Zápis z 11. schůze rady města konané dne 21.3.2011

zveřejněno: 21. 3. 2011

ZÁPIS

z 11. schůze rady města konané
dne 21.3.2011

 

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 11. schůze rady města:

 1. Rekonstrukce bazénu u 4. ZŠ
 2. Schválení finančního daru
 3. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
 4. Smlouva  TJ ZR
 5. Vyhodnocení grantového programu Ediční činnost 2011
 6. Vyhodnocení grantového programu Kultura 2011
 7. Vyhodnocení grantového programu Volný čas 2011
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Umístění reklamní obrazovky v návaznosti na realizaci energetických úspor Domu kultury
 11. Smlouvy o poskytnutí příspěvku
 12. Souhlas s provedením rekonstrukce elektroinstalace, Financování rekonstr. elektroinstalace, Odvod investičního fondu PO Poliklinika
 13. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/RM

Rekonstrukce bazénu u 4. ZŠ

Rada města se na místě stavby seznámila s postupem výstavby relaxačního centra a ukládá řediteli ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve spolupráci se zástupci investora změnu vymezení staveniště z důvodu zajištění bezpečnosti dětí při výuce pracovních činností.

Rada města konstatuje, že není vyloučen souběh školních pracovních činností a využití pro rekreaci a definitivní prostorové řešení bude přijato v průběhu další výstavby.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

2. Usn. 152/2011/4.ZŠ

Žádost o souhlas s přijetím finančního daru

Žádost o souhlas s vyřazením DHIM nad 40 tis.Kč ze střed.bazén

Rada města souhlasí s přijetím finančního daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Rada města souhlasí s vyřazením DHIM nad 40 tis.Kč ze střediska bazén.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 142/2011/OI,PK

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu ve Žďáře nad Sázavou – část I.-III. Výzvy 06“ – reg. číslo projektu CZ 1.06/2.1.00/06.06817, a pověřuje starostku města k jejich podpisu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 143/2011/OŠKS

Smlouva TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2011 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10 , v doplněném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

5. Usn. 144/2011/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu „EDIČNÍ ČINNOST 2011“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „Ediční činnost 2011“ jednotlivým žadatelům podle upraveného návrhu v přiložené tabulce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

6. Usn. 145/2011/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu „KULTURA 2011“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „KULTURA 2011“ jednotlivým žadatelům podle upraveného návrhu v přiložené tabulce.

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Kulturní komise ze dne 9.3.2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 146/2011/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu „VOLNÝ ČAS 2011“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „Volný čas 2011“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

8. Usn. 147/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár podél chodníku k nádraží ČD v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 – na základě žádosti p. Petra Klimeše, bytem Lhotka, za účelem přemístění stávajícího prodejního stánku rychlého občerstvení z důvodu rekonstrukce nádražní haly. Dle sdělení ČD budou nabídnuty nájemní prostory pro občerstvení a restauraci uvnitř rekonstruované budovy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou, bytem ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6  - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1rok, tj. do 30. 4. 2012.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, bytem ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2012.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, bytem ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2012.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 260 – trv. trav. porost  ve výměře – 2 068 m2,p. č. 261/14 – orná půda ve výměře 16 913 m- vše v k. ú. Stržanov a dále p. č. 644/2 - orná půda ve výměře 1 733 m2, p. č. 644/3 – orná půda ve výměře 3 274 m2, p. č. 644/5 – orná půda ve výměře 1 884 m2 a p. č. 644/6 – orná půda ve výměře 1 805 m2,p. č. 623/9 – trvalý trav. porost ve výměře 3 813 m2, p. č. 636/2 – orná půda ve výměře 3 712 m2 a p. č. 623/9 – trvalý trav. porost ve výměře 3 490 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár a p. č. 5010/8 – orná půda ve výměře 105 m2 v k. ú. Město Žďár (ul. Novoměstská, ZR 1) - za účelem užívání pozemků k zemědělské činnosti.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Ing. Liborovi a Mgr. Zuzaně Vostrejšovým, oba trvale bytem  ZR 3 a to p. č. 6278 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7354 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby pojezdové brány do areálu firmy ABRAMATE, s. r. o. v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Prokopa Šmirause – podíl ½ a Ludmily Šmirausové – podíl ½ , oba trvale bytem Stržanov  a to p. č. 352/23 – trvalý travnatý porost ve výměře 727 m2 v k. ú. Stržanov v obci Stržanov – za účelem vybudování přístupové komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace (dle ÚP vyčleněného pro příjezdovou komunikaci k čp. 107 a k p. č. 352/21.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností ATOL Invest, a. s. se sídlem Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno 1 – jako oprávněným – na části p. č. 639/2 v k. ú. Zámek Žďár, v lokalitě ul. Santiniho, ZR 2 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Santiniho – kanalizační přípojka ČS PHM ATOL Invest, a. s.“ spočívající v  umístění nové podzemní kanalizační přípojky včetně přístupu a příjezdu k předmětné přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi občanským sdružením BÉČKO - Žďár nad Sázavou se sídlem Brodská 1986/78, ZR 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem rekonstrukce byt. domu – umístění nových závěsných lodžií ke všem byt. jednotkám v BD (BD původně bez balkonů) a zateplení byt. domu čp. 1984 - 1988 v ul. Brodská 74 - 82, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 967 -  971 za účelem příp. dalších oprav byt. domu apod.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Zbyňkem a Ladislavou Zlesákovými, Světnov, ZR 2 – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 3760, 3765, 3766 a 3767 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování plynové přípojky pro prodejnu nábytku čp. 148, nám. Republiky, ZR 1 - ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti čp. 148 na p. č. 3762 v k. ú. Město Žďár, ul. nám. Republiky, ZR1.

2. Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Nam To Hoai a Thi Thao Nguyen, oba trvale bytem  Moravany u Brna – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 3760, 3765, 3766 a 3767 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování plynové přípojky pro prodejnu textilu a obuvi čp. 149, nám. Republiky, ZR 1 ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti čp. 149 na p. č. 3763 v k. ú. Město Žďár, ul. nám. Republiky, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 148/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 12 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 34 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 18 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu bytové komise.

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 1141, č.or. 44 na ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou 6, (AZ Centrum), který je vhodný k provozování kadeřnických služeb - obchodní činnosti. Obvyklá výše nájemného je  700 Kč/m2/rok, celková výměra 87,56 m2 (pracovní místnost, čekárna, umývárna, kancelář, šatna, WC, sprcha).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 149/2011/ORÚP

Umístění reklamní obrazovky v návaznosti na realizaci energ.úspor Domu kultury – doplnění

Rada města po projednání schvaluje umístění reklamní obrazovky do nového fasádního systému budovy DK, jak jej navrhuje zpracovatel projektu stavby a zároveň v případě realizace akce ukládá ředitelce PO Kultura  Žďár nad Sázavou jednat o dodatku smlouvy o pronájmu LED obrazovky.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 150/2011/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku se Sdružením Nové Město na Moravě, s Diecézní charitou Brno, s místní organizací Svazu důchodců ČR Žďár nad Sázavou a s občanským sdružením Ječmínek Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 151/2011/Pol

Souhlas s provedením rekonstrukce elektroinstalace v laboratoři Polikliniky

Financování rekonstrukce elektroinstalace laboratoře Polikliniky

Odvod z investičního fondu PO Poliklinika

Rada města po projednání souhlasí s provedením rekonstrukce elektroinstalace v laboratoři polikliniky.

Rada města po projednání schvaluje financování rekonstrukce elektroinstalace laboratoře podle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje odvod z investičního fondu PO Poliklinika do rozpočtu města ve výši 1.270 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Různé

Programové prohlášení Rady města Žďár nad Sázavou

Politické strany zastoupené v Radě města Žďár nad Sázavou vydávají    Programové prohlášení rady města pro volební období 2010-2014.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města