Zápis z 92. schůze rady města konané dne 14.6.2010

zveřejněno: 14. 6. 2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Schválený pořad 92. schůze rady města:

 1. DKS – studie přístavby výtahu
 2. Podnikatelský záměr – model železnice
 3. Podnikatelský záměr – LED obrazovka
 4. Žádost o půjčku na realizaci grantových programů
 5. Změna č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselské ul. a Farských humen“
 6. Změna č. 3 územního plánu města Žďár nad Sázavou
 7. Žádosti o změnu č. 4
 8. Dohoda o pořízení ÚP obce Lhotka
 9. 1. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou
 10. Řešení převodu sportovišť
 11. Majetkoprávní úkony RM
 12. Majetkoprávní úkony ZM
 13. Byty a nebytové prostory
 14. Smlouva o přezkumu hospodaření 2010
 15. HV PO ZUŠ Fr. Drdly za rok 2009
 16. HV PO DDM za rok 2009
 17. Rozpočtová opatření č. 3
 18. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
 19. Závěrečný účet UNESCO
 20. Žádost o použití znaku města
 21. Žádost Erteple – Hmla
 22. Stanovení počtu členů ZM
 23. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1311/2010/ORÚP

DKS – studie přístavby výtahu

Rada města po projednání bere na vědomí předloženou studii týkající se variant „Přístavby výtahu DKS, Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1327/2010/Kultura

Podnikatelský záměr – model železnice

Rada města po projednání schvaluje podnikatelský záměr modelu železnice umístěné v budově domu kultury a uzavření nájemní smlouvy s organizací Kultura Žďár, PO na dobu určitou 10 let.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1328/2010/ Kultura

Podnikatelský záměr – LED obrazovka

Rada města po projednání schvaluje spolupráci s investorem a umístění LED obrazovky na terase domu kultury.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1326/2010/ 4. ZŠ

Žádost o půjčku na realizaci grantových programů

Rada města souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši 200 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na realizaci grantových projektů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1312/2010/ORÚP

Změna č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselské ul. a Farských humen“

Rada města po projednání:

- bere na vědomí návrh Změny č. 1 regulačního plánu, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města č. 20/2001 o závazných částech regulačního plánu „Dostavby Veselské ulice a Farských humen“,

- schvaluje návrh Změny č. 1 regulačního plánu a návrh rozhodnutí o námitce,

- doporučuje zastupitelstvu města k vydání Změnu č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen formou opatření obecné povahy.

Hlasování: Pro: 7. proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1313/2010/ORÚP

Změna č. 3 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání:

- bere na vědomí návrh změny č. 3 územního plánu města Žďáru nad Sázavou a návrh znění opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky města č. 1/23/2003/RÚP, č. 5/2005 a č. 3/2006 o závazné části územního plánu města Žďáru nad Sázavou,

- schvaluje návrh změny č. 3 územního plánu města Žďár nad Sázavou a návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách,

- doporučuje zastupitelstvu města k vydání změnu č. 3 územního plánu města formou opatření obecné povahy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 1314/2010/ORÚP

Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- neschválit návrh č. 1  p. Františka Kostelence, návrh č. 3 Ing. Lukáše Svatoně,

- schválit návrh č. 2 – návrh zalesnění z podnětu oddělení správy Městských lesů a rybníků, návrh č. 4 – návrh na změnu regulativů u ploch pro individuální rekreaci na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1316/2010/ORÚP

Dohoda o pořízení ÚP obce Lhotka

Rada města schvaluje Dohodu o pořízení územního plánu s obcí Lhotka.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1315/2010/OP, ORÚP

1.ZŠ ve Žďáře nad Sázavou

Rada města vyhlašuje záměr na prodej  budovy č.p. 72, č.or. 4, na náměstí Republiky  ve Žďáře nad Sázavou, postavené na pozemku p.č.  316 a p.č. 317 a prodej pozemku p.č. 316, zastavěná plocha ve výměře 914 m2 a pozemku p.č. 317,  zastavěná plocha ve výměře 1612m2, v k.ú. Město Žďár. Plocha celkem 2 526 m2.

Budova se nachází ve středu města na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou a byla provozována jako základní škola tedy pro výchovnou, vzdělávací, stravovací a sportovní činnost.

Nemovitost je zatížena věcným břemenem ponechání průchodu, sloužícího k přístupu k nemovitostem ve vlastnictví jiných osob než je město.

Zájemce v přihlášce uvede zejména:

- budoucí využití objektu, které je v souladu s ÚP a dopravní obslužností objektu

- nabídku kupní ceny

- způsob zajištění financování případné rekonstrukce objektu.

Záměr bude vyhlášen do 30.11.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1307/2010/OP

Řešení převodu sportovišť

Rada města schvaluje a předkládá ZM k rozhodnutí varianty řešení sportovišť dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

11. Usn. 1308/2010/OP

Majetkoprávní úkony RM

Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní úkony:

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění původního záměru č. Z-175/2009-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5542 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k.ú. Město Žďár (schváleno v ZM dne 19.11.2009) – za účelem vybudování schodiště a zajištění přístupu na p. č. 6767 (ve vlastnictví firmy Kment, s.r.o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21) z městského chodníku (ve výstavbě) v lokalitě ul. Brněnská u budované kruh. křižovatky Brněnská x Jihlavská, ZR 1.

Doplnění vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle předloženého oddělovacího GP č. 3068-89/2010 se schvaluje tak, že se rozšiřuje nově o část p. č. 5544 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 2 m2 a dále nově část původně schválené odprodávané parcely č. 5542 činí výměru 12 m2 (původně schváleno 10 m2) – vše v k. ú. Město Žďár – za shora uvedeným účelem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Emílii Kašparové, bytem ZR 4 a to p. č. 6325 – zast. plocha ve výměře 19 m 2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím domu Brodská 48 – 54 se sídlem Brodská 1927/50, ZR 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m po obvodu uvedeného byt. domu – za účelem rekonstrukce stávajících balkónů na lodžie a zřízení nových, dále zajištění přístupu a příjezdu k byt. domu v souvislosti s dalšími příp. opravami byt. domu čp. 1925 – 1928 v ul. Brodská 48 – 54, ZR 3 na p. č. 959 , 960, 961 a 962 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Švermova 10, 12 se sídlem Švermova 2103/12, ZR 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 3937 a 3938 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1 m po obvodu uvedeného byt. domu – za účelem opravy a modernizace uvedeného byt. domu – vnější zateplení, výměna zábradlí včetně závětrných stěn u stáv. balkónů a lodžií, nové dláždění okapového chodníku a zajištění přístupu a příjezdu za účelem oprav byt. domu čp. 2102 a 2103 v ul. Švermova 10 a 12, ZR 4 na p. č. 3935 a 3936 v k.ú. Město Žďár.

Právo odpovídající vědnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům U Klafárku 2039 se sídlem U Klafárku 2039/5, ZR 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1 m po obvodu uvedeného byt. domu – za účelem stavebních úprav byt. domu – zateplení obvodového pláště, dále zajištění přístupu a příjezdu k byt. domu v souvislosti s opravami střešní konstrukce a následnými opravami byt. domu čp. 2039 v ul. U Klafárku 5, ZR 3 na p. č. 2042 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 6410005/01 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7295, 7354 a 7618 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., U Malého lesa, přeložka VZ, Dřevostyl, spočívající v umístění venkovního vedení VN a betonových sloupů v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby v prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje ze jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-110/001/10 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. . 9237. 9194, 9230 a 9253 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 3045-140/2009 ze dne 23.02.2010 – za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Krejdy – úprava DS NN, Imramovský“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně NN v lokalitě chatové oblasti Krejdy včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-348/001/10 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3/1, 131, 154, 156/2, 170, 178/1 a 430/2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov – úpravy DS NN, VAS“, spočívající v umístění venkovního vedení NN včetně podpěrných bodů NN a pojistkových skříní NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) 1. Rada města po projednání ruší svoje původní usnesení ze dne 05.10.2009 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a VÝSTAVBOU KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 7998/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vodovodní a plynovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace, kabelové elektropřípojky NN, telefonní přípojky a přípojky kabelové televize k novostavbám 2 trojdomků (A1, 2, 3 a B1, 2, 3) v lokalitě Klafar II, ZR 3 a dále vybudování bočního vjezdu k domu A1 na p. č. 7994 (z ul. k Milířům) – včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Předmětná shora uvedená smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB ze dne 06.10.2009 pozbývá platnosti.

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a VÝSTAVBOU KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 7998/18 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vodovodní a plynovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace, kabelové elektropřípojky NN, telefonní přípojky a přípojky kabelové televize k novostavbám RD (nově označ. A, B, C a D) – stavba „Soubor 4 RD ul. Kupecká Žďár n. S. 3“ v lokalitě Klafar II, ZR 3 a dále vybudování bočního vjezdu k rodinnému domku A na p. č. 7994 ( z ul. k Milířům) – včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1309/2010/OP

Majetkoprávní úkony ZM

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení majetkoprávní úkony:

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků domu Wolkerova 2 a 4 se sídlem Wolkerova 2077/2, ZR 4 a to části p. č. 3876 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 24 m2 a části p. č. 3877 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření pozemku u byt. domu (lešení, rekonstrukce domu apod.) v ul. Wolkerova čp. 2077/2 a 2078/4, ZR 4 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků domu Švermova 6-8 se sídlem Švermova 2105/8, ZR 4 a to části p. č. 3941/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zajištění údržby a zateplení objektu byt. domu Švermova čp. 2104/6 a 2105/8 na p. č. 3939 a 3940, ZR 4 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle v zastoupení Správy Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s dokončením silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou, okružní křižovatka“ v ul. Brněnská, Jihlavská, ZR 1 – dle GP č. 3003-23/2009 ze dne 11. 2. 2010 a to:

- části p. č. 5544 – ost.pl.,jiná plocha -díl „k“ ve  výměře 2m2

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „i“ve  výměře 65m2

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „l“ve  výměře 224m2

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul. plocha - díl „j“ve  výměře 486m2

- nově p. č. 5531/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 777m2

 

- části p. č. 5508/1 – ost.pl., ost. komunikace - díl „o“ve  výměře 1m2

- části p. č. 5547    – ost.pl., jiná plocha - díl „m“ve  výměře 233m2

- části p. č. 5555/1 – ost.pl., jiná plocha - díl „n“ve  výměře 27m2

- nově p. č. 5531/6 – ost. plocha, silnice ve výměře 261m2

 

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „s“ve  výměře 191m2

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul.plocha - díl „r“ve  výměře103m2

- nově p. č. 5545/1 – ost. plocha, zeleň ve výměře 294m2

 

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul. plocha ve výměře 316m2

- nově p. č. 5976/4 – ost. plocha, silnice ve výměře 316m2

- vše v k.ú. Město Žďár

- za kupní cenu stanovenou dle z. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a dle vyhlášky č. 460/2009 Sb. - pro k. ú. Město Žďár činí 398,09 Kč/m2. Celková kupní cena po zaokrouhlení činí 656.050,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Mgr. Romana Boučka, bytem ZR 5 a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- Shora uvedené usnesení o prodeji pozemku bude realizováno pouze v případě, že kupující předloží Městu Žďár nad Sázavou kupní smlouvu o převodu vlastnictví objektu čp. 1660 na p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár,uzavřenou do 30. 6. 2010 se spol. SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, vloženou do KN.

- Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Prodej pozemku bude realizován až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na přestavbu stávajícího objektu čp. 1660 na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jakuba Zemana, bytem Praha 9 – Újezd nad Lesy a Lucie Zemanové (SJM), bytem ZR 3 a to p. č. 4645 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1663 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

- Shora uvedené usnesení o prodeji pozemku bude realizováno pouze v případě, že kupující předloží Městu Žďár nad Sázavou kupní smlouvu o převodu vlastnictví objektu čp. 1663 na p. č. 4645 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár,uzavřenou do 30. 6. 2010 se spol. SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, vloženou do KN.

- Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Prodej pozemku bude realizován až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na přestavbu stávajícího objektu čp. 1663 na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Michala Břečky, bytem Moravské Křižánky a to části p. č. 570/444 – ost. pl., jiná plocha a to ve výměře cca 66 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zvětšení sousedního pozemku p. č. 570/87 pro výstavbu krajového ŘRD v ul. Vejmluvova, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dle návrhu GP č. 3087-121/2010 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice následující převody nemovitostí

- prodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- od pozemku p. č. 77 oddělený díl ve výměře 37 m2, nově označený jako p. č. 77/2

- dále od pozemku p. č. 137/1 oddělený díl ve výměře 151 m2, nově označený jako p.č. 137/8 do vlastnictví společnosti ARDK-CZ, s.r.o. se sídlem Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín – za účelem rozšíření areálu firmy v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pro navrhované řešení připravované akce – dopravní propojení Nábřežní ul. a Farských humen (cyklistická stezka) ve Žďáře n. Sáz. 1

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- od pozemku p. č. 77 oddělený díl ve výměře 37 m2, nově označen jako p. č. 77/3 do vlastnictví p. Lamberta Doležala, bytem ZR 1

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

-od pozemku p. č. 77 oddělený díl ve výměře 10 m2, nově označený jako p.č. 77/4 do vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), bytem ZR 3

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavoua to:

- od pozemku p. č. 80 oddělený díl „a“ ve výměře 22 m2 a od pozemku p. č. 81 oddělený díl „c“ ve výměře 33 m2, společně s dílem „b“ odděleného z pozemku p. č. 74/1 sloučeny do pozemku nově označeného jako p. č. 80/3 z vlastnictví společnosti ARDK-CZ, s.r.o. se sídlem Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- od pozemku p. č. 74/1 oddělený díl „b“ ve výměře 20 m2, společně s od pozemku p. č. 80 odděleným dílem „a“ ve výměře 22 m2 a od pozemku p. č. 81 odděleným dílem „c“ ve výměře 33 m2, sloučeny do pozemku, nově označeného jako p. č. 80/3

- dále pozemek p. č. 76 - trvalý trav. porost ve výměře 20 m2 z vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), bytem ZR 3

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k  pozemkům pro navrhované řešení připravované akce – dopravní propojení Nábřežní ul. a Farských humen (cyklistická stezka) ve Žďáře n. Sáz. 1

 

V případě, že prodej pozemku z vlastnictví města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví společnosti ARDK-CZ, s.r.o. se sídlem Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín a to p. č. 137/8 ve výměře 151 m2 v k. ú. Město Žďár, nebude uskutečněn v roce 2010, bude uzavřena smlouva o zřízení předkupního práva na dobu 5 let.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p. č. 774/38 – orná půda ve výměře 1 803 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „Na Starém městě“ ve vlastnictví p. Milana Havlíka, bytem ZR 5 za p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 209 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem získání pozemku pro stavbu RD v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za předpokladu dodržení „Pravidel při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v ZM dne 18. 12. 2008.

p. č. 774/38 – orná půda ve výměře 1 803 m2 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 209 m2 v k. ú. Město Žďár za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

- Započetí s užíváním dokončené stavby bude nejpozději do 31.12.2013, v případě prodlení bude sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý měsíc prodlení. V případě, že povolení k užívání dokončené stavby rodinného domu bude vydáno nejpozději do 31.12.2013, bude vrácena část kupní ceny ve výši 200,-- Kč/m2. K p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 209 m2 v k. ú. Město Žďár bude zřízeno překupní právo do doby vydání povolení k užívání dokončené stavby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1.Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 22. 2. 2010 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 25. 2. 2010 ve věci níže uvedeného převodu nemovitostí - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 a to:

bod 13. nabytí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou:

- ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM - podíl ¾) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl ¼), všichni bytem ZR 5

- Převod se uskuteční za dohodnutou kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Částečná revokace bodu 8. a) 13. nabytí pozemku do vlastnictví města se schvaluje tak, že usnesení týkající se převodu ze spoluvlastnictví manž. Vnenčákových a Majcherových se ruší.

 

2.Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to:

- p.č. 2784/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 23 m2

- ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl 3/4) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl 1/4), všichni bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

za

- část p.č. 2712/1   – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 30 m2

- ze spoluvlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl ¾) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl ¼), všichni bytem ZR 5

- vše v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra směňovaného pozemku – části p. č. 2712/1 bude určena po zaměření oddělovacím GP - za účelem majetkoprávního vypořádání v sídlišti Vysočany – pozemek zastavěný komunikací za část pozemku již dlouhodobě pronajatého u RD č.p. 1240 ul. Hlohová 20, ZR 5

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 2. 11. 2009 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 19. 11. 2009 ve věci směny pozemků a to části p. č. 9918 – orná půda ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč za část p. č. 9917 – orná ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč, do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. – za účelem zajištění přístupové cesty k městskému rybníku „Blátivý“ lokalita „Vetla“ za Radonínem s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví města p. č. 9918 - orná v k. ú. Město Žďár oceňuje částkou ve výši 6,36 Kč/m2.

- Nově se dle předloženého GP č. 3065-90/2010 ze dne 12. 5. 2010 na rozdělení pozemku schvaluje směna části p. č. 9918 – orná půda – díl „b“ ve výměře 748 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč za část p. č. 9917 – orná – díl „d“ ve výměře 748 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč, do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 15. 10. 2007 (částečná revokace RM ze dne 26. 11. 2007 a 5. 5. 2008) a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 23. 10. 2007 (částečná revokace ZM ze dne 13. 12. 2007 a 22. 5. 2008) ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu do vlastnictví p. Věry Černé, bytem ZR 5.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu polyfunkčního objektu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010 – nově prodlouženo do 31.12.2010.

- za kupní cenu 1 200,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- V ostatních ustanoveních se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 20. 8. 2007 a ze dne 5. 5. 2008 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 6. 9. 2007 a ze dne 22.5.2008 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o., Jihlavská 1007, ZR 1 a to částí pozemků p. č. 7999 – orná půda, p. č. 8001/1 – orná, p. č. 8002 – louka, p. č. 8003 – louka a p. č. 8007 – orná  vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar II“ ZR 3 – za účelem výstavby bytového domu za předpokladu dodržení podmínek stanovených pro prodej pozemků z vlastnictví města.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu bytového domu na prodávaném pozemku a po vybudování hrubé stavby včetně zastřešení dvou viladomů, stavěných na pozemku p. č. 8007 v k. ú. Město Žďár. Za dokončenou hrubou stavbu se považuje výstavba dle bodu 1 – 4 Harmonogramu výstavby.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu byt. domu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje takto:

Po zaměření vybudovaného bytového domu v ul. Libická, Kupecká a Sázavská, lokal. Klafar II. ZR 3, GP č. 3071-58/2010 se dotýká odprodej níže uvedených pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o., Jihlavská 1007, ZR 1:

p.č. 8001/16, ost.pl., ost.komunikace ve výměře 60 m2

p.č. 800/17, ost.pl.,ost.komunikace ve výměře 38 m2

části p.č.8001/1, orná půda

– nově p.č.8001/18, zast.pl.ve výměře 403 m2,

– nově p.č. 8001/19, zast.pl. ve výměře 231 m2

– nově p.č. 8001/20, zast.pl. ve výměře 320 m2

– nově p.č. 8001/21, zast.pl. ve výměře 183 m2

– nově p.č. 8001/22, orná půda ve výměře 38 m2

– nově p.č. 8001/23, orná půda ve výměře 33 m2

části p. č. 8001/9, zast. plocha – nově p. č. 8001/9, zast.plocha ve výměře 412 m2

- vše v k. ú. Město Žďár

 

- Zároveň se prodlužuje termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31.10.2010.

V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 23. 8. 2004 a část. revokace RM ze dne 4. 4. 2005, 19.5. 2008 a 1. 6. 2009 a doporučuje ZM ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 2. 9. 2004, částečné revokace ze dne 7. 4. 2005, částečné revokace ze dne 22. 5. 2008 a částečné revokace ze dne 11. 6. 2009 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Zdeňka Galušky, bytem ZR 2 a to p. č. 119/14 ve výměře 747 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby IOOV (objekt s obchodními, kancelářskými a bytovými prostory) včetně výstavby podzemních garáží s tím, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, tj. nejpozději do 2. 11. 2008 – prodlouženo do 30. 6. 2010.

- Částečná revokace schváleného usnesení spočívá v tom, že původní termín pro vydání pravomocného KR na předmětnou stavbu - nejpozději do 2.11.2008, prodlouženo do 30. 6. 2010, se nově stanovuje nejpozději do 30. 6. 2011.

- V ostatním se dříve schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků sepsaného mezi vlastníky pozemků a to p. č. 2665 - zahrada ve vlastnictví pí Dagmar Novákové, bytem Žďár n. Sáz. 1 a p. č. 2712/1 - ost. plocha, ost. komunikace ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1310/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke  smlouvě o pronájmu nebytových prostor v budově kina  č.p. 1000, č.or.2 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1317/2010/OF

Smlouva o vykonání přezkumu hospodaření roku 2010

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o vykonání přezkumu hospodaření číslo Aud/2/201/OI.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1318/2010/ZUŠ

Hospodářský výsledek PO Základní umělecká škola Františka Drdly za rok 2009

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly za rok 2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1319/2010/Active

Hospodářský výsledek PO Dům dětí a mládeže za rok 2009

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Dům dětí a mládeže za rok 2009 pro PO Active Club.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

17. Usn. 1320/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 3

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 3/2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1321/2010/OŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje převod nevyčerpané částky ve výši 5.544,- Kč Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10 na úhradu činnosti oddílů z grantového programu SPORT 2010 z prvního čtvrtletí roku 2010 na 2. pololetí roku 2010.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí provozní dotace Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10, na 2. pololetí roku 2010 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1322/2010/OŠKS

Závěrečný účet České dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1323/2010/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou společnosti VLTAVA – LABE PRESS, a.s. na webové stránky žďárského deníku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1325/2010/OŠKS

Žádost společnosti Erteple – Hmla

Rada města po projednání bere na vědomí žádost společnosti Erteple a Hmla, Žďár nad Sázavou, Haškova 17/54 o dalších úpravách areálu Farských humen za účelem jeho využití k pořádání letních kulturních akcí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1324/2010/STaVV

Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pro volební období 2010 – 2014

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou schválit počet 27 členů Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pro volební období 2010 – 2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta