Zápis z 96. schůze rady města konané dne 6.9.2010

zveřejněno: 6. 9. 2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 96. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony RM
 2. Majetkoprávní úkony ZM
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Zpráva o přípravě převodu sportovišť
 5. Žádost o dodatečné schválení použití čerpání investičního fondu
 6. Vyhláška o místních poplatcích
 7. Hospodaření PO ve školství
 8. Vyhlášení volného dne
 9. Žádost o finanční příspěvek
 10. Grantový program ADVENT a VÁNOCE 2010
 11. Zápis z komise partnerství
 12. Statut SFRB
 13. Vyhláška – poplatek komunální odpad
 14. Provozování potravinářských trhů
 15. Rozpočtová opatření
 16. Názvy nových ulic
 17. Aktualizace ÚP města
 18. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1378/2010/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4407-273/005/10 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 3105-101/2010 ze dne 10. 8. 2010 na částech p. č. 8001/1, 8002/1, 8007/15 a 8007/16  v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar II“, ZR 3 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Kupecká, VN, TS, NN“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně NN a uložení kabelového vedení VN k novostavbám vícebytových domů včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se     úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7998/1, 7998/18 a 8002/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar II“, ZR 3 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Klafar, Kupecká, úpravy DS NN pro soubor 4 RD“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN k novostavbám RD v ul. Kupecká, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 743, 757, 758, 7271, 7320, 7354, 7631, 7635 a 7636 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Strojírenská, Barákova ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3125-108/2010 ze dne 9. 8. 2010 - a to na částech p. č. 6209/4 a 6222 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky pro novostavbu objektu Centra moderního bydlení v ul. Nádražní, ZR 6 a ul. Dvořákova, ZR 1 – Robert Fiala – Global Elektro, Třebíč - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 362/11, 403/1 a 740/2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Purkyňova, ZR 2 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1379/2010/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění původního záměru č. Z-175/2009-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21 a to části p. č. 5542 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (schváleno v RM dne 2. 11. 2009 a v ZM dne 19. 11. 2009) - za účelem vybudování schodiště a zajištění přístupu na p. č. 6767 (ve vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21) z městského chodníku (ve výstavbě) v lokalitě ul. Brněnská u budované kruh. křižovatky Brněnská x Jihlavská, ZR 1.

Doplnění odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21 dle předloženého oddělovacího GP č. 3068-89/2010 se schvaluje tak, že se rozšiřuje nově o část p. č. 5544 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 2 m2 a dále nově část původně schválené odprodávané parcely č. 5542 činí výměru 12 m2 (původně schváleno 10 m2) – vše v k. ú. Město Žďár - za shora uvedeným účelem.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město a to části p. č. 9511 – orná půda ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě nechráněného železničního přejezdu ČD (na trati ČD Žďár n. Sáz. – Nové Město na Moravě) u vjezdu do chatové oblasti „Krejdy“ a u silnice Žďár n. Sáz. – Jámy – za účelem výstavby dvou přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných v místě stávajících přejezdů – v současném stavu bez zabezpečovacího zařízení (reléové domky o max. rozměru 2,5 m x 3,6 m).

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ODAS ODPADY, s.r.o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1 a to části p. č. 6916 – louka ve výměře 300 m2 – díl „b“ + „e“ v k. ú. Město Žďár dle předloženého GP č. 3066-55/2010 ze dne 7. 6. 2010 nově sloučeno do p. č. 6902 – za účelem doplnění odprodeje pozemků v rámci výstavby bioplynové stanice v lokalitě „U Kamenného rybníka“, ZR 1 (za areálem firmy ODAS) – původní odprodej schválen v ZM 22. 5. 2008 a 11. 6. 2009. Po tomto schválení se odprodej bude týkat pozemku p. č. 6901 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 306 m2, pozemku p. č. 6902 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 5 306 m2, pozemku p. č. 6903 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 2 889 m2 a pozemku p. č. 6904/1 – orná ve výměře 1 586 m2 vše k. ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodloužení termínu pro výstavbu předmětné stavby, resp. vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí z 24 měsíců na 30 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9942 – orná půda ve výměře 792 m2 nově označeno jako p. č. 9942/2 – orná v k. ú. Město Žďár dle GP č. 3134-198/2010 ze dne 27. 8. 2010 ze spoluvlastnictví pí Jany Milotové, bytem Obyčtov 40 (podíl ½) a pí Marie Uhrinové, bytem Jamborova 1355/1, ZR 7 (podíl ½) – za účelem rekonstrukce a rozšíření polní cesty p. č. 9946 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Město Žďár k rybníku „Návesník“ v lokalitě „Vetla“. Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za dohodnutou kupní cenu – část dotčeného pozemku, na kterém se nachází a bude probíhat rekonstrukce cesty za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ze dne 14. 6. 2010 a doporučuje ZM ke schválení částečnou revokaci usnesení ze dne 24. 6. 2010 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků domu Švermova 6-8 se sídlem Švermova 2105/8, ZR 4 a to části p. č. 3941/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zajištění údržby a zateplení objektu byt. domu Švermova čp. 2104/6 a 2105/8 na p. č. 3939 a 3940, ZR 4.

Částečná revokace se schvaluje tak, že dle GP č. 3100-37/2010 ze dne 15. 7. 2010 skutečná výměra části odprodávaného pozemku odděleného z pův. p. č. 3941/2 činí 88 m2 – nově označ. jako p. č. 3941/3 – ost. plocha, zeleň a dále část odděleného pozemku z p. č. 3941/2 ve výměře 12 m2 – nově označ. jako p. č. 3941/4 – ost. plocha, zeleň – vše v k. ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Karlem Klímou a MUDr. Kateřinou Klímovou, bytem Pod Javory 1422/30, 148 00 Praha 4 - Kunratice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a MUDr. Miroslavem Klímou a MUDr. Janou Klímovou, bytem Na Vyhlídce 1659/42, 680 01 Boskovice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.04.2010 do 31.08.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1380/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 15 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 25 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 6 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o uznání dluhu a způsobu jeho splacení, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Radimem Němcem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o umístění zařízení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, SATT, a.s. Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem Veselská, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1381/2010/OP

Zpráva o přípravě převodu sportovišť

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o průběhu přípravy materiálu o převodu sportovišť.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 1382/2010/POMŠ

Žádost o dodatečné schválení použití čerpání investičního fondu PO MŠ

Rada města po projednání schvaluje změnu použití investičního fondu Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1361/2010/OF

Vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

Rada města po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1383/2010/OF

Hospodaření PO ve školství k 30.6.2010

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO ve školství k 30.6.2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1385/2010/3.ZŠ

Vyhlášení volného dne

Rada města bere na vědomí vyhlášení volného dne ředitelkou školy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1370/2010/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu RM ve výši 3.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou – rychlobruslařskému oddílu insportline na zajištění sportovní přípravy členů oddílu v zahraničí dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města doporučuje ZM finanční příspěvek Davidovi Pulkrábkovi ve výši 25.000,- Kč u příležitosti zisku zlaté olympijské medaile z Olympiády mládeže v Singapuru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1371/2010/OŠKS

Vyhlášení grantového programu ADVENT a VÁNOCE 2010

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2010 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. ADVENT A VÁNOCE 2010             100 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1384/2010/OŠKS

Zápis z Komise partnerství

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z jednání komise pro partnerskou spolupráci se zahraničím.

Rada města pověřuje starostu a místostarostku účastí při oslavách sjednocení SRN v partnerském městě Schmölln v termínu 1.-3.10.2010.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění partnerské smlouvy s německým partnerským městem Schmölln.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 1372/2010/TSBM

Statut SFRB

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení pravidel o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1373/2010/KS

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1374/2010/KS

Provozování potravinářských trhů

Rada města souhlasí s uspořádáním zkušebního farmářského trhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1375/2010/KS, TSBM

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 1376/2010/ORÚP

Názvy nových ulic

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení názvy nových ulic v obytném souboru Klafar II: Rytecká a Hrnčířská a nové propojky ulice Strojírenské s ulicí Nádražní: Dvořákova.

Hlasování: Pro 7,  proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1377/2010/ORÚP

Aktualizace územního plánu města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje ke schválení zastupitelstvu města, příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, rozhodnutí o pořízení územního plánu, za použití ustanovení § 44 písm. a) stavebního zákona.

Zároveň rada města doporučuje ke schválení zastupitelstvu města určení Ing. Dagmar Zvěřinové za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem (dle  § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve vazbě na § 47, 49 a 53 odst. 1).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta