Zápis z 97. schůze rady města konané dne 20.9.2010

zveřejněno: 20. 9. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Schválený pořad 97. schůze rady města:

 1. Schválení odměn
 2. Převod sportovišť
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Odpis a likvidace majetku
 6. Výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb – Projekt č. 2
 7. Dodatek č. 4 – Smlouva ODAS
 8. Operační plán zimní údržby
 9. Nařízení RM – neudržované místní komunikace
 10. Výsledky VZ na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 6“ – realizace energetických úspor
 11. Výsledky VZ na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 2“ – realizace energetických úspor
 12. Rekonstrukce Havlíčkova nám. – smlouvy s JmP
 13. Rozpočtová opatření č. 5
 14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru SFRB 2002
 15. Změna rozpočtu PO ACTIVE na r. 2010
 16. Schválení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
 17. Žádost o finanční příspěvek
 18. Žádost pana Šilhana (sportovec města)
 19. Informace o převodu movitého majetku
 20. Žádost TJ SOKOL

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva

Schválení odměn

Rada města na základě provedeného hodnocení výsledků za 1. pololetí roku 2010 schvaluje odměny ředitelům PO města a ředitele Regionálního muzea.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1386/2010/OP

Převod sportovišť

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o darování nemovitostí, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou, předmětem které je budoucí darování objektu zimního stadionu č.p.1496,  postaveném na pozemku  p.č. 2159, pozemku p.č. 2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2 a pozemku p.č. 2160, ostatní plocha, o výměře 916 m2,  v současnosti zapsaných v Katastru nemovitostí ČR, jako vlastnictví budoucího dárce, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 6257 pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou

- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o darování umělého povrchu fotbalového stadionu na pozemku p.č. 2181 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou

- uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je převod rolby do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování movitého majetku, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování majetku, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování objektu občanské vybavenosti č.p. 439, umístěném na pozemku p.č. 2171 a pozemku  p.č. 2171, zastavěná plocha a nádvoří 341 m2, v současnosti zapsaných v Katastru nemovitostí ČR, jako vlastnictví budoucího dárce, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 6257 pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou

- uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 9.9.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.2.2001, dodatku č. 2 ze dne 16.11.2004, dodatku. 3 ze dne 24.1.2006, dodatku č. 4 ze dne 21.12.2006, dodatku č. 5 ze dne 8.8.2007, dodatku č. 6 ze dne 11.12.2007 a dodatku č. 7 ze dne 12.11.2008  který bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého je změna půjčených pozemků a změna doby trvání výpůjčky

- uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce ze dne 29.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.7.2005,  která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého je ukončení výpůjčky pozemků

- uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 25.10.2000 včetně dodatků, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého bude změna splatnosti

- uzavření Smlouvy o poskytnutí  dotace   na uhrazení závazku, vyplývajícího ze Smlouvy o půjčce ze dne 23.9.2008  ve znění dodatků č. 1 a 2,  která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou

- uzavření Smlouvy o poskytnutí  dotace   na uhrazení závazku, vyplývajícího ze Smlouvy o půjčce a o budoucí darovací smlouvěze dne 25.10.2000  ve znění dodatků č. 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8,  9,10 a 11,  která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou

- uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které bude zajištění pohledávek města vůči TJ Žďár nad Sázavou

vše v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 1400/2010/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu č. 2409033/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – doplnění čl. II, odst. 1 - p. č. 3906  v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár, ul. Nezvalova, úprava TS, VN, NN“, spočívající v  umístění zemního kabelu VN a NN a 3 pojistkových skříní včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Hlasování. Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2410004/1 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6971, 9999, 10003, v k. ú. Město Žďár, ul. Jihlavská - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár, VN61, o.Nábytek, o.T29, úprava DS“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení VN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření  smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru n.S. mezi Společenstvím domu Studentská 1717, 1718, 1719, se sídlem Studentská 1717/44, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupenou na základě plné moci JUDr. Josefem Tesařem, bytem 680 01 Boskovice – jako oprávněným a Městem Žďár n.S. -  jako povinným - a to na části p.č. 3304 v k.ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m po obvodu uvedeného domu za účelem realizace stavby „Revitalizace panelového domu č.p. 1717.1718 a 1719, ul. Studentská, ZR 4“ – rekonstrukce lodžií, zateplení a oprava fasády byt. domu a dále zajištění přístupu a příjezdu k byt. domu v souvislosti s dalšími případnými opravami domu č.p. 1717-1719, Studentská 40-44, ZR 4, postaveném  na pozemku p.č.3301,3302,3303 v k.ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1401/2010/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, kancelář č. 510 v 5.NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Kateřinou Kuncovou, Libušínská 179/22, 591 01  Žďár nad Sázavou s výší nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1402/2010/OP

Odpis a likvidace majetku

Rada města po projednání schvaluje odpis a likvidaci majetku dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města odpis movitého majetku s pořizovací hodnotou nad 20.000Kč a pohledávky s hodnotou od 5.000Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1387/2010/PK

Výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb – Projekt č. 2

Rada města po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele služeb dle předloženého materiálu hodnotící komise – zjednodušené podlimitní řízení:

Zajištění realizace projektu „Zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ Žďár nad Sázavou“ – Vztahy s klienty a marketing MěÚ, Strategické řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců ve vazbě na strategický plán a řízení podle cílů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 1388/2010/KS

Dodatek č. 4  s firmou ODAS

Rada města schvaluje dodatek č. 4 s firmou Miloslav Odvárka – ODAS.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1389/2010/KS

Operační plán zimní údržby

Rada města schvaluje operační plán zimní údržby pro zimní období 2010 – 2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1390/2010/KS

Nařízení č. 1/2010

Rada města vydává nařízení č. 1/2010, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 1391/2010/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 6“ Žďár nad Sázavou – realizace energetických úspor

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 6“ Žďár nad Sázavou – realizace energetických úspor tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1392/2010/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 2“ Žďár nad Sázavou – realizace energetických úspor

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy ZŠ Komenského 2“ Žďár nad Sázavou – realizace energetických úspor tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1394/2010/ORÚP

Rekonstrukce Havlíčkova náměstí – smlouva s JmP

Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi Jihomoravskou plynárenskou a. s., Brno a městem Žďár nad Sázavou o provedení přeložky plynárenského zařízení v souvislosti s „Úpravou povrchů Havlíčkova náměstí“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

13. Usn. 1393/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 5

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 5/2010/ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 1397/2010/OF

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru SFRB 2002

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 80/396-02 ze dne 1.7.2002.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1398/2010/Active

Úprava rozpočtu Active – střediska volného času na rok 2010

Rada města po projednání schvaluje:

- změnu rozpočtu a změnu ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Active – SVČ na rok 2010

- převedení částky 859 tis. Kč do fondu reprodukce investičního majetku Active – SVČ na zakoupení nového užitkového vozu a stavební úpravy Active clubu – centra pohybových aktivit, Dolní 3

- odvod částky 500 tis. Kč z hospodářského výsledku Active – SVČ za 1. pololetí 2010 do majetku města a poskytnutí investiční dotace Active – SVČ ve výši 500 tis. Kč na stavební úpravy Active clubu

- prodej vozidla WV Transportér, SPZ ZRI 41 – 19 v pořizovací hodnotě 864 428Kč za odhadní cenu a jeho následný odpis z evidence majetku

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 1403/2010/POMŠ

Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1395/2010/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organizace Žďár nad Sázavou na dopravu účastníků do lázní Luhačovice.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1396/2010/OŠKS

Žádost pana Šilhana

Rada města po projednání doporučuje záštitu starosty města Žďáru nad Sázavou a Rady města Žďáru nad Sázavou při pořádání vyhlášení sportovní ankety v okrese Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďár nad Sázavou na prezentaci města v souvislosti s vyhlášením sportovní ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

19. Usn. 1399/2010/OŠKS

Informace o převodu movitého majetku

Rada města po projednání schvaluje zmocnění starosty města Žďáru nad Sázavou Mgr. Jaromíra Brychty a JUDr. Stanislavy Prokopové ke správním úkonům v dědickém řízení sbírky obrazů manželů Bödefeldových za město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1404/2010/OŠKS

Žádost TJ Sokol

Rada města po projednání z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z rezervy Tělocvičné jednotě SOKOL Žďár nad Sázavou na opravu šaten a sociálního zařízení ve výši 250.000,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Ing. Oldřich Sedlák v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta