Zápis z 12. schůze rady města konané dne 4.4.2011

zveřejněno: 4. 4. 2011

ZÁPIS

z 12. schůze rady města konané
dne 4.4.2011

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 12. schůze rady města:

 1. Žádost Active-SVČ – finanční zajištění přestavby
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Informace o jednání s OS Neumann
 5. Zápisy z komisí
 6. Rozpočtové opatření č.3/2011
 7. Hospodaření M.O.S. za rok 2010
 8. Výsledky výběrového řízení na dodavatele – zjednodušené podlimitní řízení: Dodávka a implementace technologického centra Žďár nad Sázavou, dodávka a implementace eSSL TC Žďár nad Sázavou
 9. Schválení projektu „Terénní práce ZR 3“
 10. Zajištění úpravy lyžařských tratí sezóna 2011-2012
 11. Různé:

  Žádosti o finanční příspěvek
  Nominace Naučné stezky pod Zelenou horou v soutěži Stavba roku

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 153/2011/Active-SVČ

Žádost Active – SVČ – finanční zajištění stavby

Rada města po projednání schvaluje finanční zajištění přestavby budovy Active-střediska volného času, příspěvková organizace na ulici Dolní 3 dle varianty č. 1.

Rada města schvaluje časový harmonogram přestavby a ukládá TSBM a řediteli PO Active-SVČ zajistit její realizaci.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 154/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6585 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného firmě Miloslav Odvárka – ODAS, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2  v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár za r. 2010 ve výši 10,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1261/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. v obci Žďár nad Sázavou – místní část Veselíčko – za účelem rozšíření sousedního pozemku p. č. 1261/3 – zahrada ve vlastnictví fyzické osoby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 49 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 33 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení samostatného přístupu a vstupu do zadní části objektu čp. 254 na p. č. 44 Havlíčkovo nám. 7, ZR 1 v k. ú. Město Žďár z ul. Nábřežní, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 15 m2 (2m x 7,065m) – dle mapového podkladu v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování schodiště a zádveří k rekonstruovanému objektu čp. 1654 na objekt k trvalému bydlení v souvislosti s vyhlášeným záměrem na odprodej p. č. 4320 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1654 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím plánem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví (každý podíl ½) Ing. Josefa Kopečného, bytem Sklené  a Ing. Pavla Kučery, bytem Bohdalec  a to p. č. 9736 – lesní půda ve výměře 3 500 m2 v k. ú. Město Žďár – lokalita „Vetla“ – za účelem rozšíření lesního majetku města v dané lokalitě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí vedení veřejného osvětlení včetně stožárů, vybudovaného na částech pozemků p. č. 8816/5, 8816/25 a 8816/26 v k. ú. Město Žďár (pozemky ve vlastnictví p. Kalába) a částech p. č. 8765/1 a 8816/14 v k. ú. Město Žďár (pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – ve správě Krajské správy a údržby silnic, p. o. se sídlem Jihlava, odděl. TSÚ Žďár n. Sáz. – silnice III/35420) z vlastnictví p. Františka Kalába, bytem Mělkovice, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to v souvislosti s budováním „obytného souboru RD Mělkovice“ na pozemcích v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Kalába v obci Mělkovice – místní části Žďáru n. Sáz. včetně komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení bezúplatného věcného břemene mezi p. Františkem Kalábem, bytem Mělkovice  – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví p. Františka Kalába a to na částech p. č. 8816/5, 8816/25 a 8816/26 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Mělkovice – dle GP č. 3221-26/2011 ze dne 23. 2. 2011 - za účelem umístění a existence podzemního vedení VO pro nově budovaný „obytný soubor RD Mělkovice“ včetně přístupu a příjezdu k předmětné síti VO za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení bezúplatného věcného břemene mezi krajem Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina Jihlava a to na částech p. č. 8785/1 a 8816/14 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Mělkovice – dle GP č. 3221-26/2011 ze dne 23. 2. 2011 - za účelem umístění a existence podzemního vedení VO pro nově budovaný „obytný soubor RD Mělkovice“ včetně přístupu a příjezdu k předmětné síti VO za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000,-- Kč na akci Dětský den, pořádanou osadním výborem Stržanov dne 11. 6. 2011 a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí sponzorského daru č. 2/211/BRZ, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PKS INPOS a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení RM ze dne 9. 2. 2009 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 10. 2. 2009 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6181, 6182 a 6222 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Dvořákova, úprava DS NN - Fiala“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-313/001/NM13/YPM na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným - a to dle GP č. 3232-200/2010 ze dne 9. 3. 2011 na částech p. č. 6181 a 6209/4 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Dvořákova, úprava DS NN - Fiala“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) 1. Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení RM ze dne 31. 5. 2010 ve věci uzavření smlouvy č. 4409280/1 ze dne 1. 6. 2010 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6903, 6915, 6916, 6917, 6921, 6923/2, 6926/1 a 6929/2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Jihlavská, úpravy DS VN, Odas“, spočívající v přístupu a příjezdu k TS a umístění nového zemního kabelového vedení VN v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409-280/001/NM14/YPM na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným - a to dle GP č. 3229-7/2011 ze dne 2. 3. 2011 na částech p. č. 6916, 6917, 6921, 6923/2 a 6929/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Jihlavská, úpravy DS VN, Odas“, spočívající v přístupu a příjezdu k TS a umístění nového zemního kabelového vedení VN v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.155/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 4 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1785, č. or. 49 nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (DM Centrum). Vhodný k provozování hostinské činnosti – obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je  1.000 Kč/m2/rok, celková  výměra provozovny 164,37 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č.or. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je  892 Kč/m2/rok (sklad a výloha o výměře 12,50 m2 ).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum) vhodného k provozování - obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je 850 Kč/m2/rok.  Celková  výměra 177,16 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání neschvaluje žádost nájemníků nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 1785, č. or. 49 nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 (DM Centrum) o snížení nájemného, popřípadě o přestěhování do jiných, odpovídajících prostor a to v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí plaveckého bazénu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 159/2011/OP

Informace o jednání s OS Neumann

Rada města po projednání schvaluje návrh vypořádání mezi městem a OS Neumann se sídlem Neumannova 13, Žďár nad Sázavou, dle varianty I. předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 156/2011/OŠKS

Zápisy z komisí

Rada města byla seznámena se závěry jednání a zápisy Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci ze dne 22.3.2011, Komise pro sport a volný čas ze dne 22.3.2011 a Komise rozvoje města a životního prostředí ze dne 24.3.2011.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 157/2011/OF

Rozpočtové opatření č. 3/2011

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2011/RM.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 158/2011/M.O.S.

Hospodaření M.O.S s.r.o. za rok 2010

Rada města po projednání schvaluje účetní uzávěrku M.O.S. za rok 2010 a převod zisku ve výši 9.830,71 Kč na snížení ztráty z minulých let.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 161/2011/OI

Výsledky výběrového řízení na dodavatele – zjednodušené podlimitní řízení: Dodávka a implementace technologického centra Žďár nad Sázavou, dodávka a implementace eSSL TC Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele - zjednodušené podlimitní řízení: Dodávka a implementace technologického centra Žďár nad Sázavou, dodávka a implementace eSSL TC Žďár nad Sázavou dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 162/2011/2.MST

Schválení podání žádosti na projekt „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“ u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti na projekt „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“ u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 160/2011/2.MST

Zajištění úpravy lyžařských tratí sezóna 2011-2012

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzev jednomu zájemci na akce: ROLBA Kässbohrer PB240 + stopovače s příslušenstvím, skútr Bombardier WT + stopovače s příslušenstvím.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Různé

Usn.163/2011/2.MST

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku Asociaci TOM ČR, TOM 7676 TULÁCI, Žďár nad Sázavou 7, Jamborova 1778/7 na podporu akce „Zahájení jarní turistické sezóny na rozhledně Rosička“ ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek z grantu Volný čas dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku PO Active-SVČ na akci Probouzení broučků ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

Ústní zpráva/RM

Nominace Naučné stezky pod Zelenou horou v soutěži Stavba roku

Rada města schvaluje nominaci Naučné stezky pod Zelenou horou v soutěži Stavba roku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města