Zápis z 95. schůze rady města konané dne 23.8.2010

zveřejněno: 23. 8. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 95. schůze rady města:

 1. Kino Vysočina – digitalizace
 2. Úprava rozpočtu na r. 2010 PO Ssm
 3. Veřejná zakázka na stravu
 4. Přijetí daru, vyúčtování sponzoringu RM
 5. Nájem PO CERUM v roce 2010
 6. Umístění retranslační stanice
 7. Vyhodnocení provozu LSPP na Poliklinice a rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2010
 8. Volno pro žáky – 4.ZŠ – oznámení
 9. Smlouva Active
 10. Stanovení ceny propagačního materiálu
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Byty a nebytové prostory
 13. Řešení sportovišť a zápis sportovní komise
 14. Hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2010
 15. Zásady pro sestavení rozpočtu 2011
 16. Rozpočtová opatření č. 5/2010
 17. Schválení VPS na úseku evidence obyvatel s obcemi Račín, Kyjov, Karlov a Počítky
 18. Žádost o rozpočtové opatření pro JSDH Žďár nad Sázavou

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1351/2010/PK

Kino Vysočina – digitalizace

Rada města po projednání bere na vědomí oznámení z Ministerstva kultury ČR (dopis ze dne 23.07.2010) a schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené dne 29.12.1998 ve znění dodatků 1, 2, 3 a 4 uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Ladislavem Jenšíkem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1356/2010/Ssm

Úprava rozpočtu na r. 2010 PO Ssm

Rada města po projednání schvaluje:

- změnu rozpočtu a změnu ukazatelů rozpočtu PO Sociální služby měsa Žďár n. S. na rok 2010

- převedení částky ve výši 1.600 tis. Kč do fondu reprodukce majetku p. o. Sociální služby města Žďár n. S. na přístavbu lůžkového výtahu na Domě klidného stáří na ulici Okružní 67 ve Žďáře n. S.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu auditora o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV na rok 2009 pro PO Sociální služby města Žďár n. S.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1357/2010/Ssm

Veřejná zakázka na stravu

Rada města po projednání jmenuje p. Dvořáka členem hodnotící komise pro vyhodnocení veřejných zakázek na dodávky stravy pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1358/2010/Ssm

Přijetí daru, vyúčtování sponzoringu RM

Rada města po projednání souhlasí s přijetím účelově určeného daru.

Rada města bere na vědomí vyúčtování příspěvku ze sponzoringu Rady Města pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1359/2010/CERUM

Nájem PO CERUM v roce 2010

1. Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu finanční situace PO CERUM.

2. Rada města po projednání schvaluje přesunutí splátky nájmu PO CERUM z 31.8.2010 na 31.12.2010.

3. Rada města po projednání bere na vědomí návrh řešení ekonomické situace CERUM od 1.1.2011 a ukládá řediteli PO předložit další možná variantní řešení ekonomické stabilizace v termínu do 4.10.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

6. Různé

Umístění retranslační stanice

Rada města souhlasí s umístěním retranslační stanice firmy COMA, s.r.o. na střeše budovy Dolní 165/1 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

7. Usn. 1367/2010/Poliklinika

Vyhodnocení provozu LSPP na Poliklinice a rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2010

Rada města po projednání bere na vědomí vyhodnocení provozu LSPP na Poliklinice za I. pololetí roku 2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1352/2010/4.ZŠ

Volno pro žáky – 4.ZŠ – oznámení

Rada města bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na den 27.09.2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1365/2010/OŠKS

Smlouva Active

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu zásob dle předloženého znění uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 1369/2010/OŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1353/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a paní Ing. Arankou Petruccovou a panem Petrem Karenem,  předmětem které je nabytí pozemku  p. č. 5989/2 - ostatní plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3842 m2, v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5386/5 ve výměře 1 935 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování kancelářských a skladových prostor v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 9035 – orná ve výměře cca 220–250 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9036 – orná ve výměře cca 220–250 m2 ve vlastnictví p. Milana Černého, bytem ZR 4 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 (naproti průmyslové zóně) – za účelem vzájemně výhodného zarovnání tvarů pozemků při zachování stávající výměry s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro  9, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 570/10 a 570/439 ve výměře 66 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití jako zahrada u byt. domu čp. 258 v ul. Srázná 5, ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 570/10 a 570/439 u byt. domu čp. 258 v ul. Srázná 5, ZR 2 ve výměře 250 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití pro posezení a drobné prvky pro děti v dřevěném stylu (houpačky, prolézačky, pískoviště atd.) k přilehlému byt. domu s tím, že všechny prvky budou dočasného charakteru, tj. v případě potřeby lehce odstranitelné a dále za účelem vysázení vhodné drobné zeleně k oddělení od parkoviště na východní hranici pozemku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou firmě ODAS ODPADY, s.r.o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1 a to p. č. 6511 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 240 m2, p. č. 6646 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 11 498 m2 a p. č. 6864 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 11 894 m2 – vše v k. ú. Město Žďár, popř. jejich částí – za účelem uložení výkopové zeminy v souvislosti s výstavbou bioplynové stanice v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do doby ukončení příslušných terénních úprav pozemků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely  Bc. Karlem a Pavlou Řetických, oba bytem ZR 2 – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 2917/2 a 2917/3 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení přípojek inž. sítí a to elektro, vodovodní a splaškové kanalizace k novostavbě RD na p. č. 8173 v k. ú. Město Žďár v ul. Vysocká, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti - novostavby RD na p. č. 8173 v k. ú. Město Žďár v ul. Vysocká, ZR 5.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409302/1 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 2917/3 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „ul. Vysocká“, ZR 5 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Vysocká, úpravy DS NN, Řetický“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 8173 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4410048/1 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 9042 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., rozšíření DS, Lavický“, spočívající v  umístění nového kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0  

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4410130/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 9516/1, 9517, 9518 a 9519/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., rozšíření DS, VHS Bohemia“, spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně včetně uzemnění včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 2409052/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 742/1, 493/3, 741/1, 493/2, 741/11, 75/9, 75/30 a 801 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Bezručova, úprava DS NN, posílení“, spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Libušínská 23-25 Žďár n. Sáz. se sídlem Libušínská 209, ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na částech p. č. 2108, 2118 a 2125 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem regenerace panelového domu – umístění balkonů a zateplovacího systému nad výše uvedené pozemky včetně umístění veškerých vystupujících konstrukcí na šířku 1,5 m od byt. domu čp. 209 a 210 v ul. Libušínská 23 a 25, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 2110 a 2111 za účelem příp. dalších oprav byt. domu apod.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 273/1, 289 a 261/14 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování a provozování stavby „Splašková kanalizace Polnička část III“ v obci Polnička s napojením na kanalizaci Žďár nad Sázavou, spočívající v  umístění nového vedení kanalizace včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – průtah“, zahrnující opravu povrchu vozovky silnice I/37 v průtahu Žďárem nad Sázavou 1. a 2. etapa, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4–Nusle v zastoupení Správy Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako stavebníkem a Městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků p. č. 310, 311, 352, 2066, 3376, 3974, 5513, 5515, 5522, 5523, 5539, 5542, 5822, 2091/1, 3346/1 a 5824/1 v k. ú. Město Žďár v souvislosti s vydáním stavebního povolení na předmětnou stavbu a provedením stavebních prací.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 14. 6. 2010 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 7998/18 v k. ú. Město Žďár - nově rozšíření VB na částech pozemků p. č. 7998/1 a 8002/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vodovodní a plynovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace, kabelové elektropřípojky NN, telefonní přípojky a přípojky kabelové televize k novostavbám RD (nově označ. A, B, C a D) – stavba „Soubor 4 RD ul. Kupecká, Žďár n. Sáz. 3“ v lokalitě Klafar II, ZR 3 a dále vybudování bočního vjezdu k rodinnému domku A na p. č. 7994 (z ul. k Milířům) - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1354/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1.Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, pronájem  bytu  č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 8 o velikosti 1 pokoj + sociální zařízení, umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 3 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu   č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu   č. 17 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3  a uzavření smlouvy o nájmu bytu   č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého majetkoprávním odborem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje řešení úklidu a výkonu funkcí domovníka v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého majetkoprávním odborem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací  Kultura Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Thong Nguyenem Minhem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Rada města  po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu  části prostoru, umístěného  v objektu základní školy – sklep - na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Ondřejem Bystřickým, výše nájemného je stanovena ve výši   850 Kč/rok s dobou trvání nájmu  od 1.9.2010 do 31.8.2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž..0

 

10. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a to kanceláře č. 512 v 5. NP v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Alenou Trojákovou s výší nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru a to kanceláře č. 516 v 5. NP v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Bc. Tamarou Kolátorovou s výší nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1355/2010/OP

Řešení převodu sportovišť a zápis sportovní komise

1. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na:

- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o darování nemovitostí, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou, předmětem které je budoucí darování objektu zimního stadionu č.p.1496,  postaveném na pozemku  p.č. 2159, pozemku p.č. 2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2 a pozemku p.č. 2160, ostatní plocha, o výměře 916 m2,  v současnosti zapsaných v Katastru nemovitostí ČR, jako vlastnictví budoucího dárce, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 6257 pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou

- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o darování umělého povrchu fotbalového stadionu na pozemku p.č. 2181 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou

- uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je převod rolby do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování movitého majetku, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování majetku, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování objektu občanské vybavenosti č.p. 439, umístěném na pozemku p.č. 2171 a pozemku  p.č. 2171, zastavěná plocha a nádvoří 341 m2, v současnosti zapsaných v Katastru nemovitostí ČR, jako vlastnictví budoucího dárce, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 6257 pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou

- uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 9.9.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.2.2001, dodatku č. 2 ze dne 16.11.2004, dodatku. 3 ze dne 24.1.2006, dodatku č. 4 ze dne 21.12.2006, dodatku č. 5 ze dne 8.8.2007, dodatku č. 6 ze dne 11.12.2007 a dodatku č. 7 ze dne 12.11.2008  který bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého je změna půjčených pozemků a změna doby trvání výpůjčky

- uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce ze dne 29.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.7.2005,  která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého je ukončení výpůjčky pozemků

- uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 25.10.2000 včetně dodatků, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého bude změna splatnosti.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

2. Rada města vyhlašuje záměr na nabytí:

- objektu zimního stadionu č.p.1496,  postaveném na pozemku  p.č. 2159, pozemku p.č. 2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2 a pozemku p.č. 2160, ostatní plocha, o výměře 916 m2,  v současnosti zapsaných v Katastru nemovitostí ČR,  u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 6257 pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou

- umělého povrchu fotbalového stadionu na pozemku p.č. 2181 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

- objektu občanské vybavenosti č.p. 439, umístěném na pozemku p.č. 2171 a pozemku  p.č. 2171, zastavěná plocha a nádvoří 341 m2, v současnosti zapsaných v Katastru nemovitostí ČR,  u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 6257 pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou

- majetku, uvedeného v  darovacích smlouvách a  užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že seznam tohoto majetku je k nahlédnutí na majetkoprávním odboru MěÚ Žďár nad Sázavou

- elektrické rolby Junior 2007, v současné době ve vlastnictví občanského sdružení TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

3. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Sportovní komise, konané dne 17.8.2010

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

14. Usn. 1362/2010/OF

Hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2010

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1363/2010/OF

Zásady pro sestavení rozpočtu 2011

Rada města po projednání schvaluje:

- Zásady pro sestavení rozpočtu Města Žďár nad Sázavou na rok 2011

- Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2011

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1364/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 5/2010

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1360/2010/TAJ

Schválení VPS na úseku evidence obyvatel s obcemi Račín, Kyjov, Karlov a Počítky

Rada města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Karlov, Kyjov, Počítky a Račín dle předložených návrhů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1368/2010/oI

Žádost o rozpočtové opatření pro JSDH Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje žádost o rozpočtové opatření pro JSDH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta