Zápis z 89. schůze rady města konané dne 3.5.2010

zveřejněno: 3. 5. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 89. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Byty a nebytové prostory
 3. Řešení převodu sportovišť
 4. Finančně podpořené projekty z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 5. Digitalizace kina
 6. Dům se zvláštním režimem – doplnění
 7. Dohoda o pořízení změny ÚP Vojnův Městec
 8. Souhlas s uzavřením dohody
 9. Příspěvek na setkání seniorů regionu
 10. Rozpočtové opatření č. 2
 11. M.O.S., s.r.o.
 12. Žádost TJ SOKOL
 13. Materiál dle Pravidel zřizovatele
 14. Výsledek hospodaření za r. 2009
 15. Projekt DK na čerpání finančních prostředků z fondu EU
 16. Žádosti o příspěvek
 17. Opatrovnictví
 18. Smlouvy o poskytnutí příspěvku
 19. Materiál dle Pravidel zřizovatele
 20. Organizační řád ACTIVE
 21. Schválení stavebního záměru
 22. Pozastavení výkonu usnesení RM č.j. 1238/2010/ORUP ze dne 19.4.2010 dle §105 zákona č. 128/2000 Sb.
 23. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1255/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2091/1 ve výměře cca 90 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem stavby nových betonových balkonů (v celkovém počtu 64 ks) u byt. domu čp. 176, 177, 178 a 179 v ul. Libušínská 16, 18, 20 a 22, ZR 1.

 

b)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

 

2. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části pozemku p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem rozšíření pozemku před kotelnou v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7 vzhledem k existenci inž. sítí v pozemku.

 

c)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4645 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1663 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

2. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části pozemku p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem rozšíření pozemku před kotelnou na zahradu v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7 vzhledem k existenci inž. sítí v pozemku.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6325 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku.

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to:

- p.č. 2784/2  – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře  23m2

- ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl 3/4) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl 1/4), všichni bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

za

- část p.č. 2712/1   – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 30m2

- ze spoluvlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl ¾) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl ¼), všichni bytem ZR 5

- vše v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra směňovaného pozemku – části p. č. 2712/1 bude určena po zaměření oddělovacím GP - za účelem majetkoprávního vypořádání v sídlišti Vysočany – pozemek zastavěný komunikací za část pozemku již dlouhodobě pronajatého u RD č.p. 1240, ZR 5

 

f) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, uzavřenou mezi VÝSTAVBOU KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287 jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou jako obdarovaným v předloženém znění – viz příloha č. 5.

 

g) Rada města schvaluje a doporučuje ZM ke schválení Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení v předloženém znění – viz příloha č. 6.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Milanem a Janou Musilovými, trvale bytem 155 00 Praha 5 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 5303 a 5316 v k. ú. Město Žďár - za účelem přesahu střechy nad obecním pozemkem (0,75 m v délce 13 m) v rámci přestavby RD čp. 519, ZR 1 ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti RD čp. 519 na p. č. 5300 v k. ú. Město Žďár v ul. Jamská, ZR 1.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a pí Miladou Neuwirthovou, bytem ZR 6 a p. Jiřím Filippi, ZR 3 – jako oprávněnými – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2971 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení přípojek inž. sítí a to plynové, vodovodní, elektro, dešťové + splaškové kanalizace k novostavbě RD čp. 710 (po demolici) na p. č. 2976 v k. ú. Město Žďár v  ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti - novostavby RD čp. 710 na p. č. 2976 v k. ú. Město Žďár v  ZR 5.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků Komenského 1801 a 1802 se sídlem Komenského 1802, ZR 3 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1209 v k. ú. Město Žďár - z důvodu přesahu střechy cca 0,4 m do sousedního pozemku v rámci rekonstrukce ploché střechy na valbovou a dále přístup a příjezd k domu ve vzdálenosti 1,5 m po obvodu budovy za účelem případné rekonstrukce lodžií, zateplení, oprava fasády apod. u byt. domu v ul. Komenského 1801 a 1802 na p. č. 1207 a 1208 v k. ú. Město Žďár, ZR 3 ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností AUTOBAZAR VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Dolní 1726/33, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 7354 a 7618 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování přípojek inž. sítí a to elektro, plyn, voda, kanalizace v rámci stavby „Přístavba a nástavba objektu na p. č. 7355 a 7356 v k. ú. Město Žďár v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem jejich provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 3030-186/2009 ze dne 23. 3. 2010 a to na částech p. č. 8001/1 a 8002/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Libická a Sázavská (3. viladům čp. 2427, 2428 + 2429, 2430 a 2431 – spol. Výstavba Klafar) lokalita Klafar II., ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupená na základě plné moci společností Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – na částech p. č. 6165, 6166 a 6167/2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby přeložky STL plynovodu, spočívající v  umístění nového zemního vedení STL plynovodu v souvislosti s přípravou výstavby „Obytného souboru Park“ společnosti PLF dům - p. Rajský v lokalitě u SZŠ ul. Smetanova ZR 1 a ul. Palachova ZR 6 včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4410052/001 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 8785/2, 8691, 8692 a 8693 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Mělkovice, Svatoň, rozšíření NN“, spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě Mělkovice včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4410039/001 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 8902 a 8927 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Mělkovice, chaty, rozšíření NN“, spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě Mělkovice včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 6408-004/001/NM5/YPM na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 5555/2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3043-16/2010 ze dne 4. 2. 2010 - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Brněnská, přeložka VN, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a zemního kabelového vedení VN v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu při křížení ulic Brněnská, Jihlavská a „Sallerova výstavba“ ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-196/001/NM5/YPM na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 8902 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3040-167/2009 ze dne 5. 2. 2010 - za účelem vybudování stavby „Mělkovice, úprava DS, VN, TS, NN Kaláb“, spočívající v umístění nové venkovní přípojky VN, stožárové trafostanice a nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě Mělkovice, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1256/2010/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města  po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1271/2010/OP

Řešení převodu sportovišť

Rada města odkládá do příští RM předložení doplněného materiálu o podmínky převodu majetku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

4. Usn. 1257/2010/PK

Finančně podpořené projekty z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o přiznání dotace na projekty:

- Zvýšení efektivnosti ekonomických procesů a strategického řízení rozpočtů MěÚ Žďár nad Sázaovu

- Zvýšení výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ Žďár nad Sázavou

- Vzdělávání v eGon Centrum Žďár nad Sázavou

a souhlasí se způsobem financování spoluúčasti z položky rozpočtu – limit věcných výdajů na místní správu a pověřuje starostu města k podpisu „Prohlášení příjemce o zajištění 15% způsobilých výdajů na část spolufinancování“ a k podpisu smlouvy o dotaci..

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1275/2010/PK

Digitalizace kina

Rada města po projednání schvaluje digitalizaci kina (zvuku i obrazu) v odhadované výši 4,63 miliony Kč a schvaluje podání žádosti o grant ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

6. Usn. 1258/2010/ORUP

Dům se zvláštním režimem – doplnění

Rada města ukládá MěÚ vypracovat studii přestavby budovy 1. ZŠ na domov se zvláštním režimem a studii novostavby v lokalitě Klafar II.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

Rada města ukládá MěÚ pokračovat v jednání o výkupu nemovitosti hotelu Jehla na domov se zvláštním režimem bez jakýchkoliv závazků.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

7. Usn. 1270/2010/ORUP

Dohoda o pořízení změny ÚP Vojnův Městec

Rada města schvaluje Dohodu o pořízení změny ÚPO s městysem Vojnův Městec.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1259/2010/SSm

Souhlas s uzavřením dohody

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prezentaci výrobků Denního stacionáře v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1260/2010/SSm

Příspěvek na setkání seniorů regionu

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města na úhradu nákladů spojených s pronájmem velkého sálu Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou na uspořádání akce Setkání seniorů regionu ve výši Kč 10.000,-.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1261/2010/OF

Rozpočtové opatření č. 2

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2010/ZM.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1276/2010/OF

M.O.S. s.r.o.

Rada města po projednání schvaluje:

- účetní závěru M.O.S. s.r.o.

- smlouvu o reklamě

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1262/2010/OŠKS

Žádost TJ SOKOL

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z rezervy Tělocvičné jednotě SOKOL Žďár nad Sázavou na opravu zdi pod hřištěm v Tyršově ulici ve výši 40.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

13. Usn. 1272/2010/Kultura

Materiál podle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- plán investic a oprav z vlastních zdrojů ve výši 360 tis.Kč příspěvkové organizace Kultura Žďár

- limit mzdových prostředků ve výši 3.550 tis.Kč

- limit reprefondu ve výši 10 tis.Kč

- odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura do rozpočtu města na rok 2010:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 3 455 tis.Kč

- plán investic a oprav od zřizovatele ve výši 400 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1273/2010/Kultura

Výsledek hospodaření za rok 2009

Rada města po projednání bere na vědomí:

- výsledek hospodaření za rok 2009

Rada města po projednání schvaluje:

- řešení účtu 901 – vlastní jmění

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1274/2010/Kultura

Projekt DK na čerpání finančních prostředků z fondů EU

Rada města po projednání bere na vědomí:

- Energetický audit budovy domu kultury z října 2007

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1263/2010/OS

Žádosti o příspěvek

Rada města po projednání doporučuje poskytnout příspěvek občanskému sdružení Chartis ve výši 3.000,-Kč ze Sponzoringu starosty na náklady spojené se stavbou jízdárny.

Rada města po projednání schvaluje příspěvek MO Svazu důchodců Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,-Kč ze Sponzoringu RM na zvýšené náklady spojené s realizací oslav 20.výročí založení místní organizace.

Rada města po projednání doporučuje poskytnout příspěvek občanskému sdružení Sdružení Nové Město na Moravě ve výši 3.000,-Kč ze Sponzoringu starosty na náklady spojené se zajištěním rané péče občanům Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 2, zdrž. 0

 

17. Usn. 1264/2010/OS

Opatrovnictví

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka panu Oldřichu Němcovi pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Ivanu Filipovou.

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka paní Ivany Šerköziové pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Jaromíra Pospíchala.

Rada města pověřuje paní místostarostku ing. Dagmar Zvěřinovou jednáním se zřizovateli domovů pro osoby se zdravotním postižením o umístění paní Šerköziové.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1265/2020/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o  poskytnutí finančního příspěvku s občanským sdružením ÚSVIT Havlíčkův Brod na provoz stacionáře s chráněným bydlením v roce 2010.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s občanským sdružením Ječmínek na provoz azylového domu pro matky (otce) s dětmi v roce 2010.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s občanským sdružením Dobrovolnické centrum Vysočina na zajištění proškolení a pojištění dobrovolníků v roce 2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1266/2010/Active

Materiál dle Pravidel zřizovatele

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace Active SVČ včetně oprav z vlastních zdrojů

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active SVČ do rozpočtu města na rok 2010:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 859 tis.Kč

- dotaci zřizovatele do investičního fondu organizace 693 tis.Kč

- plán investic z vlastních zdrojů ve výši 1.700 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

20. Usn. 1267/2010/Active

Organizační řád Active – střediska volného času, příspěvková organizace

Rada města po projednání schvaluje organizační řád příspěvkové organizace Active – středisko volného času, příspěvková organizace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

21. Usn. 1269/2010/Active

Žádost Active – střediska volného času, příspěvkové organizace

Rada města po projednání schvaluje stavební záměr na přestavbu budovy Active – střediska volného času, příspěvková organizace na ulici Dolní 3 a zplnomocňuje ředitele PO k vyřízení stavebního povolení.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

22. Usn. 1277/2010/Star.

Pozastavení výkonu usnesení rady města č.j.1238/2010/ORÚP ze dne 19.04.2010 dle § 105 zákona č. 128/2000 Sb.

V souladu s ustanovením § 105 zákona 128/2000 Sb., obecní řízení, starosta města Žďáru nad Sázavou Mgr. Jaromír Brychta, pozastavil výkon rozhodnutí usnesení rady města č.j.1238/2010/ORÚP ze dne 19.04.2010 ve věci výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Źďáře n.S“ a předložil věc k rozhodnutí zastupitelstva města.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o pozastavení výkonu usnesení rady města č.88 čj.1238/2010/ORÚP ze dne 19.04.2010 ve věci výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra, Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta