Zápis z 91. schůze rady města konané dne 31.5.2010

zveřejněno: 31. 5. 2010

Počet přítomných členů: 5

 

Omluveni:

MUDr. Marie Košťálová

Ing. Vladimír Novotný

Miloslav Odvárka

Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 91. schůze rady města:

 1. Řešení převodu sportovišť
 2. Žádost Polikliniky o změnu podnájemce služebního bytu
 3. Závěrečný účet 2009
 4. Přezkoumání hospodaření 2009
 5. Přezkoumání hospodaření 2010
 6. Půjčky ze SFRB
 7. Dodatky ke smlouvám – KS
 8. Smlouva s KOVO-ŠROT, s.r.o. Jihlava
 9. Žádost o využití plochy zdi u parkoviště za obchodními domy
 10. Půjčka PO CERUM
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Byty a nebytové prostory
 13. Zpráva o výkonu opatrovnictví
 14. Smlouva o poskytnutí dotace Naučná stezka kolem Zelené hory
 15. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1304/2010/TJ

Řešení převodu sportovišť

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1306/2010/Poliklinika

Žádost Polikliniky o změnu podnájemce služebního bytu

Rada města po projednání schvaluje žádost PO Poliklinika Žďár nad Sázavou o uzavření smlouvy o podnájmu bytu dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1293/2010/OF

Hospodaření města za rok 2009

Závěrečný účet

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení Hospodaření města za rok 2009 – Závěrečný účet.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1294/2010/OF

Přezkoumání hospodaření 2009

Rada města po projednání ukládá MěÚ:

- zajistit aktualizaci interních směrnic týkajících se evidence dlouhodobého majetku včetně aktualizace oběhu dokladů souvisejících s jeho zařazováním, vyřazováním  a prodejem v souvislosti s přechodem na účetnictví státu

- zajistit provádění předběžných kontrol při správě veřejných příjmů před vznikem nároku orgánu veřejné správy příkazcem operace dle § 11 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

a doporučuje ZM Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 ke schválení.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 1295/2010/OF

Přezkoumání hospodaření 2010

Rada města po projednání schvaluje výběr externího auditora pro provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2010 dle předloženého návrhu – varianta 1.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1305/2010/OF

Půjčky ze SFRB

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení přijetí půjčky ze SFRB.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1296/2010/KS

Dodatky ke smlouvám – KS

Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nakládání s odpadem s fou ODAS, dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 05.02.2008 s fou Sofi, dodatek č. 2 ke smlouvě z 29.01.2008 s fou Zahrada Vysočina a dodatek č. 2 ke smlouvě z 31.01.2008 s fou Stako.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1297/2010/KS

Smlouva s KOVO-ŠROT, s.r.o. Jihlava

Rada města schvaluje smlouvu s KOVO-ŠROT, s.r.o. Jihlava.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1303/2010/KS

Žádost o využití plochy zdi u parkoviště za obchodními domy

Rada města souhlasí s využitím plochy betonové zídky u parkoviště za obchodními domy na nám. Republiky pro účely tvorby grafity obrazů.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1298/2010/CERUM

Půjčka PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje půjčku příspěvkové organizace CERUM od Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1299/2010/OP

Majetkoprávní úkony

Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní úkony dle předloženého návrhu:

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9942 – orná půda ve výměře cca 1 500 m2 v k. ú. Město Žďár ze spoluvlastnictví pí Jany Milotové, bytem Obyčtov  (podíl ½) a pí Marie Uhrinové, bytem ZR 7 (podíl ½) – za účelem rekonstrukce a rozšíření polní cesty p. č. 9946 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Město Žďár k rybníku „Návesník“ v lokalitě „Vetla“. Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Věře Nečasové, bytem ZR 1 a to p. č. 1149 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 245 m2 a části p. č. 1209 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných u RD čp. 668 ul. Dr. Drože 2, ZR 1 jako oplocená zatravněná zahrada.

Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s tím, že se vypůjčitel bude starat o údržbu pozemků v řádném stavu a sečení trávy na vlastní náklady.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Lukáši Holoubkovi, bytem Budeč  a to části p. č. 6402 ve výměře cca 2 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u nádraží ČD (v blízkosti novinového stánku) – za účelem umístění a provozování prodejního automatu na čerstvé mléko.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 7.500,-- Kč/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Zdeňku Svobodovi, bytem ZR 6 a to p. č. 6283 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Karlu Kafkovi, bytem ZR 5 a to p. č. 6723 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi společností STONE HEARTH CZ, s. r. o. se sídlem Nádražní 668, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 6916 v k. ú. Město Žďár za účelem zřízení septiku (dodatečné povolení) u areálu bývalých Uhelných skladů ve Žďáře n. Sáz. v lokalitě „U Kamenného rybníka“, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému zařízení za účelem příp. opravy, rekonstrukce apod.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409280/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6903, 6915, 6916, 6917, 6921, 6923/2, 6926/1 a 6929/2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Jihlavská, úpravy DS VN, Odas“, spočívající v přístupu a příjezdu k TS a umístění nového zemního kabelového vedení VN v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409303/001 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 9339 a 9372 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Krejdy – úprava DS NN, Junek“, spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně NN v lokalitě chatové oblasti Krejdy včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4410117/01 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7618 a 7354 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., U Malého lesa, přípojka NN, Autoservis“, spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-148/001/10 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7995, 7998/18, 8001/1, 8001/17, 8002/1, 8003, 8007/1, 8007/4, 8007/16, 8008/1, 8008/2, 8008/4, 8010/1, 8010/2, 8010/3, 8011, 8014/1, 8014/2, 8014/4, 8014/5 a 8014/6 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar II“, ZR 3 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Klafar, úpravy DS VN, TS, NN“, spočívající v  umístění podzemního kabelového vedení VN a kabelového vedení NN včetně pojistkových a rozpojovacích skříní NN – dle GP č. 3050-152/2009 ze dne 19. 3. 2010  včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-161/001/10 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7998/18 a 8010/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar II“, ZR 3 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., úpravy DS NN Klafar, ČOV“, spočívající v  umístění podzemního kabelového vedení NN včetně pojistkových skříní NN – dle GP č. 3049-151/2009 ze dne 18. 3. 2010 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje doplnění smlouvy na zřízení věcného břemene č. 71010-002632 – schválené v RM dne 19. 4. 2010 - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 430, 431, 5856, 6165, 6166, 6167/1 a 6167/2 - vše v k. ú. Město Žďár za účelem uložení podzemního komunikačního zařízení - metalického kabelu – stavba „Okružní křižovatka, ul. Strojírenská, Nádražní ZR – přeložka kabelu Telefónica O2“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění se schvaluje tak, že se věcné břemeno zřizuje nově ještě na části pozemku p. č. 290 v k. ú. Město Žďár dle předloženého GP č. 3069-57/2010 ze dne 3. 5. 2010.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek Wolkerova čp. 1721, 1722 a 1723 se sídlem Wolkerova 2082/7, ZR 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 3887 v k. ú. Město Žďár po obvodu uvedeného byt. domu – za účelem opravy a modernizace byt. domu, zateplení a zajištění přístupu a příjezdu za účelem případné další rekonstrukce a opravy byt. domu Wolkerova 2079, 2080, 2081, 2082, 2083 a 2084  v ul. Wolkerova 1, 3, 5, 7, 9, 11, ZR 4 na p. č. 3881, 3882, 3883, 3884, 3885 a 3886 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1300/2010/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje úkony týkající se bytů a nebytových prostor dle předloženého návrhu.

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 17 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části domu č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 (přízemí s 5 bytovými jednotkami a společnými částmi) s Občanským sdružením Ječmínek, se sídlem Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad Sázavou, IČ 26538377 za účelem následného bydlení pro klienty OS a technického zázemí pro zajištění veřejné služby. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.7.2010 na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, nájem bude stanoven ve výši 30.000,-- Kč/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1301/2010/OS

Zpráva o výkonu opatrovnictví

Rada města bere na vědomí informaci o výkonu funkce opatrovníka, kterou zajišťují pověření pracovníci sociálního odboru Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Rada města na základě předložených informací konstatuje, že opatrovnictví za Město Žďár nad Sázavou je vykonáváno dobře a svědomitě.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1302/2010/ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace Naučná stezka kolem Zelené hory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV pro projekt Naučná stezka kolem Zelené hory.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta