Zápis z 15. schůze rady města konané dne 16.5.2011

zveřejněno: 16. 5. 2011

ZÁPIS

z 15. schůze rady města konané
dne 16.5.2011

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 15. schůze rady města:

 1. Souhlas s použitím FRIM
 2. Souhlas s přijetím daru
 3. Půjčky ze SFRB
 4. Návrh čerpání úvěru – doplnění pro rok 2011
 5. Dohoda o pořízení ÚP Světnov
 6. Dodatek ke smlouvě SFRB
 7. Závěrečný účet 2010
 8. Přijetí úvěru
 9. Rozpočtové opatření č. 4/2011
 10. Žádost o snížení odvodu z investičního fondu polikliniky
 11. Zpráva o výkonu opatrovnictví městem
 12. Doplnění pořadníku DPS
 13. Žádosti o finanční příspěvky
 14. Majetkoprávní úkony RM
 15. Majetkoprávní úkony ZM
 16. Byty a nebytové prostory
 17. Neumannova – vyhlášení záměru
 18. Žádosti o finanční příspěvky
 19. Změna zřizovací listiny ZŠ Komenského 6, Žďár .S.
 20. Schválení zahraniční cesty
 21. Různé

 

Materiály k seznámení:

Zápisy z komisí a  pracovní skupiny ZR 3

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 195/2011/4.ZŠ

Souhlas s použitím FRIM

Rada města po projednání schvaluje použití fondu (FRIM) dle pravidel pro příspěvkové organizace města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 203/2011/2.ZŠ

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů dle návrhu smluv.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 196/2011/TSBM

Poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) – pro rok 2011

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 197/2011/ORÚP, KS, OF

Návrh čerpání úvěru pro rok 2011 – doplnění

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh čerpání úvěru dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 198/2011/ORÚP

Dohoda o pořízení územního plánu Světnov

Rada města schvaluje Dohodu o pořízení územního plánu Světnov.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 200/2011/OF

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze SFRB

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze SFRB.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 199/2011/OF

Závěrečný účet 2010  - Přezkoumání hospodaření města za rok 2010

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Hospodaření města za rok 2010 – Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 201/2011/OF

Přijetí úvěru

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí úvěru ve výši 30 mil.Kč od České spořitelny, a.s. a pověřuje starostku města podpisem smluv.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 202/2011/OF

Rozpočtové opatření č. 4/2011/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 4/2011/ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 214/2011/Pol.

Žádost o snížení odvodu z investičního fondu polikliniky

Rada města po projednání hlasovala o schválení snížení odvodu z investičního fondu polikliniky na částku 947.000,-Kč.

Hlasování: Pro 1, proti 5, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

11. Usn. 204/2011/OS

Zpráva o výkonu opatrovnictví městem

Rada města se seznámila s výkonem funkce opatrovníka, kterou zajišťují pověření pracovníci sociálního odboru Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města na základě předložených informací konstatuje, že opatrovnictví za Město Žďár nad Sázavou je vykonáváno dobře a svědomitě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 205/2011/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytu 1+1 a 2+1 v domě s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 206/2011/OS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ze sponzoringu rady města  Sdružení Nové Město na Moravě ve výši 5.000,-Kč na zajištěné Rané péče.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ze sponzoringu rady města Domovu sv. Josefa v Žirči ve výši 3.000,-Kč na zajištění péče o osoby s roztroušenou sklerózou.

Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ze sponzoringu rady města sdružení pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Praha.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 208/2011/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání ruší svoje usnesení č. 166/2011/OP Majetkoprávní úkony bod c) RM č. 13 ze dne 18.4.2011 a schvaluje vyhlášení doplnění původního záměru č. Z-306/2010-OP ze dne 20. 10. 2010 na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – schváleného v ZM dne 25. 11. 2010 - do vlastnictví MUDr. Davida Kršky, ZR 1 - původně části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Doplnění záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle GP č. 3236-48/2011 ze dne 16. 3. 2011 pro rozdělení pozemku se schvaluje takto:

z parcely č. 411 – ost. plocha zeleň v zástavbě ve výměře 236 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 19 m2 nově označ. jako p. č. 411/15 – ost. pl., jiná plocha a dále oddělen díl „b“ ve výměře 1 m2 z p. č. 409 – ost. plocha, ost. komunikace, rovněž sloučený do nově vzniklé p. č. 411/15 v celkové výměře 20 m2 – vše v k.ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 42 m2 – dle mapového podkladu v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vchodu do domu a zřízení nového parkovacího místa k rekonstruovanému objektu čp. 1657 na objekt k trvalému bydlení v souvislosti s vyhlášeným záměrem na odprodej p. č. 4456 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou (objekt čp. 1657 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz.) v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského 54, ZR 7.

Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím plánem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vklad majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to části vodovodu – stavba SO 02 Vodovod – řad PE 110 x 6 v délce 19,5 m a řad PE 160 x 9,5 v délce 134,7 m v souladu s vydaným Sdělením – kolaudační souhlas MěÚ Žďár n. Sáz. – odboru ŽP č.j. ŽP/777/11/MB ze dne 20. 4. 2011 v rámci stavby vodního díla „Průmyslová zóna Jamská, technická infrastruktura – 2. etapa, vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ – část vodovod na pozemcích p. č. 9512/2, 9523, 9525, 9528/1 a 9538 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 49 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 28 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení samostatného přístupu a vstupu do zadní části objektu čp. 254 na p. č. 44 Havlíčkovo nám. 7, ZR 1 v k. ú. Město Žďár z ul. Nábřežní, ZR 1.

Záměr bude realizován pouze v případě dodržení podmínek stanovených odborem komunálních služeb a TSBM MěÚ Žďár n. Sáz.:

- smlouva o nájmu s tří měsíční výpovědní lhůtou

- vybudování na vlastní náklady

- zimní i letní údržba na vlastní náklady a zodpovědnost

- přístup pouze pro bydlení

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 2061 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 350 m2, p. č. 2062/5 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 340 m2  a p. č. 2066 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 410 m2  v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Libušínská, ZR 1 – za účelem zřízení veřejných parkovacích míst v souvislosti s podnikatelským záměrem – rekonstrukce bývalé ubytovny Žďasu a v současnosti Hotelu Jehla na 96 bytových jednotek o velikosti 1+kk a 2+kk.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na:

1. pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - části p. č. 1147/1- ost. pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu čp. 203, ul. Nová 8, ZR 2 ve výměře cca 2 m2 pro pěstování okrasných květin

- výpůjčku části uvedeného pozemku cca 60 m2 zatravněno – bezplatná údržba zeleně

2. pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - části p. č. 1147/1- ost. pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu čp. 203, ul. Nová 8, ZR 2 ve výměře cca 4 m2 pro pěstování okrasných květin

- výpůjčku části uvedeného pozemku cca 52 m2 zatravněno – bezplatná údržba zeleně

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6562 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6694 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže na základě dědictví

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Janu Bednářovi,  ZR 6 a to p. č. 6585 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z101006602 mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako žadatelem a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako provozovatelem DS – v rámci přeložky kabel. vedení VN a NN v lokalitě sportovní víceúčelové plochy v souvislosti se stavbou „Místní komunikace sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár nad Sázavou“ – dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Ing. Martinem Melicharem,  ZR 2 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 80/1 a 80/2 v k. ú. Zámek Žďár za účelem vybudování splaškové a dešťové kanalizační přípojky k novostavbě RD na p. č. 178/1 v k. ú. Zámek Žďár včetně zřízení práva chůze a jízdy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti novostavby RD na p. č. 178/1 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Dvorská, ZR 2.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi SVJ - Společenstvím domu Okružní 92, 94, 96 se sídlem Okružní 1997/92, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění nových balkonů v rámci stav. úprav BD, provedení předsazených betonových lodžií a zateplovacích systémů byt. domu čp. 1995, 1996 a 1997 v ul. Okružní 96, 94 a 92, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 980, 981 a 982 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi SVJ - Společenstvím vlastníků domu Bratří Čapků 10-12 se sídlem Bratří Čapků 2064, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 3708 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem kompletního zateplení domu čp. 2063, 2064 v ul. Bratří Čapků 10, 12, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3706 a 3707 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a První telefonní společností s r. o. se sídlem U Studně 291/7, 586 05 Jihlava – jako oprávněným – a to na částech p. č. 2043/1, 1191, 1192, 1193, 1200, 1132, 1210, 1218 a 1220/1 – k. ú. Město Žďár (ZR 3) a dále na částech p. č. 3386, 3382/1, 3745, 3739, 3843/1, 3837, 3843/2, 3838, 3834, 3839, 3840, 3799, 3800, 3821, 3820, 3803, 3805, 3819, 3813, 3814, 3822, 352, 326, 313, 3833, 3941/1, 3942 a 3943 – k. ú. Město Žďár (ZR 4) - za účelem umístění optických sítí - uložení HDPE trubek a kabelů optické datové sítě a provoz – stavba: „Servisní síť – Žďár II.“ (ul. U Klafárku, Komenského, Neumannova, Švermova, nám. Republiky, ZR3, ZR4, ZR1 – trasa A,B,C,D) – včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu každé trasy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč, tj. celkem 4 x 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 209/2011/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Sallerova výstavba – Invest I, spol. s r. o. se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266 a to p. č. 5507 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 75 m2, p. č. 5550/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 25 m2, p. č. 5550/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 43 m2 a p. č. 5506/1 – orná půda ve výměře 39 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v rámci výstavby areálu obchodního centra na ul. Brněnská, ZR 1.

- za kupní cenu stanovenou dle ZP, tj. v celkové hodnotě 155.900,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Jana Bukovského, , ZR 1 – podíl ½ a společnosti LOSENKA, s. r. o. se sídlem Strojírenská 6, ZR 1 – podíl ½ a to p. č. 3764 – zastavěná plocha ve výměře 146 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem občanské vybavenosti čp. 1697 nám. Republiky 61, ZR 1 (pod prodejnou pečiva ENPEKA) - za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a objektu pro provozování prodejny pečiva, potravin a rychlého občerstvení.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Ondřeje Zemana ZR  a paní Lucie Hříbkové,  Sázava  592 11 Velká Losenice a to p. č. 4320 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1654 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Ondřeje Zemana, ZR  a paní Lucie Hříbkové, bytem Sázava , 592 11 Velká Losenice a to části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 15 m2 (2m x 7,065m) – dle mapového podkladu v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování schodiště a zádveří k rekonstruovanému objektu čp. 1654 na objekt k trvalému bydlení v souvislosti s vyhlášeným záměrem na odprodej p. č. 4320 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1654 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím plánem.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Martina Břečky, Křižánky , 592 02 Svratka a to p. č. 4456 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1657 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy VODASERVIS, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 a to části p.č. 9517 ve výměře cca 450 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě PZ Jamská – za účelem rozšíření zázemí areálu stávající firmy VODASERVIS, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 630,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ABRAMATE, s. r. o. se sídlem U Malého lesa 368/10, ZR 1 a to části p. č. 7354 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby pojezdové brány do areálu firmy ABRAMATE, s. r. o. v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - právo hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to:

- p. č. 5508/3 – ost. plocha, zeleň v zástavbě, ve výměře 65 m2

- p. č. 5509/1 – ost. plocha, jiná plocha, ve výměře 94 m2

- p. č. 5509/2 – ost. plocha, jiná plocha, ve výměře 108 m2

- p. č. 5509/3 – ost. plocha, ost. komunikace, ve výměře 78 m2

- p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. komunikace, ve výměře 187 m2

- p. č. 5976/6 – ost. plocha, zeleň v zástavbě, ve výměře 119 m2

- p. č. 5976/7 – ost. plocha, ost. komunikace, ve výměře 391 m2

- p. č. 6765/4 – ost. plocha, ost. komunikace, ve výměře 1 m2

- p. č. 6765/5 – ost. plocha, ost. komunikace, ve výměře 40 m2

- p. č. 6765/7 – ost. plocha, zeleň v zástavbě, ve výměře 374 m2

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v obci Žďár nad Sázavou dle GP č. 3003-23/2009, vzniklých   zaměřením skutečného stavu stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava ve správě Krajské správy a údržby silnic, p. o. se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava a to části p. č. 6955/1 – ost. plocha, silnice (II/353) v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 723 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem dokončení veřejně prospěšné stavby „Chodník Radonín“ (úsek chodníku z místní části Radonín v souběhu se silnicí II/353 na hranice intravilánu města Žďáru n. Sáz. byl dokončen již v r. 2007) - prodloužení chodníku od hranice intravilánu města po přístupový chodník do firmy Hettich ČR, k.s., opět v souběhu se silnicí II/353, v délce cca 137,5 m a šířce 3 m. Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po výstavbě a zaměření skutečného stavu oddělovacím GP.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a Městem Žďár nad Sázavou - smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemku ve vlastnictví kraje Vysočina a to na části p. č. 6955/1 – ost. plocha, silnice v k. ú. Město Žďár - za účelem realizace akce „Chodník Radonín – prodloužení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí objektu sportovního zařízení – buňky SKI areálu – z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 10, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – umístěného na části pozemku p. č. 818/5 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nově dle GP č. 708-143/2010 na p. č. 818/19 – zastavěná plocha ve výměře 83 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „ K Salvátoru“, u Pilské nádrže, ZR 2, v souvislosti se zajištěním lyžařských tratí.

- za kupní cenu ve výši 190.000,-- Kč splatnou ve 2 splátkách a to následovně: 

1. splátka - 95.000,-- Kč do 30.06.2011

2. splátka - 95.000,-- Kč do 31.12.2012

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. Josefa Bílka, ZR 5 a to p. č. 755/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 516 m2 a části pův. p. č. 774/9 – orná půda – dle GP č. 720-92/2011 ze dne 6. 5. 2011 nově oddělené p. č. 774/83 – orná půda ve výměře 2 000 m2 v k.ú. Zámek Žďár pro budoucí bytovou výstavbu v lokalitě Klafar III., ZR 3 v souvislosti s realizací stavby „Obytný soubor Klafar III. část C1“ s navrženými 25 stavebními pozemky pro výstavbu RD a obslužnou komunikaci.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Prokopa Šmirause – podíl ½ a Ludmily Šmirausové – podíl ½ , oba trvale bytem Stržanov a to p. č. 352/23 – trvalý travnatý porost ve výměře 727 m2 v k. ú. Stržanov v obci Stržanov – za účelem vybudování přístupové komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace (dle ÚP vyčleněného pro příjezdovou komunikaci k čp. 107 a k p. č. 352/21.

- za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví (každý podíl ½) Ing. Josefa Kopečného, bytem Sklené a Ing. Pavla Kučery, bytem Bohdalec  a to p. č. 9736 – lesní půda ve výměře 3 500 m2 v k. ú. Město Žďár – lokalita „Vetla“ – za účelem rozšíření lesního majetku města v dané lokalitě.

- za kupní cenu ve výši 35.000,-- Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí vedení veřejného osvětlení včetně stožárů, vybudovaného na částech pozemků p. č. 8816/5, 8816/25 a 8816/26 v k. ú. Město Žďár (pozemky ve vlastnictví p. Kalába) a částech p. č. 8765/1 a 8816/14 v k. ú. Město Žďár (pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – ve správě Krajské správy a údržby silnic, p. o. se sídlem Jihlava, odděl. TSÚ Žďár n. Sáz. – silnice III/35420) z vlastnictví p. Františka Kalába, bytem Mělkovice  do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to v souvislosti s budováním „obytného souboru RD Mělkovice“ včetně komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Kalába v obci Mělkovice – místní části Žďáru n. Sáz. Reprodukční pořizovací cena darovaného díla činí 125.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a pí Zdeňkou Chroustovou, bytem ZR 5, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.03.2011 do 30.04.2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej:

- bytového domu č.p. 60 a č.p. 61, který  je umístěn na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 s tím, že přístup do bytového domu je částečně z náměstí Republiky a částečně z ulice Veselská

- pozemků p.č. 198/1, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 250 m2 a p.č. 199/1, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 465 m2 v k.ú. Město Žďár

za kupní cenu ve výši 10.121.693 Kč níže uvedeným kupujícím:

Manželé JUDr. Zbyněk Poledna, a Bc. Marie Polednová, oba bytem 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 44965/105355

Pan. ThDr. Václav Pavlosek, bytem 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 10929/105355

Pan Karel Vařák, bytem 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 9508/105355

Paní Martina Homolová, bytem 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 8895/105355

Paní Lucie Světlíková, bytem 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 5454/105355

Paní Magda Michálková, bytem 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 4929/105355

Pan Radek Kašpar, bytem 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 5982/105355

Pan Jaroslav Beránek, bytem Stržanov, 591 02 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, spoluvlastnický podíl ve výši 14693/105355

a dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 210/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manž. Miroslavem a Miluší Harvánkovou za podmínek dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, umístěném   v objektu č.p. 1141, č.or. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum). Jedná se o sklad + výlohu o výměře 12,50 m2. Smlouva o nájmu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Antonínem Velínem, Žďár nad Sázavou 4, na dobu neurčitou, nájemné za užívání nebytových prostor ve výši 300,-- Kč/m2/rok.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, umístěném v objektu č.p. 1785, č. or. 49 nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (DM Centrum – bývalá provozovna asijského bistra ve výměře 164,37 m2). Smlouva o nájmu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Zdeňkem Vokurkou,  Žďár nad Sázavou 3, na dobu neurčitou, nájemné za užívání nebytových prostor ve výši 1.168,-- Kč/m2/rok.

Rada města po projednání schvaluje:

1. uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor (pravé části nebytového prostoru), umístěném v objektu na Nádražní ulici č.p. 1141, č. or. 44,  ve Žďáře nad Sázavou 6. Smlouva o nájmu bude uzavřena  mezi městem Žďár nad Sázavou  a  Pekárnou Kamenice, s.r.o.,  se sídlem Kamenice 38, PSČ 588 23, na dobu neurčitou s výši nájemného 850 Kč/m2/rok.

2. vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném  v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v celkové výměře 125,88 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 850 Kč/m2/rok.

Rada města po projednání schvaluje vyřazení projektů vodovodní přípojka Palachova 72 inv.č. 21/60-44/0/302 a vodovodní přípojka Kovářova 4 inv.č. 21/60-38/0/302 z majetkové evidence města a doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení projektu kanalizační řád Palachova 72 inv.č. 21/60-42/0/302 majetkové evidence města.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k majetku České republiky, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a ČR-Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 211/2011/OP

Neumannova – vyhlášení záměru

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na uzavření:

1. souhlasného prohlášení týkající se  35 bytových jednotek, umístěných v bytovém domě č.p. p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, příslušných spoluvlastnických podílů k bytovému domu a spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu

2. souhlasného prohlášení týkající 9 bytových jednotek, umístěných v bytovém domě č.p. p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, příslušných spoluvlastnických podílů k bytovému domu a spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 212/2011/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z rezervy dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- společnosti MERK s.r.o., Praha 11, Chodov, Blažimská 1781/4 na organizační zajištění cyklistického závodu ME MASTERS 2011 ve Žďáře nad Sázavou ve výši 25.000,-Kč, snížením z kapitoly Kultura položka 17 Miss Vysočiny o 15 tis.Kč a zrušením položky 24 Jazz dance open 10 tis.Kč.

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- folklornímu souboru Kamínek, Žďár nad Sázavou 5, Luční 115/8 na Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „Písní a tancem“ v Luhačovicích 9.-11.9.2011 ve výši 10.000,-Kč

- Divadelnímu spolku Žďár, o.s. Tyršova 480/1, Žďár nad Sázavou 1 na částečnou úhradu přenosného zesilovače ve výši 10.000,-Kč.

- organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, přístav Racek Žďár nad Sázavou 3, 1. máje 325/1 na zajištění účasti na 22. světovém setkání skautů a skautek Jamboree ve Švédsku ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 213/2011/OŠKS

Změna zřizovací listiny Komenského 6

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Ústní zpráva/p.starostka

Schválení zahraniční cesty

Rada města schvaluje účast zastupitelů města – Ing. Dagmar Zvěřinové, Mgr. Jaromíra Brychty, PaedDr. Jaroslava Ptáčka, Ing. Rudolfa Voráčka a Ing. Stanislava Večeři na družební zahraniční cestě do belgického Flobecqu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Různé

Ústní zpráva/p.starostka

Odstoupení členů osadního výboru Stržanov, schválení nového složení osadního výboru Stržanov

Rada města bere na vědomí odstoupení členů osadního výboru Stržanov a doporučuje zastupitelstvu města schválit nové složení osadního výboru ve složení: předsedkyně Andrea Kučerová, členové Ing. Petr Brabec a Alena Mittigová.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva

Schválení finančního příspěvku

Rada města schvaluje finanční příspěvek SK Best fitness na účast na ME Evropy v Bulharsku ve výši 5.000,-Kč ze sponzoringu rady města.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

Materiál k seznámení:

Zápisy z komisí a pracovní skupiny ZR 3

Rada města byla seznámena se zápisy Komise rozvoje města a ŽP ze dne 28.4.2011, Komise pro sport a volný čas ze dne 26.4.2011, Komise péče o rodinu a děti ze dne 29.3.2011 a 26.4.2011 a pracovní skupiny starostky města pro řešení ZR 3.

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města