Zápis z 88. schůze rady města konané dne 19.4.2010

zveřejněno: 19. 4. 2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Mgr. Luboš Straka

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 88. schůze rady města:

 1. Informace o převodu majetku TJ ZR
 2. Rozpočet ZUŠ Fr. Drdly na rok 2010
 3. Organizační řád ZUŠ
 4. Sponzorský příspěvek pro ZUŠ
 5. Dopravní řešení Veselská ul. – petice
 6. Smlouva na pronájem kontejneru na el. odpad
 7. Problematika kina
 8. Informace o nebytech
 9. Majetkoprávní úkony RM
 10. Majetkoprávní úkony ZM
 11. Byty a nebytové prostory
 12. Odpis a likvidace majetku
 13. Výsledky VŘ relax.centrum (bazén)
 14. RO – naučná stezka Zelená hora, rekonstrukce Hutařova, revitalizace relax.centra
 15. Řešení Žižkovy ul.
 16. Dohoda o pořízení změny ÚP obce Nové Dvory
 17. Návrh na rozdělení výtěžku z VHP
 18. Rozpočtová opatření  č. 2/2010
 19. Souhlas s přijetím daru
 20. Vyřazení majetku PO
 21. Stavební úpravy na Domově pro seniory
 22. Inspekce kvality
 23. Organizační řád PO
 24. Návrh na jmenování vedoucí OFKIA
 25. Smlouva o převodu práv a závazků Active
 26. Smlouva o převodu práv a závazků ZUŠ
 27. Žádosti o finanční příspěvky
 28. Žádost o použití znaku města
 29. Žádost a.s. ŽĎAS
 30. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1253/2010/OP

Informace o převodu majetku TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání  bere na vědomí informaci TJ Žďár nad Sázavou o možnostech převodu některých sportovišť z vlastnictví TJ Žďár na Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1230/2010/ZUŠ

Rozpočet ZUŠ Fr. Drdly na rok 2010

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů

- plán investic z vlastních zdrojů a z dotace pro ZUŠ z kraje Vysočina 65.000,-Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2010:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele do investičního fondu ve výši 14.000,-Kč

- požadavek na příspěvek od zřizovatele do fondu FKSP ve výši 59.219,-Kč

- požadavek na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 394.000,-Kč

- plán oprav a rekonstrukcí ve schváleném rozpočtu zřizovatele pro rok 2010 ve výši 1.140 tis.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž: 0

 

3. Usn. 1231/2010/ZUŠ

Organizační řád ZUŠ

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1232/2010/ZUŠ

Sponzorský příspěvek pro ZUŠ Františka Drdly

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí sponzorského příspěvku firmy ŽĎAS, a.s. ve výši 40.000,-Kč pro Základní uměleckou školu Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1226/2010/KS

Dopravní řešení Veselská ul. – petice

Rada města bere na vědomí petici občanů zastoupených paní Marií Horákovou ve věci parkování v ulici Veselská a doporučuje realizovat dopravní značení dle projektové dokumentace vyjma bodu č. 4.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

6. Usn. 1227/2010/KS

Smlouva na pronájem kontejneru na el. odpad

Rada města schvaluje uzavření smlouvy s fa ASEKOL s..r.o. „O spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1228/2010/TSBM

Problematika kina

Rada města bere na vědomí informaci o problematice kina a doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření k zajištění rekonstrukce ozvučení ve výši 1,24 mil.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1229/2010/TSBM

Informace o nebytech

Rada města bere na vědomí informaci o nebytových prostorech města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1233/2010/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3876 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 24 m2 a části p. č. 3877 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření pozemku u byt. domu (lešení, rekonstrukce domu apod.) v ul. Wolkerova čp. 2077/2 a 2078/4, ZR 4 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3941/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zajištění údržby a zateplení objektu byt. domu Švermova čp. 2104/6 a 2105/8 na p. č. 3939 a 3940, ZR 4 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s dokončením silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou, okružní křižovatka“ v ul. Brněnská, Jihlavská, ZR 1 – na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 v zastoupení Správy Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – dle GP č. 3003-23/2009 ze dne 11. 2. 2010 a to:

- části p. č. 5544 – ost.pl.,jiná plocha - díl „k“ ve  výměře 2 m2

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „i“ ve  výměře 65 m2

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „l“ ve  výměře 224 m2

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul. plocha - díl „j“ ve  výměře 486 m2

- nově p. č. 5531/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 777 m2

 

- části p. č. 5508/1 – ost.pl., ost. komunikace - díl „o“ ve  výměře 1 m2

- části p. č. 5547    – ost.pl., jiná plocha - díl „m“ ve  výměře 233 m2

- části p. č. 5555/1 – ost.pl., jiná plocha - díl „n“ ve  výměře 27 m2

- nově p. č. 5531/6 – ost. plocha, silnice ve výměře 261 m2

 

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „s“ ve  výměře 191 m2

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul.plocha - díl „r“ ve  výměře 103 m2

- nově p. č. 5545/1 – ost. plocha, zeleň ve výměře 294 m2

 

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul. plocha ve výměře 316 m2

- nově p. č. 5976/4 – ost. plocha, silnice ve výměře 316 m2

- vše v k.ú.  Město Žďár

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje předložený postup v rámci prodeje rodinných domů č.p. 235 a č.p. 237 včetně souvisejících pozemků, nacházejících se na ulici Žižkova ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 9521/2 – louka ve výměře cca 125 m2 v budoucím vlastnictví firmy VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná (v současnosti vlastník ARROW International CR, a. s. se sídlem Pražská třída 209/182, Hradec Králové – Plačice) za část p. č. 9519/1 – orná ve výměře cca 125 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování vedení inž. sítí pro připojení budoucího provozního areálu společnosti VHS Bohemia, a. s. v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 na pozemku p. č. 9519/1 – vše v k. ú. Město Žďár. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 774/38 – orná půda ve výměře 1 803 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „Na Starém městě“ ve vlastnictví p. Milana Havlíka, bytem Šípková 213/9, ZR 5 za p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 029 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem získání pozemku pro stavbu RD v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za předpokladu dodržení „Pravidel při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v ZM dne 18. 12. 2008.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1149 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 245 m2 a části p. č. 1209 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných u RD čp. 668 ul. Dr. Drože 2, ZR 1 jako oplocená zatravněná zahrada.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře cca 2 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u nádraží ČD (v blízkosti novinového stánku) – za účelem umístění a provozování prodejního automatu na čerstvé mléko.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou,  ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6  - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1rok, tj. do 30. 4. 2011.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, bytem Smetanova 526/7, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2011.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou,  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2011

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6283 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6723 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Mgr. Marcele Řebíkové, bytem Hamry n. Sáz. 436 a to p. č. 6607 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města nedoporučuje pokračovat v přípravě změny katastrální hranice mezi k. ú. Jámy a Město Žďár a Veselíčko u Žďáru n. Sáz. a to vzhledem ke skutečnosti, že ani Obec Jámy ani Město Žďár n. Sáz. v současné době neplánuje změnu územního plánu za účelem rozšíření funkčního využití na plochy pro bydlení v této lokalitě.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 11010-002697-3 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – dle GP č. 2999-187/2009 ze dne 19. 1. 2010 a to na části p. č. 5547 v k. ú. Město Žďár za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - uložení HDPE trubek a metalického kabelu v trase optického kabelu – stavba „0879/08 ZDAR IOL ETHERNET 11010-002697“ – napojení technologického objektu ZDAR, a. s. Žďár n. Sáz. Jihlavská ul., ZR 1 na optickou síť elektronických komunikací Telefónicy O2 Czech Republic - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 430, 431, 5856, 6165, 6166, 6167/1 a 6167/2 - vše v k. ú. Město Žďár za účelem uložení podzemního komunikačního zařízení - metalického kabelu – stavba „Okružní křižovatka, ul. Strojírenská, Nádražní ZR – přeložka kabelu Telefónica O2“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 9521/1, 9512/2, 9525/5, 9523, 9528/1, 9537/1, 9538 a 9541/1 – vše v k. ú. Město Žďár za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický a optický kabel – stavba „SPP 11010 – 027594, Žďár n. S., prům. zóna, AQUASYS, ÚPS (2010)“ – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409368/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 9537/1 a 9538 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Jamská, úprava VN, Aquasys“, spočívající v přístupu a příjezdu k TS a umístění nového zemního kabelového vedení VN v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 6410006/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 9537/1, 9538, 9541/1, 9541/2, 9541/4 a 9542 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Jamská, přeložka VN, Aquasys“, spočívající v  umístění nového venkovního kabelového vedení VN a 4x stožáru VN v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

s) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy 4408-042/001/10 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 2917-70/2009 ze dne 4. 6. 2009 na části pozemku p. č. 7748/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Radonín, úpravy DS NN Kudláček“, spočívající v umístění nového kabelového vedení NN ukončeného v pojistkové skříni NN k novému odběrnému místu v obci Radonín na pozemku p. č. 7745 v k. ú. Město Žďár  ve vlastnictví p. Martina Kudláčka,  ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4407-273/001/10 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 2933-7/2009 ze dne 6. 8. 2009 na částech pozemků p. č. 8001/1, 8002/2 a 8007/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Kupecká – VN, TS, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně NN a uložení zemního kabelového vedení VN v lokalitě ul. Kupecká, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

u) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 3031-158/2009 ze dne 19. 3. 2010 a to na částech p. č. 7998/18, 8002/1 a 8010/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. K Milířům – Klafar II.-B1, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1234/2010/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Hany Vrbových (SJM), ZR 7 a to p. č. 4575 – orná půda ve výměře 168 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem rozšíření pozemku podél zahrady p. č. 4574 u ŘRD čp. 1534 na p. č. 4573 ul. Špálova 38, ZR 7

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b)

1. Rada města po projednání ruší usnesení MR ze dne 21. 6. 1999 a doporučuje ZM ke schválení zrušení usnesení MZ ze dne 28. 6. 1999 ve věci odprodeje pozemků a to pův. části p.č. 40/1 (PK) ve výměře cca 5 m2 a pův. p. č. 40/2 (PK) ve výměře cca 205 m2 v k. ú. Město Žďár – vedle OkÚ Žďár n. Sáz., ul. Dr. Drože 2, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání geom. plánu z r. 1967 do vlastnictví jednoho z majitelů nemovitosti čp. 668 a to p. Miroslava Klimeše, bytem ZR 1 – prodej pozemku bude uskutečněn po hranici stávajícího oplocení s tím, že travnatý pruh mezi komunikací a oplocením bude ponechán jako veřejná zeleň v majetku města - za cenu dle znaleckého posudku + zvýšenou o daň z převodu nemovitostí.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Věry Nečasové, dříve bytem ZR 1, nyní trvale bytem ZR 1 a to p. č. 1139 – zast. plocha ve výměře 197 m2 a p. č. 1140 – zast. plocha ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků využívaných jako zahrada u RD čp. 668 ul. Dr. Drože 2, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Luboše a Hany Doškových (SJM), ZR 3to části p. č. 2035/3 – orná půda ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady p. č. 2009/1 u řadového rodinného domu čp. 2319 na p. č. 2009/2 v lokalitě Klafar I., ul. Vápenická 5, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Petra a JUDr. Jaroslavy Brabcových (SJM), Stržanov a to části p. č. 3/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání – zarovnání pozemku u rodinného domu a zřízení přístupu ke garáži (budoucí) s tím, že přesná výměra prodávaného podzemku bude určena oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 a to přípojek inženýrských sítí od hlavního řadu k připojovacímu bodu, umístěných na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - kanalizace splašková, kanalizace splašková tlaková a vodovod v celkové hodnotě včetně DPH ve výši 18.128.602,-- Kč – v rámci výstavby obytného souboru Klafar II. – část B1, ZR 3

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod majetku – odprodej z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a to plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby „Prodloužení STL plynovodu a plynovodních přípojek pro obytný soubor Klafar II.“ ve Žďáře nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v hodnotě 243.600,-- Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené převody nemovitostí ve správném znění - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 a to:

2. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2978-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „c“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5

za

- p.č. 2675/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 15 m2 z vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „c“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Jany Kaufmanové,  bytem ZR 6

za

- p.č. 2675/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 15 m2 z vlastnictví Jany Kaufmanové,  bytem ZR 6

do vlastnictví Města ZR

 

4. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2980-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „e“ ve výměře 11 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2736 – zahrada – díl „f“ ve výměře  9 m2 - z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

nové znění:

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „e“ ve výměře 11 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2743 – zahrada – díl „f“ ve výměře  9 m2 - z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

5. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2981-113/2009 z 8.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu:

původní znění

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „c“ ve výměře 38 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2722 – zahrada – díl „ a“ - ve výměře 1 m2 – z vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „c“ ve výměře 38 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2722 – zahrada – díl „ a“ - ve výměře 5 m2 – z vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

V ostatním zůstávají původní usnesení beze změny.

 

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené převody nemovitostí ve správném znění - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vodojem“ ZR 7 a to:

3. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2957-257/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „i“ ve výměře 27 m2 - manželům Zdeňku a Jarmile Kalábovým (SJM), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

nové znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/49 ve výměře 28 m2 - manželům Zdeňku a Jarmile Kalábovým (SJM), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

původní znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 154 m2 a části p.č. 4746, ost.pl.,ost.kom. – díl „k“ ve výměře 25 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví - Františka Gregora, bytem ZR 4

za

- část p.č. 4703, zahrada – díl „b“ ve výměře 5 m2 - z vlastnictví Františka Gregora, bytem ZR 4 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 155 m2 a části p.č. 4746, ost.pl.,ost.kom. – díl „k“ ve výměře 25 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví - Františka Gregora, bytem ZR 4

za

- část p.č. 4703, zahrada – díl „b“ ve výměře 5 m2 - z vlastnictví Františka Gregora, bytem ZR 4 do vlastnictví Města ZR

 

6. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2960-258/2009 z 23.10.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „n“ ve výměře 9 m2 a díl „o“ ve výměře 10 m2 – manželům Janovi a Heleně Kamarádovým (SJM), bytem ZR 7

nové znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „n“ ve výměře 9 m2  a díl „o“ ve výměře 10 m2 – manželům Janovi a Heleně Kamarádovým (SJM), bytem ZR 7 (oprava adresy - čp.)

původní znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „i“ ve výměře 10 m2 - manželům Ing. Milanu a Haně Strakovým (SJM), bytem ZR 7

nové znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „i“ ve výměře 10 m2 - panu Ing. Milanu Strakovi, bytem ZR 7

 

7. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2962-61/2009 z 31.12.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/24 – zahrada ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7

za

část p.č. 4349 - zahrada – nově p.č. 4349/2 – zahrada ve výměře 16 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/24 – zahrada ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7

za

část p.č. 4349 - zahrada – nově p.č. 4349/2 – zahrada ve výměře 16 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

 

8. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2964-259/2009 z 19.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 32 m2 – manž. Františku a Aleně Novotným (SJM), bytem ZR 7

nové znění

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 32 m2 – manž. Františku a Daně Novotným (SJM), bytem ZR 7

 

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2965-260/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní usnesení

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/44 – zahrada ve výměře 56 m2 - manželům Ivanu a Zdeňce Kynclovým (SJM),  ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/45 – zahrada ve výměře 56 m2 – Renatě Smolíkové,  ZR 7

nové usnesení

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/44 – zahrada ve výměře 42 m2 - manželům Ivanu a Zdeňce Kynclovým (SJM),  ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/45 – zahrada ve výměře 44 m2 – Renatě Smolíkové,  ZR 7

 

11. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2967-262/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní usnesení

odprodej

- část p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 124 m2 – manž. Lubomíru a Bedřišce Macháčkovým (SJM - podíl ½) a Marcele Dvořákové (podíl ½),  ZR 7

nové usnesení

odprodej

- část p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 124 m2 –  Marcele Dvořákové, ZR 7

 

17. původní znění

směnu

- p.č. 4493 – zahrada, ve výměře 18 m2, k.ú. Město Žďár - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM), bytem ZR 7

za

- p.č. 4492 – ost.pl.,jiná pl. ve výměře 129 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM), bytem ZR 7 - do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- p.č. 4493 – zahrada, ve výměře 18 m2, k.ú. Město Žďár - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM – podíl ½) a Jaroslava Paseky ml. (podíl ½), všichni bytem ZR 7

za

- p.č. 4492 – ost.pl.,jiná pl. ve výměře 129 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM – podíl 1/2) a Jaroslava Paseky ml. (podíl ½), všichni bytem ZR 7 - do vlastnictví Města ZR

V ostatním zůstávají původní usnesení beze změny.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje a doporučuje  ZM ke schválení Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení v předloženém znění – viz příloha č. 7 – 12.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i)

1. Rada města po projednání ruší původní usnesení městské rady ze dne 29. 3. 1999 a doporučuje ZM ke schválení zrušení původního usnesení městského zastupitelstva ze dne 19. 4. 1999 ve věci následující směny pozemků:

p. č. 709/144 + 709/146 o celkové výměře 4 m2 ve vlastnictví manželů Jiřího a Jarmily Jiříkovských, bytem ZR 5 za p.č. 709/143 + 709/145 o celkové výměře 42 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz., vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání úpravy hranic pozemků v sídlišti „Vysočany“, ZR 5 dle geometrického plánu z r. 1994 - s doplatkem kupní ceny dle znal. posudku, zvýšené o daň z převodu nemovitostí - nabyvatelé větší výměry pozemků manželé Jiříkovských.

 

2. Rada města Žďáru nad Sázavou po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ve výši 300,-- Kč/m2 a to

p. č. 2862 - zahrada ve výměře 19 m2 a p. č. 2863 - zahrada ve výměře 30 m2 z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví manželů Jiřího a Mgr. Jarmily Jiříkovských (SJM), bytem ZR 5

za

p.č. 2860 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2 a p. č. 2861 – ost.pl.,ost.komunikace ve výměře 2 m2 z vlastnictví manželů Jiřího a Mgr. Jarmily Jiříkovských (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- vše v k.ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání u rodinného domu

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.11.2009 do 01.04.2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1235/2010/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání uděluje souhlas s umístěním sídla společnosti Servis BHP s.r.o. v současné době se sídlem Hamry nad Sázavou 45, IČ 25595814,   v budově  na Dolní ulici 165/1 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání uděluje souhlas s umístěním sídla společnosti LDS Financ s.r.o.  v budově na ulici Dolní 165/1,  591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou o zachování stávající výše nájemného za užívání 8 bytů, umístěných v obytném domě č.or. 33 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, určených k poskytování sociální služby azylová ubytovna pro bezdomovce – muže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 5 bytových jednotek, umístěných v přízemí domu č.or. 10 na ulici Brněnská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,   za účelem využití pro veřejnou službu a následné bydlení pro klienty azylového domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje a doporučuje ke schválení Kupní smlouvu, uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Kultura Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je prodej technického zhodnocení budovy městského divadla, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání

1. neschvaluje žádost pana Ladislava Dvořáka o snížení nájemného za užívání nebytového prostoru v  DM centrum  se sídlem na nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

2. vypovídá nájem nebytového prostoru, užívaného  p. Ladislavem Dvořákem  v DM centru prodejna novin a akvárium-rybářské potřeby, nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou, z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru  uzavřené 05.03.1993 ve znění pozdějších dodatků  č.1, 2, 3 a 4.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání neschvaluje žádost pana Oldřicha Vejlupka o snížení nájemného za užívání nebytového prostoru v  DM centrum  se sídlem na nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1236/2010/OP

Odpis a likvidace majetku

Rada města po projednání  schvaluje odpis a likvidaci majetku dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města odpis movitého majetku s pořizovací hodnotou nad 20.000 Kč a pohledávky s hodnotou od 5.000 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1238/2010/ORUP

Výsledky výběrového řízení relaxační centrum (bazén)

Rada města ruší výběrové řízení na akci: „Revitalizace a rozšíření  společensko relaxačního centra“ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrž. 0

 

14. Usn. 1237/2010/ORUP

Rozpočtová opatření – naučná stezka Zelená hora, rekonstrukce Hutařova, revitalizace relax. centra (bazén)

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření na akce:  Rekonstrukce ulice Hutařova, Naučná stezka kolem Zelené hory“, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1239/2010/ORUP

Řešení Žižkovy ul.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o možném řešení objektů na Žižkově ulici.

Rada města ukládá MěÚ prověřit stávající nájemní smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1248/2010/ORUP

Dohoda o  pořízení změny ÚP obce Nové Dvory

Rada města schvaluje Dohodu o pořízení změny ÚPO s obcí Nové Dvory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1241/2010/OF

Návrh na rozdělení výtěžku v VHP

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výtěžku z VHP za rok 2009.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

18. Usn. 1242/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 2/2010

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1243/2010/POSSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru – skleněné plastiky, do vlastnictví PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1244/2010/POSSm

Vyřazení majetku PO

Rada města po projednání:

- nevyužije možnost přijmout bezúplatně nepotřebný majetek PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

a schvaluje

- aby opotřebovaný automobil byl nabídnut prodejci nového automobilu formou protiúčtu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1245/2010/POSSm

Stavební úpravy na Domově pro seniory

Rada města po projednání schvaluje vnitřní stavební úpravy v Domově pro seniory podle předloženého materiálu a v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1246/2010/POSSm

Inspekce kvality

Rada města po projednání bere na vědomí chystanou inspekci kvality sociálních služeb na Domově pro seniory a pověřuje pana radního Rostislava Dvořáka k účasti na seznámení organizace se závěrečnou inspekční zprávou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1247/2010/POSSm

Organizační řád PO

Rada města po projednání schvaluje nový organizační řád PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou platný od 1.5.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1240/2010/Star.

Návrh na jmenování vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu

Rada města jmenuje do funkce vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu paní Ing. Vlastu Polovou ke dni 1.5.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 1249/2010/OŠKS

Smlouva o bezúplatném převodu práv a závazků Active

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků mezi Městem Žďár nad Sázavu a příspěvkovou organizací Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 1250/2010/OŠKS

Smlouva o bezúplatném převodu práv a závazků ZUŠ

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků mezi Městem Žďár nad Sázavu a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 1251/2010/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku :

- Asociace TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI, Žďár nad Sázavou 7, Jamborova 1778/7 na podporu akce „Zahájení jarní turistické sezóny na rozhledně Rosička“ ve výši 5 000,- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

- Společnosti WYDA s.r.o. Žďár nad Sázavou na organizaci sportovní akce aquatlon ve výši 2 600,- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

- Jezdeckému klubu – Na Ranči Hamry nad Sázavou na uspořádání jezdeckých závodů ve výši 5 000,- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

- Oblastnímu spolku ČĆK Žďár nad Sázavou na činnost organizace ve výši 5 000,- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

- Centru pro rodinu a sociální péči Brno – střed, Brno - město, Josefská 516/1 na zajištění akce Diecézní pouť rodin konané ve Žďáře nad Sázavou ve výši 5 000,- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města

- P. Ing. Hynku Jurmanovi, Štěpánov nad Svratkou 183 na realizaci publikace „Omyly tradované“

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

- Klubu výtvarných umělců Horácka na vydání informační tiskoviny na výstavu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 1252/2010/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání hlasovala o schválení užití znaku města p. Jiřímu Sýkorovi, Palachova 29/7, Žďár nad Sázavou na ilustraci v knize „Bouře v mozku průzor věků“.

Hlasování: Pro 0, proti 6, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou, Dvorská 123/14, Žďár nad Sázavou 2 na propagační materiál 8. ročníku turistického pochodu „Se Sokolem kolem Žďáru pěšky nebo na kole“, který se koná 18.9.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn. 1254/2010/OŠKS

Žádost  ŽĎAS a.s.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1. v předloženém znění ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Městem Žďár nad Sázavou a společností ŽĎAS a.s. ze dne 18.12.2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

30. Různé

Rozdělení projektu Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou

Rada města ukládá MěÚ připravit rozdělení stávajícího projektu Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou na jednotlivé stavby.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

Delegování členů a náhradníků výběrové komise Kanalizace Stržanov

Rada města deleguje členy a náhradníky výběrové komise Kanalizace Stržanov za radu města p. Rostislava Dvořáka, p. Mgr. Jaromíra Brychtu a náhradníky p. Ing. Karla Straku a p. Miloslava Odvárku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta