Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.4.2011

zveřejněno: 18. 4. 2011

ZÁPIS

z 13. schůze rady města konané
dne 18.4.2011

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Jana Svobodová

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 13. schůze rady města:

 1. Žádost Active-SVČ
 2. Smlouva E-ON
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce povrchů Radniční ul. a Havlíčkovo nám.
 6. Doplnění pořadníku do DPS
 7. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Dětské dopravní hřiště
 8. Rekonstrukce a přístavba bazénu – ústní informativní zpráva
 9. Smlouva o poskytnutí dotace ROP JV – Naučná stezka – dodatek
 10. SFŽP – 2.ZŠ – Smlouva o poskytnutí dotace
 11. Návrh na rozdělení výtěžku z VHP za rok 2010
 12. Smlouvy „Technolog.centrum“>
 13. Žádosti o finanční příspěvky
 14. Návrh propagace města
 15. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 164/2011/Active-SVČ

Žádost Active-střediska volného času, příspěvkové organizace

Rada města po projednání schvaluje převod finančních prostředků ve výši 650 tis.Kč z rezervního fondu Active-SVČ do fondu rozvoje investičního majetku.

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 165/2011/TSBM

Dodávka el.energie

Rada města schvaluje nabídku cen elektrické energie pro rok 2012 a ukládá odboru komunálních služeb připravit podklady pro elektronickou aukci pro rok 2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 166/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6209/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár podél chodníku k nádraží ČD v lokalitě okružní křižovatky ul. Nádražní s ul. Chelčického, ZR 6 – na základě žádosti p. Petra Klimeše, bytem Lhotka- za účelem přemístění stávajícího prodejního stánku rychlého občerstvení z důvodu rekonstrukce nádražní haly.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje opravu čísla pozemku u vyhlášeného záměru č. Z-37/2011-OP ze dne 22. 3. 2011, schváleného v RM dne 21.3.2011, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – původně  uvedeno chybné číslo parcely č. 623/9 – trvalý trav. porost ve výměře 3 490 m2 v k. ú. Zámek Žďár – správně má být p. č. 637/3 – trvalý trav. porost ve výměře 3 490 m2 v k. ú. Zámek Žďár.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to nově: p. č. 260 – trv. trav. porost  ve výměře – 2 068 m2,p. č. 261/14 – orná půda ve výměře 16 913 m- vše v k. ú. Stržanov a dále p. č. 644/2 - orná půda ve výměře 1 733 m2, p. č. 644/3 – orná půda ve výměře 3 274 m2, p. č. 644/5 – orná půda ve výměře 1 884 m2 a p. č. 644/6 – orná půda ve výměře 1 805 m2,p. č. 623/9 – trvalý trav. porost ve výměře 3 813 m2, p. č. 636/2 – orná půda ve výměře 3 712 m2 a p. č. 637/3 – trvalý trav. porost ve výměře 3 490 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár a p. č. 5010/8 – orná půda ve výměře 105 m2 v k.ú. Město Žďár (ul. Novoměstská, ZR 1) - za účelem užívání pozemků k zemědělské činnosti.

Zároveň se termín uzávěrky záměru, původně vyhlášeného do dne 20. 4. 2011, prodlužuje o 15 dní, tj. do 5. 5. 2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání hlasovala o schválení vyhlášení doplnění původního záměru č. Z-306/2010-OP ze dne 20. 10. 2010 na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – schváleného v ZM dne 25. 11. 2010 - do vlastnictví MUDr. Davida Kršky, bytem ZR 1 - původně části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 2, proti 2, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře cca 4 600 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem realizace podnikatelského záměru (výstavby objektu prodejny, výstavní plochy, skladu a zázemí pro zaměstnance firmy) – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1674/1 – ost. pl., manipulační plocha v celkové výměře cca 1 200 m2, p. č. 830/4 – louka ve výměře 167 m2 a části p. č. 830/1 – louka ve výměře cca 450 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. v obci Veselíčko ze spoluvlastnictví p. Františka Podhrázkého – podíl ½ a manželů Františka a Evy Podhrázkých (SJM) – podíl ½, oba bytem Veselíčko – za účelem majetkoprávního vypořádání z důvodu existence stávající kanalizační stoky a otevřeného příkopu (rigolu), umístěných na dotčeném pozemku včetně ochranného pásma tohoto kanalizačního řádu a rigolu s tím, že přesná výměra částí pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou a to na části p. č. 2158 v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění podzemního vedení a přeložek inženýrských sítí a následujících staveb:

přeložka horkovodu

přeložka vedení elektro NN

rozvody VO

řad dešťové a splaškové jednotné kanalizace

část asfaltové komunikace

část chodníku

veřejná zeleň

- vše v souvislosti s výstavbou „Místní komunikace sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár nad Sázavou“ – vybudování chodníku pro pěší v trase od přechodu silnice I/37 před budovou prodejny a restaurace, dále podél komunikace ke sportovní hale - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitosti p. č. 3069 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby SVAK Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár n. Sáz., ul. Na Úvoze – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemku vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár n. Sáz., ul. Na Úvoze – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár n. Sáz., ul. Na Úvoze – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4410404/01 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 1261/7, 1581/1, 1582/2, 1582/4, 1582/5, 1582/1, 929/1 a 881 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou obci Veselíčko - za účelem vybudování a provozování stavby „Veselíčko, rozšíření DS, BENAWOOD“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN a 1 ks elektrické skříně v pilíři včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3211-133/2010 ze dne 1. 3. 2011 a to na částech p. č. 5986/1, 5990, 5992, 5993, 6010, 6063/1 a 6064 v k. ú. Město Žďár - za účelem opravy podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v lokalitě ul. Haškova a Palachova, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 167/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 9 o velikosti 1+1 v obytném domě č.p.1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36 o velikosti 1+1 umístěném v obytném domě č.p.1905, na Brodské ulici č.or.33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Hanou Tichou za podmínek dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 1+1 umístěném v obytném domě č.p.1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or.27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 30 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p.1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32 o velikosti 1+1 umístěném v obytném domě č.p.1871, na Revoluční ulici č.or.30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Václavem Studeným za podmínek dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v DM centru (prodejna novin a akvárium-rybářské potřeby), nám. Republiky 1789/49, Žďár nad Sázavou, uzavřené dne 05.03.1993 ve znění pozdějších dodatků č.1,2,3 a 4, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Ladislavem Dvořákem z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze strany nájemce.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném v budově č.p.72, na nám. Republiky č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou (bývalá kuchyň a jídelna v budově 1.ZŠ), za účelem provozování stravovací činnosti – bufetu. Celková výměra části nebytového prostoru je 456,37 m2.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném v objektu č.p.253, Havlíčkovo náměstí č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou (Čechův dům), vhodného k provozování obchodní činnosti a kanceláří. Minimální nájemné za užívání nebytových prostor je stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok (kanceláře a soc.zařízení o výměře 39,60 m2).

Rada města po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru z 20.04.2001 ve znění dodatku č.1 a 2 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem ČR Žďár nad Sázavou dle předloženého znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 169/2011/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů Radniční ulice a Havlíčkova náměstí“

Rada města po projednání vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů radniční ulice a Havlíčkova náměstí, Žďár n.S.“, vč. členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a obeslaných uchazečů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 168/2011/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytu 0+1 v domě s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 170/2011/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Dětské dopravní hřiště“

Rada města po projednání vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby „Dětské dopravní hřiště, Žďár n.S.“, vč. členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a obeslaných uchazečů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 175/2011/ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV – Naučná stezka – dodatek č. 1

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt „Naučná stezka kolem Zelené hory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 176/2011/ORÚP

SFŽP – 2.ZŠ – Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 10065003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Stavební úpravy Základní škola Komenského 2, Žďár nad Sázavou 3 – 2.ZŠ“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 171/2011/OF

Návrh na rozdělení výtěžku z VHP za rok 2010

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výtěžku z VHP za rok 2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 173/2011/oI

Smlouvy na realizaci technologického centra Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv na realizaci veřejné zakázky Dodávka a implementace technologického centra Žďár nad Sázavou, dodávka a implementace eSSL TC Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 172/2011/2.MST

Žádosti o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze Sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

Centru pro rodinu a sociální péči Brno na Diecézní pouť rodin ve výši 10.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7,  proti 1, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze Sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

Svazu učitelů postižených z politických důvodů Doubravník na činnost svazu ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze Sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

TJ Žďár nad Sázavou, oddílu moderní gymnastiky, Žďár nad Sázavou na Mistrovství České republiky v moderní gymnastice ve výši 10.000,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení nákupu 25 kusů knih Kraj návratů a inspirace paní Věry Rudolfové z kapitoly Kultura, položka tiskový materiál.

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

13. Usn. 174/2011/1.MST

Návrh propagace města

Rada města byla seznámena s návrhem nového propagačního materiálu města včetně jeho financování a pověřuje Regionální muzeum jeho realizací.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města