Zápis z 9. schůze rady města konané dne 19.2.2007

zveřejněno: 19. 2. 2007

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu: Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 9. schůze rady města:

 

 1. Žádost o povolení vyřazení hmotného dlouhodobého majetku MŠ k 30. 6. 2007
 2. Hospodaření 12/2006
 3. Majetkoprávní úkony –RM
 4. Majetkoprávní úkony – ZM
 5. Bytové záležitosti a nebytové prostory
 6. Rozpočtové opatření – Klafar II – žádost IP systému Olomouc
 7. Výběrové řízení na „Územně analytické podklady“
 8. Výběrové řízení „Parkoviště ul.Dr.Drože“
 9. Smlouva – Program obnovy venkova
 10. Zpráva o lesích města Žďár n.S.
 11. Žádost o finanční příspěvek
 12. Grantový program „SPORT 2007“
 13. Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2006 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 14. Výběrové řízení – veřejné osvětlení ul. Studentská
 15. Odprodej technického zařízení – výměníkových a bojlérových stanic
 16. Žádost nájemců nebytových prostor
 17. Návrh plánu oprav BF 2007
 18. Problematika MP
 19. Organizační řád
 20. Komise rady města
 21. Různé

   

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

 

1. Usn. 107/07/POMŠ

Žádost o povolení vyřazení hmotného dlouhodobého majetku MŠ k 30. 6. 2007

Rada města schvaluje vyřazení uvedeného dlouhodobého hmotného majetku mateřských škol k 30. 6. 2007.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 122/07/OF

Hospodaření města 12/2006

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení hospodaření města k 31. 12. 2006 a návrh rozdělení rozdílu příjmů a výdajů roku 2006.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 108/07/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2039 – orná půda ve výměře 755 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření zahrady u rozestavěného RD na pozemku p. č. 2028/2 v lokalitě Klafar I – ul. Trhová, ZR 3 s tím, že řešení žádosti se doporučuje až v r. 2008 po dokončení stavby obslužné komunikace a úprav úvozu.

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7618 – ost. plocha ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem oprav a údržby přístupové cesty, stání aut a do budoucna možnost rozšíření truhlářské dílny na pozemku p. č. 7656 v lokalitě řad. garáží u býv. „Amylonu“ ZR 1.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. PhDr. Vlasty Dvořáčkové, Praha 4 – Krč a to p. č. 9042 – orná půda ve výměře 3 022 m2 v k. ú. Město Žďár v průmyslové oblasti „Jamská“ ZR 1 – za účelem dalšího rozšíření plánované výstavby.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Boženy Juránkové, ZR 1 a to p. č. 5503 – ost. plocha ve výměře 86 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace stavby kruhové křižovatky na ulici Jihlavská – Brněnská, ZR 1 (u ENPEKY).

  

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ing. Martina Kříže, Ostrov n. Osl. a p. Pavla Kříže, ZR 5 a to p. č. 642/1 – orná půda ve výměře 4 416 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě za benzinovou pumpou u Tokozu, ZR 2 – za účelem uložení kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro připravovanou akci města stavba „Kanalizace Stržanov“ a případné realizace výstavby parkoviště dle návrhu územního plánu - za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 s tím, že trvá na sjednocené ceně pro všechny srovnatelné výkupy v této lokalitě a to za cenu 65,-- Kč/m2.

- Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na částečnou směnu části p. č. 3/1 ve výměře cca 70 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví města do vlastnictví manželů Josefa a Marie Matulkových, Stržanov (SJM) – za účelem využití např. pro složení dřeva, zaparkování traktoru apod. u RD čp. 51 – za stejnou část pozemku Matulkových p. č. 644/8 a zároveň nabytí zbývající části předmětného pozemku p. č. 644/8 - orná půda (celková výměra činí 1 906 m2) v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě za benzinovou pumpou u Tokozu, ZR 2 - do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Matulkových - za účelem uložení kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro připravovanou akci města stavba „Kanalizace Stržanov“ a případné realizace výstavby parkoviště dle návrhu územního plánu - za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2 s tím, že trvá na sjednocené ceně pro všechny srovnatelné výkupy v této lokalitě a to za cenu 65,-- Kč/m2.

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 a to p. č. 2201/20 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 368 m2, p. č. 2201/24 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 428 m2, p. č. 2201/25 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 65 m2, p. č. 2201/26 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 326 m2, p. č. 2201/28 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 144 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 75/21 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 834 m2, p. č. 75/23 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 284 m2, p. č. 75/28 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 78 m2, p. č. 75/29 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 251 m2, p. č. 75/30 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 638 m2 a p. č. 75/31 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 508 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ze správy Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2201/21 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 21 m2, 2202/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 43 m2- v k. ú. Město Žďár a p. č. 75/25 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 185 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za pozemky z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do správy ŘSD ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 a to p. č. 3289/2 – ost. plocha, silnice ve výměře 8 m2, p. č. 2201/14 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 64 m2 – v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 75/13 – ost. plocha, silnice ve výměře 11 m2, p. č. 360/12 – ost. plocha, silnice ve výměře 8 m2 a p. č. 360/11 – ost. plocha, silnice ve výměře 172 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár.

V případě daru i směny pozemků se jedná o majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemkům v úseku mezi ul. Jungmannova ZR 1, ul. Bezručova a Santiniho ZR 2 dle GP č. 529-276/2003 z 20. 10. 2003 a GP č. 550-94/2004 z 25. 3. 2004 po provedené rekonstrukci silnice I. třídy I/37 (průtah městem počínaje Brněnskou ulicí ZR 1 po ulici Bezručovu ZR 2).

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Alešem a Veronikou Stejskalovými, ZR 6 – jako oprávněným na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1085 a 1115 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování přípojek inž. sítí (vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro) v souvislosti s novostavbou provozovny zámečnictví na ul. Žižkova, ZR 1 na pozemku p. č. 1111 a zároveň zřízení práva přístupu a příjezdu za účelem údržby, případných oprav a rekonstrukce těchto přípojek ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka stavby na p. č. 1111 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10. 000,-- Kč.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby přeložky plynárenského zařízení v souvislosti se stavbou „Místní komunikace z průmysl. oblasti Jamská na ul. Brněnskou Žďár n. Sáz. a související stavební objekty – přeložka VTL plynovodu, prodloužení hl. řadu STL plynovodu, VO, el. připojení na síť NN a přípojky dešť. kanalizace“, spočívající ve vybudování přeložky VTL plynovodu na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6527, 9528, 9542, 9541/2, 5530, 5536, 5535, 6846, 6847 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 2494-381/2006 ze dne 11. 12. 2006 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 109/07/OP

 Majetkoprávní úkony - ZM

 

1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jany Fialové, ZR 1 a to jednotky – bytu č. 1724/7,umístěnémv 4.N.P. vlevo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č. p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29,31, 33, 35, 37 na pozemcích parc. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3328 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2, o velikosti 3/250. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k. ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

- za kupní cenu ve výši 324 392,-- Kč

 

 

2. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků v k.ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 do vlastnictví fyzických osob:

 - p.č. 7997/5 (pův.č.5) ve výměře 982 m2 manželům Pavlu Hrnčířovi a ing. Vladaně Hrnčířové Martínkové (SJM), Ostrov nad Oslavou

- p.č. 7997/6 (pův.č.6) ve výměře 965 m2 manželům Zdeňku Vokurkovi a Idě Vokurkové (SJM), Žďár nad Sázavou 1

- p.č.7998/10 (pův.č.24) ve výměře 946 m2 manželům MVDr. Miroslavu Havlíčkovi a MUDr. Marii Havlíčkové (SJM), Žďár nad Sázavou

- p.č.7998/2 (pův.č.25) ve výměře 1189 m2 panu ing. Jaroslavu Kovačkovi, Žďár nad Sázavou 2 a paní Veronice Berkové, Žďár nad Sázavou

- p.č. 7998/3 (pův.č.26) ve výměře 970 m2 manželům ing. Jiřímu Šemrincovi, Žďár nad Sázavou a Pharm.Dr. Jitce Šemrincové (SJM), Petrovice, Nové Město na Moravě

- p.č. 10151 (pův.č.29) ve výměře 918 m2 manželům Radimu Švomovi a Marii Švomové (SJM), Žďár nad Sázavou

- p.č. 10171 ve výměře 594 m2 a p.č. 10172 ve výměře 594 m2 (pův.č.40) manželům ing. Jiřímu Habánovi a ing. Evě Habánové (SJM), Žďár nad Sázavou

- p.č. 10169 ve výměře 594 m2 a p.č. 10170 ve výměře 594 m2 (pův.č.41) manželům Zdeňku Škarkovi a Jaroslavě Škarkové (SJM), Žďár nad Sázavou

- p.č. 10163 ve výměře 704 m2 a p.č. 10164 ve výměře 594 m2 (pův.č.44) manželům Oldřichu Petrošovi a Marcele Petrošové (SJM), Žďár nad Sázavou

- za účelem výstavby rodinných domů za kupní cenu ve výši 864,- Kč/m2 tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu za následujících podmínek pro každého nabyvatele:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31.12.2007

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31.12.2007, usnesení ZM pozbývá platnosti

- Kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31.12.2010

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

 

3. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy AMPO s. r. o. se sídlem Brněnská 2345/43, ZR 1 a Jaroslav Procházka – A-WORLD se sídlem Brněnská 2347/47, ZR 1 a to části p. č. 9651/8 – orná půda ve výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem vybudování technického zázemí stávajících firem s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem a součástí této výstavby bude i komunikace.

- za úředně stanovenou kupní cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

4. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej budovy č. p. 383, postavené na pozemku p. č. 11, včetně pozemku p. č. 11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 207 m2 (budova městské policie) nám. Republiky č. or. 44, Žďár nad Sázavou 1 - vše k. ú. Město Žďár, do vlastnictví (SJM) manželů Petra Brože a Ivany Brožové, Lhotka za kupní cenu ve výši 4.657.500,-- Kč. Před uzavřením kupní smlouvy bude ze strany kupujících složena záloha ve výši 10 % kupní ceny s tím, že v případě, že se neuskuteční převod předmětných nemovitostí do vlastnictví kupujících v důsledku jejich zavinění, bude tato záloha nevratná. Ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno přívodu el. energie a to z rozvaděče umístěného na dvoře do kašny a dále věcné břemeno umístění a provozu kamerového bodu a mikrovlnné vysílací antény. Kupní smlouva bude uzavřena po schválení v ZM s tím, že vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se uskuteční po zaplacení kupní ceny.

 

5. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti MteZ, s. r. o. se sídlem Jamská 2358/45, ZR 1 a to částí p. č. 5386 o předpokládané výměře 430 m2 a p. č. 5393/3 o předpokládané výměře 165 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem dostavby areálu firmy výrobního objektu - modelárny v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude zaměřena oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

6. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví VAMAFIL, s. r. o. se sídlem Velká Losenice 3 a to části p. č. 9512/9, části p. č. 9513, části p. č. 9516/1, části p. č. 9517, části p. č. 9518, p. č. 9513/6, p. č. 9514 a p. č. 95/15 v celkové výměře cca 7 060 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská ZR 1 za účelem výstavby 2. výrobní haly pro skaní technických přízí vedle stávající budovy Vamafil Jamská 49, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu.

- Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Podmínkou pro uskutečnění odprodeje je vydání pravomocného SP nejpozději do 31. 12. 2007 a kolaudace stavby do 2 let od vydání SP. V případě nedodržení termínu pro vydání SP pozbývá toto usnesení platnosti.

- za kupní cenu 222,-- Kč/m2

 

7. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to části p. č. 49 – ost. plocha ve výměře cca 11 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 45 - zahrada ve výměře cca 12 m2 ve vlastnictví manželů Fialových, ZR 1 (SJM) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti se zamýšlenou výstavbou novostavby obchodního sídla firmy „Fiala“ na pozemku p. č. 45 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

8. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Lesy ČR, s. p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové a to p. č. 9989 – lesní půda ve výměře 164 m2 v k. ú. Město Žďár - ze souboru již schváleného nabytí lesních pozemků do vlastnictví města (v ZM dne 15. 12. 2005) v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 - za účelem získání lesních pozemků pro rozšíření lesního hospodářství města.

- za úředně stanovenou cenu s tím, že město uhradí náklady spojené s převodem pozemku

 

9. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke chválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Milana Zicha, ZR 5 a to p. č. 261/14 - orná ve výměře 16 913 m2 v k. ú. Stržanov – v souvislosti s uložením kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro akci města „Kanalizace Stržanov“

- za úředně stanovenou cenu, nejméně však ve výši 35,-- Kč/m2

 

10. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Mgr. Jiřího Kratochvíla, Přezletice, 250 73 Jenštejn (1/2) a p. Věry Kratochvílové, Choceň (1/2) a to p. č. 643 - orná ve výměře 3 512 m2 v k. ú. Zámek Žďár – v souvislosti s uložením kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro akci města „Kanalizace Stržanov“ a za účelem realizace veřejně prospěšné stavby – parkoviště u rekreační zóny Pilská nádrž, ZR 2 dle schváleného ÚP města a dále p. č. 106/5 ve výměře 2 m2 v k. ú. Zámek Žďár v sousedství městských pozemků p. č. 696/4 a 696/6 – majetkoprávní vypořádání pozemku po zaměření kulturní památky – Boží muka u Dolního hřbitova, ul. Santiniho, ZR 2.

- za kupní cenu 65,-- Kč/m2

 

11. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Oldřicha Straky, Soběslav a to p. č. 639/2 – orná půda ve výměře 322 m2, p. č. 641 – orná ve výměře 1 398 m2 a p. č. 647/7 – ost. plocha-silnice ve výměře 206 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě za benzinovou pumpou u Tokozu, ZR 2 – za účelem uložení kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro připravovanou akci města stavba „Kanalizace Stržanov“ a dále využití pro plánované vybudování parkoviště navrženého dle schváleného územního plánu.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

12. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí – dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví TJ ŽĎAS Žďár n. Sáz., Jungmannova 1496/10, ZR 1 a to části p. č. 2158 – ost. plocha ve výměře cca 273 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace připravované akce dle schváleného územního plánu „Místní komunikace sídliště Klafar na ul. Dolní“ - vybudování chodníku pro pěší v trase od přechodu hlavní silnice I/37 před budovou prodejny Ford a restaurace, dále podél komunikace ke sportovní hale v lokalitě „Bouchalky“ ul. Jungmannova, ZR 1 v souvislosti s vybudováním plánovaného silničního propojení z ul. Dolní na nově budované sídliště Klafar.

Přesná výměra převáděného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

13. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jiřího Šprdlíka, Brno – Řečkovice (podíl ¼), p. Hany Novákové, ZR 6 (podíl ¼) a p. MVDr. Pavla Kocandy, ZR 1 (podíl ½) a to p. č. 7853 – louka ve výměře 484 m2, p. č. 7855 – ost. komunikace ve výměře 26 m2, p. č. 7857 – louka ve výměře 3 936 m2 a p. č. 7862 – ost. plocha ve výměře 314 m2 – vše v k. ú. Město Žďár pod ul. Okružní v blízkosti zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 – za účelem budoucí realizace výstavby pěších stezek, popř. cyklostezek v okolí sídliště „Stalingrad“ ZR 3

- za kupní cenu ve výši 15,-- Kč/m2

 

14. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 6851 – orná půda a p. č. 6860 – ost. plocha v celkové výměře cca 1 770 m2 do vlastnictví Kovo-šrotu s. r. o. Jihlava se sídlem Pávov 111 – za účelem ucelení a zarovnání hranic areálu firmy - za část p. č. 6865 – ost. plocha ve výměře cca 350 m2 z vlastnictví Kovo-šrotu s. r. o. Jihlava se sídlem Pávov 111 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz. – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby komunikace Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude firmou Kovo-šrot doplacen na základě ocenění dle znaleckého posudku.

 

15. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 4. 12. 2006 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Lis plast, s. r. o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 729/7, 690 02 Břeclav a to částí p. č. 7308 – ost. plocha ve výměře cca 2 200 m2, p. č. 7310 – ost. pl. ve výměře cca 850 m2 a p. č. 7311/1 – louka ve výměře 2 300 m2 (celkem ve výměře cca 5 450 m2) v k. ú. Město Žďár lokalita „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výstavby nového výrobního závodu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za úředně stanovenou cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného SP původně stanovený do 30. 6. 2007 nově nejpozději do 30. 6. 2008 a doba kolaudace stavby se prodlužuje následně nejpozději do 24 měsíců od vydání SP.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

16. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví jednotlivých stavebníků, kteří mají již schválený odprodej stavebních pozemků v ZM pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II, ZR 3 s tím, že se prodlužuje na základě žádostí stavebníků termín pro vydání pravomocného stavebního povolení nyní stanoveného nejpozději do 31. 3. 2007 nově nejpozději do 30. 6. 2007 pro všechny již dříve odsouhlasené odprodeje.

 

17. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci ve věci odprodeje pozemku p. č. 7998/8 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II. ZR 3 za účelem výstavby RD z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů ing. Jaroslava a Heleny Krejčích, ZR 4 – schváleno v ZM 21. 6. 2006 s tím, že se mění forma prodeje a to nově schvaluje předmětný odprodej do vlastnictví spol. AGROREAL – KREJČÍ, s. r. o., IČ 26927012 - jako právnické osoby (manželé ing. Jaroslav a Helena Krejčích, ZR 4 – jednatelé společnosti) a RD budou následně stavět jako služební dům výše uvedené společnosti.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

18. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 4. 9. 2006 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ze dne 21. 9. 2006 ve věci prodeje části pozemku p. č. 8007, ve výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě Klafar II z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti IP systém, s.r.o. se sídlem M. Horákové 27, 772 00 Olomouc – za účelem výstavby viladomů za kupní cenu ve výši 900,-- Kč/m2.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu viladomů.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30.6.2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30.6.2009.

V případě, že stavební povolení na stavbu viladomů nebude vydáno nejpozději do 30.6.2007, toto usnesení pozbývá platnosti.

- Tato částečná revokace se schvaluje tak, že předmětný shora uvedený odprodej se schvaluje spolu se společností IP systém též do spoluvlastnictví ing. Milana Pelikána, ZR 1, IČ 18117422.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

19. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložené uzavřené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 1.12.2006 do 10.2. 2007.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 110/07/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

Rada města prodlužuje záměr č. Z-413/2006-OP na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000,-- Kč/m2/rok kanceláře a 600,-- Kč/m2/rok na ostatní prostory a sklad.

Dále rada města schvaluje uzavření smluv na pronájem nebytových prostor v býv. budově ČP v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou s výši nájemného 1000,- Kč/m2/rok s organizací SPON, spol. s r.o. Šumavská 35, Brno, p. Lucii Šindelářovou, Žďár nad Sázavou a p. Davidem Markem – MarDoc Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje výpůjčku 20 ks židlí v pořizovací hodnotě 3.647,-- Kč, počítače, monitoru a klávesnice s myší v pořizovací hodnotě 35.612,50 Kč a další movité věci (stolek, křeslo, věšák, skříň šatní, stůl) dle předloženého návrhu Svazu důchodců ČR, sdružení Wuchterlova 5, Praha 6 PSČ 160 00, místní organizaci Žďár nad Sázavou

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v II. NP objektu (DM centrum) na nám. Republiky 1785/49, ve Žďáře nad Sázavou 1, vhodný k provozování obchodní činnosti. Výše nájemného je stanovena nejméně ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č.or. 44 – pronájem nebytových prostor v AZ centru, prodejna hraček, ve Žďáře nad Sázavou 6, vhodný k provozování obchodní činnosti. Výše nájemného je stanovena nejméně ve výši 861,-- Kč/m2/rok.

 

Rada města schvaluje dodatky ke Smlouvám o výpůjčce, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou na straně jedné a společností SATT a ing. Josefem Mičkou na straně druhé, týkající se změny příloh k těmto smlouvám dle předloženého návrhu. Tyto dodatky jsou účinné ke dni 1.5.2007.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor (pedikérna, čekárna, WC) umístěné v objektu na ulici Libušínská č.or. 13 ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Rada města revokuje svoje usnesení ze dne 21.11.2005 ve věci schválení mimořádného přidělení bytu s tím, že schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17 na ulici Brodská č. or. 35 ve Žďáře nad Sázavou v souladu s pravidly pro přidělování bytů dle návrhu předloženého komisí pro vyhodnocování záměrů na pronájem bytů.

 

Rada města schvaluje uzavření smluv o nájmu bytu č. 13 a 25 na ulici Brodská č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou a bytu č. 47 na ulici U Klafárku č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou dle návrhu předloženého komisí pro vyhodnocování záměrů na pronájem bytů.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 111/07/ORUP

Rozpočtová opatření – Klafar II – žádost IP systému Olomouc

Rada města po projednání doporučuje ke schválení zastupitelstvu města rozpočtová opatření v položce 12.7 Klafar II ve výši 280 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 112/07/ORUP

Výběrové řízení na „Územně analytické podklady“

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o výběrovém řízení na pořízení územně analytických podkladů a schvaluje doporučené pořadí nabídek.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.113/07/ORUP

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Parkoviště ul.Dr.Drože, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Parkoviště Dr. Drože“, Žďár nad Sázavou vč. hodnotící komise a vyzvaných uchazečů.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 123/07/ORUP

Smlouva – Program obnovy venkova

Rada města po projednání schvaluje mandátní smlouvu o spolupráci při zajišťování Programu obnovy mezi městem Žďár nad Sázavou a krajem Vysočina.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 114/07/OSMLR

Zpráva o lesích města Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí Zprávu o lesích města Žďáru nad Sázavou.

Rada města schvaluje na žádost Národního památkového ústavu darování 5 m3 kulatiny z těžby na Zelené hoře na opravu krovu památky UNESCO.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 115/07/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku městu Bystřice nad Pernštejnem na financování oprav cyklotrasy č. 5061 ve výši 7.400,-Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení finanční příspěvek z rezervy na dokončení adaptace klubovny ČOCHTAN KLUBU ŽĎAS Žďár nad Sázavou 4, Nerudova 12/29 ve výši 65.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

 

12. Usn. 116/07/OŠKS

Grantový program „SPORT 2007“

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků grantového programu pro rok 2007 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

 1. SPORT 2007 ……………………..2.300.000,-Kč

 

Rada města pověřuje sportovní komisi návrhem kritérií pro rozdělování finančních příspěvků na sportovní činnost žadatelům sportovních organizací z položky „Granty sportovní činnost mládeže“ a podmínek čerpání finančních prostředků.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 117/07/STVV

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2006 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2006 o činnosti v oblasti poskytování informací bere na vědomí.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 118/07/OKS

Výzva k předložení nabídky na zhotovení díla „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Studentská“

Rada města schvaluje výzvu k předložení nabídky na zhotovení díla“Rekonstrukce sítě VO v ulici Studentská“ a jmenuje komisi pro hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 119/07/TSBM

Odprodej technického zařízení – výměníkových a bojlérových stanic

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

1. Odprodej TZ výměníkových a bojlérových stanic v obytných domech Palachova 72, Palachova 70, U Klafárku 5, Revoluční 27, Revoluční 30, Brodská 11, Brodská 13,15,17, Brodská 35, Brodská 29,31, Brodská 37,37,41, Brodská 33, Brodská 37, Revoluční 29,31, Revoluční 33, 35 – a.s. SATT Žďár nad Sázavou za ceny stanovené znaleckým posudkem – celková cena 662.000,-Kč.

 

2. Odprodej TZ bojlérových stanic v obytném domě Revoluční 37, 39 – Společenství domu Revoluční 1815,1816, Žďár nad Sázavou, IČO 27687333 za cenu stanovenou znaleckým posudkem – 45.000,-Kč.

 

3. Odprodej TZ výměníkové stanice v obytném domě Neumannova 35,37,39 – Společenství domu Neumannova 2056,2057,2058, Žďár nad Sázavou, IČO 26982081 za cenu stanovenou znaleckým posudkem – 22.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 120/07/TSBM

Žádost nájemců nebytových prostor

Rada města po projednání hlasovala o:

 

1. Vyhovění žádosti p.Musila ze dne 9. 1. 2007.

 

Hlasování: Pro 1, proti 6, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

2. Vyhovění žádosti p.Marka ze dne 23. 11. 2006.

 

Hlasování: Pro 1, proti 5, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

17. Usn. 121/07/TSBM

Návrh plánu oprav bytového fondu 2007

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření ve výši 7.874.000,-Kč a způsob financování oprav správy bytového fondu dle předloženého návrhu.


Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn. 125/07/MP

Problematika MP

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti MP (OO Policie ČR) a doporučuje ji k předložení do zastupitelstva města.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční prostředky na odkup optického vedení od a.s. SATT pro činnost MDKS ve výši 400.000,-Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů, v případě obdržení státní účelové dotace.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn. 124/07/TAJ

 Organizační řád

 Rada města schvaluje Organizační řád MěÚ dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Ústní zpráva/RM

Komise rady města

Rada města zřizuje tyto komise a jmenuje členy komisí:

 

1. SPORTOVNÍ KOMISI – 11 členů – Mgr. Luboš Straka, Radek Chlubna, Petr Chlubna, Mgr. Zdeněk Mifka, Bc. Ladislav Bárta, Libuše Mrázová, Ing. Petr Stoček, zástupci – FC Žďár, HCM Žďár, Sokol, Orel.

 

2. KULTURNÍ KOMISI- 7 členů – PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jana Matějková, Stanislav Růžička, MUDr. Jaroslav Bělohlávek, Stanislava Kudrnová

 

3. KOMISI ROZVOJE MĚSTA – 7 členů – Ing. Tomáš Havlík, Ing. Zdeněk Beneš, Ing. Pavel Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Jiří Novotný, Ing. Miloslav Sláma, Jaroslav Miklík

 

4. KOMISI PRO PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČÍM - 7 členů – Miroslav Niederle, Ing. Josef Mička, Miloslav Odvárka, Vratislav Knoflíček, Ing. Dagmar Zvěřinová, Jan Růžička, MUDr. Marie Košťálová.

 

Nenaplněná místa v komisích budou doplněna na dalším jednání rady města.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

21. Různé

Koncepce podpory sportu ve Žďáře nad Sázavou

Rada města ukládá sportovní komisi navrhnout koncepci podpory sportu ve Žďáře nad Sázavou, zejména:

1. Zmapovat a popsat stávající systém podpory

2. Popsat a finančně vyčíslit problémy subjektů provozujících sportovní činnost (sportovní zařízení, oddíly, popř. jednotlivci, rekreační sportování)

3. Navrhnout případné změny systému podpory s objasněním dopadu změny na kvalitu a kvantitu sportovního vyžití občanů města.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Zástupce města do Sdružení domu kultury

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit do Sdružení domu kultury za město Žďár nad Sázavou paní Janu Matějkovou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta