Zápis z 10. schůze rady města konané dne 7.3.2011

zveřejněno: 7. 3. 2011

ZÁPIS

z 10. schůze rady města konané
dne 7.3.2011

 

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 10. schůze rady města:

 1. Hospodaření PO města za rok 2010
 2. Smlouvy o poskytnutí příspěvku
 3. Vyhlášení výběrového řízení –Technologické centrum Žďár n.S.
 4. Žádosti o finanční příspěvek
 5. Žádost o užití znaku města
 6. Komise rady města
 7. Informace o rekonstrukci bazénu
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Prodej domu č.p. 60,61 na nám. Republiky
 11. Informace o rozsudku
 12. Programové prohlášení rady města – bez usnesení
 13. Různé

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010

Rada města po projednání:

- schvaluje hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010

- schvaluje rozdělení HV PO ZŠ Komenského 2;  PO ZŠ Komenského 6; PO ZŠ Švermova; PO ZŠ Palachova; PO Active – SVČ; PO Sociální služby města; PO Knihovna M. J. Sychry; PO Kultura Žďár;

- schvaluje úhradu ztráty dle návrhu PO Mateřská škola, PO Poliklinika a PO Cerum.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 138/2011/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s Kolpingovým dílem ČR na provoz nízkoprahového kontaktního centra Spektrum a rodinného centra Srdíčko, dále s Hospicovým hnutím – Vysočina a ÚSVIT – zařízení SPMP Havlíčkův Brod na částečné pokrytí nákladů v doplněném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 141/2011/OI,PK

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb – zjednodušené podlimitní řízení: Dodávka a implementace technologického centra Žďár nad Sázavou, dodávka a implementace eSSL TC Žďár nad Sázavou

Rada města pro projednání schvaluje vyhlášení výběrového  řízení na dodavatele – zjednodušené podlimitní řízení:

Dodávka a implementace technologického centra Žďár nad Sázavou, dodávka a implementace eSSL TC Žďár nad Sázavou

včetně vyzvaných uchazečů, členů komise a náhradníků pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 139/2011/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace  na zajištění soutěže

 „O žďárského muzikanta“ ve výši 7.000,-Kč

- Svazu důchodců ČR, obč. sdružení 1.MO Žďár nad Sázavou na zajištění organizace výroční členské schůze ve výši 5.000,-Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. na zajištění organizace studia Akademie třetího věku ve výši 10.000,-Kč

Hlasování: Pro 1, proti 6, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města:

- Ing. Jiřímu Drápelovi, Eq.M na vydání Moravského historického sborníku

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Krajské organizaci Pionýra kraje Vysočina, Havlíčkova 44, Jihlava na zajištění akce Vysočina pionýrským oddílům 2011-03-04 ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 4, proti 1, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání schvaluje použití znaku města Krajské organizaci Pionýra kraje Vysočina Havlíčkova 44, Jihlava na propagační materiál akce Vysočina pionýrským oddílům 2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 140/2011/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje použití znaku města při prezentaci města v rámci 15. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2011 pro Milana Plocka,  Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání schvaluje použití znaku města pro pořadatele kulturních a sportovních akcí podpořených ze samostatné položky rozpočtu města.

Rada města po projednání schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a pořadatelem kulturní a sportovní akce podpořené ze samostatné položky rozpočtu města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Ústní zpráva/RM

Komise rady města

Rada města hlasovala o odvolání paní Květoslavy Fňukalové z komise péče o rodinu a děti a o jmenování za člena komise paní PhDr. Evy Ondráčkové.

Hlasování: Pro 1, proti 5, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města odvolává paní Helenu Pongrátzovou z komise rozvoje města a životního prostředí a jmenuje za člena pana Josefa Mičku ml.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Ústní zpráva/RM

Informace o rekonstrukci bazénu

Rada města bere na vědomí informace o probíhající rekonstrukci bazénu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. č. 133/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4320 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1654 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9517 ve výměře cca 450 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě PZ Jamská – za účelem rozšíření zázemí areálu stávající firmy VODASERVIS, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely Václavem Dobrovolným a Jarmilou Dobrovolnou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi Povodím Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov – jako pronajímatelem a Městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem na pronájem pozemků a po dokončení stavby, následném zaměření a vydání kolaudačního souhlasu výpůjčku pozemků ve vlastnictví ČR ve správě Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov a to částí p. č. 745/1 v k. ú. Zámek Žďár a dále částí p. č. 2131, 2132/1, 2134/1, 2135, 2145, 2169, 2173 a 2174 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování naučné stezky v rámci stavby „Naučná stezka „Klafar“ ve Žďáře nad Sázavou, část B“ – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Miloslavu Truhlářovi,  ZR 6 a to p. č. 6711 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Janem Hendrychem,  ZR 2 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 80/7 v k. ú. Zámek Žďár za účelem vybudování vodovodní přípojky k novostavbě RD na p. č. 79 v k. ú. Zámek Žďár včetně zřízení práva chůze a jízdy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti novostavby RD na p. č. 79 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Dvorská, ZR 2.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Ondřejem Chylíkem,  Stržanov  a pí Simonou Tomkovou,  ZR 3 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 202/1 v k. ú. Stržanov za účelem vybudování přípojek inž. sítí a to vodovodní přípojky k novostavbě RD na p. č. 203 v k. ú. Stržanov včetně zřízení práva chůze a jízdy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce předmětných přípojek ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti novostavby RD na p. č. 203 v k. ú. Stržanov.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4410035/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7998/18, 8003, 8007//1, 8009/1, 8010/1, 8024, 8026, 8027, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8037/2 a 8065 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě Klafar III., ZR 3 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Klafar III/C1, rozšíření DS město“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN, VN a pilířových pojistkových skříní NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2410072/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 5822/1, 5822/2, 5824/1, 5975, 5547 a 5822/4 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Brněnská, úprava DS VN, NN“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení VN a rezervních chrániček včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. e.on 881/07/2006 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 600-66/2006 ze dne 14. 6. 2006 na částech p. č. 75/21 a 75/23 v k. ú. Zámek Žďár, v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Bezručova - přeložka NN“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 186/1 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky – stavba „RD Veselská čp. 42, Žďár n. Sáz., horkovodní přípojka“ v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

l) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4456 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1657 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského, ZR 7.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. č. 134/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 32 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 4 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 30 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 135/2011/OP

Prodej domu č.p. 60, 61 nám. Republiky

Rada města vyhlašuje záměr na prodej:

- bytového domu č.p. 60 a č.p. 61, který  je umístěn na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 s tím, že přístup do bytového domu je částečně z náměstí Republiky a částečně z ulice Veselská

- pozemků p.č. 198/1, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 250 m2 a p.č. 199/1, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 465 m2 v k.ú. Město Žďár

za kupní cenu ve výši znaleckého posudku s koeficientem 0,7 u bytů a s koeficientem 1  u nebytových prostor a za podmínek dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

11. Usn. 136/2011/OP

Informace o rozsudku

Rada města ukládá starostce města a městskému úřadu připravit variantu č. 2 tak, jak je uvedena v předloženém materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města