Zápis z 99. schůze rady města konané dne 18.10.2010

zveřejněno: 18. 10. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 99. schůze rady města:

 1. Výsledek veřejné zakázky na stravu a změny úhrad
 2. Restrukturalizace PO CERUM
 3. Převod finančních prostředků
 4. Žádost o dorovnání příspěvku pro středisko Bazén
 5. Okružní křižovatka ul. Nádražní – dodatek SOD
 6. Vynětí ze ZPF most Klafar a připojovací poplatek bazén
 7. Zajištění úpravy běžeckých tratí v r. 2011
 8. Zápis z kulturní komise
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Zmocnění opatrovníkem
 12. Žádost o schválení výměny hasičských vozidel
 13. Kino Vysočina - digitalizace

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1438/2010/SSm

Výsledek veřejné zakázky na stravu a změny úhrad

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na dodávky stravy pro p. o. Sociální služby města Žďár n. S. a schvaluje přehled úhrad pro Domov se zvláštním režimem Seniorpenzion FIT s platností od 1.11.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1428/2010/CERUM

Restrukturalizace PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje návrh restrukturalizace PO CERUM dle předloženého návrhu a ukládá PO CERUM a Městskému úřadu připravit komplexní materiál.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

3. Usn. 1429/2010/CERUM

Převod finančních prostředků

Rada města po projednání souhlasí s převodem finančních prostředků PO CERUM z roku 2009 na rok 2010 do investičního fondu organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1440/2010/4.ZŠ

Žádost o dorovnání příspěvku pro středisko bazén

Rada města doporučuje ZM ke schválení dorovnání příspěvku ve výši 500 tis. Kč na provoz plaveckého bazénu na rok 2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1430/2010/ORÚP

Okružní křižovatka ul. Strojírenská, Nádražní – dodatek č. 2

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. JI/ZR/2010/001 na akci „Okružní křižovatka ul. Strojírenská, Nádražní“ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1431/2010/ORÚP

Vynětí ze ZPF most a připojovací poplatek bazén – rozpočtová opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření ve výši 571 tis. Kč pro novou položku „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“, která bude kryta z mimorozpočtových prostředků města přiřazených v Akčním plánu města na tuto stavbu pro rok 2010 a rozpočtové opatření ve výši 490 tis. Kč pro novou položku „Komunikace Klafar II – ul. Dolní most“, která bude kryta z mimorozpočtových prostředků města přiřazených v Akčním plánu města na tuto stavbu pro rok 2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1432/2010/OŠKS

Zajištění úpravy běžeckých tratí v roce 2011

Rada města po projednání schvaluje variantu A řešení úpravy běžeckých tratí v roce 2011.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení položky „TJ Žďár úprava lyžařských tratí“ o 50.000 Kč pro případ nezbytné údržby lyžařských tratí v měsíci listopadu a prosinci 2010 z rezervy rozpočtu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1433/2010/OŠKS

Zápis z jednání kulturní komise

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z jednání Kulturní komise ze dne 04.10.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1434/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení níže uvedených záměrů - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 - po rekonstrukci komunikací a chodníků a v sídlišti „Vodojem“ ZR 7 a to na:

1.  dle GP pro rozdělení pozemku č. 3142-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2712/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 1 m2 a

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c+f“ ve výměře 46 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Jany Mäki, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2363 - zahrada – díl „e“ ve výměře 2 m2 - z vlastnictví Jany Mäki, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „g“  ve výměře 7 m2 – manželům Josefu a Věře Rubáčovým (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1, ost. plocha, ost. komunikace – díl „h“ ve výměře 4 m2 – manželům Jaroslavu a Emilii Čejkovým (SJM) – podíl 1/10, Pavlu Čejkovi – podíl 9/10, všichni bytem ZR 5

směnu

-  části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace – díl „k“ ve výměře 3 m2 a díl „l“ ve výměře 6 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Zdeňka Šlezingera, bytem 627 00 Brno-Slatina a Pavly Šlezingerové, bytem ZR 5 (SJM)

za

- část p.č. 2399 – zahrada - díl „j“ ve výměře 3 m2, z vlastnictví manželů Zdeňka Šlezingera, bytem 627 00 Brno-Slatina a Pavly Šlezingerové, bytem ZR 5 (SJM) do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „m“ ve  výměře 14 m2 – Mgr. Haně Olšiakové, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p. č. 2469/32 - zahrada    ve  výměře  88 m2 – manželům Václavu a Jarmile Dobrovolným (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/33 - zahrada ve výměře  75 m2 – Milošovi Sedláčkovi, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost.komunikace–nově p.č. 2469/34 - zahrada ve výměře 1 m2 a

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/35 - zahrada ve výměře 15  m2 – Leošovi Zichovi, bytem ZR 5

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3143-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/38 - zahrada ve výměře  127 m2 – Zdeňce Chroustové, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/37 - zahrada ve výměře 34 m2 – manželům RNDr. Ladislavu a Radaně Křesťanovým (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 33 m2 – Ing. Jiřímu Moučkovi – podíl ½, JUDr. Iloně Moučkové – podíl ¼, Jiřímu Moučkovi – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 34 m2 – manželům Jiřímu Mackovi – podíl ½  a Zdeňce Mackové – podíl ½ , bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/36 - zahrada ve výměře  35 m2 – Zdeňku Jaškovi, bytem ZR 5

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3144-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „a“ ve výměře 17 m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví Marie Havlíkové – podíl ¼ a Jana Brychty – podíl ¾, oba bytem ZR 5

za

- část p.č. 2446 – zahrada - díl „d“ ve výměře 2 m2 ze spoluvlastnictví Marie Havlíkové – podíl ¼ a Jana Brychty – podíl ¾, oba bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu

- části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace - nově p.č. 2469/39 - zahrada ve výměře 26 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Ing. Aleny Růžičkových (SJM),  bytem ZR 5

za

- část p.č. 2317/2 –zahrada - nově p.č. 2317/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 4m2 z vlastnictví manželů Josefa a Ing. Aleny Růžičkových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3156-95/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „d“ ve výměře 46 m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM) – podíl ¾ a  manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM) – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

za

- p.č. 2784/2 –ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 23 m2 ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM) – podíl ¾ a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM) – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

odprodej

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „c“ ve výměře 9  m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou - manželům Aloisovi a Marii Havelkovým, bytem ZR 5

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „a+b“ ve výměře 16 m2 z vlastnictví  Města Žďár n. Sáz. – manželům Františku a Věře Lemperovým, bytem ZR 5

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. odprodej – dodatečně bude určena přesná výměra po zaměření geometrickým plánem

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 15 m2 – Mgr. Ivanu Vítkovi, bytem ZR 5

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3108-170/2010 z 11.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4746 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4746/2 – zahrada ve výměře 22 m2 – manželům Stanislavu a Marii Bílkovým (SJM) – podíl ½ a Ing. Stanislavu Bílkovi – podíl ½, všichni bytem ZR 7

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3109-171/2010 z 11.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4747 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4747/2 – zahrada ve výměře 27m2 – Leoně Strachové, bytem ZR 7

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3110-172/2010 z 12.8.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „b“ ve výměře 24 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jana a Marie Panáčkových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4556 - zahrada – díl „d“ ve výměře 24 m2 - z vlastnictví manželů Jana a Marie Panáčkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3111-173/2010 z 9.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4409/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „a“ ve výměře 31 m2 a část p.č. 4469/1 - ost. pl., ,jiná plocha ve výměře 13 m2 – manželům Bedřichu a Vladimíře Götzovým (SJM), ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „c“ ve výměře 46 m2 – manželům Jaroslavu a Jaroslavě Slonkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „d+e“ ve výměře 52 m2 – Patrikovi Němcovi, bytem ZR 7

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3113-175/2010 z 19.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „g“ ve výměře 131 m2 – Beátě Rajské, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/56 - zahrada ve výměře 13 m2 – Liborovi Coufalovi – spoluvl. podíl ¾, Ivě Coufalové, spoluvl. podíl ¼, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „d“ ve výměře 34 m2 – manželům Miroslavu a Ludmile Čapkovým (SJM), bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „e“ ve výměře 47 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Karla a Marie Enderlových(SJM),bytem ZR7

za

- část p.č. 4522 - zast. plocha – díl „c“ ve výměře 9 m2 - z vlastnictví manželů Karla a Marie Enderlových, bytem ZR 7 do vlastnictví města

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11.  dle GP pro rozdělení pozemku č. 3113-175/2010 z 19.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „a“ ve výměře 35 m2 - manželům Janu a Ing. Ludmile Duchkovým, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 21 m2 – Marii Janů – podíl ½, Ing. Milanovi Janů – podíl ¼  a Ivo Janů – podíl ¼ , všichni bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „d+e“ ve výměře 6 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SKM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4874 - zahrada – díl „g+h“ ve výměře 32 m2 - z vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3126-126/2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/59 - zahrada ve výměře 27 m2 – manželům Lubomíru a Evě Michálkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „e“ ve výměře 3 m2 – manželům Františku a Jitce Dvořákovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plpcha – díl „d“ ve výměře 3 m2 – manželům Janovi a Aleně Levých (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „c“ ve výměře 3 m2 – manželům Pavlovi a Jiřině Kovandovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „b“ ve výměře 2 m2 – Jaroslavu Jůzlovi,  bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/58 - zahrada ve výměře 3 m2 – z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Josefa a Jany Dvořákových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4509 - zahrada – nově p.č. 4509/2  ve výměře  5 m2 z vlastnictví manželů Josefa a Jany Dvořákových (SJM), bytem ZR7 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. dle GP pro rozdělení pozemku č 3127-177/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 5 m2 – Růženě Jurnečkové, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „b“ ve výměře 4 m2 – manželům Janovi a Marii Dusíkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „c“ ve výměře 4 m2 – manželům Jaroslavu a Jarmile Zeleným (SJM), bytem ZR 7

- částo p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „d“ ve výměře 28 m2 – manželům Josefu a Jaroslavě Kasíkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „i“ ve výměře 4 m2 – manželům Václavu a Marii Ďáskovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/60, zahrada ve výměře 4 m2 – Anetě Nahodilové – podíl ½, bytem ZR 7 a Evě Lukešové – podíl ½, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „k“ ve výměře 3 m2 – manželům Františku a Jaroslavě Kafkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „l“ ve výměře 3 m2 – manželům Jaromíru a Miloslavě Roštokovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „m“ ve výměře 2 m2 – manželům Lubošovi a Věře Křížovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl.,jiná plocha – díl „n“ ve výměře 3 m2 – manželům RNDr. Ladislavu a Mgr. Anně Málkovým (SJM), bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „e+h“ ve výměře 45 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Vladimíra a Zdeny Jiráskových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4471, zahrada – díl „g“ ve výměře 1 m2 -  z vlastnictví manželů Vladimíra a Zdeny Jiráskových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. dle GP pro rozdělení pozemku č 3128-178/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „a“ ve výměře 29 m2 – manželům Vladimíru a Stanislavě Závorkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4701/2 - zahrada ve výměře 29m2 – Milanu Sýkorovi, bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 26 m2 a části p.č. 4746 - ost. pl., ost. kom. – nově p.č. 4746/3 - ost.pl.,,jiná plocha ve výměře 92 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4728/2, zahrada – díl „m“ ve výměře 14 m2 - z vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem ZR 7

do vlastnictví města

směnu

- části p.č. 4746 - ost. pl., ost. komunikace – díl „e“ ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Ing. Mgr. Jiřího a MUDr. Marie Dvořáčkových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4731, zahrada – díl „j“ ve výměře 36 m2  a díl „n“ ve výměře 6 m2 - z vlastnictví manželů Ing. Mgr. Jiřího a MUDr. Marie Dvořáčkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu

- části p.č. 4746 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „g“ ve výměře 32 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Ing. Jiřího a MUDr. Marie Šenkýřových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4733 - zahrada – díl „k“ ve výměře 21 m2 - z vlastnictví manželů Ing. Jiřího a Marie Šenkýřových (SJM), bytem ZR 7

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti OBALY VYSOČINA s.r.o., se sídlem Brněnská 131/37, Žďár nad Sázavou 1 a to p. č. 5386/5 ve výměře 1 935 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování kancelářských a skladových prostor v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

– za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1435/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 35 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 15 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle  návrhu předloženého  majetkoprávním odborem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 25 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle  návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem domu č.p. 991 na ulici Luční, č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemku p.č. 2411, zahrada o velikosti 466 m2 v k.ú. Město Žďár s využitím pro sociální zdravotní účel, péči o děti, starší občany apod. dle předloženého záměru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p.  253, Havlíčkovo náměstí č.or. 5, ve Žďáře nad Sázavou (Čechův dům) vhodného k provozování obchodní činnosti a kanceláří dle předloženého návrhu. Výše nájemného je stanovena v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání ukládá MěÚ připravit dodatek smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou pojišťovnou, předmětem kterého bude doplnění smlouvy o nájmu nebytových prostor o konkurenční doložku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Rada města po projednání schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 26.3.2010 mezi městem a panem Stanislavem Houdkem, bytem Karasín, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 64276805, předmětem které je užívání  místnosti č.  203 v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou za účelem provozování realitní kanceláře a finančního poradenství.

Hlasování: Pro 0, proti 8, zdrž. 0

 

11. Usn. 1439/2010/OS

Zmocnění opatrovníkem

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka pro pana Miloslava Štefáčka pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Mgr. Jaromíra Pospíchala.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1437/2010/oI

Žádost JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek o schválení výměny hasičských vozidel formou prodej – nákup

Rada města po projednání schvaluje výměnu hasičských vozidel formou prodej – nákup.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1441/2010/PK

Kino Vysočina – digitalizace

Rada města po projednání bere na vědomí oznámení z Ministerstva kultury ČR (dopis ze dne 13.10.2010) o výši poskytnuté dotace a pověřuje starostu města a pracovníky MěÚ k uzavření smlouvy o dotaci se Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta