Zápis z 94. schůze rady města konané dne 12.7.2010

zveřejněno: 12. 7. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 94. schůze rady města:

 1. Prostory SPEKTRUM
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Řešení převodu sportovišť
 5. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby bazénu
 6. Výběrové řízení na zajištění služeb „Projekt č. 2“
 7. Finančně podpořený projekt z OPLZZ
 8. Žádost SŠO  a služeb SČMSD
 9. Žádost o finanční příspěvek
 10. Zápis z jednání Sportovní komise
 11. Rozpočtová opatření č. 4
 12. Dar Sattu
 13. Změna OZV
 14. Vyhodnocení výběrového řízení – Honzovské rybníky
 15. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1347/2010/Spektrum

Prostory SPEKTRUM

Rada města po projednání  bere na vědomí žádost Kolpingova díla ČR o poskytnutí náhradních prostor pro činnost sociálního zařízení SPEKTRUM a zmocňuje pana starostu k jednání se zástupci společnosti VISMA s.r.o. o možnosti umístění společnosti v jiných prostorách.

Rada města s ohledem na potřebnost zajišťování činností nízkoprahového kontaktního zařízení schvaluje výpověď nájemní smlouvy společnosti VISMA, s.r.o.

Rada města vyhlašuje záměr na využití objektu bývalé ZUŠ č.p. 300 na Žižkově ulici pro zajištění sociálních služeb s termínem do 31.08.2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1342/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi M§M reality holding, a.s. se sídlem Praha – pobočka Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je spolupráce ve věci prodeje nemovitostí a to objektu býv. 1. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou 1, nám. Republiky 72/4 včetně pozemků v k.ú. Město Žďár – dle předloženého návrhu – viz příloha č. 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6511 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 240 m2 , p.č. 6646 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 11 498 m2 a p. č. 6864 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 11 894 m2 – vše v k.ú. Město Žďár, popř. jejich částí – za účelem uložení výkopové zeminy v souvislosti s výstavbou bioplynové stanice v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného firmě Miloslav Odvárka – ODAS, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 – za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihlena“ Jihlavská ul. ZR 1 – za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k.ú. Město Žďár za r. 2009 ve výši 10,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání ruší usnesení RM č. 88 ze dne 19.4.2010 č.j. 1233/2010/OP – bod d) ve věci předloženého postupu v rámci prodeje rodinných domů č.p. 235 a č.p. 237 včetně souvisejících pozemků, nacházejících se na ulici Žižkova ve Žďáře nad Sázavou s tím, že případný záměr prodeje bude vyhlášen v pozdější době na základě žádostí současných nájemců předmětných nemovitostí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu „VYSOČINA“ se sídlem Okružní 1917/118, ZR 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m po obvodu uvedeného byt. domu – za účelem realizace stavby „stavební úpravy obytného domu čp. 1916-1918, Okružní 116-120, ZR 3 – předsazené betonové lodžie, zateplení a oprava fasády byt. domu a dále zajištění přístupu a příjezdu k byt. domu v souvislosti s dalšími příp. opravami byt. domu čp. 1916-1918 v ul. Okružní 116, 118 a 120, ZR 3 na p. č. 993, 994 a 995 v k. ú. Město Žďár ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4410137/1 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  - jako oprávněným – na části p. č. 2035/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě“Klafar I“, ZR 3 – za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n.  Sáz., Vápenická, přípojka NN, Vábek“, spočívající v umístění nového podzemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 1990 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční  soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.  Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 6410020/1 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 2136/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u zimního stadionu „Bouchalky“, ZR 1 – za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n.  Sáz., sportovní plocha, přeložka VN, Město“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení VN v souvislosti s plánovanou výstavbou hřiště na p. č. 2136/1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409238/1 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.  A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 254/17 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví Města Žďáru na Sázavou – za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov, úprava DS NN, Novotný“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN z důvodu připojení nového odběrného místa v obci Stržanov na p. č.  253 (nová el. přípojka NN napojená na stáv. kabel. vedení NN – kabel NAYY J4x150 ukončená v nové přípojkové skříni SS200 umístěné na hranici p. č. 253) včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.    Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje doplnění původního usnesení RM ze dne 28.6.2010 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a  a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 4667 a 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Alšova, Jamborova, ZR 7 – včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

- Doplnění se schvaluje tak, že VB se zřizuje i na části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – p. č. 4668 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou  a to části p. č. 6916 – louka ve výměře 300 m2 – díl  „b“ + „e“ v k. ú. Město Žďár dle předloženého GP č. 3066 – 55/2010 ze dne 7.6.2010 nově sloučeno do p. č. 6902 – za účelem  doplnění odprodeje pozemků v rámci výstavby bioplynové stanice v lokalitě „U Kamenného rybníka“, ZR 1 (za areálem firmy ODAS) – původní odprodej schválen v ZM 22.5.2008 a 11.6.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 1343/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 18 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 3 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 8 o velikosti 1 pokoj + sociální zařízení, umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání

1. schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu nebytového prostoru, užívaného  p. Ladislavem Dvořákem  v DM centru - prodejna novin a akvárium-rybářské potřeby, nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou

2. schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu  č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje pronájem bytu  č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1344/2010/OP

Řešení převodu sportovišť

1. Rada města bere na vědomí dopis TJ Žďár nad Sázavou ze dne 29.6.2010 a ukládá MěÚ  vymáhat  pohledávku ze Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 25.10.2000 včetně dodatků č. 1-10 a to po 24.9.2010 tj. po projednání zastupitelstvem města.

2. Rada města zřizuje pracovní skupinu pro přípravu podmínek převodu ZS, FS a TK dle usnesení ZM ze dne 23.06.2010 a jmenuje členy této komise dle předloženého návrhu s tím, že za radu města do této skupiny jmenuje  Mgr. Brychtu, Ing. Zvěřinovou a další členy dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 1346/2010/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby bazénu

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“, Žďár nad Sázavou včetně členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace a komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

6. Usn. 1341/2010/PK

Výběrové řízení na zajištění služeb „Projekt č.2“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb – zjednodušené podlimitní řízení:

Zajištění realizace projektu „Zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ Žďár nad Sázavou“ – Vztahy s klienty a marketing MěÚ, Strategické řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců ve vazbě na strategický plán a řízení podle cílů, včetně vyzvaných uchazečů, členů komice a náhradníků pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1350/2010/PK

Finančně podpořený projekt z OPLZZ

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o přiznání dotace na projekt Řízení lidských zdrojů – MěÚ Žďár nad Sázavou a souhlasí se způsobem financování spoluúčasti z položky rozpočtu – limit věcných výdajů na místní správu a pověřuje starostu k podpisu „Prohlášení příjemce o zajištění 15% způsobilých výdajů na část spolufinancování“ a k podpisu smlouvy o dotaci.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1339/2010/OŠKS

Žádost SŠO a služeb SČMSD

Rada města po projednání vítá projekt Střední školy obchodní a služeb SČMSD ve Žďáře nad Sázavou „Akademie třetího věku“ pro seniory a handicapované spoluobčany a nabízí spolupráci při zahájení a zajištění přednáškové činnosti v průběhu studia.

Rada města neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1340/2010/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Svazu bojovníků za svobodu, okresnímu výboru ve Žďáře nad Sázavou ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1348/2010/OŠKS

Zápis z jednání Sportovní komise

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z jednání Sportovní komise ze dne 22.6.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1336/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 4

Rada města po projednání schvaluje RO č. 4/2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1345/2010/OF

Dar Satt a.s.

RM  po projednání doporučuje ZM ke schválení dar Satt a.s. ve výši 370 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1349/2010/OF

Změna OZV

Rada města po projednání doporučuje ZM schválit změnu OZV č. 1/2007/OF.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Ústní zpráva/pí místostarostka

Vyhodnocení výběrového řízení – Honzovské rybníky

Rada města schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se umístil na 1. místě – AQUASYS spol. s r. o., Strojírenská 1208/12, 591 01  Žďár nad Sázavou, IČ 25344447 včetně umístění uchazečů na dalším pořadí.

Rada města schvaluje vyloučení uchazeče AQUEKO spol. s r. o., Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 4547669 z důvodu nesplnění kvalifikace dle § 56 odst. 3 zákona.

Rada města pověřuje starostu města k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a následně podpisu smlouvy s vybraným uchazečem v termínech dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta