Zápis z 90. schůze rady města konané dne 17.5.2010

zveřejněno: 17. 5. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 90. schůze rady města:

 1. Přijetí sportovce Martina Koukala
 2. Hotelový dům „Jehla“
 3. Řešení převodu sportovišť
 4. Žádost o povolení přijmutí sponzorského daru
 5. Žádost o povolení změny v rejstříku škol
 6. Informace k zápisu děti do MŠ pro školní rok 2010/2011
 7. Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu – postup přípravy a rozpočtová opatření
 8. Dohoda o pořízení změny č. 1 ÚP Újezdu
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Návrh na podání určovací žaloby
 12. Žádost o užití znaku města
 13. Propagační materiál
 14. Žádost o finanční příspěvek
 15. Projekt Integrovaného operačního programu
 16. Odměny ředitelům PO
 17. Změna smlouvy s Moody´s – rating
 18. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva

Přijetí sportovce Martina Koukala

 

2. Usn. 1292/2010/OP

Hotelový dům „Jehla“

Rada města po projednání bere na vědomí doplnění informací vztahujících se k nabídce společnosti Jehla, s.r.o.

Hlasování: Pro 3, proti 4, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

Rada města revokuje část usnesení 1258/2010/ORUP ve věci vypracování studie přestavby budovy 1.ZŠ na Domov se zvláštním režimem a studii novostavby v lokalitě Klafar. Rada města po projednání bere na vědomí doplnění informací vztahujících se k nabídce společnosti Jehla, s.r.o. Rada města nesouhlasí s nákupem budovy hotelu Jehla.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 1282/2010/OP

Řešení převodu sportovišť

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál a ukládá upravit strukturu materiálu a předložit ho RM k novému projednání.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1288/2010/MŠ

Žádost o povolení přijmutí sponzorského daru

Rada města po projednání schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, přijetí věcného sponzorského daru dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1289/2010/MŠ

Žádost o povolení změny v rejstříku škol

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení kapacity Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na kapacitu 698 dětí a školní výdejny Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na kapacitu 123 dětí v rejstříku škol a školských zařízení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1290/2010/MŠ

Informace k zápisu děti do MŠ pro školní rok 2010/2011

Rada města bere na vědomí informaci o zápisu dětí do Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, pro školní rok 2010/2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1278/2010/ORÚP

Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu – postup přípravy a rozpočtová opatření

Rada města po projednání ukládá ORÚP svolat pracovní jednání s projektantem a zástupcem RTS k variantám výstavby Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu, jeho etapizace nebo rozdělení na samostatné stavby a předložení variant do RM 14.06.2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1279/2010/ORÚP

Dohoda o pořízení změny č. 1 ÚP Újezdu

Rada města schvaluje Dohodu o pořízení změny ÚP s obcí Újezd.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1280/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej  pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/444 – ost. pl., jiná plocha a to ve výměře cca 66 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zvětšení sousedního pozemku p. č. 570/87 pro výstavbu krajového ŘRD v ul. Vejmluvova, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. (příloha č. 1)

 

b)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6520 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže. (příloha č. 2)

 

c) Rada města po projednání schvaluje Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení v předloženém znění – viz příloha č. 3, 4.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Libušínská čp. 176, 177, 178 a 179 se sídlem Libušínská 177/18, ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem rekonstrukce a výměny stávajících závěsných kovových balkonů (v celkovém počtu 64 ks) a výměnu 8 ks panelových čel balkonů u byt. domu čp. 176, 177, 178 a 179 v ul. Libušínská 16, 18, 20 a 22, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 2078, 2079, 2080 a 2081 za účelem příp. opravy fasády apod.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. (příloha č. 5)

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků Studentská čp. 1721, 1722 a 1723 se sídlem Studentská 1722/48, ZR 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 3299 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m po obvodu uvedeného byt. domu – za účelem přesahu střechy cca 0,4 m do sousedního pozemku v rámci rekonstrukce ploché střechy na střechu valbovou a zajištění přístupu a příjezdu za účelem případné rekonstrukce lodžií, zateplení, opravy fasády apod. u byt. domu Studentská čp. 1721, 1722 a 1723 v ul. Studentská 50, 48 a 46, ZR 4 na p. č. 3295, 3296 a 3297 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. (příloha č. 6)

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 6410015/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6209/4 a 6222 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Nádražní, přeložka VN, AUTO…“, spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení VN v lokalitě u nádraží ČD v souvislosti s plánovaným rozšířením dvora a vnějších ploch areálu AUTO… s.r.o. Žďár n. Sáz. včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. (příloha č. 7)

 

g) Rada města po projednání ruší své usnesení ze dne 11. 1. 2010 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Ing. Romanem Krčilem, trvale bytem ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 178/1 v k. ú. Stržanov - za účelem zřízení kanalizační přípojky k RD čp. 8, Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti RD Stržanov na p. č. 20. (příloha č. 8)

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1281/2010/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje úkony týkající se bytů a nebytových prostor dle předloženého návrhu:

1. Rada města  po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 28 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

 

2. Rada města po projednání rozhodla nezvyšovat v období od 1.7.2010 do 30. 6.2011,  nájemné za užívání nebytových prostor v majetku Města  Žďár nad Sázavou formou uplatnění koeficientu růstu nájemného – inflaci, stanovenou ČSÚ. Toto rozhodnutí rady města je jednou z pomocí města Žďáru nad Sázavou podnikajícím osobám vedoucí ke zmírnění dopadů hospodářské krize.

 

3. Rada města na základě žádosti nájemce nevyhlašuje záměr na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru, předmětem kterého je snížení nájemného za užívání  nebytových prostor, umístěných  v objektu č.p. 294 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – Radniční vinárna.

 

4. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

 

5. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na uzavření dodatku smlouvy ke  Smlouvě o nájmu nebytového prostoru v budově kina  č.p. 1000, č.or.2 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého je určení nájemného za užívání nebytových prostor Úplné znění dodatku je k nahlédnutí na majetkoprávním odboru MěÚ ve Žďáře nad Sázavou.

 

6. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Petrem Markem, Radniční vinárna, předmětem které je vyřazení movitých věcí  dle předloženého návrhu.

 

7. Rada města po projednání schvaluje uzavření  smlouvy o bezúplatném převodu dle předloženého návrhu, na základě které bude Základní škole Žďár nad Sázavou Švermova 4, předán movitý majetek v celkové pořizovací hodnotě 7.168 Kč.

 

8. Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu, na základě které bude Střední škole gastronomické A. Kolpinga Žďár nad Sázavou, předán movitý majetek v celkové pořizovací hodnotě 97.799 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1283/2010/OP

Návrh na podání určovací žaloby

Rada města ukládá MěÚ podat žalobu na určení, že vlastníkem domu čp. 2045, 2046 a 2047 s pozemky parc. č. 3734, 3735 a 3736, to vše zapsané na listu vlastnictví pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, je město Žďár nad Sázavou. Rada města pověřuje starostu města k podpisu této žaloby.

Hlasování: Pro 0, proti 6, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

12. Usn. 1284/2010/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města p. Robertu Helvichovi, Hradec Králové na připravovanou brožuru prezentace Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1285/2010/ŠKS

Propagační materiál

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

14. Usn. 1286/2010/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města mezinárodní organizaci křesťanských žen Aglow na pořádání mezinárodní konference ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1287/2010/oI, PK

Projekt Integrovaného operačního programu

Rada města po projednání schvaluje projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu ve Žďáře nad Sázavou – část I.-III. Výzvy 06“ do Výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu, vč. přiložených navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Ústní zpráva

Odměny ředitelům PO

Rada města schvaluje odměny ředitelům PO města a org. složky Regionální muzeum za dosažené výsledky hospodaření v roce 2009 dle provedeného hodnocení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1291/2010/taj.

Změna smlouvy s Moody´s – rating

Rada města po projednání bere na vědomí navrhované změny právní formy Moody´s a rozhodného práva a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přidělení ratingu ze dne 9.6.2006 – Změna právní formy Moody´s a rozhodného práva a pověřuje starostu jeho uzavřením.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta