihlava se sídlem Kosovská 10a, Jihlava – jako stavebník a Městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem, a to stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – ulice Brodská“ - oprava stávající komunikace I. třídy, ve věci vydání souhlasu s provedením stavby, potřebného pro vydání stavebního povolení na připravovanou akci prováděnou na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 923, 937, 1003, 1101, 1103, 1115, 1386, 1425, 7896, 1100/1, 1100/2 a 1137/2 vše v k. ú. Město Žďár – dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h)

1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1191, 1192, 1193, 1209, 1210, 1211, 1218 a 1424 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3029-126/2009 ze dne 10. 3. 2010 - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu k objektu Středního odborného učiliště obchodního v ul. Komenského, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1209 v k. ú. Město Žďár – dle GP GP č. 3048-126/2009 ze dne 11. 3. 2010 – za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu – propojení z ul. Komenského, ZR 3 k rodinným domům v ul. Dr. Drože, ZR 1 – včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i)

1. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 23.2.2009 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12.3.2009 ve věci prodeje části pozemků p.č. 6167/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 6165 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 6166 – ost. pl., ost. komunikace a p.č. 6167/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře cca 4.100 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví  společnosti PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ 28293096 za kupní cenu ve výši 1.045,-- Kč/m2, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, jehož součástí bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena GP po zaměření polyfunkčního objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení a po poskytnutí příspěvku kupujícího  ve výši 5,5 mil. Kč na zlepšení dopravního řešení  - vybudování křižovatky na ulici Nádražní směrem na ulici Palachova a kruhové křižovatky Smetanova, Nádražní. Součástí výstavby polyfunkčního objektu bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Pravomocné SP bude vydáno nejpozději do – nově 30.6.2011 (původně do 30.6.2010). Kolaudační souhlas bude vydán nejpozději do – nově 30.6.2013 (původně do 30.6.2012).

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úpravu znění čl. IV. Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 15.6.2009 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a společností PLF DŮM, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1 – jako nájemcem – dle předloženého Dodatku č. 1 k uvedené nájemní smlouvě – viz příloha č. 10.

3. Rada města po projednání schvaluje umístění reklamního pylonu dle předložené žádosti firmy PLF DŮM, s. r. o. s podmínkou, že na tomto zařízení bude umísťována pouze reklama týkající se výstavby záměru schváleného zastupitelstvem města na tomto pozemku a žádná jiná a za podmínek stanovených odborem rozvoje MěÚ.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

4. Usn. 1217/2010/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 7 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  o velikosti 2+1, umístěném ve Stržanově 28/1, Žďár nad Sázavou,  dle  návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok  a  600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části  nebytových prostor, umístěných v budově  na Dolní ulici 165/1 ve Žďáře nad Sázavou 1, v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou

a) se společností  Servis BHP s.r.o., se sídlem Hamry nad Sázavou 45, 591 01 Žďár nad Sázavou, pronájem  kanceláře  č. 619 v 6. NP  o výměře 31,35 m2, s  výši nájemného  1.000   Kč/m2/rok

b) s p. Stanislavem Houdkem, Karasín 7, 593 01 Bystřice nad Pern., pronájem kanceláře č. 203 o výměře 30,00 m2 , s  výši nájemného 1.000Kč/m2/rok

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu  domu č.p. 991, umístěném na ulici Luční, č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemku p.č. 2411, zahrada, ve výměře 466 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a  v pořadí:

1. Náboženským společenstvím Adolpha Kolpinga, se sídlem náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, nájemné ve výši   62.000,-- Kč/rok za účelem provozování Církevní mateřské školky A.Kolpinga – Cestička

2. Občanským sdružením Ver Via, se sídlem Vejmluvova 34, 591 02 Žďár nad Sázavou, nájemné ve výši 60.000,-- Kč/rok, za účelem provozování sociální a zdravotní činnosti, výchovy a vzdělávání, péče o zdravé i handicapované předškolní děti s využitím odborných terapií a rehabilitací

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání rozhodla, že město Žďár nad Sázavou nemá zájem o  vydání  nepatrného majetku po zemřelé Jarmile Štěpánové, posl. bytem Okružní 67, Žďár nad Sázavou.

Rada města souhlasí s tím, aby veškerý zanechaný nepatrný majetek po zemřelé Jarmile Štěpánové, posl. bytem Okružní 67, Žďár nad Sázavou, zdědila v souladu se zanechanou závětí příspěvková organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1219/2010/OŠKS

Zápis Kulturní komise a Komise pro partnerskou spolupráci

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z jednání Kulturní komise ze dne 8.3.2010.

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z jednání Komise pro partnerskou spolupráci se  zahraničím ze dne 16.3.2010.

Rada města po projednání pověřuje p. Václava Košťála a ředitele Regionálního muzea p. Zdeňka Málka ke služební cestě do partnerského města Flobecq a Cairanne za účelem zapůjčení obrazů tamních amatérských výtvarníků pro výstavu v Regionálním muzeu.

Rada města bere na vědomí program Dnů partnerství 2010 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1220/2010/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu „ KULTURA 2010“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „KULTURA 2010“ jednotlivým žadatelům podle upraveného návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1221/2010/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu „ VOLNÝ ČAS 2010“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „VOLNÝ ČAS 2010“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1222/2010/OŠKS

Žádost TJ SOKOL

Rada města po projednání schvaluje změnu ve složení Sportovní komise dle návrhu uvnitř předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1224/2010/Taj.

Doplnění pracovních náplní odborů MěÚ v Organizačním řádu MěÚ

Rada města po projednání schvaluje doplnění pracovních náplní Organizačního řádu MěÚ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1223/2010/ORUP

Dům se zvláštním režimem – záměry – doplnění

K tomuto bodu jednání nebylo schváleno žádné usnesení.

 

11. Usn. 1225/2010/ORUP

Smlouvy o přeložkách E.ON

Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv mezi městem Žďár nad Sázavou a akciovou společností E.ON ČR dle předložených návrhů.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta