Zápis z 93. schůze rady města konané dne 28.6.2010

zveřejněno: 28. 6. 2010

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Karel Straka

Mgr. Luboš Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 93. schůze rady města:

  1. Organizační změny na DKS
  2. Vypořádání dědictví po paní Štěpánové
  3. DKS – přístavba výtahu, doplnění
  4. Vyhlášení VŘ na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 6“ (3.ZŠ)
  5. Vyhlášení VŘ na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského  2“ (2.ZŠ)
  6. Majetkoprávní úkony
  7. Byty a nebytové prostory
  8. Žádosti o finanční příspěvky
  9. Doplnění pořadníku DPS
  10. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1329/2010/SSm

Organizační změny na DKS

Rada města po projednání schvaluje organizační změnu na Domově pro seniory, p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou s platností od 01.09.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 13330/2010/SSm

Vypořádání dědictví po paní Štěpánové

Rada města po projednání:

- souhlasí se zaplacením části nákladů na pohřeb

- schvaluje odpis pohledávky za p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši Kč 2.997,-.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1333/2010/ORÚP

DKS – přístavba výtahu – doplnění

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření pro vytvoření položky rozpočtu města pro rok 2010 pod názvem „DKS – přístavba výtahu“, do které bude převedeno 500 tis. Kč z fondů PO SSM na projektovou dokumentaci této stavby.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

4. Usn. 1331/2010/ORÚP

Vyhlášení VŘ na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 6“ Žďár nad Sázavou – realizace energetických úspor

Rada města po projednání vyhlašuje veřejnou zakázku včetně komise (náhradníků) pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 6“ Žďár nad Sázavou – realizace energetických úspor.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1332/2010/ORÚP

Vyhlášení VŘ na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 2“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání vyhlašuje veřejnou zakázku včetně komise (náhradníků) pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 2“ Žďár nad Sázavou 3 – 2. ZŠ.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1334/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9582 – zastavěná plocha ve výměře 107 m2, p. č. 9584 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 49 m2 a p. č. 9606 – orná půda ve výměře 623 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Bartačky“ do spoluvlastnictví p. Miloše Zítky – podíl 1/2, bytem ZR 1 a p. Petra Zítky – podíl 1/2, bytem ZR 3 za části pozemků p. č. 9583 – ost. plocha, p. č. 9590 – orná půda, p. č. 9592 – ost. plocha a p. č. 9604 – louka – v celkové výměře cca 400–500 m2 – bude upřesněno po zaměření oddělovacím GP - ve spoluvlastnictví p. Miloše Zítky – podíl 1/2, bytem ZR 1 a p. Petra Zítky – podíl 1/2, bytem ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům – bývalých zastavěných parcel a přístupové cesty k objektům samoty „Bartačky“, ZR 1 - uvedení do souladu se skutečným stavem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9511 – orná půda ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě nechráněného železničního přejezdu ČD (na trati ČD Žďár n. Sáz. – Nové Město na Moravě) u vjezdu do chatové oblasti „Krejdy“ a u silnice Žďár n. Sáz. – Jámy – za účelem výstavby dvou přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných v místě stávajících přejezdů – v současném stavu bez zabezpečovacího zařízení (reléové domky o max. rozměru 2,5 m x 3,6 m).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdr.ž 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1261/2 – vodní nádrž přírodní ve výměře 1 167 m2 a p. č. 1261/8 – ost. plocha ve výměře 1 660 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem rekonstrukce a údržby rybníka pro drobný chov ryb včetně zkulturnění prostředí v okolí rybníka za podmínek:

- zřízení věcného břemene na požární nádrž

- podmínka odbahnění rybníka do 2 let od prodeje pozemků

- kupní cena v min. výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.  0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 1437, 1968, 1443 a 1952/3 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby SVAK Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár n. Sáz., vodovod k SATT a.s.“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár n. Sáz., vodovod k SATT a.s.“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár n. Sáz., vodovod k SATT a.s.“ – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Miloslavu Hájkovi, bytem ZR 6 a to p. č. 6520 – zast. plocha ve výměře 18m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje podnájem pozemku na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 18. 12. 2006 mezi Městem Žďár n. Sáz. – jako pronajímatelem a p. Alešem Němcem, bytem ZR 3, IČ 67518966 - jako nájemcem na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1210 ve výměře 5 m2 v k. ú. Město Žďár pod prodejním stánkem rychlého občerstvení a zmrzliny u zastávky MHD ul. Brodská, ZR 3 (naproti obchod. domům).

Podnájem se schvaluje pro pí Janu Němcovou, trvale bytem ZR 3, IČ 72465581 a to od 1. 7. 2010 na dobu neurčitou z důvodu sjednocení podnikání.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje podnájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce s Městem Žďár nad Sázavou ze dne 9. 9. 1998 a TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1 a to části p. č. 2172 (fotbalové hřiště) ve výměře 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Bouchalky“ ZR 1 pro obchodní firmu AUTO ŽĎÁR, s.r.o. se sídlem 592 55 Bobrová 34, IČ 2921817, DIČ CZ – zastoupenou jednatelem Petrem Šimkem, bytem Křídla, 592 31 Nové Město na Moravě – za účelem provozování autobazaru (změna majitele autobazaru).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Občanským sdružením NÁŠ DOMOV – spoluvlastníci obytného domu Okružní 49, 51 se sídlem Okružní 49, ZR 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 922 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce havarijního stavu vodovodní přípojky ve stávající trase k obytnému domu a dále zajištění přístupu a příjezdu k této přípojce u byt. domu čp. 2032 a 2031 v ul.  Okružní 49 a 51, ZR 3 na p. č. 920 a 921 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Libušínská 36, 38 se sídlem Libušínská 191/38, ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem opravy a modernizace byt. domu – výměna stávajících ocelových balkonů za přistavěné železobetonové lodžie opřené do pův. základu domu,  vnější zateplení byt. domu, vnitřní zateplení stropů v suterénu, výměna dřevěných oken, nové dláždění okapového chodníku a další opravy narušených konstrukcí u byt. u byt. domu čp. 190 a 191 v ul. Libušínská 36, 38, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 2093 a 2094.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem revitalizace byt. domu Libušínská 26 – 30, čp. 185, 186 a 187, ZR 1 – zateplení obvodového pláště a výměny stávajících zavěšených ocelových balkonů včetně přístupu a příjezdu za účelem případných dalších oprav uvedeného byt. domu na pozemku p. č. 2086, 2087 a 2088 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 4667 a 4669/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Alšova, Jamborova, ZR 7 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi pí Věrou Mittigovou, bytem Stržanov  - jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným –- na pozemku ve vlastnictví povinné a to na části p. č. 35/3 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování vedení veřejného osvětlení a osazení sloupů VO v rámci akce „Stržanov – chodníky, odvodnění komunikace, veřejné osvětlení“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Ing. Bc. Romanem Krčilem, bytem ZR 5 - jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným –- na pozemku ve vlastnictví povinného a to na části p. č. 430/1 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování vedení veřejného osvětlení a osazení sloupů VO v rámci akce „Stržanov – chodníky, odvodnění komunikace, veřejné osvětlení“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1335/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 14 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Revoluční ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 28 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a nájmu bytu  č. 3 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání bere na vědomí informaci občanského sdružení VerVia se sídlem Vejmluvova 34, 591 02 Žďár nad Sázavou o přípravě uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí na ulici Luční 991/9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1337/2010/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města:

- panu Jindřichu Mahelovi, Bratří Čapků 2063/10, Žďár nad Sázavou na účast na mistrovství Evropy v kulové střelbě

- nohejbalovému oddílu UNITOP SKP Žďár nad Sázavou na celoroční činnost oddílu.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

9. Usn. 1338/2010/OS

Doplnění pořadníku DPS

RM po projednání schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Ústní zpráva/pí místostarostka

Schválení zástupců města do komise „Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“

Rada města schvaluje zástupce města do komise pro otevírání obálek a komise pro vyhodnocení nabídek „Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“ dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta